2006 рік (Підручники , навчальні посібники, лекції.)

ПІДРУЧНИКИ

Гигиена и производственная санитария : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Л. С. Стрельников, В. В. Чикиткина, О. П. Стрилец, Е. В. Щербак, И. Э. Бусыгина. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 400 с.

 

 

Економiка пiдприємства : пiдруч. для студ. вищих навч. закладiв / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва, П. Д. Латiн. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2006. – 488 с.

Розглянуті методологічні і практичні проблеми функціонування підприємства в ринкових умовах. Визначені особливості ресурсного забезпечення підприємства, розглянуті механізми та інструменти оцінки ефективності виробництва і проаналізовані умови та фактори економічного розвитку підприємства. Значну увагу автори підручника приділили характеристиці особливостей проявлення і дії певних економічних закономірностей в умовах фармацевтичної галузі, дослідженою актуальних економічних проблем, з якими сьогодні стикаються підприємства-виробники лікарських засобів. Підручник має 4 модулі: підприємство та підприємництво; ресурсне забезпечення підприємства; результати та ефективність виробництва; умови і фактори економічного розвитку підприємства.

Левашова, И. Г. Надлежащие практики в фармации : учеб. / И. Г. Левашова, А. Н. Мурашко, Ю. В. Подпружников. – К. : Морион, 2006. – 256 с.

 

 

Мiкробiологiя : пiдруч. для студ. вищ. навч. закладiв / I. Л. Дикий, I. Ю. Холупяк, Н. Ю. Шевельова, М. Ю. Стегнiй, Н. I. Фiлiмонова. – Х. : Вид–во НФаУ : Оригiнал, 2006. – 432 с.

У підручнику узагальнено сучасні досягнення в галузі медичної, фармацевтичної, санітарної та хімічної мікробіології. Представлено фундаментально-прикладні положення з морфології, фізіології прокаріотів, еукаріотів і вірусів; розглянуто методи культивування бактерій і вірусів, механізми взаємодії вірусів із клітиною. Висвітлено питання інфекції, хіміотерапії, імунітету, імунопатологічних станів, імунобіотехнології. Узагальнено матеріали з мікроекології, основ асептики й антисептики, мікробної контамінації лікарської сировини та препаратів. Викладено відомості про збудників інфекційних хвороб.

Тихонов, А. И. Технология лекарств : учеб. / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных. – Х. : Оригинал, 2006. – 703 с.

 

 

Pathological physiology :the textbook for the students of higher pharmaceutical educational institutions and pharmaceutical faculties of higher medical educational institutions III-IV levels of accreditation / S. I. Kryzhna, N. M. Kononenko, I. Yu. Tishchenko, T. I. Tyupka,I.I. Shevtsov / ed. by A. I. Bereznyakova. – Kharkiv : NPhaU, 2006. – 416 p.

У підручнику викладено інформацію з основних тем курсу загальної патологічної фізіології згідно з програмою для фармацевтичних вузів. Розглянуто питання етіології та патогенезу основних захворювань людини. Наприкінці кожного розділу подано базисні поняття та визначення.

Svetlichnaya, Y. I. Latin for pharmaceutical students : textbook / Y. I. Svetlichnaya, I. A. Tolok, E. A. Volobuyeva. – Kharkiv : Publishing house of NUPh, 2006. – 212 p.

У підручнику наведено відомості з фармацевтичної термінології, номенклотури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. Розділи грамматики латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому для граматного використання спеціальної термінології на практиці. Підручник містить алфавітний список ботанічних назв лікарських рослин, зразки екзаменаційних білетів, латинсько-анлгійський та англо-латинський словник.

Voronina, L. N. Biological Chemistry : textbook for the self-study of students / L. N. Voronina, A. B. Kravchenko, E. V. Strelchenko. – Kharkiv : NphaU Publishing House, 2006. – 224 p.

Посібник призначений для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи іноземних студентів,що навчаються за англійською формою навчання за спеціальністю «Фармація». У посібнику на сучасному рівні викладено основні питання біохімії та спрямованості викладання поданного матеріалу. Посібник містить розробки за всіма темами із зазначенням мети вивчення, питань стосовно з’ясування вихідного рівня знань, інформаційного матеріалу, залікових питань за темами та тестових завдань для самоперевірки засвоєння теми. Посібник супроводжується термінологічним словником та списком додаткової літератури.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 

Аргунова, Г. В. Русский язык : пособие для иностранных студентов 1 курса (изучающее чтение на материале текстов по неорганической химии) / Г. В. Аргунова. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 232 с.

Посібник складається з двох частин. У першу частину входять тексти, передтекстові, притекстові і післятекстові завдання, які спрямовані на формування у студентів лексико-граматичних навичок, необхідних для вільного висловлювання в навчально-професійній сфері. У другій частині представлені тексти для самостійного читання і завдання для контролю розуміння текстів.

 

 

 

Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) / А. Г. Сербин, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. Н. Гонтовая. – Х. : Колорит, 2006. – 86 с.

Навчальний посібник включає 274 оригінальні кольорові мікрофотографії, які відображають будову клітини, тканин і вегетативних органів рослин. У ньому міститься інформація про будову й правила роботи зі світловим мікроскопом, про мікроскопічний і гістохімічний методи вивчення рослинного матеріалу.

Безуглий, П. О. Фармацевтична та косметична : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / П. О. Безуглий, В. В. Друговiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 52 с.

Глазные лекарственные препараты. Медико. –биологические и фармацевтические аспекты : пособие / Е. Л. Халеева, И. М. Перцев, С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 116 с.

Демьяненко, В. Г. Фармацевтическое и медицинское товароведение : пособие для студ. спец. “Фармация”, “Клиническая фармация” дневной и заочной форм обучения / В. Г. Демьяненко, Л. А. Сичкарь. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – Ч.1. – 292 с.

 

 

Дерматология : учеб. пособие для студентов высш. учебных заведений (заочная форма обучения) специальности “Технология парфюмерно–косметических средств” / А. Г. Башура, Н. П. Половко, С. Г. Ткаченко, Е. С. Шмелькова. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 184 с.

Розглянуті питання етіопатогенезу, клініки, діагностики та лікування найбільш поширеної дерматологічної і венерологічної патології. З кожної теми запропоновані контрольні питання, питання для самопідготовки, інформаційний матеріал та декілька варіантів лабораторних завдань. Є варіанти контрольних робіт.

 

 

 

 

Дерматология : учеб. пособие для студентов специальности “Технология парфюмерно–косметических средств” / А. Г. Башура, С. Г. Ткаченко, Е. С. Шмелькова, В. А. Савоськина. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 200 с.

Розглянуті питання етіопатогенезу, клініки, діагностики та лікування найбільш поширеної дерматологічної і венерологічної патології. З кожної теми запропоновані контрольні питання, питання для самопідготовки, інформаційний матеріал та декілька варіантів лабораторних завдань.

Дроговоз, С. М. Фармакологiя : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / С. М. Дроговоз, В. П. Вереiтинова, I. М. Риженко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Инфекционные болезни и эпидемиология : конспект лекций по специальности “Лабораторная диагностика” / И. Л. Дикий, Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих, Н. В. Дубинина. –2–е изд., перераб. и доп. – Х. : Изд–во НФаУ : Оригинал, 2006. – 160 с.

Кайдалова, Л. Г. Педагогiчна дiагностика у вищому навчальному закладi : навч. посiб. / Л. Г. Кайдалова, О. О. Тєлєжкiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 104 с.

Кисличенко, В. С. Фармакогнозiя з основами фiтокосметики : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / В. С. Кисличенко, О. I. Павлiй, I. О. Журавель– Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 28 с.

Корольев, В. Д. Системы управления базами данных. Практикум : учеб. пособие для студентов высш. учебных заведений / В. Д. Корольев, М. Н. Нессонова. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 104 с.

