2009 рік (Підручники, навчальні посібники, лекції.)

ПІДРУЧНИКИ

Дроговоз, С. М. Фармакология–сiто! (фармакологическая логика): учеб. / С. М. Дроговоз. – Х. : Изд–во “СИМ”, 2009. – 236 с.

 

 

Мнушко, З. М. Менеджмент та маркетинг у фармацiї. Ч. I. Менеджмент у фармацiї : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / З. М. Мнушко, Н. М. Дiхтярьова. – 2–ге вид. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2009. – 448 с.

Викладені основні теоретичні положення менеджменту, а також особливості управління, підприємницької і комунікативної діяльності, кадрового менеджменту, вітчизняного і зарубіжного трудового права суб’єктів господарювання у фармації. Описані принципи фармацевтичної етики і деонтології, спілкування з відвідувачами аптек, підходи і критерії оцінки ефективності роботи фармацевтичних організацій.

 

 

 

Levitin, Ye. Ya. General and inorganic chemistry : the textbook for students of higher schools / Ye. Ya. Levitin,I. A. Vedernikova. – Kharkiv : Publishing House of NUPh : Golden Pages, 2009. – 360 p.

Підручник для студентів фармацевтичних університетів та фармацевтичних факультетів медичних ВНЗ складений відповідно до стандартної програми для студентів фармацевтів.
Підручник складається з 2-х частин. Перша частина містить базові концепції загальної хімії; друга – присвячена хімії елементів та їх сполук, використанню неорганічних речовин у медицині та фармації.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Виробнича логiстика : навч. посiб. для студ. вищих навч. закладiв / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак–Нiкiтюк, О. В. Доровський, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 364 с.

Граматика з англiйської мови в таблицях : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Григор’єва, О. Ю. Гурко, С. В. Журкiна, О. В. Карасьова, О. В. Кулiкова, В. Л. Теляшенко, О. В. Щербина. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 48 с.

Навчальний посібник містить такі розділи граматики: іменник, прикметник, займенник,прийменник, синтаксис. Представлені видо-часові форми англійського дієслова.
Кожна частина мови представлена у граматичних таблицях, які стимулюють до правильного вживання потрібних правил англійської граматики в усному мовленні.

 

 

Деренська, Я. М. Управлiння проектами у схемах : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. М. Деренська. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2009. – 224 с.

Розкрито методичні засади здійснення процесів управління проектами. Навчальний посібник також містить конспект лекцій у схемах.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

 

Дроговоз, С. М. Фармакология на ладонях : учеб. пособие / С. М. Дроговоз– Х. : ООО “ПП “Плеяда”, 2009. – 112 с.

 

 

 

Iванова, К. А. Культурологiя. Кредитно–модульний курс : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / К. А. Iванова, В. Д. Лихвар. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2009. – 280 с.

У посібнику розглядаються питання природи і сутності культури, з’ясовуються основні властивості культурних форм, аналізуються історичні типи соціокультурних світів, ціннісні та комунікативні виміри культури тощо.

 

 

 

 

 

 

Iсторiя медицини та фармацiї : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / З. М. Мнушко, I. О. Шевченко, О. В. Шевченко, Н. М. Скрильова, I. Л. Оккерт. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2009. – 208 с.

У навчальному посібнику в адаптованій формі для студентів молодших курсів викладена історія медицини і фармації від лікознавства стародавнього світу до наших днів, показаний розвиток фармацевтичної науки і освіти, наведена інформація про стан фармації в зарубіжних країнах.

 

Кайдалова, Л. Г. Педагогiчна майстернiсть викладача : навч. посiб. / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокiна, Т. Ю. Вахрушева. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 140 с.

У посібнику розкрито сутність та складові педагогічної майстерності: професійна компетентність, педагогічна техніка, культура, педагогічний такт та імідж викладача. Висвітлено специфіку й особливості спілкування в педагогічній діяльності, приділено увагу лекціям майстер-класу та акторським здібностям викладача, самовдосконаленню педагога.

 

 

Клiнiчна фармацiя : навч.–метод. практ. навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв / I. А. Зупанець, I. С. Чекман, С. Б. Попов, С. В. Нальотов, В. В. Пропiснова, Н. П. Безугла, Т. С. Сахарова, С. В. Мiсюрьова, Є. Ф. Грiнцов, С. К. Шебеко, I. А. Отрiшко, С. М. Зiмiн, О. О. Тарасенко, О. О. Андрєєва, Н. Б. Бурд, К. М. Ткаченко, О. Г. Колоусова, Т. Ю. Небесна. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2009. – 176 с.

Навчальний посібник призначений для позааудиторної та аудиторної роботи, а також для підготовки до підсумкової атестації з клінічної фармації студентів напрямку «Фармація» фармацевтичних ВНЗ і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

Кравченко, В. М. Основи гiстологiї : навч.–метод. посiб. для студ. спец. “Лабораторна дiагностика” / В. М. Кравченко, О. В. Павиченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 260 с.

