Журнал “Вісник фармації” № 3 2011 рік

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕМУЛЬГАТОРІВ НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНОЇ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ХОНДРОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ
І.О.Міщенко, О.І.Тихонов
3 THE STUDY OF THE EFFECT OF EMULSIFIERS ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE COMBINED SOFT MEDICINAL FORM OF THE CHONDROPROTECTIVE ACTION
I.O.Mishchenko, O.I.Tikhonov
ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ КОМПЛЕКСНОГО ГЕЛЮ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ
Л.І.Вишневська, Н.М.Косяченко, О.І.Набока
8 SUBSTANTIATION OF THE COMPOSITION OF THE COMPLEX ANTI-INFLAMMATORY GEL
L.I.Vishnevska, N.M.Kosyachenko, O.I.Naboka
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У НАСТОЙЦІ З ЛИЧИНОК ВОГНІВКИ БДЖОЛИНОЇ
О.І.Тихонов, О.Є.Богуцька
13 THE INVESTIGATION OF THE MICROELEMENTS COMPOSITION IN THE TINCTURE FROM BEE LARVA
O.I.Тikhonov, O.Ye.Bogutska
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПРИ СТВОРЕННІ СИРОПУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
А.С.Бондаренко, Є.В.Гладух, О.М.Котенко
17 INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS TO CREATE THE SYRUP FOR COLDS TREATMENT
A.S.Bondarenko, Ye.V.Gladukh, О.M.Kotenko
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ПЕРГИ
В.Л.Бербек, О.І.Тихонов, О.М.Котенко, Т.В.Жукова
20 THE PHYSICAL AND CHEMICAL RESEARCH OF THE NATURAL MEDICINAL RAW MATERIAL OF BEE-BREAD
V.L.Berbek, O.I.Тikhonov, О.M.Kotenko, T.V.Zhukova
ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ КОНТЕЙНЕРІВ У ВИРОБНИЦТВІ ЕМУЛЬСІЙ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
В.О.Шевченко
24 RESEARCH ON USING POLYETHYLENE CONTAINERS IN PRODUCTION OF EMULSIONS FOR PARENTERAL APPLICATION
V.O.Shevchenko
ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ “КРАТАЛ”
Ю.І.Губін, І.Ф.Макаревич
27 SUBSTITUATION OF THE COMPOSITION AND DEVELOPMENT OF “CRATAL” MEDICINE
Yu.I.Gubin, I.F.Makarevich
СИНТЕЗ НОВИХ ПОХІДНИХ ХІНАЗОЛІНОНУ НА ОСНОВІ 2-(4-ОКСО-3,4-ДИГІДРО-3-ХІНАЗОЛІНІЛ)АЦЕТОГІДРАЗИДУ
Л.А.Шемчук, М.Аль-Асрі Джаміль, Д.В.Левашов, Ю.А.Шенгоф, П.С.Арзуманов
30 SYNTHESIS OF A NEW QUINAZOLINONE DERVATIVES BASED ON 2-(4-OXO-3,4-DIHYDRO-3-QUINAZOLINYL) ACETOHYDRAZIDE
L.A.Shemchuk, M.Al-Asri Jamil, D.V.Levashov, Y.O.Shenhof, P.S.Arzumanov
СИНТЕЗ ТА ПМР-СПЕКТРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЛІДЕНГІДРАЗИДІВ ТЕОБРОМІН-8-ІЛ-ТІОАЛКАНОВИХ КИСЛОТ
М.І.Романенко, Д.Г.Іванченко, О.Б.Рябицький, О.О.Мартинюк
33 SYNTHESIS AND NMR-SPECTROSCOPIC RESEARCH OF THEOBROMINE-8-YL-THIOALKANIC ACIDS YLIDENHYDRAZIDES
M.I.Romanenko, D.G.Ivanchenko, O.B.Ryabitsky, O.O.Martynyuk
КОМПОНЕНТИ ЕФІРНИХ ОЛІЙ КВІТОК POTENTILLA ALBA L. ТА POTENTILLA ANSERINA L.
