Журнал “Вісник фармації” №4 2011 рік

СТАНОВЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ ХІІ-ХVІІ ст. У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
С.В.Огарь, В.П.Черних
FORMATION OF PHARMACEUTICAL EDUCATION IN THE XII-XVII-th CENTURY IN WESTERN EUROPECOUNTRIES
S.V.Ogar, V.P.Chernykh
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЛІМФОЇДНОЇ ТА КРОВОТВОРНОЇ ТКАНИНИ В УКРАЇНІ
О.А.Мендрик
8 THE ANALYSIS OF THE DRUG ASSORTMENT FOR TREATING MALIGNANCIES OF HEMATOLOGICAL AND LYMPHOID TISSUE IN UKRAINE
O.A.Mendryk
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ЛІПІДІВ НАСТОЙКИ З БІОМАСИ ЛИЧИНОК ВОГНІВКИ БДЖОЛИНОЇ
О.І.Тихонов, О.Є.Богуцька, Є.М.Хряпа
12 THE RESULTS OF STUDYING LIPIDS IN THE TINCTURE OF THE BEE LARVAE BIOMASS
О.I.Tikhonov, O.Ye.Bogutskа, Ye.M.Khryapa
ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З РОЗРОБКИ ФІТОПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЕННЯ
Л.І.Вишневська, М.С.Вишневська, В.К.Яковенко, О.І.Набока
16 TECHNOLOGICAL RESEARCH IN DEVELOPMENT OF PHYTOMEDICINE FOR TREATING URINARY ORGANS
L.I.Vishnevska, M.S.Vishnevska, V.K.Yakovenko, O.I.Naboka
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ГІДРОФІЛЬНИХ РОЗЧИННИКІВ НА ШВИДКІСТЬ ВИВІЛЬНЕННЯ ІБУПРОФЕНУ З КРЕМУ ХОНДРОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ
І.О.Міщенко, О.І.Тихонов
20 THE STUDY OF THE INFLUENCE OF HYDROPHILIC SOLVENTS ON THE RELEASE RATE OF IBUFROFEN FROM THE CREAM WITH THE CHONDROPROTECTIVE ACTION
I.О.Mishchenko, О.I.Tikhonov
РОЗРОБКА СКЛАДУ КОМБІНОВАНОГО ГІПЕРБАРИЧНОГО РОЗЧИНУ МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА
М.С.Алмакаєв, Н.В.Бєгунова, Л.Г.Алмакаєва
24 DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION FOR THE COMBINED HYPERBARIC SOLUTION OF LOCAL ANESTHETIC
M.S.Almakayev, N.V.Begunova, L.G.Almakayeva
РОЗРОБКА МЕТОДИК АНАЛІЗУ ТА ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ГЕЛЮ “АПІ-АРТ”
В.В.Михайленко, О.І.Тихонов, В.П.Черненко
28 THE DEVELOPMENT OF PROCEDURES AND THE STUDY OF STABILITY OF”АPI-АRT” GEL
V.V.Mikhaylenko, O.I.Тikhonov, V.P.Chernenko
ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ БІОДОСТУПНОСТІ ЕТАКРИДИНУ ЛАКТАТУ ВІД СКЛАДУ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ
В.В.Ковальов, В.О.Грудько, Т.Г.Ярних, В.М.Ковальов
31 THE STUDY OF DEPENDENCE OF ETHACRIDINE LACTATE BIOAVAILABILITY ON THE COMPOSITION OF A SOFT MEDICINAL FORM
V.V.Kovalyov, V.O.Grudko, T.G.Yarnykh, V.М.Kovalyov
СИНТЕЗ 2-АЦИЛОКСИ-4-ОКСО(ІМІНО)-3-ФЕНІЛ-5-R-6-R`-ТІЄНО-[2,3-d]ПІРИМІДИНІВ ТА АМІДОКСИМІВ β-(2,4-ДІОКСО-3-ФЕНІЛ-5-R-6-R`-ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИН-1-ІЛ)ПРОПІОНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ
Г.В.Різак, Л.А.Шемчук, Д.В.Левашов, В.Ю.Євсюкова, О.С.Криськів
39 SYNTHESIS OF 2-ACYLOXO-4-OXO(IMINO)-3-PHENYL-5-R-6-R’-THIENO[2,3-d]PYRIMIDINES AND AMIDOXIMES OF β-(2,4-DIOXO-3-PHENYL-5-R-6-R’-THIENO[2,3-d] PYRIMIDINE-1-YL)PROPIONIC ACIDS AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY
G.V.Rizak, L.A.Shemchuk, D.V.Levashov, V.Yu.Evsyukova, O.S.Kryskiv
ВЕРХ-УФ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПІТАВАСТАТИНУ. ЧАСТИНА 1. ХРОМАТОГРАФІЧНІ УМОВИ. ТВЕРДОФАЗНА ЕКСТРАКЦІЯ. ЗБІЖНІСТЬ СТУПЕНЯ ВИТЯЖКИ
Б.Варинський, С.Накагава, С.Ямато
42 HPLC-UV METHOD OF DETERMINATION OF THE PITAVASTATIN. PART 1. CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS. SOLID PHASE EXTRACTION. PRECISION OF RECOVERY