Крок. –1 “Фармация”. Ботаника / Ю. А. Федченкова, Л. М. Серая, В. В. Малый, Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, М. А. Кулагина, В. П. Руденко, Е. В. Радько, О. П. Хворост, Т. А. Слободянюк. – Х. : Изд–во НФаУ, 2009. – 52 с.

“Крок 2″. Фармация / П. А. Безуглаый, И. С. Гриценко, С. Г. Леонова, С. Г. Таран, Н. В. Гарная, Н. Ю. Бевз, В. А. Грудько, И. А. Сыч, З. Г. Еремина, В. А. Зубков, Е. В. Колесник. – Х., 2009. – 86 с.

Лебединец, В. А. Менеджмент качества : учеб. пособие для студ. спец. Качество, стандартизация и сертификация” / В. А. Лебединец, Св. Н. Коваленко. – 4–е изд, перераб. и доп. – Х. : Изд–во НФаУ, 2009. – 260 с.

Малосерийное производство готовых лекарственных средств : учеб. пособие к лаб. занятиям по спец. для отечественных и иностранных студентов 5 курса спец. 7.110201 / Д. И. Дмитриевский, Л. Н. Хохлова, Д. В. Демьяненко, Ю. С. Маслий, Л. А. Бобрицкая, В. И. Гриценко, Г. Д. Слипченко, В. Д. Рыбачукк, С. А. Малиновская, И. М. Грубник, Е. И. Прохватило, В. В. Альхуссейн. – Х. : Кортес – 2001, 2009. – 144 с.

Medicine of disasters = Медицина катастроф : учеб. пособие для студ. иностр. фак. высш. мед. и фармацевт. учеб. заведений / В. И. Гридасов, В. Н. Ковалев, И. А. Сокуренко, М. В. Григорьева, В. М. Кузнецов, М. В. Катрич, Д. А. Борщов. – Х. : Изд–во НФаУ, 2009. – 180 с.

В учебном пособии представлен теоретический материал по основным вопросам организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях с учетом отечественного и зарубежного опыта.

Никоненко, Н. И. Математика. Введение в предмет и язык предмета : учеб. пособие для иностр. студ. подготов. фак. высш. учеб. заведений / Н. И. Никоненко, А. М. Горбенко, Н. Н. Филянина. – Х. : Изд–во НФаУ, 2009. – 62 с.

Учебное пособие содержит основные темы по арифметике в соответствии с утвержденной программой. При повторении курса арифметики и выполнении заданий иностранные студенты знакомятся с лексическим минимумом и основами научного стиля речи, необходимыми для усвоения и изложения учебного материала по математике на русском языке.
Пособие может быть также использовано иностранными студентами для самостоятельного повторения основных разделов арифметики. Учебный словарь математической лексики дан на трех языках: русском, французском, английском.

Никоненко, Н. И. Рабочая тетрадь по математике. Введение в предмет и язык предмета : учеб. пособие для иностр. студ. подготов. фак. высш. учеб. заведений / Н. И. Никоненко, А. М. Горбенко, Н. Н. Филянина. – Х. : Изд–во НФаУ, 2009. – 82 с.

Учебное пособие содержит основные темы по арифметике в соответствии с утвержденной программой. При повторении курса арифметики и выполнении заданий иностранные студенты знакомятся с лексическим минимумом и основами научного стиля речи, необходимыми для усвоения и изложения учебного материала по математике на русском языке

 

 

Посилкiна, О. В. Економiка i органiзацiя iнновацiйної дiяльностi : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Посилкiна, Г. В. Костюк, В. М. Тiманюк. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 272 с.

Навчальний посібник має на меті допомогти студентам, аспірантам, керівникам наукових підрозділів і організацій у засвоєнні нових положень економіки і організації інноваційної діяльності. Значна увага в ньому приділяється таким актуальним проблемам, як організація інноваційного процесу та інноваційної діяльності в ринкових умовах; фінансове забезпечення інноваційної діяльності; розрахунок витрат, пов’язаних зі здійсненням інноваційної діяльності; ціноутворення на інноваційну продукцію; оцінка ефективності інновацій та ін.

 

Практикум по промышленной технологии лекарственных средств : для студ. фармац. фак. и фак. по подготовке иностранных студентов спец. “Фармация” / Д. И. Дмитриевский, Е. А. Рубан, Л. Н. Хохлова, Л. И. Богуславская, Г. Д. Слипченко, П. Д. Пашнев, В. Д. Рыбачук, Д. В. Рыбачук, Л. А. Бобрицкая, В. И. Гриценко, И. М. Грубник, Ю. С. Маслий, С. А. Малиновская, С. В. Спиридонов. – Х. : Изд–во НФаУ, 2009. – 246 с.

Промислова технологiя лiкарських засобiв : навч. посiб. для самостiйної роботи для студ. спец. “Фармацiя” очної, заочної  та дистанцiйної форм навчання / О. А. Рубан, Д. I. Дмитрiєвський, Д. В. Рибачук, Ю. С. Маслiй, С. В. Спиридонов, В. I. Гриценко, Т. В. Кортунова, О. I. Прохватило, С. А. Малиновська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 72 с.

