Бутко Ярослава Олександрівна

Бутко Ярослава Олександрівна, доцент, доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакології НФаУ

Адреса: 61018, м. Харків, вул. Куликівська, 12,

E-mail: yaroslavabutko79@gmail.com

тел.: (057) 706-30-69

Науковий профіль:

                      

 

Бутко Ярослава Олександрівна (28.09.1979 р., м. Харків) – доктор фармацевтичних наук (2016 р.), доцент кафедри фармакології (2012 р.) НФаУ. Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2001 р.), Національний фармацевтичний університет (2005 р.).

Працювала: старший лаборант  (2001-2005 р.), асистент (2005-2010 р.), доцент (з 2011 р.) кафедри фармакології.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої    мазі з амікацином для лікування ранового процесу» зі спеціальності 14.03.05 «Фармакологія» (науковий керівник: д. мед. н., проф. Дроговоз С.М.).

У 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Експериментальне обґрунтування створення м’яких лікарських форм із керамідами для лікування запальних захворювань шкіри та ранового процесу» зі спеціальності 14.03.05 «Фармакологія» (наукові консультанти: д. фарм. н., проф. Ляпунов М.О.,  д. мед. н., проф. Дроговоз С.М.).

Громадська діяльність: з 2017 р. є членом журі Всеукраїнських олімпіад з фармакології; робочої групи для змістовного аналізу та оцінки авторських  освiтньо-професiйних програм пiдготовки здобувачiв вищої освiти для другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти спецiалъності 226 Фармацiя, промислова фармацiя у галузi знань 22 Охорона здоров’я; представник Центру з питань фармаконагляду в Харківській області.

Міжнародна діяльність: є членом Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR». Участь у конференціях та міжнародних з’їздах України, Узбекистану, Великобританії, Болгарії, Чехії, Польщі, Німеччині, РФ, Білорусії.

Наукова школа: підготувала 2 наукових магістрантів, 2 кандитатів наук.  Автор та співавтор 184 робіт, серед них  4 патенти (у т.ч. 2 патенти на винахід), 4 інформаційні листи, 2 методичних рекомендацій, 68 статей (у т.ч. 3 статті включені до наукометричної бази Scopus). Наукова діяльність пов’язана з пошуком та створенням нових препаратів для лікування гнійно-запальних захворювань шкіри та ран, у т.ч. нанопрепаратів. Співавтор 4 лікарських препаратів (Інфларакс, мазь; Пантекрем, крем; Комфодерм® К, крем; Стерокорт®, мазь), що виробляються  промисловістю України та Росії.

Основні праці:

Пiдручники:

 1. Основы медико-биологических и фармакологических знаний : электр. учеб. / Штрыголь С.Ю., Деримедведь Л. В., Вереитинова В. П. и др. – Харьков: НФаУ, 2017. – 305 с.
 2. Лекарственная токсикология: учебник-справочник / Под. ред. С. М. Дроговоз и др. – Х.: Титул, 2015. – 592 с.
 3. Побочное действие лекарств: учебник-справочник. / С. М. Дроговоз, А. П. Гудзенко, Я. О. Бутко, В. В. Дроговоз. – Х.: «СИМ», 2010. – 480 с.

Навчальні посібники:

 1. Фармакология : руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов : [учеб. пособие для студентов вузов МОЗ Украины отрасли знаний «Фармация»] / С. Ю. Штрыголь, С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко и др.; под ред. С. Ю. Штрыголя – 2-е изд. испр., перераб. и доп. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 312 с.
 2. Фармакологія наочно – (фармакологія в таблицях схемах і малюнках): навч. посібник / С. М. Дроговоз, Г. В. Бєлік, Л. С. Білик та ін. – Харків: Тітул, 2015. – 204 с.
 3. Рабочая тетрадь по врачебной рецептуре: учеб. пособие / С. Ю. Штрыголь, Г. В. Белик, В. П. Вереитинова и др.; под ред. С. Ю. Штрыголя. – Харьков, 2013. – 53 с.
 4. Фармакология – наглядно: учеб. пособие / под ред. С. М. Дроговоз. – Х.: Тим Паблиш Групп, 2013. – 204 с.
 5. Фармакология наглядно (фармакология в таблицах, схемах и рисунках для иностранных студентов): учеб. пособие / под ред. С. М. Дроговоз. – Х.: Тим Паблиш Групп, 2013. – 204 с.
 6. Фармакология в вопросах и ответах: Учебное пособие для самоконтроля и подготовки к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине «Фармакология» (узд. 3-е исправленное, переработанное и дополненное) / Под. ред. С.М. Дроговоз и др.  – Х. – 2012. – 156 с.
 7. Фармакология в вопросах и ответах: Учебное пособие для самоконтроля и подготовки к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине «Фармакология» (дополненное) / Под. ред. С.М. Дроговоз и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 184 с.
 8. Фармакология в вопросах и ответах: Учебное пособие для самоконтроля и подготовки к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине «Фармакология» / Под. ред. С.М. Дроговоз и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 164 с.
 9. Врачебная рецептура /  С.М. Дроговоз, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова, Я. А. Бутко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2002. – 48 с.