Куделко, В. Е. Засоби i методи розвитку сили студентiв : навч. посiб. / В. Е. Куделко, З. I. Щербiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 60 с.

 

 

Лабораторный практикум по курсу биофизика : учеб. пособие для студентов высш. учебных заведений / В. А. Тиманюк, Н. А. Фролова, Н. Г. Кокодий, А. Е. Кабанов, Н. Б. Тюкин, А. В. Клочко, Е. Н. Животова, Э. А. Ромоданова, В. Е. Доброва, Ю. М. Пенкин. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 184 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програми курсу «Біофізика» для фармацевтичних вузів. У посібнику наведені описи лабораторних робіт, які традиційно виконуються студентами на кафедрі фізики НФаУ. Також вміщені короткі правила з техніки безпеки та необхідні для виконання робіт довідкові матеріали і таблиці. В описі кожної лабораторної роботи містяться короткі теоретичні відомості, необхідні для виконання роботи, перелічено прилади та приладдя що використовуються для її виконання, а також вказано порядок виконання роботи. У кінці кожної лабораторної роботи наведені питання для самопідготовки.

Лекарственные препараты для ректального применения : учеб. пособие для самостоятельной подготовки слушателей циклов ПА, ТУ, интернатуры, специализации / Л. А. Печенежская, С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов, И. М. Перцев, Е. Л. Халеева, А. И. Квитчатая, С. Н. Ролик. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 56 с.

Лекарственные формы с жидкой дисперсной средой : учеб. пособие для самостоятельной подготовки слушателей циклов ПА, ТУ, С и интернатуры. Ч.2. / С. А. Тихонова, А. И. Тихонов, И. М. Перцев, А. Ф. Пиминов, А. И. Квитчатая, Е. Л. Халеева, С. Ю. Штрыголь, Л. А. Печенежская, С. Н. Ролик. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 76 с.

Методика обучения технике игры в баскетбол : учеб.–метод. пособие для студентов высш. учебных заведений / А. А. Аркуша, Н. И. Измайлова, Е. Е. Павленко, Ж. А. Цымбалюк. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 56 с.

 

 

Мнушко, З. Н. Инфраструктура товарного рынка : учеб. пособие для студентов высш. учебных заведений / З. Н. Мнушко, Л. П. Дорохова, Н. Н. Слободянюк. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 168 с.

Практикум розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Інфраструктура товарного ринку», містить перелік основних теоретичних питань за темами програми дисципліни, питання для самостійного вивчення, теоретичний матеріал з кожної теми, практичні завдання, господарські ситуації, тестові завдання, питання для самоконтролю, завдання до самостійної роботи, що дають можливість студентам перевірити рівень засвоєння знань з відповідної теми.

 

 

 

Мнушко, З. Н. Практикум по фармацевтическому маркетингу : учеб. пособие для студентов высш. учебных заведений / З. Н. Мнушко, И. В. Пестун, Н. В. Чмыхало. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 144 с.

Наведено перелік основних теоретичних питань до теми, питання для самостійної підготовки, короткий виклад теорії, додаткова інформація до тем, а також практичні завдання, питання та тести для самостійного вивчення. Учбовий матеріал ілюстрован великою кількістю схем, які сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу.

Основы организации здравоохранения страховой медицины. Курс лекций : пособие для внеаудиторной работы студентов специальности 7.110206 “Клиническая фармация” фармацевтических вузов и фармацевтических фак. высших мед. учебных заведений III–IV уровней аккрдитации / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, Ю. В. Вороненко, О. А. Герасимова. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 320 с.

Основы организации и экономики фармации в вопросах и ответах : учеб. пособие для иностранных студентов фармац. вузов. Ч.1 / А. С. Немченко, Д. И. Дмитриевский, А. Л. Панфилова, А. К. Ерко, С. В. Огарь, А. А. Котвицкая, Н. Д. Красуцкая, И. В. Жирова, Г. Н. Юрченко, Л. Ю. Дьякова, О. Е. Макарова, Л. В. Галий, В. В. Крикля, И. В. Вершкова. – Х., 2006. – 138 с.

Основы организации и экономики фармации в вопросах и ответах : учеб. пособие для иностранных студентов фармац. вузов. Ч. 2 / А. С. Немченко, А. Л. Панфилова, В. Н. Чернуха, С. В. Огарь, Р. И. Подколзина, С. Г. Калайчева, А. К. Ерко, С. В. Хименко, А. А. Котвицкая, И. В. Жирова, Л. В. Галий, Г. Н. Юрченко. – Х., 2006. – 160 с.

 

 

Посiбник до практичних занять з патофiзiологiї : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв / А. I. Березнякова, Н. М. Кононенко, С. I. Крижна, I. Ю. Тiщенко, Т. I. Тюпка, I. I. Шевцов. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2006. – 384 с.

Викладено інформацію з основних тем курсу загальної патології, що є основою для подальшого вивчення спеціальних фармацевтичних дисциплін. Матеріал до кожної теми заняття складається з питань до самостійної підготовки, опису експериментальних досліджень, ситуаційних задач та завдань для визначення базового рівня підготовки і засвоєння нових знань.

 

 

 

Посилкiна, О. В. Органiзацiя виробництва : навч. посiб. для студ. вищих навч. закладiв / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак, К. Ю. Звєрєва. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2006. – 152 с.

Видання призначене для виконання практичних робіт з дисципліни «Організація виробництва» і містить теоретичний матеріал, практичні завдання, тести та питання для самоперевірки.

У навчальному посібнику приведені приклади розрахунків основних процесів і апаратів фармацевтичної технології. У першій частині викладені загальні відомості з методики розрахунків гідродинамічних процесів, у другій – теплових і в третій – масообмінних процесів

 

 

 

Практичне керiвництво з курсу “Процеси i апарати хiмiко–фармацевтичних виробництв” : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв / О. I. Зайцев, А. М. Чернов, Т. А. Лазарева, О. В. Кутова, О. В. Шаповалов, Л. М. Вiнник, В. I. Вельма, Г.С. Новiков, I. Б. Iванова, Є. В. Гладух. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2006. – 384 с.

 

 

 

Руководство к практическим занятиям по анатомии человека : учеб. пособие для студентов высш. учебных заведений / В. А. Волковой, Л. Н. Малоштан, Е. Ю. Яценко, Т. Б. Червякова. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 176 с.

Навчальний посібник відповідає програмі, затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти. Кожна тема включає матеріали про форму, будову людського організму, систем, органів, їх функцій, завдання для самоперевірки. Включає блок інформації у вигляді схем, які допоможуть студентам орієнтуватися в будові органів і систем.

 

 

 

Свiтлична, Є. I. Клiнiчна термiнологiя : навч. посiб. для студ вищих навч. закладiв III–IV рiвнiв акредитацiї / Є. I. Свiтлична, В. I. Базарова, Л. Г. Жук. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2006. – 168 с.

Навчальний посібник складається з теоретичного матеріалу, таблиць греко-латинських терміноелементів у клінічній термінології, тренувальних завдань, лексичного мінімуму, еталонів виконання завдань, латинсько-українського та українсько-латинського словників і розрахований, головним чином, на самостійне опрацювання студентами.

Современное состояние и преспективы развития биофармации. Лекция для студентов специальностей “Фармация” и “Клиническая фармация” : учеб. пособие для внеаудиторной работы студентов / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая, Ю. Н. Азаренко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Современные требования к технологии лекарственных средств в военно–полевых условиях. Лекция для студентов специальности “Фармация” : учеб. пособие для внеаудиторной работы студентов / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Г. И. Кабачный, В. К. Яковенко, А. А. Асланьянц, О. С. Шпичак. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 36 с.