Сборник тестовых заданий по ОЭФ для подготовки к лицензионному тестовому экзамену “Крок. –2″ / А. С. Немченко, С. В. Огарь, М. В. Подколзина, А. Л. Панфилова, А. А. Котвицкая, И. В. Жирова, В. Н. Назаркина, В. Н. Чернуха, Р. И. Подколзина, С. Г. Калайчева, А. К. Ерко, С. В. Хименко, И. В. Кубарева, Л. Ю. Дьякова, Г. Н. Юрченко, С. М. Губский, Л. И. Фурса. – Х., 2009. – 84 с.

 

 

Сировиннi джерела продуктiв бiотехнологiї та їх аналiз : навч. посiб. для студ. вищих навч. закладiв / В. С. Кисличенко, I. О. Журавель, О. В. Бухарiна, В. В. Вельма, С. В. Ковальов, А. М. Комiсаренко, Я. В. Дьяконова, О. М. Кошовий, О. I. Нещерет, О. М. Новосел, У. В. Карпюк, О. А. Кисличенкоо, О. С. Кухтенко, О. В. Колеснiков, Н. Б. Бурд, О. В. Демешко. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2009. – 304 с.

Навчальний посібник «Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз» містить теоретичні основи для оволодіння практичними навичками з курсу «Хімія БАР лікарських рослин» студентами спеціальності 7.092901 «Промислова біотехнологія» факультету промислової фармації. У ньому розглянуті питання хімічної будови різних груп БАР, сировинні джерела, отримання та методики їх якісного та кількісного визначення.

 

 

 

Сучаснi проблеми бiоетики : навч. посiб. для позааудитор. пiдготовки суд. спец. “Фармацiя”, “Клiнiчна фармацiя”, “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” / В. А. Мороз, В. В. Пропiснова, Д. В. Леонтьєв, I. А. Отрiшко, С. К. Шебеко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 128 с.

У посібнику подано матеріал для самостійної підготовки з дисципліни «Сучасні проблеми біоетики».
Призначений для самостійної підготовки студентів вищих навчальних закладів ІІ – IV рівнів акредитації.
Становить інтересдля медичних та фармацевтичних працівників усіх спеціальностей.

 

 

 

Технологiя лiкiв. Навчально–методичний посiбник: навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв / О. I. Тихонов, П. А. Логвiн, С. О. Тихонова, О. В. Мазулiн, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак, О. М. Котенко. – Х. : Вид–во НФаУ : Оригiнал, 2009. – 432 с.

У посібнику наведено довідкові дані з технології, контролю якості, підвищення стабільності й обліку лікарських засобів як промислового, так і індивідуального (екстемпорального) виробництва.
Матеріал викладено відповідно до сучасної класифікації лікарських засобів, із урахуванням останніх досягнень фармацевтичної науки і практики. У додатках наведено основні накази МОЗ України щодо регламентації, виготовлення, аналізу, зберігання та обігу лікарських засобів.

 

Тихонов, А. И. Влияние биологических факторов и факторов внешней среды на биологическую доступность лекарственных препаратов : лекция для внеаудитор. работы студ. спец. “Фармация” / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая. – Х. : Изд–во НФаУ, 2009. – 36 с.

В лекции представлен теоретический материал по влиянию биологических факторов на биодоступность лекарственных препаратов. Приведены основные показатели биодоступности и методы ее определения. Представлены данные о влиянии факторов внешней среды на терапевтическую активность лекарственных препаратов. Показана зависимость фармакологического действия лекарственных препаратов от пути их введения, приведены примеры.

Тихонов, О. I. Аптечна технологiя лiкiв. Бiофармацевтичнi аспекти герiатричних препаратiв : лекцiя для аспiрантiв спец. “Технологiя лiкiв та органiзацiя фармацевтичної справи” / О. I. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. Є. Богуцька. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 20 с.

У лекції представлено теоретичний матеріал з біофармацевтичних аспектів геріатричних лікарських препаратів. Наведені деякі зміни фармакоденаміки та фармакокінетики геріатричних  лікарських препаратів під впливом фізіологічних особливостей організму в похилому віці. Висвітлені проблеми сучасної терапії геріатричними лікарськими препаратами, наведена вікова класифікація людей похилого віку. Надано особливості прийому та дозування лікарських препаратів, вибір допоміжних речовин, оптимальних лікарських форм та шляхів їх введення.

Тихонов, О. I. Супозиторiї : лекцiя для студ. спец. “Клiнiчна фармацiя” / О. I. Тихонов, Т. Г. Ярних, Ю. В. Левачкова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 40 с.

У виданні викладено теоретичний матеріал по сучасному стану виробництва супозиторіїв, наведені результати аналізу асортименту супозиторних лікарських препаратів на фармацевтичному ринку України та за кордоном, а також технологія супозиторіїв і контроль їх якості.

