Журнал “ВІСНИК ФАРМАЦІЇ” №1(73) 2013

ЗМІСТ

CONTENTS

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКСНОГО АПІФІТОПРЕПАРАТУ «АПІСЕД»
О.С.Шпичак

3-8

DETERMINATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE MEDICINAL PLANT RAW MATERIAL INCLUDED IN THE COMPOSITION OF THE COMPLEX APIPHYTODRUG «APISED»
O.S.Shpychak
АНАЛІТИЧНИЙ ОГДЯД СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ
О.А.Євтіфєєва

9-18

ANALYTICAL REVIEW OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF EXTEMPORANEOUS MEDICINES IN THE WORLD DEVELOPED COUNTRIES
O.A.Yevtifeeva
Створення м’якої лікарської форми для лікування захворювань суглобів
В.В.Михайленко

19-22

CREATION OF THE SOFT MEDICINAL FORM FOR TREATMENT OF DISEASES OF JOINTS
V.V.Mikhaylenko
СУБЛІМОВАНИЙ ПОРОШОК аронії – Перспективне джерело міНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН
Л.В.Соколова

23-25

THE SUBLIMATED POWDER OF ARONIA IS A PERSPECTIVE SOURCE OF MINERAL SUBSTANCES
L.V.Sokolova
ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РІДКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ
Т.М.Зубченко

26-30

SUBSTANTIATION OF THE COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF A LIQUID MEDICINAL FORM WITH THE HEPATOPROTECTIVE ACTION
T.M.Zubchenko
РОЗРОБКА І ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЮ МЕТИЛПАРАГІДРОКСИБЕНЗОАТУ У РІДКОМУ ЛІКАРСЬКОМУ ЗАСОБІ
В.К.Яковенко, В.А.Георгіянц, І.А.Вишневський

31-34

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD FOR SODIUM METHYL PARA-HYDROXYBENZOATEBEN IN THE LIQUID PHARMACEUTICAL MEDICINE
V.K.Yakovenko, V.A.Georgiyants, I.A.Vyshnevsky
РОЗРОБКА МЕТОДИК ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН У СУПОЗИТОРІЯХ «ЛІПАРГІН»
О.І.Тихонов, А.Т.Олмесекова

35-39

DEVELOPMENT OF METHODS FOR QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF ACTIVE SUBSTANCES IN «LIPARGIN» SUPPOSITORIES
O.I.Tikhonov, A.T.Olmessekova
ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ЕФІРНИХ ОЛІЙ КВІТОК ГЛОДУ СЕКЦІЇ COCCINEAE LOUD
Н.В.Сидора, Ю.Н.Авідзба

40-43

THE CHROMATO-МАSS-SPECTROMETRIC RESEARCH OF ESSENTIAL OILS COMPONENTS FROM HAWTHORN FLOWERS OF COCCINEAE LOUD. SECTIONN.V.Sydora, Yu.N.Avidzba
КІЛЬКІСНИЙ ВМІСТ ОСНОВНИХ ГРУП БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ЛИСТІ ІЛЬМУ ГРАБОЛИСТОГО РІЗНИХ РЕГІОНІВ ЗАГОТІВЛІ
В.В.Малий

44-46

THE Quantitative content OF MAJOR GROUPS OF BAS IN ULMUS CARPINIFOLIA LEAVES FROM DIFFERENT REGIONS
V.V.Maly
ДО ХЕМОТАКСОНОМІЇ ВИДІВ РОДУ GALIUM L. (СЕКЦІЇ DEPAUPERATA POBED., HYALEA (GRISEB.) EHREND., CYMOGALIA POBED., BRACHYANTHA (BOISS.) POBED.). ПОВІДОМЛЕННЯ I
Т.В.Ільїна

47-50

TO CHEMOTAXONOMY OF GALIUM GENUS SPECIES (SECTIONS OF DEPAUPERATA POBED., HYALEA (GRISEB.) EHREND., CYMOGALIA POBED., BRACHYANTHA (BOISS.) POBED.). REPORT I
T.V.Ilyina
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) ROTH.
І.С.Бурлака, В.С.Кисличенко

51-53

THE STUDY OF CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) ROTH. HYDROXYCINNAMOMIC ACIDS
I.S.Burlaka, V.S.Kyslychenko
МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИСТЯ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CRATAEGUS L.
Н.В.Сидора

54-56

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL RESEARCH OF THE LEAVES OF SOME CRATAEGUS L. GENUS REPRESENTATIVES
N.V.Sydora
ВПЛИВ ГРАНУЛ «ПОЛІГЕРБАГАСТРИН» НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ У БІЛИХ ЩУРІВ
Л.В.Яковлєва, Л.В.Гладкова, С.В.Спиридонов, О.В.Геруш, Ю.Б.Лар’яновська

57-61

THE EFFECT OF «POLYHERBAGASTRIN» GRANULES ON THE CHRONIC EXPERIMENTAL HEPATITIS IN white rats
L.V.Yakovleva, L.V.Gladkova, S.V.Spiridonov, O.V.Gerush, Yu.B.Laryanovska
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНУЛ «АПІ-АНДРОГРАН»
В.Л.Бербек, О.І.Тихонов

62-66

PHARMACOLOGICAL RESEARCH OF «API-ANDROGRAN» GRANULES
V.L.Berbek, O.I.Tikhonov
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ФЛАРОСУКЦИН» НА ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЩУРІВ МОЛОДОГО ВІКУ: ОЦІНКА ФІЛЬТРАЦІЙНО-РЕАБСОРБЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК
Т.І.Єрмоленко, І.А.Зупанець, С.К.Шебеко

67-69

«FlarosuCCin» influence on the experimental ReNAL insufficiency in rats of young age: estimation of the filtering-reabsorptive function OF THE kidneyS
T.I.Yermolenko, I.A.Zupanets, S.K.Shebeko
Вивчення протизапальної активності густого екстракту горобини звичайної на моделі ад’ювантного артриту у щурів
Г.В.Кононенко, С.М.Дроговоз, К.Г.Щокіна

70-73

THE Study of THE anti-inflammatory activity of Sorbus aucuparia leaves dense extract on the model of adjuvant arthritis in ratS
G.V.Kononenko, S.M.Drogovoz, K.G.Shchokina
Мікробіологічні дослідження водного розчину прополісу (Код СПЦ-95, версія 01, 15.02.2007)
Л.В.Коношевич, О.І.Тихонов

74-76

MICROBIOLOGICAL STUDIES OF THE AQUEOUS SOLUTION OF PROPOLIS
L.V.Konoshevich, О.I.Tikhonov
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ТА ПСИХОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА РИНКУ УКРАЇНИ
М.М.Кобець

77-80

MARKETING RESEARCH OF NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC DRUGS AT THE MARKET OF UKRAINE
M.M.Kobets