Гнатюк Валерія Валеріївна

Гнатюк Валерія Валеріївна – доктор медичних наук,  доцент кафедри патологічної фізіології

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел. 057-706-30-66

E-mail: patology@nuph.edu.ua

                                                

 

Автобіографія

Народилася 7 листопада 1972 р. у м. Жигульовськ Куйбишевської області Російської федерації. Трудову діяльність почала у 1989 р., працюючи молодшою медичною сестрою гінекологічного (1989-1990 рр.), хірургічного (1990-1991 рр.) відділень міської лікарні № 3 м. Маріуполя. З 1992 р. – студентка Харківського державного медичного університету, який закінчила з відзнакою у 1999 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». У 1999-2000 рр. проходила інтернатуру на базі міської лікарні № 18 м. Донецьк за спеціальністю «Терапія», де продовжила працювати на посаді лікаря-терапевта поліклініки до 2002 р. У 2002-2011 рр. – завідувач Центром первинної медико-санітарної допомоги НФаУ, лікар-терапевт Обласної студентської лікарні (м. Харків).

У Національному фармацевтичному університеті працює з 2011 року на посаді асистента; з 2014 року – доцента.

У 2008 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Протизапальні та репаративні властивості супозиторіїв «Пантезін» на основі декспантенола» (спеціальність 14.03.05 – Фармакологія; науковий керівник – д.мед.н., проф. Березнякова А. І.; Одеса, 2008). У 2017 році – захист докторської дисертації «Циркануальні, вікові та статеві особливості синтезу епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках» (спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія; науковий консультант – д.мед.н., проф. Кононенко Н.М.; Суми, 2017).

Обов’язки та доручення: завідувач навчальним процесом кафедри, відповідальна за дистанційний курс «Патологічна фізіологія», електронний журнал кафедри.

Публікації. Є автором та співавтором 39 наукових робіт, 2 підручників з грифом МОН України, 6 навчальних посібників (2 з грифом МОН України).

Підручники:

 • Патологічна анатомія: підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу /В.А. Воковой, Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 392 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладі (лист №1/11-5216 від 12.03.2013 р.)
 • Фармакогенетика. Конспект лекцій / Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, А.В. Зайченко та ін. – Х. : НФаУ, Золоті сторінки, 2018 р. – 144 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-4731 від 17.05.2017 р.)

Навчальні посібники:

 • Pathological Physiology: Manual for students of higher schools / S.I. Kryzhna, N.M. Kononenko, T.I. Tyupka, I.U. Tischenko, I.I. Shevtsov, V.A. Volkovoy, V.V.Hnatiuk. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 200 p. Затверджено МОН молодьспорт України (лист №1/11-12487 від 27.12.2011).
 • Гігієна у фармації : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк, М.О. Остапець. – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 296 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 11-84 від 12.01.2016 року)
 • Робочий зошит з патологічної фізіології. Навчально-методичний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» (видання четверте, доповнене) / Н. М. Кононенко, А. І. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк, В.В. Чікіткіна, І.І. Шевцов, В.А. Рибак, С.І. Миронченко, М.О. Остапець, А.С. Мінухін, С.С. Соколова.; під ред. Н. М. Кононенко. – Х.: НФаУ, 2018. – 171 с.
 • Working notebook on the pathologic physiology. Educational methods benefit for the preparation for the license examination “STEP-1. Pharmacy” /N.M. Kononenko, V.A. Volkovoy, V.V. Hnatiuk , M.O. Ostapets, S.I. Myronchenko, Chikitkina V.V.; edited by prof. N.M. Kononenko. – Kharkiv: NPhaU, 2018 – 166 р.
 • Робочий журнал з патологічної фізіології для лекцій, практичних, семінарських занять: навчально-методичний посібник для роботи на лекціях, практичних і семінарських заняттях здобувачів вищої освіти спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація»; «224 Технології медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, М.О. Остапець, В.А. Волковой, В.А. Рибак, Н.В. Деркач, В.В. Чікіткіна, С.І. Миронченко, І.І. Шевцов, С.С. Соколова. – Х.: НФаУ, 2018.– 170 с.

Монографії:

Пам’ятати про минуле, дбати про майбутнє. Історія кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету до 30-річчя кафедри. Монографія / За ред. В.П. Черних; уклад. В.П. Черних, Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, Т.І.Тюпка, І.Ю. Тіщенко, І.І. Шевцов, В.В. Гнатюк, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой, С.І. Крижна. – Х. : «Цифрова друкарня № 1», 2013. – 316 с.

Методичні рекомендації:

 • Патологічна фізіологія. Модуль 1. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація»; «224 технології медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 148 с.
 • Патологічна фізіологія. Модуль 2. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація»; «224 технології медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк ті ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 141 с.
 • Патологическая физиология. Модуль 1: методические рекомендации к практическим и семинарским занятиям для соискателей высшего образования специальности «226 Фармация» образовательные программы «Фармация для иностранных студентов» / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 143 с.
 • Патологическая физиология. Модуль 2: методические рекомендации к практическим и семинарским занятиям для соискателей высшего образования специальности «226 Фармация» образовательные программы «Фармация для иностранных студентов» / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ, 2018.– 148 с.
 • Клінічна патогістологія: метод. реком. до практ. та сем. занять для здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018.– 167 с.
 • Клінічна патогістологія: метод. вказ. для викл. до практ. та сем. занять із здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018.– 183 с.
 • Гігієна у фармації та екологія: метод. реком. до практ. та сем. занять для здобувачів вищої освіти / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018.– 75 с.

Деякі доповіді, виступи:

 • Практичний досвід впровадження дистанційного курсу на кафедрі патологічної фізіології НФаУ / Доповідь на VII Національному конгресі патофізіологів України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції»(Харків, 5–7 жовтня 2016 р.)
 • Дослідження мелатонін-продукуючих клітин шлунка при станах, пов’язаних з дефіцитом мелатоніну / Доповідь на VII пленумі Українського наукового товариства патофізіологів та науково-практичній конференції, присвячених 110-річчю з дня народження члена-кореспондента АМН СРСР, професора М.Н. Зайка “Інтегративні механізми патологічних процесів: від експериментальних досліджень до клінічної практики” (Полтава, 11–12 жовтня 2018 р.)

Членство у фахових асоціаціях: ГО «Українське наукове товариство патофізіологів» 

Дисципліни, які викладаються: патологічну фізіологію, гігієну у фармації, гігієну у фармації та екологію, фармакогенетику, прикладні аспекти фундаментальної медицини (вибіркова), патофізіологія хвороб цивілізації (вибіркова).

 

Print Friendly, PDF & Email