Токсикологическая химия в схемах и таблицах : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений (перевод с украинского языка с дополнением) / В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина, Е. Г. Погосян, С. В. Баюрка, В. П. Буряк, С. М. Полуян, В. И. Степаненко, З. В. Шовковая. – Х. : Изд–во НФаУ, 2009. – 120 с.

 

 

Фармакоекономiка : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездiтко, О. О. Герасимова, О. Я. Мiщенко, I. В. Карбушева, О. В. Ткачова, Н. М. Беркало. – Вiнниця: НОВА КНИГА, 2009. – 208 с.

Навчальний посібник призначений для самостійної позааудиторної підготовки до практичних занять, заліку, іспиту і роботи в аудиторії при вивченні дисципліни «Фармакоекономіка». У виданні на сучасному рівні представлені основоположні принципи фармакоекономіки, основи фармакоепідеміології і фармакоінформатики, знання яких необхідне для проведення фармакоекономічних розрахунків.

Федоренко, I. А. Ризик у менеджментi : практикум для самост., аудитор. i позааудитор. роботи студ. спец. “Адмiнiстративний менеджмент” усiх форм навчання / I. А. Федоренко, О. С. Телепнєва. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 64 с.

Ярних, Т. Г. Вимоги фармакопеї США та ДФУ до виготовлення лiкiв в умовах аптек : лекцiя для студ. спец. “Фармацiя”, “Клiнiчна фармацiя” / Т. Г. Ярних, О. I. Тихонов, О. А. Гаркавцева. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 24 с.

У виданні подано теоретичний матеріал з виготовлення ліків в умовах аптек України та США. Проаналізовано вимоги до виготовлення та контролю якості екстемпоральних лікарських засобів відповідно до статті ДФУ 5.N.1.1. «Екстемпоральні нестерильні лікарські засоби» та статті Фармакопеї США «1161» «Pharmacy Compound Practices» («Виготовлення ліків в аптечній практиці»).

 

 

Bondar V. S. Toxicological chemistry : Schemes and tables / V. S. Bondar, S. A. Karpushina. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2009. – 120 p.

Навчальний посібник рекомендований для студентів фармацевтичних університетів та фармацевтичних кафедр медичних університетів, які потребують базових знань з токсикологічної хімії.

 

 

 

 

 

Philosiphy (Credit-Module Course) : handbook for foreign university and post graduate students / K. A. Ivanova, G. E. Krivchikova, O. K. Sadovnikov, N. P. Osipova, V. D. Likhar, J. V. Kulakova. – Kharkiv : Publishing House of NUPh : Golden Pages, 2009. – 408 p.

У навчальному посібнику розглядаються найбільш важливі теми з основних розділів філософії (філософії, логіки, етики, естетики та релігієзнавства) згідно з вимогами Міністерства освіти і науки. Традиційні філософські проблеми (онтологія, гносеологія, антропологія та соціальний розвиток суспільства) розглянуті в історичному аспекті.

 

Tikhonov, A. I. Chemist’s technology of drugs. Emulsions. A lecture for english students in the speciality “Pharmacy” : a handbook for out-of-class work of students / A. I. Tikhonov, А. В. Yuryeva / ed. by acad. A. I. Tikhonov. – Kharkiv : Publishing House of NUPh, 2009. – 24 p.

Запропонований  теоретичний матеріал присвячений сучасному стану виробництва емульсій. У лекціях викладено загальні й окремі питання, які стосуються характеристики емульсій і чинників, що впливають на стабільність цієї лікарської форми, класифікації й характеристики емульгаторів, технології, контролю якості та зберігання емульсій, а також удосконалення цієї перспективної лікарської форми.

Tikhonov, A. I. Chemist’s technology of drugs. Medicines for parenteral application. A lecture for English students of the 3-rd year, speciality “Pharmacy” : a handbook for out-of-class work of students / A. I. Tikhonov, L. N. Podorozhna, А. В. Yuryeva / ed. by acad. A. I. Tikhonov. – Kharkiv : Publishing House of NUPh, 2009. – 36 p.

У виданні подано теоретичний матеріал щодо сучасного стану виробництва лікарських засобів для парентерального застосування, організації виробництва в асептичних умовах, а також технології та контролю якості парентеральних  лікарських засобів.

Tikhonov, A. I. Chemist’s technology of drugs. Suspensions. A lecture for english students in the speciality “Pharmacy” : a handbook for out-of-class work of students / A. I. Tikhonov, А. В. Yuryeva / ed. by acad. A. I. Tikhonov. – Kharkiv : Publishing House of NUPh, 2009. – 24 p.

У виданні викладено теоретичний матеріал щодо сучасних підходів до технології суспензій, методів підвищення їх стабільності та контролю їх засобів.

Tikhonov, A. I. Chemist’s technology of drugs. Infusions and decoctions. A lecture for English students of the 3-rd year, speciality “Pharmacy” : a handbook for out-of-class work of students / A. I. Tikhonov, А. В. Yuryeva, S. S. Zuykina / ed. by acad. A. I. Tikhonov. – Kharkiv : Publishing House of NUPh, 2009. – 28 p.

