Клименко Ліна Юріївна

Клименко Ліна Юріївна, доктор фармацевтичних наук,  доцент кафедри аналітичної хімії

Адреса: вул. Валентинівська, 4, м. Харків, 61168

E-mail: lina_klimenko@nuph.edu.ua

Тел.: (0572) 67-91-93

Науковий профіль: 

 

Клименко Ліна Юріївна народилася 17. 12. 1980 р. у м. Харкові. У 1997 р. закінчила з золотою медаллю Багатопрофільний ліцей №89 м. Харкова. У 2002 р. закінчила з відзнакою Національну фармацевтичну академію України за спеціальністю «Фармація», захистивши дипломну роботу за темою «Розробка та дослідження трамадолселективного електрода». У 2003 р. здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра фармації за фахом «Провізор загального профілю», захистивши магістерську роботу за темою «Розробка бромгексинселективного електрода» (кафедра аналітичної хімії).

У 2003 р. вступила до аспірантури з відривом від виробництва Національного фармацевтичного університету (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) та закінчила її у 2006 р. У 2007 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою «Хіміко-токсикологічне дослідження зопіклону» (науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Болотов В. В.). У 2016 р. захистила докторську дисертаційну роботу за темою «Комплексний підхід до розробки та валідації методик кількісного визначення аналітів у біологічних рідинах в хіміко-токсикологічному аналізі» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, науковий консультант – доктор фармацевтичних наук, професор Петюнін Г. П.).

З 2002 по 2003 рр. працювала у КЗОЗ «ЦРА №63» м. Куп’янська – спочатку на посаді провізора-інтерна, а потім – провізора загального профілю. З 2003 р. працює на кафедрі аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету – на посаді асистента (2003 – 2004 рр., 2007 – 2010 рр.), старшого лаборанта (2006 – 2007 рр.), доцента (з 2010 р.). Вчене звання доцента отримала у 2012 р.

Міжнародна діяльність. Доповідач на 39-ому Симпозіумі «Хроматографічні методи дослідження органічних сполук» (02. 06. 2016 р., Катовице, Польща). Наукове стажування на базі Інституту Хімії (Університет Сілезії) / «SHIMADZU» за темою «Моделювання метаболізму лікарських засобів та аналіз метаболітів методом ультрависокоефективної рідинної хроматографії з мас-спектрометричною детекцією» (29. 05. 2016 р. – 05. 06. 2016 р.).

Наукова школа. Мирошниченко Ю. О., кандидат фармацевтичних наук (2014 р.), «Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу кетотифену» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).

Керує виконанням кандидатських дисертаційних робот:

 1. Трут С. М., «Розробка, оптимізація та валідація методик кількісного визначення доксиламіну в крові для судово-токсикологічного аналізу»
 2. Шовкова О. В., «Розробка та валідація методик визначення секнідазолу для хіміко-токсикологічного аналізу»
 3. Шкарлат Г. Л., «Розробка та валідація методик аналітичної діагностики отруєнь метронідазолом»

Наукова діяльність. Основні напрямки наукових досліджень:

 • хіміко-токсикологічні дослідження біологічно активних речовин та лікарських засобів;
 • розробка підходів до валідації біоаналітичних методик;
 • розробка тандемних методик визначення лікарських речовин з використанням оптичних методів аналізу.

Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких 11 навчальних посібників (з них – 5 з грифом МОН, 7 – англійською мовою), 11 науково-методичних рекомендацій МОЗ, 14 патентів, 72 статті, понад 100 матеріалів конференцій.