Спиртометрия. Рекуперация и ректификация этанола : учеб. пособие / Д. И. Дмитриевский, Л. И. Богуславская, Л. Н. Хохлова, Л. А. Бобрицкая, Л. М. Винник, И. В. Бороденко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 100 с.

Технологiя лiкарських препаратiв у польових умовах : практ. для студ. фармац. вузiв та ф–тiв / О. I. Тихонов, Т. Г. Ярних, П. С. Сирота, В. I. Гридасовв, I. В. Андрєєва, О. С. Шпичак, В. М. Ковальов, В. О. Соболєва, О. Є. Богуцька, Л. М. Подорожна, В. А. Якущенко, Л. I. Щебликiна, В. К. Яковенко, Н. Ф. Орловецька, С. С. Зуйкiна, Г. Б. Ходарченко, В. В. Михайленко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 72 с.

Технология лекарственных препаратов промышленного производства : учебное пособие для студентов спец. “Фармация”. Ч. 1 / И. Д. Дмитриевская, Л. И. Богуславская, Л. Н. Хохлова, Л. А. Бобрицкая, С. В. Спиридонов, Л. М. Винник. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 128 с.

Технология лекарственных препаратов промышленного производства : учебное пособие для студентов спец. “Фармация” дневной и заочной формы обучения. Ч. 2 / Д. И. Дмитриевский, Л. И. Богуславская, Л. Н. Хохлова, Л. А. Бобрицкая, С. В. Спиридонов, Л. М. Винник, В. Д. Рыбачукк. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 164 с.

Технология ферментных и гормональных препаратов. Лекция для студентов специальности “Клиническая фармация” : учеб. пособие для внеаудиторной работы студентов / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Л. Н. Хохлова, О. С. Шпичак. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 36 с.

Тихонов, А. И. Алгоритм и методология создания лекарственных средств. Лекция для магистрантов, аспирантов : учеб. пособие для внеаудиторной работы магистрантов, аспирантов / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, О. С. Шпичак. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 44 с.

Тихонов, А. И. Введение в гомеопатию. Краткая история развития гомеопатии в Украине. Классификация гомеопатических лекарственных форм. Основные направления нормирования производства гомеопатических лекарственных препаратов.Лекция для студентов специальности “Фармация” / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Тихонов, А. И. Гомеопатические группы лекарств. Комплексная гомеопатия. Лекарств, близкие к гомеопатии. Лекции для студентов специальности “Фармация” : учеб. пособие для внеаудиторной работы студентов / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 28 с.

Тихонов, А. И. Научно–методические аспекты планирования и выполнения диссертационной работы по фармацевтическим наукам. Лекция для магистрантов, аспирантов : учебное пособие для внеаудиторной работы / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, О. С. Шпичак. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Тихонов, А. И. Основные принципы гомеопатии. Закон исцеления Геринга. Особенности пропиСычвания гомеопатических рецептов : лекции для студентов специальности “Фармация” : учебное пособие для внеаудиторной работы студентов / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Тихонов, А. И. Современное состояние и перспективы приготовления лекарств в условиях аптек. Лекция для студентов специальностей “Фармация” и “Клиническая фармация” / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, О. В. Лукиенко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 44 с.

Тихонов, А. И. Теоретические основы механизмов действия гомеопатических лекарственных средств : лекции для студентов специальности “Фармация” : учебное пособие для внеаудиторной работы студентов / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Тихонов, А. И. Фармакотехнологические методы оценки распадаемости, растворения и высвобождения лекарственных веществ из лекарственных препаратов. Лекция для студентов специальностей “Фармация” и “Клиническая фармация”: учеб. пособие для внеаудиторной работы студенто / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Ю. Н. Азаренко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 44 с.

 

 

Троицкая, В. В. Физика : учеб. для студентов высш. учебных заведений. Ч. 1 / В. В. Троицкая, Т. П. Цапко. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 144 с.

У підручнику вміщено мінімальний обсяг навчальної інформації, за допомогою якої можна повторити та опанувати основи курсу з фізики російською мовою для навчання студентів-іноземців у вищих навчальних закладах. Даний підручник адаптований і містить необхідний обсяг лексики та конструкцій наукового стилю мовлення.

 

 

 

Троицкая, В. В. Физика : учеб. для студентов высш. учебных заведений. Ч. 2. / В. В. Троицкая, Е. А. Цапко. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 216 с.

У підручнику вміщено мінімальний обсяг навчальної інформації, за допомогою якої можна повторити та опанувати основи курсу з фізики російською мовою для навчання студентів-іноземців у вищих навчальних закладах. Даний підручник адаптований і містить необхідний обсяг лексики та конструкцій наукового стилю мовлення.

 

 

 

 

 

Фармакотерапия с фармакокинетикой : пособие для практических занятий и самостоятельной подготовки / Б. А. Самура, В. Ф. Черных, В. К. Лепахин, Б. Б. Самура,  И. В. Киреев, А. В. Таран, А. А. Кириченко. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 472 с.

У навчальному посібнику викладені основні питання етіології, патогенезу, клініки та раціональної фармакотерапії захворювань людини, які найбільш часто зустрічаються в практичній медицині, основні принципи індивідуалізації лікування на основі даних фармакодинаміки і фармакокінетики лікарських засобів з урахуванням їх імовірних побічних дій. У посібник для практичних занять і самостійної підготовки також включені ситуаційні задачі та питання для контролю рівня знань.

 

 

 

 

Фармацевтическая опека : курс лекций / И. А. Зупанец, В. П. Черных, С. Б. Попов, Т. С. Сахарова, Н. В. Бездетко, Н. П. Безуглая, Л. А. Болотная, Е. Ф. Гринцов, С. В. Налетов. – 2–е изд., перераб. и доп. – Х. : Фармитэк, 2006. – 536 с.

В даному посібнику розглянуто питання фармацевтичної опіки пацієнтів під час відпуску без рецептурних лікарських препаратів в процесі самолікування. В світлі сучасних положень належної аптечної практики викладені основні поняття і принципи, що стосуються фармацевтичної опіки пацієнтів в аптеці, без знань яких в даний час неможливе здійснення професійної діяльності провізора на належному рівні.

Фармацевтичнi та медико–бiологiчнi аспекти лiкiв : навч. посiб. / I. М. Перцев, О. Х. Пiмiнов, М. М. Слободянюк, О. П. Гудзенко, Д. I. Дмитрiєвський, В. М. Хоменкоо. –2–ге вид., перероб. та доп– Вiнниця: НОВА КНИГА, 2007. – 728 с.

Федоренко, I. А. Економiчна теорiя : тестовi завдання для студ. спец. “Фармацiя”, “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв”, “Промислова бiотехнологiя”, “Лабораторна дiагностика”, “Технологiя фармацевтичних препаратiв”, “Клiнiчна фармацiя” денної та заочної форм навчаня / I. А. Федоренко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 108 с.

Французька мова : навч. посiб. з граматики для студ. вищих навч. закладiв / М. В. Григор’єва, В. В. Кураксiна, В. Г. Овчаренко, З. Г. Семякiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 72 с.

 

 

Черних, В. П. Хiмiя : посiб. для вступникiв до вузiв / В. П. Черних, Є. Я. Левiтiнн, Н. В. Турченко. – Вiнниця: Нова книга, 2006. – 368 с.

У посібнику для абітурієнтів наведено короткі теоретичні дані з кожної теми розділів загальної хімії, хімії елементів та органічної хімії згідно з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів, перелік теоретичних питань, приклади розв`язування типових задач, завдання для самостійної роботи на приклади можливих тестових завдань на іспиті.

 

 

 

 

Шаповалов, А. В. Основы механизации химико–фармацевтических производств : учеб. для студентов высш. учебных заведений / А. В. Шаповалов, А. И. Зайцев, В. И. Чуешов. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 504 с.

