Гриценко Іван Семенович

Гриценко Іван Семенович – завідувач кафедри аналітичної хімії, доктор хімічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел.: (0572) 67-94-24, 67-91-93
E-mail: anchem@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

                         

 

Біографія. Гриценко Іван Семенович народився 01. 12. 1949 р. в с. Тимченки Недригайлівського району Сумської області. Після закінчення восьмирічної школи у 1964 р. вступив до фельдшерського відділення Лебединського медичного училища. У 1968 р. був призваний до лав Радянської Армії та проходив службу в медико-санітарному батальйоні Групи радянських військ у Німечиині. По закінченню військової служби у 1970 р. вступив до Харківського фармацевтичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1975 р.

У 1982 р. вступив до аспірантури з відривом від виробництва при кафедрі органічної хімії Харківського фармацевтичного інституту (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) та закінчив її у 1985 р., захистивши кандидатську дисертаційну роботу за темою «Синтез, физико-химические исследования и биологическая активность производных аренсульфогидразидов янтарной кислоты» (науковий керівник – доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор Черних В. П.). У 1992 р. захистив докторську дисертаційну роботу за темою «Синтез, превращения и биологическая активность производных гидразидов аренсульфокислот» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, науковий консультант – доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор Черних В. П.). Вчене звання професора отримав у 1993 р.

З 1975 по 1982 рр. працював завідуючим Центральною районною аптекою №9 в с. Велика Писарівка Сумської області. З 1982 р. працював на кафедрі органічної хімії Харківського фармацевтичного інституту – на посаді асистента (1982 – 1985 рр.), доцента (1985 – 1993 рр.), професора (1993 – 2004 рр.), завідувач кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету (2004 – 2016 рр.), проректор з наукової роботи (2002 – 2005 рр.), перший проректор (2005 – 2015 рр.) Національного фармацевтичного університету, з липня 2016 р. і по теперішній час – завідувач кафедри аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету.

Громадська діяльність. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій, заступник головного редактора науково-практичного журналу «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», член редколегій науково-практичних журналів «Український біофармацевтичний журнал», «Вісник фармації».

Наукова школа:

 1. Зубков Вадим Олексійович, доктор фармацевтичних наук (2011 р.), «Синтез, властивості та біологічна активність похідних хінолонів і піролонів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія);
 2. Алферова Діана Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук (2014 р.), «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості дибромзаміщених орто-хлорбензойної, N-R-антранілових кислот та їх похідних» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія);
 3. Олексієнко Тетяна Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук (2012 р.), «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 2-R-4-метил-6-R′-сульфонілхінолінів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія);
 4. Цапко Тетяна Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук (2010 р.), «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність сульфопохідних
  4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-онів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія);
 5. Подольський Ілля Миколайович, кандидат фармацевтичних наук (2009 р.), «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості алкілпохідних 2-метил-1Н-хінолін-4-онів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія);
 6. Цапко Євген Олександрович, кандидат фармацевтичних наук (2008 р.), «Хімічні перетворення та біологічна активність сполук синтезованих на основі
  N-антраноїлгідразиду (±)-камфорної кислоти» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).

Керує виконанням кандидатської дисертаційної роботи Черняєвої О. І.

Підручники:

 • Черних, В. П. Органічна хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Б. С. Зіменковський, І. С. Гриценко; за заг. ред. проф. В. П. Черних. – 3-тє вид., випр. і доп. – Харків: НФаУ; Оригінал, 2017. – 752 с.
 • Фармацевтична хімія: підручник для студ. вищих фармац. навч. закладів і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів ІІІ – ІV рівнів акред. / П. О. Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. Гриценко та ін.; за заг. ред. проф. П. О. Безуглого. – 3-тє вид., випр., доопрац. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 456 с.
 • Фармацевтическая химия: учебник для студ. высших фармац. учеб. заведений и фармац. ф-тов высших мед. учеб. заведений III – IV уровней аккред. / П. А. Безуглый, В. А. Георгиянц, И. С. Гриценко и др.; под общ. ред. проф. П. А. Безуглого. – Винница: Нова книга, 2017. – 464 с.
 • Фармацевтична хімія: підручник для студ. вищих навч. закладів / П. О. Безуглий, I. С. Гриценко, I. В. Українець, С. Г. Таран, Н. Ю. Бевз, С. Г. Леонова, Н. В. Гарна, В. О. Грудько, В. А. Гергiянц, З. Г. Єрьомiна, I. А. Сич, О. В. Горохова, Т. В. Алексєєва, О. В. Колiсник. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 560 с.
 • Черних, В. П. Органічна хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Б. С. Зіменковський, І. С. Гриценко; за заг. ред. В. П. Черних. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків: НФаУ; Оригінал, 2008. – 752 с.
 • Черних, В. П. Органічна хімія: підручник для студ. вищих навч. закладів І – II рівнів акред. та учнів загальноосвіт. шкіл з класами поглиб. вивчення хімії / В. П. Черних, І. С. Гриценко, Н. М. Єлисєєва; за ред. В. П. Черних. – Xарків: НФаУ; Оригінал, 2004. – 464 с.
 • Черних, В. П. Органічна хімія: підруч. для фармац. вузів і ф-тів: у 3 кн. /
  В. П. Черних, Б. С. Зіменковський, І. С. Гриценко; за ред. В. П. Черних. – Харків: Основа, 1993. – Кн. 1: Основи будови органічних сполук. – 144 с.; Кн. 2: Вуглеводні та їх функціональні похідні. – 1996. – 480 с.; Кн. 3: Гетероциклічні та природні сполуки. – 1997. – 256 с.

Навчальні посібники:

 • Аналитическая химия в схемах и таблицах: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / И. С. Гриценко, В. В. Болотов, Л. Ю. Клименко и др.; под общ. ред. И. С. Гриценко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков: НФаУ; Золотые страницы, 2019. – 320 с.
 • Аналитическая химия: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / И. С. Гриценко, В. В. Болотов, С. В. Колесник, Е. Н. Свечникова, Т. В. Жукова, Е. Е. Микитенко, Е. В. Дынник, Н. Ю. Голик, В. П. Мороз, Т. А. Костина, Ю. С. Колесник, А. И. Гризодуб, И. С. Терно; под общ. ред. проф. И. С. Гриценко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков: НФаУ; Оригинал, 2017. – 504 с.
 • Медична хімія: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, Л. О. Перехода, В. А. Георгіянц, Н. Л. Березнякова; за заг. ред. І. С. Гриценка. – Харків: НФаУ; Золоті сторінки, 2017. – 552 с.
 • Фармацевтичний аналіз: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / П. О. Безуглий, В.А. Георгіянц, І. С. Гриценко та ін.; за заг. ред. В. А. Георгіянц. – Харків: Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
 • От субстанции к лекарству: учеб. пособие / П. А. Безуглый, В. В. Болотов, И. С. Гриценко, С. М. Дроговоз, А. В. Зайченко, И.А.Зупанец, Б. А. СамураЭ. В. Супрун, В. П. Черных, Л. А. Шемчук; под ред. член-кор. НАН Украины В. П. Черных. – Харьков: НФаУ; Золотые страницы, 2005. – 1244 с.
 • Общий практикум по органической химии: учеб. пособ. для студ. вузов III – IV уровней аккредитации / В. П. Черных, И. С. Гриценко, М. О. Лозинский, 3.И. Коваленко; под общ. ред. В. П. Черных. – Xарьков: НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 592 с.
 • Збірник тестів з фармацевтичної хімії: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, В. А. Георгіянц та ін. – Харків: НФаУ, 2014. – 304 с.
 • Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів: тексти лекцій для студ. V курсу спец. «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / І. С. Гриценко, В. В. Друговіна, О. М. Сергієнко, Н. П. Кобзар та ін. – Харків: НФаУ, 2012. – 84 с.