Навчально-методичні праці

 1. Аналітична хімія у питаннях та відповідях: метод. рекомендації для позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти / І. С. Гриценко, С. В. Колісник,
  Л. Ю. Клименко, К. В. Динник, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим, О. Є. Микитенко, Т. А. Костіна.
  – Харків: НФаУ, 2018. – 120 с.
 2. Аналітична хімія у питаннях та відповідях: метод. рекомендації для аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти / І. С. Гриценко, К. В. Динник, С. В. Колісник, Л. Ю. Клименко, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим, К. І. Проскуріна, Т. В. Жукова, В. П. Мороз, Т. А. Костіна, Ю. С. Колісник. – Х.: НФаУ, 2017. – 80 с.
 3. Аналитическая химия в вопросах и ответах: метод. рекомендации для аудиторной и внеаудиторной работы студентов высш. учеб. заведений / И. С. Гриценко, С. В. Колесник, Л. Ю. Клименко, Е. В. Дынник, Т. В. Жукова, Е. Г. Кизим, Т. А. Костина, Е. Е. Микитенко, В. П. Мороз, И. Ю. Петухова, К. И. Проскурина, Ю. С. Колесник. – Харьков: НФаУ, 2017. – 84 с.
 4. Аналітична хімія: навч.-довідк. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Болотов, О. А. Євтіфєєва, Т. В. Жукова, Л. Ю. Клименко, О. Є. Микитенко, В. П. Мороз, І. Ю. Петухова; за заг. ред. В. В. Болотова. – Х.: НФаУ, 2014. – 320 с.
 5. Конспект лекцій з аналітичної хімії. Модуль 1. Якісний аналіз. Гравіметрія. Кислотно-основне титрування / В. В. Болотов, О. А. Євтіфєєва, Т. В. Жукова, М. Ю. Голік, К. В. Динник, О. Г. Кизим, С. В. Колісник, Т. А. Костіна, О. Є. Микитенко, В. П. Мороз, І. Ю. Пєтухова, О. А. Бризицький, Э. Ю. Ахмедов, О. О. Алтухов, К. І. Проскуріна, Л. Ю. Клименко. – Х.: НФаУ, 2013. – 104 с.
 6. Analytical chemistry. Register for in-class and out-of-class work of students. Part II. Quantitative analysis: the manual for foreign students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical departments of medical higher schools of the IIId – IVth accreditation levels / V. Bolotov, L. Yu. Klimenko, T. A. Kostina, O. A. Brizicky, О. Ye. Мykytenko. – Kharkiv: NUPh, 2012. – 162 p.
 7. Analytical chemistry. Register for in-class and out-of-class work of students. Part I. Qualitative analysis: the manual for foreign students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical departments of medical higher schools of the IIId – IVth accreditation levels / V. Bolotov, T. A. Kostina, L. Yu. Klimenko, О. Ye. Мykytenko, O. A. Brizicky. – Kharkiv: NUPh, 2012. – 147 p.
 8. Analytical chemistry: tests collection: the manual for students of higher schools / V. Bolotov, O. A. Ievtiefieieva, T. A. Kostina, L. Yu. Klimenko, A. A. Brizitckiy, E. Yu. Akhmedov; ed. by V. V. Bolotov. – Kharkiv: NUPh; Original, 2012. – 176 р.
 9. Analytical chemistry: handbook: the manual for students of higher schools / V. Bolotov, O. A. Ievtifieieva, L. Yu. Klimenko, T. A. Kostina, T. V. Zhukova, E. Yu. Akhmedov, A. A. Brizitckiy; ed. by V. V. Bolotov. – Kharkiv: NUPh; Original, 2012. – 320 p.
 10. Bolotov, V. Analytical chemistry. Part I. Qualitative analysis: the manual for foreign students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical departments of medical higher schools of the IIId – IVth accreditation levels / V. V. Bolotov, T. A. Kostina, L. Yu. Кlimenko; ed. by V. V. Bolotov. – The 2nd edition, revised and corrected. – Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 200 р.
 11. Analytical chemistry: collection of lectures on quantitative analysis: the manual for students of higher schools / V. Bolotov, L. Yu. Кlimenko, T. A. Kostina, S. V. Kolisnyk, K. V. Dynnik, T. V. Zhukova; ed. by V. V. Bolotov. – Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 264 p.
 12. Аналітична хімія: якісний та кількісний аналіз: навчальний конспект лекцій / В. В. Болотов, О. М. Свєчнікова, М. Ю. Голік, К. В. Динник, Т. В. Жукова, М. А. Зареченський, О. Г. Кизим, С. В. Колісник, Т. А. Костіна, О. Є. Микитенко, В. П. Мороз, І. Ю. Петухова, Ю. В. Сич, Л. Ю. Клименко; за ред. проф. В. В. Болотова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 424 с.
 13. В. В. Болотов. 45 лет научной, педагогической и общественной деятельности: биобиблиогр. указ. / сост. Л. Ю. Клименко, Е. Н. Свечникова. – Харьков: НФаУ, 2010. – 130 с.
 14. Analytical chemistry. Part II. Quantitative analysis: the manual for foreign students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical departments of medical higher schools of the III – IV accreditation levels / V. Bolotov, O. M. Svechnikova, T. A. Kostina, S. V. Kolisnyk, Т. V. Zhukova, К. V. Dynnik, М. А. Zarechensky, О. Ye. Мykytenko, L. Yu. Кlimenko. – Kharkiv: NPhaU, 2010. – 160 p.