У виданні викладено теоретичний матеріал щодо характеристики водних витяжок, основ екстрагування біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини, технології настоїв та відварів. Представлена інформація відбиває особливості приготування водних витяжок з різних видів лікарської рослинної сировини в аптечних умовах.

МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

Бiологiя з основами генетики : метод. рек. для самост. позааудиторної роботи для студ. спец. “Фармацiя”, “Клiнiчна фармацiя”, “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” / В. М. Кравченко, О. В. Фiлiпцова, Н. Ф. Тимчук, В. А. Рибак, Ю. О. Садовниченко, О. В. Павиченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 84 с.

Бабiченко, Ю. А. Управлiння соцiальною та екологiчною безпекою дiяльностi : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ. спец. 8.000007 “Адмiнiстративний менеджмент” / Ю. А. Бабiченко, Я. Г. Онищенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 80 с.

Гонтова, Т. М. Методичнi рекомендацiї до виконання та оформлення лабораторної i самостiйної роботи з фармацевтичної ботанiки (анатомiя рослин) для студентiв спецiальностi “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, А. Г. Сербiн– Х., 2009. – 26 с.

Євтушенко, О. М. Визначення ризикiв в системi взаємовiдносин “Оптове фармацевтичне пiдприємство–лiкувально–профiлактичнi заклади” : метод. рек. / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко. – К., 2009. – 20 с.

Євтушенко, О. М. Методичнi рекомендацiї з визначення цiн реалiзацiї на лiкарськi препарати пiд впливом ринкових факторiв / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, С. В. Вельма. – К., 2009. – 20 с.

Информационные технологии в фармации : метод. рек. к выполнению практ. и самост. работ для студ. спец. 7.110201 “Фармация” заочной (дистанционной) формы обучения / Л. Ю. Белогорцева, С. В. Вельма, В. А. Жук, Ю. М. Пенкин. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 132 с.

Кайдалова, Л. Г. Качество образования : метод. рек. / Л. Г. Кайдалова, Л. Г. Буданова, Т. И. Козлова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 48 с.

Карамишев, Д. В. Методичнi рекомендацiї до виконання дипломних робiт: для студ. спец. 7.030601 “Менеджмент” наприку пiдготовки 0502 “Менеджмент i адмiнiстрування” всiх форм навчання / Д. В. Карамишев, Г. В. Бузник, I. О. Кононов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 56 с.

Лiпосомальна форма фосфатидилхолiну : клiнiко–фармакологiчне обгрунтування використання в акушерськiй практицi : метод. рек. / В. В. Симрок, О. В. Грищенко, Г. В. Сторчак, Г. В. Зайченко, О. В. Кудiна. – К., 2009. – 42 с.

Латiн, П. Д. Розмiщення продуктивних сил i регiональна економiка : метод. рек. до викон. контрольних робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” та 7.050108 “Маркетинг” заочної форми навчання / П. Д. Латiн, Н. Й. Баран. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 16 с.

Методика прогнозування рiвня розвитку аптечних пiдприємств за оцiнками факторiв мiкросередовища : метод. рек. / I. В. Пестун, I. В. Бондарєва, З. М. Мнушко, М. М. Нессонова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 20 с.

Методичнi рекомендацiї i завдання до контрольних робiт iз заводської технологiї лiкiв для студентiв заочної (дистанцiйної) форми навчання за спецiальнiстю “Фармацiя” / О. А. Рубан, Г. Д. Слiпченко, С. А. Малиновська, Ю. С. Маслiй, I. М. Грубник, В. Д. Рибачук. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – Ч.1. – 29 с.

Мнушко, З. М. Аналiз та моделювання витрат робочого часу фахiвцiв аптечних мереж на маркетингову дiяльнiсть : метод. рек. / З. М. Мнушко, Г. С. Бабiчева. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 23 с.

Мнушко, З. М. Методика оцiнки потенцiалу ринку лiкiв на прикладi антигельмiнтних препаратiв : метод. рек. / З. М. Мнушко, Ю. В. Попова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 28 с.

Навчальна пропедевтична практика з аптечної технологiї лiкiв : метод. рек. для студ. 1–го курсу спец. “Фармацiя” / О. I. Тихонов, Т. Г. Ярних, В. А. Якущенко, В. М. Чушенко, В. О. Соболєва, В. В. Михайленко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 16 с.

Нормативне забезпечення обiгу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення : метод. рек. з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” в системi пiслядипломної освiти спецiалiстiв фармацiї / В. М. Толочко, М. В. Зарiчкова, М. В. Чешева, Т. I. Єрмоленко. – Х. : Вид–во НФАУ, 2009. – 43 с.

Онищенко, Я. Г. Промислова екологiя : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ. спец. 7.110204 “Технологiя фармацевтичних препаратiв” денної форми навчання / Я. Г. Онищенко, Н. Й. Баран. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 60 с.

Пестун, I. В. Кiлькiсна оцiнка впливу факторiв зовнiшнього макросередовища на роботу аптечних пiдприємств : метод. рек. / I. В. Пестун, I. В. Бондарева, З. М. Мнушко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 23 с.