Розглядаються основні поняття теорії машин-автоматів, надана їх класифікація, викладені методи розрахунку продуктивності. Дан опис основних типів виконавчих механізмів, специфічних для машин-автоматів хіміко-фармацевтичного виробництва, принципи їх роботи та методи їх розрахунку.

 

 

 

 

 

Шаповалов, В. А. Физико–химические методы анализа лекарственных средств : учеб. пособие для студентов высш. учебных заведений / В. А. Шаповалов, В. П. Черных, С. Н. Коваленко. – Х. : Изд–во НФаУ : Оригинал, 2006. – 256 с.

Навчальний посібник складається з трьох розділів: абсорбційний, емісійний і мас-спектрометричний аналіз; електрохімічні методи аналізу; методи аналізу, побудовані на молекулярно-іонному масопереносі, корекції світлового потоку і термометрії. Для кожного методу викладені короткі теоретичні основи і техніка експерименту, наведені розрахункові завдання, лабораторні роботи і ситуаційні задачі. Дано додаток, що включає довідкові таблиці, а також список рекомендованої літератури.

Экстракционные лекарственные препараты промышленного производства. Лекция для студентов специальности Клиническая фармация” : учебное пособие для внеаудиторной работы студентов / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Л. Н. Хохлова, Ю. Н. Азаренко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Эталоны ответов для итогового контроля знаний по фармакологии : учеб. пособие / С. М. Дроговоз, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова, А. В. Зайченко. – Х., 2006. – 42 с.

Analytical Chemistry. Part I. The qualitative analysis : the manual prepared for students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical faculties of  the III-IV levels of accreditation / V. V. Bolotov, O. M. Svechnikova, T. A. Kostina, S. V. Kolisnyk, T. V. Zhukova, K. V. Dynnik, M. A. Zarechensky, O. E. Mykytenko. – Kharkiv : NPhaU Publishers, 2006. – 196 p.

Навчальний посібник підготовлений на кафедрі аналітичної хімії НФаУ. Посібник складається з чотирьох розділів курсу: якісний аналіз, кількісний аналіз, інструментальні методи аналізу, статистичний аналіз результатів хімічного експерименту. У перших трьох частинах представлені теоретичні основи і подані лабораторні роботи; основні теоретичні та контрольні питання до аудиторної та позааудиторної роботи студентів, ситуаційні завдання, приклади рішення типових вправ. Друге видання навчального посібника «Аналітична хімія» складено з використанням сучасної хімічної номенклатури. Крім того враховані вимоги Державної фармакопеї України відносно використання молярної концентрації титрованих розчинів; реакцій, ідентифікацій за допомогою яких контролюють чистоту та допустимі межі домішок; а також статистичного аналізу результатів хімічного експерименту.

Bashura, O. G. Medicinal Cosmetics Technology : lectures for English-speaking Undergraduate and Graduate Students / O. G. Bashura, T. N. Kovalyova, U. V. Kovtun. – Kharkiv : NPHaU, 2006. – 204 p.

Розглянуто теоретичні і практичні аспекти створення, вивчення, виробництва та контролю якості косметичних і парфумерних засобів. Посібник містить методичні рекомендації з промислового виробництва косметичних і парфумерних засобів, тестові завдання для контролю самопідготовки студентів, тлумачний словник основних термінів, нагло-український та українсько-англійський словники загальновживаних термінів та понять.

Bondar, V. S. Toxicological chemistry : lecture course. Part II / V. S. Bondar, S. A. Karpushina. –Kharkov : NPhaU, 2006. – 96 p.

Chueshov V. I. Manual to seminars in world Technologies in pharmacy / V. I. Chueshov, A. A. Sichkar, Yu. V. Udina. – Kharkiv: NPHaU, 2006. – 67 p.

Laboratory practicum in general and inorganic chemistry for foreign students / Ye. Ya. Levitin, R. G. Kluyeva, A. M. Brizitskaya, I. D. Roy, N. V. Turchenko, T. A. Onoprienko, E. A. Katrechko. – Kharkiv : Publishing house of NPhaU, 2006. – 80 p.

Test for self-training and self-control in the medical botany / L. M. Seraya, V. P. Rudenko, T. A. Slobodyanyuk, A. G. Serbin. – Kharkiv : NPhaU, 2006. – 79 p.

МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

Анатомия и морфология растений в рисунках / В. П. Руденко, Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, А. Г. Сербин. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 65 с.

Англiйська мова: робочий зошит для практ. занять з англ. мови для студ. I–го курсу (модуль 2) / Л. А. Торяник, Л. К. Дудiна, Т. А. Рублевська, Л. В. Семенова, К. В. Шевченко, М. Ф. Чемоданова, Г. М. Мороз. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

 

 

Бiологiя з основами генетики : метод. рек. та контрольнi завдання для студ. заочної форми навч. / В. М. Кравченко, Ю. О. Садовниченко, Н. Ф. Тимчук, О. В. Фiлiпцова, О. В. Павиченко, В. А. Рибак. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Посібник розроблений з урахуванням сучасного рівня розвитку клітинної біології, біології індивідуального розвитку, генетики та медичної паразитології, він розширює теоретичну базу і може використовуватись у навчальному процесі за кредитно-модульною системою.

Баран, Н. Й. Екологiя : метод. рек. до проведення семiнар. занять для студ. спец. 6.050201 “Менеджмент органiзацiй” денної форми навчання / Н. Й. Баран, Я. Г. Онищенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 20 с.

Баран, Н. Й. Екологiя : метод. рек. до самостiйної работи для студ. спец. 6.050201 “Менеджмент органiзацiй” денної форми навчання / Н. Й. Баран, Я. Г. Онищенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Башура, О. Г. Основи практичної косметологiї : метод. рек., прогр. та завдання до контрольних робiт для студ. спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” заочної форми навч. / О. Г. Башура, Н. П. Половко, Т. М. Ковальова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Башура, О. Г. Аромологiя : метот. рек., програма та завдання до контрольних робiт для студ. заочного вiддiлення фармац. ф–ту спец. 7.1102202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” / О. Г. Башура, I. I. Баранова, Ю. В. Ковтун. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 48 с.

Башура, О. Г. Обладнання парфумерно–косметичних виробництв : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти IIIIV рiвнiв акредитацiї / О. Г. Башура, В. М. Спиридонов, Н. П. Половко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 16 с.

Башура, О. Г. Технологiя лiкарських косметичних засобiв : метод. рек., прогр. та завдання до контрольних робiт для студ. спец. 7.110201 “Фармацiя” заочної форми навчання / О. Г. Башура, Н. П. Половко, Т. М. Ковальова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 56 с.

Бездетко, Н. В. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в офтальмологии : метод. рек. / Н. В. Бездетко, П. А. Бездетко, Е. П. Мужичук. – Х., 2006. – 29 с.

Гонтова, Т. М. Морфологiя, систематика : метод. рек. до викон. та оформлення лаб. i самостiйної роботи з мед. ботанiки для студ спец. “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, А. Г. Сербiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 47 с.

Гонтовая, Т. Н. Методические рекомендации к проведению учебно–полевой практики по медицинской ботанике / Т. Н. Гонтовая, В. П. Руденко, А. Г. Сербин. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 29 с.

Горбенко, А. Б. Основные понятия геометрии и стереометрии : метод. рек. для иностранных студентов подгот. фак. высш. учебных заведений / А. Б. Горбенко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 28 с.

Деренська, Я. М. Проектний аналiз : метод. рек. до викон. практ. та контрольних робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” заочної форми навчання / Я. М. Деренська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 64 с.

Деренська, Я. М. Проектний аналiз : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” / Я. М. Деренська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 84 с.

Деренська, Я. М. Управлiння проектами : метод. рек. до викон. практ. та контрольних робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” заочної форми навчання / Я. М. Деренська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 64 с.