Методичні рекомендації:

 • Аналітична хімія у питаннях та відповідях: метод. рекомендації для позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти / І. С. Гриценко, С. В. Колісник, Л. Ю. Клименко, К. В. Динник, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим, О. Є. Микитенко, Т. А. Костіна. – Харків: НФаУ, 2018. – 120 с.
 • Аналітична хімія у питаннях та відповідях: метод. рекомендації для аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти / І. С. Гриценко, К. В. Динник, С. В. Колісник, Л. Ю. Клименко, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим, К. І. Проскуріна,Т. В. Жукова, В. П. Мороз, Т. А. Костіна, Ю. С. Колісник. – Харків: НФаУ, 2017. – 80 с.
 • Аналитическая химия в вопросах и ответах: метод. рекомендации для аудиторной и внеаудиторной работы студентов высш. учеб. заведений / И. С. Гриценко, С. В. Колесник, Л. Ю. Клименко, Е. В. Дынник, Т. В. Жукова, Е. Г. Кизим, Т. А. Костина, Е. Е. Микитенко, В. П. Мороз, И. Ю. Петухова, К. И. Проскурина, Ю. С. Колесник. – Харьков: НФаУ, 2017. – 84 с.
 • Виробнича практика зі стандартизації, контролю якості та сертифікації: методичні рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, В. В. Друговіна та ін. – Харків: НФаУ, 2015. – 23 с.
 • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина I: «Загальна фармацевтична хімія. Лікарські речовини неорганічної природи. Органічні лікарські речовини аліфатичного ряду» / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Єрьоміна, І. А. Сич. – Харків: НФаУ, 2015. – 64 с.
 • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина III: «Лікарські речовини природного походження з групи: алкалоїдів, вуглеводів, глікозидів, вітамінів» / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Єрьоміна, О. Л. Каменецька, І. А. Сич. – Харків: НФаУ, 2015. – 82 с.
 • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть I: «Общая фармацевтическая химия. Лекарственные вещества неорганической природы. Органические лекарственные вещества алифатического ряда» / И. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Ерёмина, И. А. Сыч. – Харьков: НФаУ, 2015. – 63 с.
 • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть III: «Лекарственные вещества природного происхождения из группы: алкалоидов, углеводов, гликозидов, витаминов» / И. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Ерёмина, О. Л. Каменецкая, И. А. Сыч. – Харьков: НФаУ, 2015. – 83 с.
 • Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів: метод. рекомендації для студ. V курсу спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / І. С. Гриценко, В. В. Друговіна, А. П. Мильнікова та ін. – Харків: НФаУ, 2008. – 52 с.
 • Программа, методические рекомендации и контрольные задания по фармацевтической химии для студентов заочного отделения фармацевтического факультета (срок 5,5 лет) / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Еремина и др. – Харьков: НФаУ, 2007. – 66 с.
 • Робоча програма з медичної хімії (за вимогами кредитно-модульної системи) для спеціальності 7.110206 – «Клінічна фармація» денної форми навчання / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, Л. О. Перехода – Харків: НФаУ, 2008.
 • Моніторинг якості навчання в Національному фармацевтичному університеті: метод. рекомендації / В. П. Черних, І. С. Гриценко, Л. Г. Кайдалова, Л. М. Вінник, Н. М. Городинська, Л. Г. Буданова. – Харків: НФаУ, 2007. – 24 с.
 • Моніторинг якості фармацевтичної освіти за 2001 – 2006 роки: метод. рекомендації / В. П. Черних, І. С. Гриценко, Л. Г. Кайдалова, Л. Г. Буданова. – Харків: НФаУ, 2007. – 16 с.

Дисципліни, які викладає доктор наук: аналітична хімія.

Print Friendly, PDF & Email