Е.Р.Абдулкафарова, А.М.Ковальова, Т.В.Ільїна, А.М.Комісаренко
40 SYNTHESIS AND NMR-SPECTROSCOPIC RESEARCH OF THEOBROMINE-8-YL-THIOALKANIC ACIDS YLIDENHYDRAZIDES
M.I.Romanenko, D.G.Ivanchenko, O.B.Ryabitsky, O.O.Martynyuk
ХРОМАТОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОЛІФЛАВАНІВ У ПРЕПАРАТАХ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ МЕТОДОМ ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
Б.А.Сагіндикова, Р.М.Анарбаєва
44 THE CHROMATOGRAPHICAL ESTIMATION OF POLYFLAVANES QUALITY IN MEDICINES FROM GRAPE SEEDS BY TLC
B.A.Sagindykova, R.M.Anarbaeva
ІЗОЛЮВАННЯ ЦИТАЛОПРАМУ З БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПІДКИСЛЕНОЮ ВОДОЮ ТА ПІДКИСЛЕНИМ ЕТАНОЛОМ
С.В.Баюрка
46 ISOLATION OF CITALOPRAM FROM THE BIOLOGICAL MATERIAL BY ACIDIFIED WATER AND ACIDIFIED ETHANOL
S.V.Bayurka
ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КЕТОТИФЕНУ
В.В.Болотов, Ю.О.Мирошниченко, Е.Ю.Ахмедов, Л.Ю.Клименко
50 PHOTOMETRIC DETERMINATION OF KETOTIFEN
V.V.Bolotov, Yu.O.Miroshnichenko, E.Yu.Akhmedov, L.Yu.Klimenko
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ЗРІДЖЕНОГАЗОВИХ ЕКСТРАКТАХ ІЗ СУЦВІТЬ ЛИПИ
Д.В.Дем’яненко
54 STUDY OF THE QUALITATIVE COMPOSITION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN CONDENSED GAS EXTRACTS FROM LINDENINFLORESCENCES
D.V.Demyanenko
КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НІМЕСУЛІДУ ЗА ЕФЕКТОМ ІНГІБУВАННЯ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНОЇ РЕАКЦІЇ
І.О.Юрченко, М.Є.Блажеєвський, В.П.Буряк
58 QUANTITATIVE DETERMINATION OF NIMESULIDE BY THE INHIBITION EFFECT OF THE CHEMILUMINESCENCE REACTION
I.O.Yurchenko, M.Ye.Blazheyevsky, V.P.Buryak
НООФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ У ТЕОРІЇ, ПРАКТИЦІ ТА НАВЧАННІ. Повідомлення І
Г.В.Загорій
61 NEOPHARMACEUTIC PRINCIPLES OF THE PRICING SYSTEM FOR MEDICINES IN THEORY, PRACTICE AND EDUCATION. Presentation I
G.V.Zagory
ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВАЛІДАЦІЙНИХ РОБІТ У МЕЖАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н.О.Тахтаулова, В.О.Лебединець
66 THE HIERARCHICAL STRUCTURE OF REGULATION OF VALIDATION WORKS IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE PHARMACEUTICAL ENTERPRISE
N.A.Takhtaulova, V.O.Lebedinets
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕПАТОЗАХИСНОЇ ДІЇ НОВОГО РОСЛИННОГО ЗАСОБУ “ШКТ-2″
Л.В.Яковлєва, О.В.Геруш, С.В.Спиридонов
70 THE STUDY OF THE HEPATOPROTECTIVE ACTION OF A NEW HERBAL MEDICINE “GIT-2″
L.V.Yakovleva, O.V.Gerush, S.V.Spiridonov
ДІУРЕТИЧНА ТА АНТИЕКСУДАТИВНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИНІВ
Г.В.Різак, Н.Ф.Тимчук, А.А.Щербак, Д.В.Левашов, П.С.Арзуманов, Л.А.Шемчук
74 DIURETIC AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF THIENO[2,3-d]PYRIMIDINES
G.V.Rizak, N.F.Timchuk, A.A.Shcherbak, D.V.Levashov, P.S.Arzumanov, L.A.Shemchuk
ДОСЛІДЖЕННЯ УЛЬТРАСТРУКТУРИ ЛІНІЙНИХ РІЗАНИХ РАН ПІД ВПЛИВОМ МАЗІ “ПРОЛІДОКСИД”
Л.В.Яковлєва, О.В.Ткачова, В.П.Невзоров
78 RESEARCH OF THE LINEAR SWORD-CUTS ULTRASTRUCTURE UNDER THE EFFECT OF “PROLIDOXIDE OINTMENT”
L.V.Yakovleva, O.V.Tkachоvа, V.P.Nevzorov