Черних Валентин Петрович

Черних Валентин Петрович, академік НАН України, почесний ректор НФаУ, радник ректора, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор кафедри органічної хімії

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська (Блюхера), 4 (хімічний корпус)

Телефон: +3 (8057) 67-93-73

E-mail: orgchem@nuph.edu.ua
Науковий профіль:
           

 

Автобіографія:

Валентин Петрович Черних народився 05 січня 1940 р. в с. Речиця Орловської області. У 1959 році закінчив Харківське медичне училище,  у 1964 р. – Харківський фармацевтичний інститут. У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, у 1977 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук, 1990 р. – доктора хімічних наук. У 1997 році став членом-кореспондентом НАН України, у березні 2015 р. – академіком НАН України.

Валентин Петрович пройшов шлях аспіранта (1964-1967), асистента (1967–1971), доцента (1971–1979), старшого наукового співробітника (1974–1976), професора (1979–1985), завідувача кафедри органічної хімії (1985-2015), декана (1971–1976), проректора з навчальної роботи (1976–1980). З 1980 р. по 31 липня 2017 р. був ректором НФаУ. У вересні 2017 р. обраний почесним ректором НФаУ, у листопаді – радником ректора НФаУ.

Має нагороди: орден «Знак Пошани» (1971), орден «Трудового Червоного Прапору» (1986), ордени України «За заслуги» I (2004), II  (2000) , III ступенів (1996), ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня (2007), ІV ступеня (2010), Почесні звання: «Заслужений діяч науки і техніки України» (1991), «Заслужений винахідник України» (1982), Національна медична премія (2010), Почесний громадянин м. Харкова (2011), Відзнаку НАН України «За наукові досягнення» (2013).

Громадська діяльність: Валентин Петрович Черних – член Хімічного відділення НАН України, член секції хімії і хімічної технології Комітету з державних премій у сфері науки і техніки, член Вченої медичної ради МОЗ України, член бюро Державного фармакологічного центру з реєстрації лікарських засобів і лікарських препаратів, член Експертної Ради ВАК України у сфері органічної і фармацевтичної хімії, редактор або член редколегій 17 науково-практичних та наукових журналів, Голова Спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01 НФаУ, заступник Президента Фармацевтичної асоціації України, Президент Фармацевтичної асоціації Харківщини, член Міжнародної фармацевтичної асоціації.

Наукова школа:

Напрями наукових досліджень: дизайн та синтез фармакологічно привабливих білдинг-блоків гетероциклічної природи. Хімія поліфункціоналізованих бензо- та тієнопіримідинів; синтез спіропіримідинів та спіро-2-оксіндолів з використанням багатокомпонентних доміно-взаємодій; вивчення синтетичного потенціалу циклічних сульфаніламідів у мультикомпонентних взаємодіях; синтез конденсованих 4Н-піранових, спіро-4Н-піранових, 2Н-піранових, 4Н-тіопіранових та 2-піридонових систем на основі 1,3-дикарбонільних сполук та їх синтетичних аналогів.

Наукові здобутки: В.П.Черних – видатний учений хімік-органік, праці якого визнані вітчизняною та світовою спільнотою. Є автором понад 1300 наукових праць, серед яких наукові статті у галузі органічної, фармацевтичної, фізико-органічної, медичної хімії та дослідження біологічної активності синтезованих речовин, 27 монографій, 10 підручників, в тому числі підручник «Органічна хімія» у 3-х книгах, у 2000 р. удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки (підручник виданий українською, російською,  англійською мовами), 69 навчально-методичних посібники, 67 авторські тексти лекцій. Друге видання підручника «Органічна хімія» (2007, 2008) – перше кольорове видання підручника з хімії в Україні. У 2014 р підручники «Органічна хімія» (2007, 2008 рр.) І «Клінічна фармація» (2013) отримали гриф МОЗ України «Національний підручник». В.П. Черних створив потужну наукову школу, яка успішно вирішує теоретичні і прикладні завдання в галузі органічного синтезу, фізико-органічної хімії та фармації. Вченим підготовлено більше 60 докторів та кандидатів наук. Зараз під його керівництвом виконується 1 докторська та 1 кандидатська дисертація.

Новизну і актуальність наукових досліджень В.П.Черних підтверджують 126 патентів і 341 авторське свідоцтво (серед яких 119 – на способи одержання БАР та дослідження фармакологічної дії синтезованих речовин).

В.П.Черних – автор і співавтор 16 оригінальних лікарських препаратів. Розроблена В.П.Черних методологія конструювання та синтезу БАР дозволила провести синтез декількох лікарських субстанцій та розробити на їх основі нові лікарські засоби: гіпоглікемічний препарат «Глісульфазид», анті діабетичний засіб «Діакамф», препарат гемостатичної дії «Сукцифенат», анальгетик «Анальбен», протизапальний засіб «Пролидоксид», антисептичний засіб «Перонікс», β-адреноблокатор «Кардацет», мембрано протектор «Мелин», анальгетик «Валькофен», анальгетик «Паравит», гепатопротекор «Піфламін», протиартрозний засіб «Оксаглюкамін» та інші, провести розробку аналітичної документації, технологічних регламентів та інших складових реєстраційного досьє на їх промисловий випуск.