Екологiя, фiтоценологiя, фiтогеографiя, систематика : метод. рек. до викон. самостiйної роботи поза лаб. з медичної ботанiки / Л. М. Сiра, В. П. Руденко, Т. О. Слободянюк, А. Г. Сербiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 30 с.

Експериментальне вивчення нових анаболiчних засобiв : метод. рек. / Л. В. Яковлєва, С. М. Марчишин, Ю. Б. Лар’яновська, О. Б. Леницька, О. О. Пастухов, К. П. Бездiтко, С. А. Гращенкова, С. О. Мачулiна. – К., 2006. – 32 с.

Жуковiна, О. В. Безпека життєдiяльностi : метод. рек. до проведення практ. робiт для студ. денної та заочної форм навч. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства”, 7.050108 “Маркетинг”, 6.050201 “Менеджмент органiзацiй” та 6.091500 “Бiотехнологiя” / О. В. Жуковiна, В. М. Тiманюк, Н. В. Ярещенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 60 с.

Жуковiна, О. В. Методичнi рекомендацiї до виконання роздiлу дипломного проекту “Охорона працi та навколишнього середовища” для студентiв спецiальностi 7.110204 “Технологiя фармацевтичних препаратiв” / О. В. Жуковiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 52 с.

Жуковiна, О. В. Охорона працi в галузi : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ. економiчних спецiальностей / О. В. Жуковiна, Г. А. Грецька. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 60 с.

Зоiдзе, Д. Р. Полiтична економiя : метод. рек. до практ. занять та самостiйної аудиторної та позааудиторної роботи для студ. спец. “Економiка пiдприємства”, “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / Д. Р. Зоiдзе. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 72 с.

Кайдалова, Л. Г. Магiстерська робота : методика пiдготовки i порядок захисту / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокiна, О. О. Тєлєжкіна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Клiнiчна лабораторна дiагностика : метод. рек. до навч. практики для студ. спец. 6.110100 “Лабораторна дiагностика” / I. А. Зупанець, В. В. Пропiснова, С. В. Мiсюрьова, О. I. Залюбовська, В. В. Зленко, Н. I. Брiксiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Кононов, I. О. Менеджмент персоналу : метод. рек. до викон. самостiйної роботи для студ. спец. 8.050107 “Економiка пiдприємства” / I. О. Кононов, В. О. Могилко, С. О. Брискiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 28 с.

Кононов, I. О. Менеджмент персоналу : метод. рек. до практ. занять для студ. спец. 8.050107 “Економiка пiдприємства” / I. О. Кононов, В. О. Могилко, С. О. Брискiн– Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 36 с.

Кононов, I. О. Менеджмент персоналу : прогр., метод. рек. та контрольнi завдання для студ. спец. 8.050107 “Економiка пiдприємства” заочної форми навч / I. О. Кононов, В. О. Могилко, С. О. Брискiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Медична ботанiка : метод. рек. щодо викон. i оформ. лаб. практикуму з морфологiї i систематики рослин / Л. М. Сiра, А. Г. Сербiн, В. П. Руденко, Т. О. Слободянюк. – Х. : Вид–во НФАУ, 2006. – 29 с.

Методичнi рекомендацiї до виконання дипломних робiт за спецiальнiстю “Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя” / С. М. Коваленко, А. М. Мурашко, I. Г. Левашова, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 44 с.

Методичнi рекомендацiї до оформлення магiстерських робiт за спецiальнiстю “Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя” / С. М. Коваленко, Т. В. Крутських, О. Л. Левашова, А. М. Мурашко, В. П. Гапоненко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 40 с.

Мнушко, З. М. Моделювання якiсних та цiнових складових у дiяльностi оптових фармацевтичних пiдпримств з використанням нечiтких множин : метод рек. / З. М. Мнушко, С. А. Куценко, Л. П. Дорохова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 26 с.

Мнушко, З. М. Напрями гармонiзацiї нормативно–правового регулювання вiтчизняного ринку бiологiчно активних добавок з зарубiжним законодавством : метод рек. / З. М. Мнушко, Н. В. Сотнiкова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 25 с.

Мнушко, З. М. Оцiнка i методи мiнiмiзацiї ризикiв на ринку бiологiчно активних добавок : метод рек. / З. М. Мнушко, Н. В. Сотнiкова, О. М. Євтушенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 25 с.

Могилко, В. О. Мiжнародний менеджмент : метод. рек. до контрольної роботи для студ спец. 8.050107 “Економiка пiдприємства” заочної форми навч / В. О. Могилко, С. О. Брискiн, I. О. Кононов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 52 с.

Назаренко, О. В. Стратегiчне управлiння пiдприємством : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” / О. В. Назаренко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 60 с.

Немченко, А. С. Наукове обгрунтування механiзмiв державного управлiння процесом формування нацiональної лiкарської полiтики : метод. рек. / А. С. Немченко, В. М. Хоменкоо. – К., 2006. – 30 с.

Немченко, А. С. Розробка концептуальних засад прiоритетного розвитку соцiально–ефективної органiзацiї фармацевтичного забезпечення населення : метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвiцька. – Х., 2006. – 24 с.

Немченко, А. С. Фармакоекономiчне обгрунтування стандартiв фармакотерапiї, що використовуються в практицi сiмейних лiкарiв : метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвiцька, О. О. Сурiков. – Х., 2006. – 28 с.

Обгрунтування рацiонального вибору сучасних i перспективних препаратiв з протизапальних препаратiв з протизапальною дiєю: метод. рек. / О. П. Вiкторов, К. Г. Щокiна, С. М. Дроговоз, Є. М. Коваленко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 16 с.

Оспiщев, В. I. Маркетинг у промисловiй сферi : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ. спец. 7.110202 “Технологiя фармацевтичних препаратiв” / В. I. Оспiщев, Д. О. Пруненко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 44 с.

Посилкiна, О. В. Економiка працi : метод. рек. до виконання контрольних робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” та 7.050108 “Маркетинг” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, Н. М. Авраменко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 40 с.

Посилкiна, О. В. Iнвестицiйнi iнструменти управлiння якiстю : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ. спец. 8.000001 “Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя” денної та заочної форм навчання / О. В. Посилкiна, Я. М. Деренська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 52 с.

Посилкiна, О. В. Iнвестування : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” та 7.050108 “Маркетинг” денної та заочної форм навч. / О. В. Посилкiна, Я. М. Деренська, Н. М. Авраменко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 48 с.

Посилкiна, О. В. Економiка та органiзацiя хiмiчних виробництв : метод. рек. до викон. екон. розд. бакалаврської роботи для студ. спец. 6.091600 “Бiотехнологiя” денної форми навч. / О. В. Посилкiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Посилкiна, О. В. Економiка хiмiчних виробництв : метод. рек. до викон. економiчного роздiлу дипломної роботи студ. спец. 7.092901 “Бiотехнологiя” / О. В. Посилкiна, Г. Х. Понтєлєєв. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 52 с.

Посилкiна, О. В. Економiка, планування та органiзацiя хiмiко–фармацевтичного виробництва : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.110204 “Технологiя фармацевтичних препаратiв” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 132 с.

Посилкiна, О. В. Економiка, планування та органiзацiя хiмiко–фармацевтичного виробництва : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.110204 “Технологiя фармацевтичних препаратiв”. Ч.2. / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак, Є. М. Кайллюк. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 108 с.

Посилкiна, О. В. Економiчний аналiз : метод. рек. до викон. та оформлення курсових робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” / О. В. Посилкiна, О. В. Козирєва. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 44 с.

Посилкiна, О. В. Економiчний аналiз. Ч.1. Теорiя економiчного аналiзу : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” та 7.050108 “Маркетинг” денної форми навчання / О. В. Посилкiна, П. П. Жукова, О. В. Козирєва. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 52 с.

