Доброва Вікторія Євгеніївна

Доброва Вікторія Євгеніївна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Адреса: 61057 м. Харків, вул. Пушкінська, 27

Тел.: (057) 706-30-72

 E-mail: vd311270@gmail.com

Науковий профіль: 

                                         

 

Доброва Вікторія Євгеніївна народилася в 1970 році в м. Харків. Закінчила Харківський авіаційний інститут (1994) та аспірантуру  Національного аерокосмічного університету (НАУ) «ХАІ» (1997). Працювала інженером НАУ «ХАІ» (2000–2001). З 2001 року працює в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ): старший викладач (2001–2003), доцент кафедри фізики (2003–2004). У період з 2004–2013 рр. – учений секретар науково-дослідної частини та доцент кафедри фізики за сумісництвом. У період з 2006–2013 рр. виконувала обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії з питань набору до магістратури НФаУ. З 2013 р. – професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на ступінь кандидата технічних наук, у 2005 р. отримала вчене звання доцента. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на ступінь доктора фармацевтичних наук на тему «Наукове обґрунтування методології планування та оцінки доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів», з 2013 р. – професор. У період з 2014–2016 рр. пройшла стажування у Union Graduate College (США) за програмою Advanced Certificate Program in Central and Eastern Europe «Bioethics in Biomedical Research», в межах якої виконала та захистила науковий проект «Identifying And Addressing Challenges Of Effective Functioning In The Ukrainian Research Ethics System» за підтримки гранту National Institute of Health та Fogarty International Center.

Автор і  співавтор понад 180 наукових та науково-методичних праць, з яких 85 — статтей, 8 — патентів, 4 — інформаційні листи, 8 — науково-методичних рекомендацій, 8 – навчальних посібників, 1 – довідник, 5 – навчально-методичних рекомендацій.

Громадська діяльність: член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», член редакційних колегій наукових журналів «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» та «Клінічна фармація», заступник голови Комісії з питань етики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету. Член робочої групи з питань удосконалення досліджень біоеквівалентності в Україні при Міністерстві охорони здоров’я України.

Наукова школа

Захищені під керівництвом: 1 докторська дисертація (Зупанець Катерина Олександрівна, докт. фарм. наук «Теоретичні та науково-прикладні засади управління клінічними дослідженнями лікарських засобів на місці проведення випробувань») та 1 кандидатська дисертація (Ратушна Ксенія Леонтіївна, канд. фарм. наук «Науково-методичні підходи до управління даними при клінічних дослідженнях лікарських засобів»).

Керує виконанням 2 кандидатських дисертацій аспірантів і пошукувачів на здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук.

Напрямок наукових досліджень: методологія планування та оцінки клінічних досліджень шляхом розробки математичних моделей, які враховують особливості цих досліджень; наукові підходи і методичні аспекти щодо процесів управління клінічними випробуваннями лікарських засобів зокрема: впровадження системи управління якістю на базі стандарту ISO 9001, розробка теоретико-прикладних підходів до застосування ризик-орієнтованого менеджменту у сфері клінічних випробувань, методичні аспекти управління даними при клінічних дослідженнях; впровадження сучасних фармакоекономічних підходів до оцінки клінічних випробувань лікарських засобів та обґрунтування моделей їх планування та проведення.

Навчальні посібники

Довідники

 1. Клінічні дослідження. Терміни та визначення: довідник / за загальн. редакцією В. М. Коваленка, І. А. Зупанця. – Харків: Золоті сторінки, 2016. – 340 с.
 2. Основы биоэтики и биобезопасности: учебное пособие. — Х., 2016.
 3. Доброва В.Є. Біофізика та медична апаратура. Ч.І. Прилади функціональної діагностики серцево-судинної системи людини. Навчальний посібник / В.Є. Доброва, В.О. Тіманюк // Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 200 с.