Пестун, I. В. Контроль маркетингової дiяльностi : метод. рек. / I. В. Пестун, Л. П. Дорохова, З. М. Мнушко. – К., 2009. – 20 с.

Пестун, I. В. Методичнi пiдходи до розробки клiєнтської бази даних аптечних пiдприємств : метод. рек. / I. В. Пестун, Г. С. Бабiчева. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 21 с.

Пестун, I. В. Науково–методичне обгрунтування комунiкативної компоненти збалансованої системи показникiв аптечного закладу : метод. рек. / I. В. Пестун, О. В. Тутутченко, З. М. Мнушко. – К., 2009. – 22 с.

Посилкiна, О. В. Iнвестицiйний менеджмент : метод. рек. до викон. контрольних робiт для студ. спец. 7.050201 “Менеджмент органiзацiй” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, Н. М. Мусiєнко. – Х. : Вид–во НФАУ, 2009. – 35 с.

Посилкiна, О. В. Iнвестицiйний менеджмент : метод. рек. до самост. роботи для студ. спец. 7.050201 “Менеджмент органiзацiй” денної та заочної форм навчання / О. В. Посилкiна, Н. М. Мусiєнко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 52 с.

Посилкiна, О. В. Економiка пiдприємства : метод. рек. до самост. роботи студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, О. В. Козирєва, Г. В. Кубасова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 180 с.

Посилкiна, О. В. Економiка та органiзацiя хiмiчних виробництв : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ. спец. 7.091600 “Промислова бiотехнологiя” денної фоми навчання / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 104 с.

Посилкiна, О. В. Економiка, планування та органiзацiя хiмiко–фармацевтичного виробництва : метод. рек. до самост. роботи студ. спец. 7.110204 “Технологiя фармацевтичних препаратiв” денної форми навчання / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак, К. С. Свiтлична. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – Ч.1. – 44 с.

Посилкiна, О. В. Планування дiяльностi пiдприємства : метод. рек. до самост. роботи студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак. – Х. : Вид–во НФАУ, 2009. – 44 с.

Посилкiна, О. В. Теорiя органiзацiї : контрольнi завдання для студ. спец. 8.000007 “Адмiнiстративний менеджмент” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, Д. В. Дегальцев. – Х. : Вид–во НФАУ, 2009. – 30 с.

Посилкiна, О. В. Теорiя органiзацiї : метод. рек. до викон. курсових робiт для студ. спец. 8.000007 “Адмiнiстративний менеджмент” / О. В. Посилкiна, Д. В. Дегальцев. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 23 с.

Посилкiна, О. В. Теорiя органiзацiї : метод. рек. до викон. практ. завдань для студ. спец. 8.000007 “Адмiнiстративний менеджмент” / О. В. Посилкiна, Д. В. Дегальцев. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 164 с.

Посилкiна, О. В. Фiнанси пiдприємств : метод. рек. до викон. самост. робiт для студ. спец. 7.050107″Економiка пФiнанси пiдприємств : метод. рек. до викон. самост. робiт для студ. спец. 7.050107″Економiка пiдприємства” та 7.050108 “Маркетинг” денної форми навчання iдприєм / О. В. Посилкiна, Я. М. Деренська, Н. Ю. Деркач. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 88 с.

Посилкiна, О. В. Фiнансовий менеджмент : метод. рек. до практ. робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, Ю. С. Братiшко. – Х. : Вид–во НФАУ, 2009. – 40 с.

Посилкiна, О. В. Фiнансовий менеджмент : метод. рек. до самост. роботи для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” денної форми навчання / О. В. Посилкiна, Ю. С. Братiшко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 120 с.

Страховий менеджмент : метод. рек. для аудиторної i самостiйної пiдготовки до практ. занять для студ. спец. “Менеджмент органiзацiй” денної i заочної форм навчання / О. М. Бескровний, В. О. Могилко, С. О. Брискiн, I. О. Кононов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 44 с.

Тiманюк, В. М. Екологiя : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства”, 7.050108 “Маркетинг” та 7.050201 “Менеджмент органiзацiй” заочної форми навчання / В. М. Тiманюк, Н. Й. Баран, Я. Г. Онищенко. – Х. : Вид–во НФАУ, 2009. – 36 с.

Тiманюк, В. М. Екологiя : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства”, 7.050108 “Маркетинг” та 7.050201 “Менеджмент органiзацiй” денної форми навчання / В. М. Тiманюк, Н. Й. Баран, Я. Г. Онищенко. – Х. : Вид–во НФАУ, 2009. – 68 с.

Тiманюк, В. М. Екологiя : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ. спец. 7.110201 “Фармацiя” заочної форми навчання / В. М. Тiманюк, Н. Й. Баран, Я. Г. Онищенко. – Х. : Вид–во НФАУ, 2009. – 39 с.

Ткачов, С. I. Методологiя i логiка наукових дослiджень : метод. рек. для магiстрантiв / С. I. Ткачов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 44 с.