Патенти:

 1. Патент України №113182 на винахід. Фармацевтична композиція у формі гелю з наночастками срібла для лікування інфікованих ран та гнійно-запальних процесів / Патон Є. Б.,Черних В. П., Мовчан Б. О., Дідікін Г. Г., Коваленко С. М., Губин Ю. І., Штриголь С. Ю., Зайченко Г .В., Рубан О. А., Филимонова Н. І., Булига Л. О. Бюл.  № 4. – 7с.
 2. Патент України № 92307 на корисну модель, МПК  A61K 9/06 (2006.01), A61K 33/38 (2006.01), A61P 17/02 (2006.01), A61P 31/02 (2006.01), A61P 31/00. Фармацевтична композиція у формі гелю з наночастками срібла для лікування ран та запальних інфекційних захворювань / Патон Є. Б., Черних В. П., Мовчан Б. О., Дідікін Г. Г., Коваленко С. М., Губин Ю. І., Штриголь С. Ю., Зайченко Г. В., Рубан О. А., Филимонова Н І., Бутко Я. О., Булига Л. О. – Бюл. № 15, 2014 р. – 7 с.
 3. Пат. 72505 Україна, МПК А61К 9/06, А61Р 17/02, А61Р 31/02. Фармацевтична композиція у формі мазі для лікування першої та другої фази ранового процесу / Іванцик Л. Б., Бутко Я.О., Гербіна Н. А., Л. О. Булига – № u 2011 15143; заявл. 21.12.2011; опубл. 27.08.2012. Бюл. № 16. – 4 с.
 4. Пат. на изобретение № 2482852 Российская Федерация, МПК А61К 31/573, К31/164, К9/06, К47/00, А61Р 17/00, Р31/00, Р29/00. Фармацевтическая композиция для лечения дерматозов, поддающихся глюкокортикостероидной терапии, и способ ее получения / Сомарев С. А., Ломакина В. Д., Ляпунов Н. А., Безуглая Е. П., Бутко Я. А. ; заявитель и патентообладатель ОАО «Акрихин»  (RU). – № 2011120522/15 ; заявл. 24.05.11 ; опубл. 27.05.13, Бюл. № 15. – 2 с.

Методичні рекомендації:

 1. Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран : метод. рек. / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова, Я. О. Бутко, Ю. Б. Лар’яновська. – К. : ДЕЦ МОЗ України, 2013. – 52 с.
 2. Яковлєва Л. В. Алгоритм доклінічного вивчення препаратів для місцевого лікування ранового процесу : метод. рек. / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова, Я. О. Бутко. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 32 с.

Інформаційні листи:

 1. Інноваційні перспективи використання нанокомпозиту срібла для місцевого лікування ран / В.П. Черних, Б.Є. Патон, Б.О. Мовчан, С.Ю. Штриголь, Л.О. Булига, Я.О. Бутко, Г.В. Зайченко,  О.А. Рубан, Н.І. Філімонова, Г.Г. Дидикин. – Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 47. – 2016. – Київ, 2016. – 4 с.
 2. Підвищення безпечності місцевої дії глюкокортикостероїдів : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 9–2013 / С. М. Дроговоз, М. О. Ляпунов, Я. О. Бутко, А. М. Ляпунова. – К., 2013. – 5 с.
 3. Підвищення ефективності фармакокорекції гнійного ранового процесу / Іванцик Л.Б., Бутко Я.О., Дроговоз С.М., Булига Л.О. – Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 425. – 2012. – 2012, м. Київ. – 3 с.
 4. Шляхи підвищення ефективності використання комбінованих мазей для лікування ран / Л. Б. Іванцик, Я. О. Бутко, С. М. Дроговоз и др. – Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 425. – 2012. – 2012, м. Київ. – 3 с.

Дисципліни, які викладає доктор наук: «Фармакологія», «Побічна дія ліків», «Основи раціонального використання ліків».

Членство у фахових асоціаціях є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України», є членом Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

 

Print Friendly, PDF & Email