Методичні рекомендації

Науково-методичні рекомендації:

 1. Шилкіна О. О., Зупанець І. А., Доброва В. Є. Науково-методичні підходи до створення та впровадження індикаторів якості фармацевтичної опіки як невід’ємної складової медичної допомоги : метод. рек. Харків: Вид-во НФаУ, 2018. 28 с.
 2. Методичні рекомендації щодо оцінки первинної документації та ІРФ при проведенні І фази КВ та дослідженнях біоеквівалентності / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н. П. Безугла та ін. : метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2016. – 20 c.
 3. Методичні підходи щодо розробки та впровадження еІРФ для дослідження біоеквівалентності у місці проведення випробування / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н. П. Безугла та ін. : метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2016. – 20 c.
 4. Методичні рекомендації проведення валідації еІРФ для досліджень біоеквівалентності / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н. П. Безугла та ін.: метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2016. – 20 c.
 5. Методичні підходи до створення стандартних операційних процедур у місці проведення клінічного випробування : метод. рек. / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна та ін. – К. : ДП «Державний експертний центр України», 2014.– 20 с.
 6. Методологічні принципи організації системи управління даними у клінічних випробуваннях : метод. рек. / [В. Є. Доброва, І. А. Зупанець,
  А. М. Мороз та ін.] – Х. : НФаУ, 2012. – с. 36.
 7. Наукове обґрунтування методології статистичної оцінки переносимості лікарських засобів при проведенні клінічних випробувань: метод. рек. / [В. Є. Доброва, І. А. Зупанець, А. М. Мороз та ін.]. – К. ; Х. : НФаУ, 2012. – 36 с.
 8. Наукове обґрунтування моделі організації та проведення клінічних випробувань за участі здорових добровольців: метод. рек. / І. А. Зупанець,
  В. Є. Доброва, М. Г. Старченко та ін. – К. : ДП «Державний експертний центр України», 2011. – 32 с.

Навчально-методичні рекомендації:

 1. Основи біоетики та біобезпеки. Ч. 1. Основні принципи і правила біоетики в практичній медицині та наукових дослідженнях : метод. рек. для аудит. роботи студентів / В.А. Мороз, В.В. Пропіснова, І.А. Отрішко та ін. — Х. : НФаУ, 2015. —40 с.
 2. Основи біоетики та біобезпеки. Ч. 2. Морально-етичні проблеми ме­дичної генетики, прикладних репродуктивних технологій та генної інженерії : метод. рек. для аудит. роботи студентів / В. А. Мороз, В. В. Пропіснова, О. О. Андрєєва та ін. – Х.: НФаУ, 2015. – 32 с.
 3. Фармацевтическая опека при симптоматическом лечении головной боли : метод. рек. для аудит. работы студентов / С. В Мисюрева, И. А.Отришко, Е.А. Зупанец и др. − Х. : НФаУ, 2014. – 28 с.
 4. Clinical pharmacy in hepatology: guidelines / S.V. Misyuryova ; edited by I.A. Zupanets. – Kharkiv : NUPh, 2013.

Членство у фахових асоціаціях: Член Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR)

Авторські свідоцтва: Методика визначення побічних явищ/реакцій при проведенні досліджень біоеквівалентнсоті лікарських засобів / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н.П. Безугла, О.О. Андрєєва // Св-во на авторське право № 67767. – Державна служба інтелектуальної власності України.

Дисципліни: читає лекції та проводить практичні та семінарські заняття з дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» для студентів спеціальності «Фармація» (денна та заочна форма навчання), «Технологія фармацевтичних препаратів» (денна та заочна форма навчання), «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (заочна форма навчання), «Клінічна фармація» (заочна форма навчання), магістрів спеціальності «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання), з дисципліни «Біоетика» для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання), з дисципліни «Клінічна фармакологія та клінічна фармація» для студентів спеціальності «Фармація» (денна та заочна форма навчання), з дисциплін «Належна клінічна практика та валідація клінічної апробації ліків», «Методологія та логіка наукових досліджень» для магістрів 6-го курсу спеціальності «Клінічна фармація».

 

Print Friendly, PDF & Email