Березнякова Алла Іллівна

Березнякова Алла Іллівна, професор кафедри патологічної фізіології, доктор медичних наук, Заслужений професор університету, Заслужений діяч науки і техніки України, чл.-кор. АНТК України

Адреса: Харків, вул. Куликівська, 12, НФаУ, кафедра патологічної фізіології

E-mail: patology@nuph.edu.ua 

Тел. каф.:706-30-66

Науковий профіль:

 

Народилася 22 січня 1938 р. в м. Наманган Узбецької РСР.

В 1961 р. з відзнакою закінчила Харківський медичний інститут. З 1971 р. – аспірант, 1973-1976 рр. – асистент кафедри очних хвороб ХМІ, лікар-офтальмолог вищої категорії. В Національному фармацевтичному університеті працює з 1976 року: 1976-1977 рр. – асистент, 1978-1981 р. – доцент кафедри фармакології ХФІ, з 1982 р. – зав. курсом патології, з 1983 р. – завідувач кафедри патологічної фізіології, яка була першою кафедрою патологічної фізіології в системі фармацевтичної освіти на території СРСР. Пропрацювавши на цій посаді до 2009 року, Алла Іллівна передала завідування своїй учениці – д.мед.н., професору Кононенко Н.М.

З 2009 р. по теперішній час – професор кафедри патологічної фізіології НФаУ.

В 1973 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Супрахориоидальные инъекции кортикостероидов в комплексной терапии тяжелых форм увеитов» (науковий керівник – д.мед.н., професор Пеньков М. А.).

Докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Фармакологическое изучение нестероидных противовоспалительных средств в зависимости от органной локализации воспаления» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (науковий консультант – д.мед.н., професор Комендантова М. В.) успішно захистила в 1984 р. в Москві.

Наукова школа.

За період наукової діяльності під керівництвом А.І. Березнякової виконано 11 докторських та 35 кандидатських дисертацій. На теперішній час виконується 1 докторська дисертація по спеціальності «Патологічна фізіологія».

Публікації. 

Має понад 300 наукових праць, 55 патентів України та Росії, 35 навчально-методичних видань. Є автором та співавтором 5 підручників (4 – з грифом МОН України), 3 посібників для практичних занять по патологічній фізіології з грифом МОН України, публікується в вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Підручники:

 • Патологічна фізіологія: Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закладів. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 424 с.
 • Патологическая физиология. Учебник для студентов фармацевтич. вузов. Издание второе, перераб. и дополн. / Под ред. проф. А. И. Березняковой. – Винница: Нова Книга, 2008. – 328 с.
 • Патологічна фізіологія: Підручник / За ред. проф. А. І. Березнякової. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 448 с.
 • Патологічна фізіологія: для студ. вищ. фарм. навч. закладу та фарм. факульт. вищ. мед. навч. закладів / За ред. проф. М.С.Зрегеди, проф. А. І. Березнякової.  – Видання друге доп. та перероб. – Львів, 2011. – 490 с.

Навчальні посібники:

 • Робочий зошит з патологічної фізіології. Навчально-методичний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» (видання четверте, доповнене) / Н. М. Кононенко, А. І. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк, В.В. Чікіткіна, І.І. Шевцов, В.А. Рибак, С.І. Миронченко, М.О. Остапець, А.С. Мінухін, С.С. Соколова.; під ред. Н. М. Кононенко. – Х.: НФаУ, 2018. – 171 с.
 • Посібник до практичних занять з патофізіології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ А. І. Березнякової. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 384 с.
 • Робочий зошит з патологічної фізіології. Навчально-методичний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» (видання п’яте, доповнене та перероблене) / Н. М. Кононенко, А. І. Березнякова, В.В. Гнатюк, В.А. Рибак, В.В. Чікіткіна, І.І. Шевцов, С.І. Миронченко, Н.В. Деркач, М.О. Остапець, А.С. Мінухін, С.С. Соколова; під ред. Н. М. Кононенко. – Х.: НФаУ, 2018. – 174 с.
 • Рабочая тетрадь по патологической физиологии. Учебно-метод. пособ. для подготовки к лицензионному экзамену «КРОК-1. Фармация» (издание пятое, дополненное и переработанное) / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, В. В. Гнатюк,  В.А. Рыбак, В.В. Чикиткина, И.И. Шевцов, С.И. Миронченко, Н.В. Деркач, М.А. Остапец, С.С. Соколова, А.С. Минухин; под.ред. Н.Н. Кононенко. – Х. : НФаУ, 2019. – 183 с.

Монографії:

Пам’ятати про минуле, дбати про майбутнє. Історія кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету до 30-річчя кафедри. Монографія / За ред. В.П. Черних; уклад. В.П. Черних, Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, Т.І.Тюпка, І.Ю. Тіщенко, І.І. Шевцов, В.В. Гнатюк, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой, С.І. Крижна. – Х. : «Цифрова друкарня № 1», 2013. – 316 с.

Методичні рекомендації:

 • Патологічна фізіологія. Модуль 1. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація»; «224 технології медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 148 с.
 • Патологічна фізіологія. Модуль 2. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація»; «224 технології медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк ті ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 141 с.
 • Патологическая физиология. Модуль 1: методические рекомендации к практическим и семинарским занятиям для соискателей высшего образования специальности «226 Фармация» образовательные программы «Фармация для иностранных студентов» / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 143 с.
 • Патологическая физиология. Модуль 2: методические рекомендации к практическим и семинарским занятиям для соискателей высшего образования специальности «226 Фармация» образовательные программы «Фармация для иностранных студентов» / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 148 с.

Членство у фахових асоціаціях: ГО «Українське наукове товариство патофізіологів» 

Дисципліни, які викладаються: патологічна фізіологія

 

Print Friendly, PDF & Email