Посилкiна, О. В. Економiчний ризик i методи його вимiрювання : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” денної форми навчання / О. В. Посилкiна, Н. Ю. Деркач, О. Ю. Єгорова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 16 с.

Посилкiна, О. В. Органiзацiя виробництва : контрольнi завдання для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємста” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Посилкiна, О. В. Планування дiяльностi пiдприємства : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” денної форми навчання / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак, М. I. Сидоренко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 80 с.

Посилкiна, О. В. Управлiння хiмiко–фармацевтичним виробництвом : метод. рек. та контрольнi завдання для студ. спец. 7.110204 “Технологiя фармацевтичних препаратiв” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, О. Ю. Єгорова, Н. Ю. Деркач. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 28 с.

Руденко, В. П. Словник термiнiв з бiотехнологiї i генетики / В. П. Руденко, А. Г. Сербiн, О. В. Зiлинська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 26 с.

Русанова, С. В. Методологiя, методи та засоби управлiння якiстю : метод. рек. до викон. контр. завд. для студ. спец. 8.000001 “Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя” заоч. форми навч. / С. В. Русанова, С. М. Коваленко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 44 с.

Сiзонова, О. М. Мiкроекономiка : метод. рек. до викон. курсової роботи для студ. спец. “Економiка пiдприємства”, “Маркетинг”, “Менеджмент органiзацiй” денної та заочної форм навчання / О. М. Сiзонова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 28 с.

Серая, Л. М. Тесты для самоподготовки и самоконтроля по фармацевтической ботанике / Л. М. Серая, В. П. Руденко, А. Г. Сербин. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 79 с.

Систематика, экология, фитоценология и фитогеография : сборник обучающих и контролирующих тестов и заданий для самоподготовки и контроля по медицинской ботанике / Л. М. Городнянская, А. Г. Сербин, В. П. Руденко, Т. А. Слободянюк, Т. Н. Гонтовая, Л. М. Серая. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 177 с.

Тiманюк, В. М. Екологiя : метод. рек. до проведення контрольних робiт для студ. спец. 6.050201 “Менеджмент органiзацiй” заочної форми навчання / В. М. Тiманюк, Н. Й. Баран. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 28 с.

Тищенко, О. М. Стратегiя пiдприємства : метод. рек. до виконання практ. робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” заочної форми навчання / О. М. Тищенко, О. С. Головко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Тищенко, О. М. Стратегiя пiдприємства : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдриємства” заочної форми навчання / О. М. Тищенко, О. С. Головко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Толочко, В. М. Дозвiльний характер фармацевтичної дiяльностi в Українi : метод. рек. до пiдготов. та проведення практ. занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” / В. М. Толочко, Д. Л. Великий. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Толочко, В. М. Ефективне дiлове спiлкування : метод. рек. до пiдготов. та проведення практичних занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” / В. М. Толочко, I. В. Мiщенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 48 с.

Толочко, В. М. Законодавче забезпечення митного оформлення iмпортних лiкарських засобiв за зовнiшньоекономiчними угодами (контрактами) : метод. рек. до пiдготов. та проведення практ. i семiнар. занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” в системi пiслядипломної / В. М. Толочко, М. В. Чешева, М. В. Зарiчкова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 28 с.

Толочко, В. М. Мотивацiя в управлiннi: основна мета, кориснi наслiдки i засоби здiйснення : метод. рек. до пiдготов. та проведення практич. занять з курсу “Економiка фармацiї” в системi пiслядипломної освiти спец. фармацiї / В. М. Толочко, I. В. Мiщенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Толочко, В. М. Основи логiстики збуту (розподiлу). Управлiння товарними запасами : метод. рек. до пiдготовки та проведення семiнар. занять з  курсу “Економiка фармацiї” / В. М. Толочко, М. В. Чешева. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 20 с.

Толочко, В. М. Психологiчнi аспекти дiяльностi провiзора при здiйсненнi фармацевтичної опiки : метод. рек. до пiдготовки та проведення практ. i семiнар. занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” в системi пiслядипломної освiти спец. фармац. / В. М. Толочко, I. В. Мiщенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 20 с.

Толочко, В. М. Психологiчнi аспекти успiшної реалiзацiї основних управлiнських функцiй : метод. рек. до пiдготов. та проведення практ. i семiнарських занiть з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” в системi пiслядипломної освiти спецiалiстiв фармацiї / В. М. Толочко, I. В. Мiщенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 20 с.

Толочко, В. М. Фiнансовий аналiз та управлiнський облiк дiяльностi фармацевтичних пiдприємств : метод. рек. до пiдготов. та проведення практ. занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” / В. М. Толочко, О. М. Должнiкова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Торяник, Л. А. Китайська мова: робочий зошит для практ. занять та самостiйної роботи / Л. А. Торяник, М. Ф. Чемоданова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 25 с.

Троицкая, В. В. Лабораторные работы по физике : метод. рек. для иностранных студентов подготовгот. фак. / В. В. Троицкая. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Учебная практика по заводской технологии лекарств : метод. рек. для отечественных и иностранных студентов спец. “Фармация” / Д. И. Дмитриевский, Л. И. Богуславская, Л. Н. Хохлова, Л. А. Бобрицкая, Л. М. Винник, И. В. Бороденко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 48 с.

Фармакогнозiя та ресурсознавство лiкарських рослин : метод. рек. для студ. спец. “Фармацiя”, “Технологiя фармацевтичних препаратiв”, “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” заочної та дистацiйної форм навчання / Н. М. Солодовниченко, А. М. Ковальова, Т. В. Iльїна, Л. В. Упир. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 192 с.

Фармакогнозия : метод. рек. для студ. 3 курса иностранного фак. / В. Н. Ковалев, В. В. Бойник, Т. И. Исакова, Н. В. Попова, Т. В. Ильина, В. С. Кисличенко, А. М. Ковалева, А. И. Павлий, И. А. Журавель, Н. С. Журавлев, С. В. Ковалев, В. В. Король, Т. А. Красникова, Е. В. Криворучко, Т. В. Бородина, И. А. Павлова, А. А. Стремоухов, М. Ф. Ткаченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 144 с.

Фармакоэкономика : рабочая тетрадь для внеаудиторной подготовки и аудиторной работы студентов специальностей 7.110201 “Фармация”, 7.050107 “Экономика предприятий” и 7.050108 “Маркетинг” / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова, О. Я. Мищенко, И. В. Карбушева, О. В. Ткачева. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 62 с.

Фармацевтична ботанiка : метод. вказiвки до лаб. i позаудиторної роботи. Модуль 1. Анатомiя i морфологiя вегетативних органiв рослин / А. Г. Сербин, В. П. Руденко, Л. М. Серая, Т. О. Cлободянюк. – Х. : Вид–во НФАУ, 2006. – 50 с.

Фармацевтична хiмiя : метод. рек. для студ. IV–V курсiв ф–ту промислової спец. “Технологiя фармацевтичних препаратiв” / П. О. Безуглаий, I. В. Українець, Т. В. Алексєєва, Л. В. Сидоренко, О. В. Горохова, О. Л. Каменецька, К. А. Таран, О. В. Колесник, Л. О. Петрушова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 96 с.

Федоренко, I. А. Економiчна теорiя : метод. рек. до самостiйної аудиторної та позааудиторної роботи для студ. спец. “Фармацiя”, “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв”, “Промислова бiотехнологiя”, “Лабораторна дiагностика”, “Технологiя фармацевтичних препаратiв”, “Клнiчна фармацiя” денної та заочної форм навчання. / I. А. Федоренко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 44 с.

Французька мова. Розмовнi теми для розвитку навичок усного мовлення : метод. рек. / М. В. Григор’єва, В. В. Кураксiна, Н. В. Плотнiкова, А. I. Островська, З. Г. Семякiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 48 с.