Навчальні посібники:

 1. Черних В.П., Зіменковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. проф. В.П. Черних. — 3-тє вид. випр. і доп. — Х.: Вид-во. НФаУ; Оригінал, 2017. — 752 с. іл.
 2. Органічна хімія. Тести з поясненнями : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснікова та ін. ; за ред. В. П. Черних. 3-е вид., стереотип.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 460 с.
 3. Органічна хімія. Стислий курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук ; за ред. В. П. Черних. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 424 с.
 4. Органическая химия. Тесты с пояснениями: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В.П. Черных, Л.А. Шемчук, Т.А.Колесникова и др.; под ред. акад. НАН Украины В.П.Черных. – Х.: НФаУ, 2015. – 460 с.
 5. Прикладна ІЧ-спектроскопія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Л.А. Шемчук, С.В. Власов та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.
 6. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: українсько-латинсько-російсько-англійський: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.; за ред. проф. В.П. Черниха. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 824 с.
 7. «Тестові завдання з органічної хімії для підготовки до Ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» з поясненнями» (2010 р., укр., рос. та англ. мовами);
 8. Сборник тестов по органической химии / Под редакцией чл.-корр. НАН Украины, проф. Черных В.П. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005.- 376 с. (проф. Шемчук Л.А. – автор глав 1-20),
 9. От субстанции к лекарству: Учебное пособие/ П.А. Безугый, В.В. Болотов, И.С. Гриценко, С.М. Дроговоз, А.В. Зайченко, И.А. Зупанец, Б.А. Самура, Э.В .Супрун, В.П. Черных, Л.А. Шемчук; Под ред. В.П.Черных. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с.
 10. «Абітурієнту Національного фармацевтичного університету» (2003, 2004)
 11. «Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Фармація» (2003)
 12. «Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» (2003)
 13. «Абітурієнту Національної фармацевтичної академії України» (2001, 2002)
 14. Збірник тестових завдань з органічної хімії «Ліцензійний іспит. Крок 1. Фармація» (2001–2013)
 15. Загальний практикум з органічної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III – IV рівнів акредитації / В. П.Черних, І. С. Гриценко, М.О. Лозинський, З.І. Коваленко; За ред. В. П.Черних. – Х.: Изд-во НФАУ; Золоті сторінки, 2003. – 592 с.; іл.
 16. Общий практикум по органической химии: Учебное пособие для студентов вузов III–IV уровней аккредитации /В.П. Черных, И.С. Гриценко, М.О. Лозинский, З.И. Коваленко; Под общ. ред. В.П. Черных. – Х.: Издательство НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 592 с.: ил.
 • співавтор навчальних посібників англійською мовою
 1. Organic chemistry. Tests with explanations: the study manual for students of higher schools. – Kh.: NUPh, 2015. – 456 p.
 2. Chernykh V. P., Shemchuk L. A. Apllied infrared spectroscopy: a manual for students of higher schools / edited by associate-member of the NAS of Ukraine V. P. Chernykh. – Kharkiv: NUPh, 2014. – 152 p.
 3. Chernykh V.P., Shemchuk L.A. Organic chemistry. Short lecture course 1-31 lectures / edited by V.P. Chernykh. – Kharkiv: NPhaU, 2012.
 4. Chernykh V.P., Shemchuk L.A. Organic chemistry. Basic lecture course: The study guide for students of higher schools / Edited by V.P. Chernykh.– 4 ed., rev. and enl.– Kharkiv: NUPh, Original, 2011. – 440 p
 5. Organic chemistry tests collection: Manual for the students of higher educ. establ. / Under the editorship of V.P. Chernykh. — Kh. National University of Pharmacy, 2008 – 319 p.; 2011 – 319 р.
 • автор монографій:
  1. «История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета».
  2. Кн. 1. Кафедра органической химии в формате двух столетий/ В.П. Черных. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 304 с.
  3. Кн. 2. Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство/ Редкол.: В.П. Черных (председатель) и др.; Сост. Л.А. Шемчук, Т.В. Шпичак, и др. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 904 с.Видання серії «Вчені – фармації» В.П. Черных.
  4. Полвека в фармации: библиографический указатель/ сост.: Л.А. Шемчук, Т.В. Шпичак, З.Ф. Подстрелова и др. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 544 с.

Членство у фахових асоціаціях: В.П. Черних має індивідуальне членство у Міжнародній фармацевтичній асоціації, є офіційним спостерігачем Американської фармакопеї.

Дисципліни, які викладає доктор наук: Органічна хімія, Біоорганічна хімія, Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук, Інструментальні методи аналізу органічних сполук

 

Print Friendly, PDF & Email