Толочко, В. М. Особливостi фармацевтичного маркетингу : метод. рек. для пiдготовки та проведення практ. занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” в системi пiслядипломної освiти спецiалiстiв фармацiї / В. М. Толочко, Ю. П. Медведєва. – Х. : Вид–во НФАУ, 2009. – 28 с.

Толочко, В. М. Системний пiдхiд до управлiння органiзацiями : метод. рек. до пiдготовки та проведення практ. занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” в системi пiслядипломної освiти спец. фармацiї / В. М. Толочко, I. В. Мiщенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 49 с.

Толочко, В. М. Соцiальний захист працiвникiв фармацевтичної галузi : метод. рек. до пiдготовки та проведення практ. та семiнар. занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” в системi пiслядипломної освiти спецiалiстiв фармацiї / В. М. Толочко, О. М. Должнiкова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 35 с.

Фiзичне виховання в реабiлiтацiї студентiв з ослабленим здоров’ям : метод. рек. для студ. фармац. навч. закл. / А. О. Аркуша, Н. I. Iзмайлова, В. Е. Куделко, Є. Є. Павленко, С. В. Корольiнська, С. М. Кирильченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 110 с.

Федоренко, I. А. Макроекономiка : тестовi завдання для самостцйної аудиторної i позааудиторної роботи студ. спец. “Економiка пiдприємства”, “Маркетинг”, “Менеджмент” денної та заочної форм навчання / I. А. Федоренко, Д. Р. Зоiдзе. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 84 с.

Федоренко, I. А. Ризик у менеджментi : метод. рек. для самостiйної, аудиторної i позааудиторної роботи студентiв спец. “Адмiнiстративний менеджмент” усiх форм навчання / I. А. Федоренко, О. С. Телепнєва. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 72 с.

У практикумі викладено основні форми контролю з курсу «Ризик у менеджменті»: правильно/неправильно та практичні завдання.
Визначення матеріалу дозволить розширити теоретичні знання та набути необхідних навичок практичної роботи в мікро- та макроекономічному середовищі.

Gontovaya, T. N. Morphology of the generative organs and plant systematics : methodical instruction for practical classes. Module 2 / T. N. Gontovaya, A. G. Serbin. – Kharkov :  NPHU, 2009. – 14 p.

ПРОГРАМИ

Academic programme for MPharm degree. Speciality “Pharmacy”, Educational level – Master of Science in Pharmacy / V. P. Chernykh, S. V. Ogar, L. M. Vinnik, S. B. Popov, L. G. Budanova. – Kharkiv : PH of NUofPh, 2009. – 37 p.

Методи фiзiотерапiї. Тимчасова програма навч. дисциплiни (курс за вибором) для студ. вищ. навч. закладу та фармац. ф–тiв вищ. мед. навч. закладiв III–IV рiвнiв акредитацiї. Спец. 7.110206 “Клiнiчна фармацiя” / I. А. Зупанець, В. А. Мороз, Є. Ф. Грiнцов, Ю. В. Тимченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 20 с.

Сучаснi проблеми бiоетики. Тимчасова програма навч. дисциплiни (курс за вибором) для студ. вищ. навч. закладу та фармац. ф–тiв вищ. мед. навч. закладiв III–IV рiвнiв акредитацiї. Спец. 7.110201 “Фармацiя”, 7.110206 “Клiнiчна фармацiя” / I. А. Зупанець, В. А. Мороз, В. В. Пропiснова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 28 с.

Фармакоекономiка. Тимчасова програма навч. дисциплiни для студ. вищ. навч. закладу та фармац. ф–тiв вищ. мед. навч. закладiв III–IV рiвнiв акредитацiї. Спец. 7.110201 “Фармацiя” / Л. В. Яковлєва, Б. Л. Парновський, О. М. Залiська, Н. В. Бездiтко, О. О. Герасимова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 52 с.

ІНШІ ВИДАННЯ

Актуальнi питання викладання iноземних мов ВНЗ та самостiйна робота студентiв в умовах кредитно–модульної системи навчання : матерiали мiжнар. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 16–17 квiт. 2009 р / В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, М. В. Любiєва, I. С. Латунов, В. Г. Овчаренко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 88 с.

Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 23–24 квiт. 2009 р. / В. П. Черних, С. М. Коваленко, Н. А. Цубанова, О. М. Яворська, В. О. Федоренко, Н. А. Третьякова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 484 с.

Збiрник Положень, квалiфiкацiйних характеристик, посадових iнструкцiй персоналу пiдприємств фармацiї : iнструктивно–метод. рек. / М. С. Пономаренко, В. М. Толочко, А. А. Бобський та ін. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 152 с.

Здобутки i плани : пiдсумки дiяльностi Нацiонального фармацевтичного унiверситету за 2008/2009 навчальний рiк. Напрямки роботи у 2009/2010 навчальному роцi / В. П. Черних, В. В. Журенко, З. Ф. Подстрєлова, С. В. Огарь. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – Вип. 10. – 216 с.