B.O.Varynskiy, S.Nakagawa, S.Yamato
СИНТЕЗ ТА АНАЛГЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ГІДРОКСИ-, АЛКОКСИ- І ЦИКЛОАЛКІЛАМІДІВ 4-ГІДРОКСИ-6,7-ДИМЕТОКСИ-2-ОКСО-1,2-ДИГІДРОХІНОЛІН-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ
О.В.Бевз, С.І.Янкович, О.В.Моспанова, І.В.Українець, Л.В.Савченкова
45 SYNTHESIS AND THE ANALGESIC ACTIVITY OF 4-HYDROXY-6,7-DIMETHOXY-2-OXO-1,2-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID HYDROXY-, ALKOXY- AND CYCLOALKYLAMIDES
O.V.Bevz, S.I.Yankovich, О.V.Mospanova, I.V.Ukrainets, L.V.Savchenkova
ЙОДОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕФАЛЕКСИНУ ТА ЦЕФОТАКСИМУ ЗА РЕАКЦІЄЮ З КАЛІЮ КАРОАТОМ
М.Є.Блажеєвський, Ю.Ю.Лабузова
49 CEFALEXINE AND CEFOTAXIME IODOMETRIC DETERMINATION BY THE POTASSIUM KAROATE REACTION
M.Ye.Blazheyevsky, Yu.Yu.Labuzova
ІЗОЛЮВАННЯ ФЛУВОКСАМІНУ З БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ХЛОРОФОРМУ
С.В.Баюрка
53 ISOLATION OF FLUVOXAMINE FROM BIOLOGICAL MATERIAL BY CHLOROFORM
S.V.Bayurka
ДОСЛІДЖЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ПІДЗЕМНИХ ОРГАНІВ VALERIANA GROSSGEMII WOROSCH
С.В.Панченко, Л.М.Сіра, В.Г.Корнієвська, Ю.І.Корнієвський
57 RESEARCH OF ANATOMIC STRUCTURE OF UNDERGROUND ORGANS OF VALERIANA GROSSGEMII WOROSCH
S.V.Panchenko, L.М.Sira, V.G.Korniyevska, Yu.I.Korniyevsky
ОЦІНКА ПРОТЕКТИВНОГО ВПЛИВУ КАПСУЛ “ГЕПАФІСАН” НА МОДЕЛІ ТОКСИЧНОГО НЕКРОЗУ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ ПРИ ЇЇ УРАЖЕННІ ПАРАЦЕТАМОЛОМ
Л.В.Яковлєва, О.В.Геруш, О.Б.Леницька
60 EVALUATION OF THE PROTECTIVE EFFECT OF “HEPAFISAN” CAPSULES ON THE TOXIC LIVER NECROSIS MODEL IN RATS DURING ITS DAMAGE WITH PARACETAMOL
L.V.Yakovlyeva, O.V.Gerush, O.B.Lenitsk
ЗВ’ЯЗОК “СТРУКТУРА — АНТИГІПОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ” У РЯДУ ПОХІДНИХ 2-БЕНЗАМІДО-2- (2-ОКСОІНДОЛІНІЛІДЕН-3)-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ С.В.Колісник, Н.М.Кононенко, Д.В.Гаман, О.М.Котенко 64 THE “STRUCTURE — ANTIHYPOXATION ACTIVITY” RELATIONSHIP IN THE RANGES OF 2-BENZAMIDO-2-(2-ОXОINDOLINYLIDENE-3)-ACETIC ACIDS DERIVATIVES
S.V.Kolisnyk, N.М.Kononenko, D.V.Gaman, О.M.Kotenko
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕЛЮ З БОДЯГОЮ
Є.О.Ковальова, І.І.Баранова, Є.М.Горбань, Т.М.Ковальова
67 THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF PHARMACOLOGICAL ACTIVITY A GEL WITH A FRESHWATER SPONGE
Ye.O.Kovalyova, I.I.Baranova, Ye.M.Gorban, T.M.Kovalyova
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ КОМБІНАТОРНИХ СУКЦИНІЛЬОВАНИХ ПОХІДНИХ ГАММА-ІНТЕРФЕРОНУ
С.М.Лахман, М.М.Бабкіна, А.В.Мартинов
71 THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF COMBINATORIAL DERIVATIVES OF SUCCINYLATED GAMMA-INTERFERON
S.M.Lakhman, M.M.Babkina, A.V.Martynov
ПРОТИЗАПАЛЬНА ТА АНАЛГЕТИЧНА ДІЯ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ “ЛАТИРОН”
В.А.Волковой, Н.М.Шахватова, Т.С.Сахарова, Н.В.Решетняк
76 THE ANTI-INFLAMMATORY AND ANALGESIC ACTION OF “LATIRON” MEDICINAL FORM
V.A.Volkovoy, N.N.Shakhvatova, T.S.Sakharova, N.V.Rechetnyak
МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУПОЗИТОРІЇВ “ПАНТЕЗИН” ПРИ ЛІКУВАННІ ФОРМАЛІНОВОГО ПРОКТИТУ
В.В.Гнатюк, Г.І.Губіна-Вакулик
79 THE MORPHOLOGICAL STUDY OF EFFECTIVENESS OF “PANTESIN” SUPPOSITORIES APPLICATION IN THE TREATMENT OF FORMALIN PROCTITIS
V.V.Gnatyuk, G.I.Gubina-Vakulik