Яковлева, Л. В. Основы организации здравоохранения и страховой медицины : рабочая тетрадь для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов специальностей 7.110206 “Клиническая фармация” / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 63 с.

Яковлева, Л. В. Страхование : рабочая тетрадь для внеаудиторной подготовки и аудиторной работы студентов специальностей 7.050107 “Экономика предприятий” и 7.050108 “Маркетинг” / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 99 с.

Ярных, Т. Г. Технология лекарственных средств : метод. рек. к проведению коллоквиумов по технологии лекарственных средств для студентов специальности “Клиническая фармация” / Т. Г. Ярных, В. А. Соболева. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 36 с.

ПРОГРАМИ

Апаратна косметологiя : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / О. Г. Башура, В. О. Савоськiна, О. С. Зуєва, I. Г. Пересадько. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 16 с.

Башура, О. Г. Аромологiя : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищих закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / О. Г. Башура, I. I. Баранова, Ю. В. Ковтун. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 20 с.

Башура, О. Г. Основи практичної косметологiї : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищих навч. закладiв III–IV рiвня акредитацiї / О. Г. Башураа, Н. П. Половко, Т. М. Ковальова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Башура, О. Г. Промислова технологiя парфумерних та косметичних засобiв : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / О. Г. Башура, Н. П. Половко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Глiченко, О. I. Основи косметичної хiрургiї : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / О. I. Глiченко, О. В. Кремен, О. Г. Башура. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 12 с.

Демьяненко, В. Г. Программа и задания к контрольным работам по дисциплине “Основы материаловедения, тара и упаковка” : Для студ. заочной(дистанционной) формы обучения по специальности “Технология фапрмацевтических препаратов” / В. Г. Демьяненко, Г. И. Кабачный, Л. А. Сичкарь. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 21 с.

Клiнiчна фармакологiя : тимчасова прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110206 “Клiнiчна фармацiя” для студ. вищих навч. закладiв III–IV рiвня акредитацiї / I. А. Зупанець, С. Б. Попов, Н. В. Бездiтко, Н. П. Безугла. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Клiнiчна фармацiя : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищих навч. закладiв III–IV рiвнiв акредитацiї / I. А. Зупанець, С. Б. Попов, Н. П. Безугла, Н. В. Бездiтко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 36 с.

Лабораторна та функцiональна дiагностика : тимчасова прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110201 “Фармацiя” для студ. вищих навч. закладiв III–IV рiвнiв акредитацiї / I. А. Зупанець, С. В. Мiсюрьова, В. В. Пропiснова, О. I. Залюбовська, М. Є. Березнякова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Лабораторна та функцiональна дiагностика : тимчасова прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110206 “Клiнiчна фармацiя” для студ. вищих навч. закладiв III–IУ рiвнiв акредитацiї / I. А. Зупанець, С. В. Мiсюрьова, В. В. Пропiснова, О. I. Залюбовська, М. Є. Березнякова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 24 с.

Левiтiн, Є. Я. Загальна та неорганiчна хiмiя : прогр. та завдання до контрольних робiт для слухачiв заочних пiдготовчих курсiв / Є. Я. Левiтiн, Н. В. Турченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Левiтiн, Є. Я. Неорганiчна хiмiя : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищих фармац. навч. закладiв i фармац. ф–тiв вищих мед. навч. закладiв IV рiвня акредитацiї / Є. Я. Левiтiн, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 44 с.

Малоштан, Л. М. Фiзiологiя з основами нормальної анатомiї та бiологiї : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / Л. М. Малоштан, В. М. Маркова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 20 с.

Мнушко, З. М. Менеджмент та маркетинг у фармацiї та парфумерно–косметичнiй галузi : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / З. М. Мнушко, Н. М. Дихтярьова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 32 с.

Наскрiзна програма : навч. i вироб. практики ф–ту “Фармацiя” спец. 7.110202 Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” / В. П. Черних, I. С. Гриценко, Л. М. Вiннiк, О. Г. Башура, В. I. Чуєшов, П. О. Безуглий, А. С. Немченко, З. М. Мнушко, А. Г. Сербiн, В. М. Ковальов, В. С. Кисличенко, Б. А. Самура, Н. П. Половко, Т. В. Мартинюк, С. Г. Ткаченко, Т. М. Ковальова, В. О. Соболєва, В. В. Друговiна, Т. М. Гонтова, I. О. Журавель, С. Г. Калайчева, Н. В. Чмихало. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 64 с.

Савоськiна, В. О. Клiнiчна косметологiя : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / В. О. Савоськiна, Н. П. Половко, К. С. Шмелькова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 20 с.

Стрельников, Л. С. Гiгiєна i промислова санiтарiя у галузi : прогр. навч. дисциплiни спец. 7.110202 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” для студ. вищ. закладiв освiти III–IV рiвнiв акредитацiї / Л. С. Стрельников, О. П. Стрiлець, В. В. Чiкiткiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 12 с.

Демьяненко, В. Г. Программа и задания к контрольным работам по фармацевтическому и медицинскому товароведению / В. Г. Демьяненко, Л. А. Сичкарь. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 27 с.

МОНОГРАФІЇ

 

 

Бабич, В. П. Основы современной онтологии. Методология, проблемы, перспективы : моногр. / В. П. Бабич. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2006. – 296 с.

монографии рассмотрены основные этапы, закономерности и современные проблемы многовековой эволюции земного бытия человека и общества; исследованы общемировые тенденции совершенствования структуры межнациональных, межрелигиозных и в целом – межчеловеческих отношений; обоснована историческая парадигма эволюционного перехода человечества к эпохе цивилизации в наступившем XXI веке; изложены методологические основы теории разумного мыслетворчества и формирования современного цивилизованного мировозрения; разработаны теоретические основы современной онтологии как перспективной отрасли научных знаний об эволюционном развитии материального и духовного бытия человека.

Международный маркетинг в фармации : моногр. / З. Н. Мнушко, Н. В. Чмыхало, Н. М. Мусиенко, О. Ю. Рогуля, Е. Н. Евтушенко, А. Б. Ольховская. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 392 с.

Пыльца цветочная (обножка пчелиная) в фармации и медицине (теория, технология, медицинское применение) : моногр. / А. И. Тихонов, К. Содзавичный, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных, Л. И. Бондарчук, А. М. Котенко. – Х. : Изд–во НФаУ : Оригинал, 2006. – 308.

Teoria i praktika wytwarzania leczniczych preparatovpropolisowych / A. I. Tikhonov, T. G. Jarnych, W. P. Czernych, I. A. Zupaniec, S. A. Tichonowa. – Krakow : “Marka”, 2006. – 274 s.

ІНШІ ВИДАННЯ

Абiтурiєнту Нацiонального фармацевтичного унiверситету 2006: навч. посiбник / В. П. Черних, I. С. Гриценко, О. М. Котенко, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснiкова, Т. В. Жукова, В. I. Степаненко, Н. В. Турченко, С. Г. Таран, С. Г. Леонова, О. К. Рядних, В. О. Тiманюк, В. Є. Доброва, Б. Ф. Горбуненкоо, Л. Г. Жук, А. В. Матвiйчук, Л. В. Очередько, I. А. Сокуренко. –11–е вид., перероб. та доп. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 240 с.

Адаптацiя української освiтньої реформи до європейської (викладання iноземних мов) : матерiали Укр. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 29–30 берез. 2006 р. / В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, Л. А. Торяник, Л. К. Дудiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 167 с.

Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тез. доп. мiжвуз. студ. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. / В. П. Черних, С. М. Коваленко, Н. А. Цубанова, О. А. Здорик, Т. В. Муратова, В. О. Федоренко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 524 с.

 

 

Башура, А. Г. Лечебная косметика в аптеках и не только… / А. Г. Башура, С. Г. Ткаченко. – Х. : Прапор, 2006. – 392 с.