Iнновацiйнi технологiї: роль та мiсце в сучаснiй методицi викладання iноземної мови : матерiали Всеукр. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 25–26 берез. 2009 р. / Л. А. Торяник, Л. К. Дудiна, В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 115 с.

История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета : в 2–х кн. Кн. 2. Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство / Т. В. Шпичак, Л. А. Шемчук, Е. Л. Снитковский, И. С. Гриценко, О. С. Крыськив, Л. И. Боряк, О. А. Бризицкая, П. С. Арзуманов, И. Е. Былов, С. В. Власов, К. М. Сычтник, Д. В. Левашов, В. В. Хивренко, Е. М. Архипцова. – Х. : Золотые страницы, 2009. – 904 с.

Лiки – людинi. Сучаснi проблеми створення, дослiдження та апробацiї лiкарських засобiв : матерiали XXVI наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 12 берез. 2008 р. / I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, I. С. Чекман, I. А. Зупанець, Л. М. Воронiна, О. П. Тимошенко, I. М. Бiлай, М. I. Романенко, Л. В. Деримедвiдь, Б. М. Голдовський, Б. Б. Самура, О. А. Кириченко, О. I. Набока, В. Є. Кашута, М. В. Савiна, Н. А. Цубанова, О. А. Рябова, I. В. Сенюк. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 400 с.

Науково–дослiдна дiяльнiсть Нацiонального фармацевтичного унiверситету в 2008 роцi : довiд. / В. П. Черних, С. М. Коваленко, В. Є. Доброва, Л. М. Губська, Т. Г. Янгаєва, Ю. I. Губiн, Н. А. Третякова. – Х. : Изд–во НФаУ, 2009. – 124 с. Наука

Пiдсумки навчально–виробничої практики студентiв випускного курсу спецiальностi “Фармацiя” : тез. доп. конф. за результатами практики, м. Харкiв, 22 квiт. 2009 р. / В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. В. Огарь, О. Я. Барковська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 48 с. Наука

Пiмiнов, О. Ф. Навчальний план та унiфiкована програма передатестацiйного циклу зi спецiальностi “Аналiтично–контрольна фармацiя” / О. Ф. Пiмiнов, В. А. Георгiянц, В. М. Толочко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 36 с.

С. М. Коваленко. До 50–рiччя з дня народження та 25–рiччя науково–педагогiчної i громадської дiяльностi : бiблiогр. / I. О. Журавель, О. В. Ткаченко, С. В. Власов, Л. В. Євсєєва, Н. А. Третякова, Н. Б. Гавриш, В. В. Хiвренко, С. В. Ярмак, Л. З. Луцик. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 112 с.

Сучаснi напрямки розвитку гомеопатiї в Українi : матерiали наук.–практ. iнтернет–конф., м. Харкiв, 26–27 листоп. 2009 р. / В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, С. О. Тихонова, О. I. Тихонов, О. Ю. Сергеєва, О. О. Гайдукова, Г. Б. Юр’єва, С. В. Олiйник, О. О. Ковальова, О. В. Ткаченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 90 с.

Сучаснi проблеми судово–токсикологiчної науки i практики : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 9–10 квiт. 2009 р. / В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, В. С. Бондар, С. I. Мерзлiкiн, Г. П. Петюнiн, В. В. Болотов, В. М. Ковальов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 143 с.

Управлiння якiстю в фармацiї : матерiали IV наук.–практ. конф., м. Харкiв, 28 трав. 2009р. / I. С. Гриценко, Ю. В. Пiдпружников, С. М. Коваленко, Св. М. Коваленко, О. М. Проскурня, Р. Ф. Єрьоменко, С. В. Русанова, С. М. Коваленко, В. О. Лебединець. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 100 с.

Фармакогнозiя ХХI столiття. Досягнення та перспективи : тез. доп., присвяч. пам’ятi канд. фармац. наук, доц. Михайла Iвановича Борисова (до 80–рiччя вiд дня народж.), м. Харкiв, 26 берез. 2009 р. / В. М. Ковальов, В. С. Кисличенкоо, А. Г. Сербiн, А. М. Ковальова, А. М. Комiсаренко, О. I. Павлiй. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 305 с.

Фармакоэкономика в Украине : состояние и перспективы развития : материалы II науч.–практ. конф., г. Харьков, 21–22 мая2009 г. / В. П. Черних, И. С. Гриценко, С. Н. Коваленко, Л. В. Яковлева, Н. Н. Беркало. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 364 с.

Черных В. П. Полвека в фармации : библиогр. указ. / Л. А. Шемчук, Т. В. Шпичак, З. Ф. Подстрелова, В. В. Хивренко, О. С. Крыськив. – Х. : Золотые страницы, 2009. – 544 с. (Ученые–фармации)

Черных, В. П. История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета : в 2–х кн. Кн. 1. Кафедра органической химии в формате двух столетий / В. П. Черных. – Х. : Золотые страницы, 2009. – 304 с.

Print Friendly, PDF & Email