Буданова Ліана Георгіївна

Буданова Ліана Георгіївна – завідувач кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук, доцент

Адреса кафедри: вул. Олександра Невського,18
Тел.: (057)771-81-61
Е-mail: inyaz@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

                           

 

Народилася 08 грудня 1978 р. у м. Харків. У 1995 р. закінчила загальноосвітню школу № 36 та вступила до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2000 р. закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, німецької мови, перекладача.

З 2000 по 2016 рр. працювала у (науково-дослідній) науково-методичній лабораторії з питань фармацевтичної освіти Національного фармацевтичного університету де займалася питаннями методичного забезпечення студентів до складання тестових ліцензійних іспитів «Крок».

Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі іноземних мов де працювала викладачем (2004-2005 рр.), доцентом (2005-2016 рр.), з вересня 2016 р. – завідувач кафедри іноземних мов.

Кандидатська дисертація на тему «Стандартизовані засоби оцінювання професійних знань у структурі державних стандартів фармацевтичної освіти» за спеціальністю 13.00.04. – «теорія і методика професійної освіти» була захищена у 19.11 2004 р. у спеціалізованій раді Д.26.001.16 Київського національного університету імені Т. Г. Шевченко.

Докторська дисертація на тему «Дидактичні засади моніторингу якості навчальних досягнень студентів за спеціальністю «Фармація» в університетах країн Східної Європи», за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання була захищена 04.04.2017р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Напрями наукових досліджень: моніторинг якості навчання в зарубіжних країнах, оцінювання якості професійних знань.

Підручники:

Буданοва, Л. Г. Мοнітοринг якοсті навчання студентів за спеціальністю «Фармація» в університетах країн Східнοї Єврοпи: мοнοграфія / Л. Г. Буданοва. – Х.: НФаУ, 2016. – 364 с.

Навчальні посібники

 • English Proficiency for Pharmacy Students : the textbook for classroom and individual work of applicants for higher education / G. Budanova, S. V. Zhurkina, L. A. Torianyk, O. V. Karasova, K. V. Vnukova, I. V. Kolyada, I. S. Latunov, N. V. Latunova, N. V. Plotnikova, L. V. Semenova, M. F. Chemodanova, et al. – Kharkiv: NUPh, 2018. – 252 p
 • Торяник Л.А., Семенова Л.В., Буданова Л.Г. „The little books of sayings” –НФаУ, м. Харків – 2013p, 68 c.
 • Черних В.П., Толочко В.М., Зайченко А.В., Буданова Л.Г. Фармацевтическое образование в мире: Навчально-методичний посібник. – Харків.: НФаУ, 2004. – 91с.
 • Черних В.П., Зупанець І.А., Булах І.Є., Георгіянц В.А.,. Буданова Л.Г. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності “Технологія фармацевтичних препаратів”: Навчальний посібник. – Харків.: НФаУ “Золоті сторінки”, 2003. – 371с.

Методичні рекомендації

 • Workbook in English Grammar (with grammar tables) Level B2-C1: Methodological recommendations / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. – Kharkiv: NUPh, 2018. – 56 p.
 • Preparing for final module tests: Methodological recommendations for applicants for higher education / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. – Kharkiv: NUPh, 2018. – 34 p
 • . Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти / Л. Г. Буданова, К.В. Внукова, Н.В. Латунова, Л.В. Семенова, М.Ф. Чемоданова. – Х. : НфаУ, 2018. – 34 с.
 • Методичні рекомендації English guidelines for correspondence students (з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання) / Л. Г. Буданова, Торяник Л.А., Латунов І.С. – Х. : НфаУ, 2018. – 92 с.
 • Буданова Л.Г., Внукова К.В., Ефремов С.В., Журкіна С.В. та ін. Spoken English for Pharmacy Students. Методичні вказівки. Харків, 2017. – НФаУ. 54 с.
 • Буданова Л.Г., Журкіна С.В., Коляда І.В., Лактунова Н.В., Торяник Л.А. Workbook in English Grammar (with grammar tables) A1-А2 level. Робочий зошит. Харків, 2016.– НФаУ. 48с.
 • – Буданова Л.Г., Журкіна С.В., Коляда І.В., Лактунова Н.В., Торяник Л.А. Workbook in English Grammar (with grammar tables) B2 level. Робочий зошит. Харків, 2016.– НФаУ. 56с.
 • Торяник Л.А., БудановаЛ.Г., Семенова Л.В., Кукленко Ю.О., Внукова К.В., Кондратенко О.О., Робочий зошит “Communicative English Grammar” для самостійної роботи та практичних занять з англійської мови за кредитно-модульною системою навчання для студентів І курсу. – English. A self-study Practice Book for the 1 year Pharmacy students by Credit System Learning. Workbook. Module 3. Kh.: NPhaU PH – 2015, 36с.
 • Торяник Л.А., Буданова Л.Г., Карасьова О.В., Журкіна С. В., Коляда І.В.,  Латунова Н.В., Латунов І.С., Мороз Г.М. Робочий зошит тестові завдання для підготовки до аудиторної самостійної контрольної роботи студентів дистанційної форми навчання. – English Practical English for distance learning. Workbook. Kh.: NPhaU PH – 2015., 24с.
 • Торяник Л.А., Буданова Л.Г., Карасьова О.В., Чемоданова М.Ф., Дудіна Л.К. та інші. Робочий зошит для самостійної роботи та практичних занять з англійської мови за кредитно-модульною системою навчання для студентів ІІ курсу. (Модуль 2) – English. A self-study Practice Book for the 2-nd year Pharmacy students by Credit System Learning. Workbook. Module 2. Kh.: NPhaU PH – 2015. 45с.
 • Метοдοлοгія ствοрення якісних стандартизοваних тестів для діагнο¬стики навчальних дοсягнень студентів: метοд. рек. /, В. П. Черних, С. В. Οгарь, Л. Г. Буданοва – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.
 • Метοдичні рекοмендації з підгοтοвки дο ліцензійних інтегрοваних іспитів за спеціальністю «Фармація»: метοд. рек. / Л. Г.Буданοва, А. А. Кοт¬віцька, С. В. Οгарь – Х.: НФаУ, 2014. –18 с.
 • Качествο οбразοвания : метοдичні рекοмендації /, Л. Г. Кайдалοва, Л. Г. Буданοва, Т. І. Кοзлοва – Х.: НФаУ, 2009. – 38 с.
 • Academic programme for MPharm DEGREE Speciality – «Pharmacy» Educational level – Master of Science in Pharmacy» : метοд. рек. / V. P. Chernykh, S. B. Popov, S. V. Ogar’, L. M. Vinnik, L. G. Budanova,– Х.: НФаУ, 2009. – 36 с.
 • Мοнітοринг якοсті навчання в Націοнальнοму фармацевтичнοму університеті: метοд. рек. / В. П. Черних, І. С. Гриценкο, Л. Г. Кайдалοва, Л. М. Віннік, Л. Г. Буданοва, Н. М. Гοрοдиська – Х.: НФаУ, 2007. – 24 с.
 • Мοнітοринг якοсті фармацевтичнοї οсвіти за 2001-2006 рοки» : метοд. рек. /В. П. Черних, І. С. Гриценкο, Л. Г. Кайдалοва, Л. Г. Буданοва – Х.: НФаУ, 2007. – 16 с.

Міжнародна діяльність: Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEF). Співпраця з British Council, International Language Centre.

Викладання дисциплін.

 1. Англійська мова
 2. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Англійська мова для наукової комунікації

 

Print Friendly, PDF & Email