Розглядаються питання етіопатогенеза, клініки, діагностики та косметичної корекції ліками лікувальної косметики найбільше поширеной дерматокосметичної патології. Надан сучасний асортимент лікувальної косметики у аптечній мережі Україні.

 

 

 

 

 

 

Дроговоз, С. М. Фармакология на ладонях : справ. / С. М. Дроговоз. – Х. : ООО “ПП “Плеяда”, 2006. – 116 с.

Довідник містить відомості про класифікації, синоніми, механізми дії, фармакодинаміки, показання до застосування, взаїмозаємності та умовах раціонального використання ліків.

Збiрка програм i навчальних модулiв пiдвищення квалiфiкацiї  спецiалiстiв фармацiї з фармацевтичної технологiї / С. О. Тихонова, О. Л. Халєєва, О. Ф. Пiмiнов, Г. I. Квiтчата, Л. О. Печенiзька, Д. Л. Великий. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 108 с.

 

 

 

 

Комплексные гомеопатические препараты : справ. пособие / С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов, А. И. Тихонов, А. И. Квитчатая, О. Ю. Сергеева. – Х. : Изд–во НФаУ : Оригинал, 2006. – 320 с.

В справочнике обобщена и систематизирована информация о комплексных гомеопатических препаратах, представленных на рынках Украины и России.

Лекарства–человеку. Современные проблемы создания, исследования и апробациии лекарственных средств : материалы конф., г. Харьков, 23 марта2006 г. / В. П. Черных, С. Н. Коваленко, Б. А. Самура, Л. Н. Воронина, Л. В. Деримедведь, А. А. Кириченко, О. П. Тимошенко, И. М. Белай, О. И. Набока, В. Е. Кашута, И. В. Сенюк, М. В. Савохина, О. А. Рябова, Н. В. Ромасько, М. В. Савина, И. А. Довженюк. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 351 с.

Науково–технiчний прогрес i оптимiзацiя технологiчних процесiв створення лiкарських засобiв : матерiали 1–ї мiжнар. наук. –практ. конф., 6–7 квiт. 2006 р., м. Тернопiль / Л. Я. Ковальчук, В. П. Черних, Б. С. Зiменковський, В. П. Марценюк, I. С. Гриценко, К. С. Волков, С. М. Коваленко, Т. А. Грошовий, К. А. Посохова, Л. С. Фiра, I. М. Клiщ, В. В. Трохимчук, Л. В. Соколова, Л. В. Вронська, Д. Б. Коробко, Г. Я. Загричук. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2006. – 216 с.

Новiтнi методи викладання iноземних мов у ВНЗ на сучасному етапi iнтеграцiї вищої освiти України у європейський простiр : матерiали Всеукр. наук. –практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 14 квiт. 2006 р. / В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, М. В. Любiєва, В. I. Жаренков, О. Ю. Гурко, Е. М. Герасименко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 72 с.

Основы компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицине и фармации статистическим пакетом MedStat / Ю. Е. Лях, В. Г. Гурьянов, В. Н. Хоменко, О. А. Панченко. – Донецк, 2006. – 214 с.

 

 

ОТСтм : ответственное самолечение : справ. безрецептурных препаратов / И. А. Зупанец, И. С. Чекман, Е. Ф. Гринцов, О. Н. Дружина, М. Г. Кравченко, Н. В. Малишевская, В. А. Мороз, С. Б. Попов, Н. В. Попова, С. А. Савич, Т. Ю. Ткаченко, О. А. Троянская, Н. А. Цховребашвили. – 3–е изд., перераб. и доп. – К. : Фармацевт Практик, 2006. – 320 с.

У довіднику розглянуті найбільш значимі проблеми, пов`язані зі станом здоров`я пацієнтів. Представлено короткий опис основних захворювань, симптомів і синдромів, а також інформація про без рецептурні лікарські препарати (ОТС), що застосовуються для полегшення перебігу захворювання в процесі самолікування і поліпшення якості життя. Наведені загрозливі симптоми, що вимагають негайного звертання до лікаря.

Положення про дипломний проект / В. П. Черних, В. М. Толочко, Л. М. Вiннiк, В. I. Чуєшов, I. В. Сайко, О. О. Ляпунова, Т. В. Крутських, Є. В. Гладух, А. А. Сiчкар, В. I. Вельма, О. В. Посилкiна, О. В. Жуковiна, Л. Г. Кайдалова, О. П. Стрiлець. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 16 с.

Положення про порядок пiдготовки та захисту магiстрської роботи / В. П. Черних, I. С. Гриценко, Л. Г. Кайдалова, Л. М. Вiннiк, Л. I. Вишневська, Т. В. Крутських, О. П. Стрiлець. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 12 с.

Путь к науке: первые шаги : материалы науч.–практ. конф. иностранных студент. подгот. фак. вузов Украины / Т. П. Цапко, В. С. Трух, Г. С. Матвеева, Т. А. Мехедькина. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 52 с.

Створення, виробництво, стандартизацiя та фармакоекономiчнiдослiдження нових лiкарських засобiв та бiологiчно активних добавок : тез. доп. II Мiжнар. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 12–13 жовт 2006 р. / В. Є. Доброва, Ю. I. Губiн, Н. А. Цубанова, Н. А. Третякова, В. О. Федоренко, Т. В. Муратова, М. В. Савiна, В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, Н. В. Бездетко, П. О. Безуглий, В. В. Болотов, В. С. Бондар, Д. I. Дмитрiєвський, С. М. Дроговоз, О. I. Зайцев, I. А. Зупанець, В. М. Ковальов, В. С. Кисличенко, З. М. Мнушко, А. С. Немченко, Ю. М. Пєнкiн, Ю. В. ПIдпружников, О. В. Посилкiна, О. I. Тихонов, С. О. Тихонова, В. I. Чуєшов, В. О. Шаповалова, Л. А. Шемчук, Л. В. Яковлєва, Т. Г. Ярних, В. О. Лебединець. – Х. : Вид–во НФаУ, 2006. – 372 с.

Тестовi завдання. Засоби дiагностики якостi вищої освiти за спец. 8.050107 “Економiка пiдприємства” напряму пiдготовки 050100 “Економiка i пiдприємництво” квалiфiкацiї 8.050107 магiстр з економiки пiдприємтсва / В. П. Черних, I. С. Гриценко, Л. М. Вiннiк, О. В. Посилкiна, Л. В. Яковлєва, Ю. М. Пєнкiн, В. О. Могилко, Л. Г. Кайдалова, Р. В. Сагайдак, Я. М. Деренська, О. В. Козирєва, В. О. Лебединець, I. О. Кононов, С. О. Брискiн, Н. I. Котелевська, В. М. Тiманюк, Н. Ю. Деркач, Г. В. Бузник, С. В. Вельмаа, О. В. Стричинець. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 252 с.

Яковлева, Л. В. Основы организации здравоохранения и страховой медицины: рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной работы студентов специальности 7.110206 “Клиническая фармация” / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 63 с.

У довіднику розглянуті питання стану здоров`я населення, наведена система організаціі медичної допомоги різним контингентам пацієнтів, основні проблеми в сфері організації, управління, аналізу діяльності, економіки та фінансування системи охорони здоров`я України на сучасному етапі розвитку держави, розглянуті різні системи надання медичної допомоги у економічно розвинутих країнах світу. Особлива увага надана питанням страхової медицини та ролі фахівцям фармації, клінічним провізорам та підвищення стану здоров`я населення.

Яковлева, Л. В. Страхование: рабочая тетрадь для внеаудиторной подготовки и аудиторной работы студентов специальностей 7.050107 “Экономика предприятий” и 7.050108 “Маркетинг” / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2006. – 99 с.

image_pdfimage_print