Інформаційні листи та методичні рекомендації

 1. Клименко, Л. Ю. Стандартизована процедура валідації методик кількісного визначення аналітів в біологічних рідинах у варіанті методу калібрувального графіка для застосування в аналітичній токсикології: метод. рек. 103.15/246.15 / Л. Ю. Клименко, Г. П. Петюнін. – К., 2015. – 40 с.
 2. Клименко, Л. Ю. Стандартизована процедура валідації методик кількісного визначення аналітів в біологічних рідинах у варіанті методу стандарту для застосування в аналітичній токсикології: метод. рек. 104.15/247.15 / Л. Ю. Клименко, Г. П. Петюнін. – К., 2015. – 39 с.
 3. Клименко, Л. Ю. Стандартизована процедура валідації методик кількісного визначення аналітів в біологічних рідинах у варіанті методу добавок для застосування в аналітичній токсикології: метод. рек. 105.15/248.15 / Л. Ю. Клименко, Г. П. Петюнін. – К., 2015. – 36 с.
 4. Клименко, Л. Ю. Кількісне визначення зопіклону в біологічних рідинах методом високоефективної рідинної хроматографії: метод. рек. 107.15/249.15 / Л. Ю. Клименко, В. С. Бондар, З. В. Шовкова. – К., 2015. – 23 с.
 5. Клименко, Л. Ю. Кількісне визначення метоклопраміду в біологічних рідинах методом високоефективної рідинної хроматографії: метод. рек. 108.15/250.15 / Л. Ю. Клименко, В. П. Мороз, О. Є. Микитенко. – К., 2015. – 23 с.
 6. Клименко, Л. Ю. Тандемна УФ-спектрофотометрична/екстракційно-фотометрична методика кількісного визначення зопіклону в біологічних рідинах: метод. рек. 109.15/251.15 / Л. Ю. Клименко, Т. А. Костіна, І. М. Іванчук. – К., 2015. – 30 с.
 7. Клименко, Л. Ю. Кількісне визначення трамадолу в біологічних рідинах методом високоефективної рідинної хроматографії: метод. рек. 110.15/252.15 / Л. Ю. Клименко, Е. Ю. Ахмедов, Н. О. Прохоренко. – К., 2015. – 23 с.
 8. Клименко, Л. Ю. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на кетотифен: методичні рекомендації 30.14/60.14 / Л. Ю. Клименко, Ю. О. Мирошниченко, В. В. Болотов. – К., 2014. – 24 с.
 9. Болотов, В. В. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на донорміл: метод. рекомендації / В. В. Болотов, І. М. Іванчук, Л. Ю. Клименко. – К., 2009. – 20 с.
 10. Болотов, В. В. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на каптоприл: метод. рекомендації / В. В. Болотов, З. В. Шовкова, С. І. Мерзлікін, В. С. Бондар, Л. Ю. Клименко. – Х., 2009. – 24 с.
 11. Болотов, В. В. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на зопіклон: метод. рекомендації / В. В. Болотов, Л. Ю. Клименко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 20 с.
 12. Соболєва, В. О. Контроль якості деяких гомеопатичних матричних настойок та препаратів на їх основі хімічними методами: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я / В. О. Соболєва, Л. Ю. Клименко. – К., 2003. – №231-2003. – 4 с.
 13. Соболєва, В. О. Визначення якості деяких гомеопатичних матричних настойок та препаратів на їх основі хроматографічними методами: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я / В. О. Соболєва, Л. Ю. Клименко. – К., 2004. – №76-2004. – 4 с.

Патенти

 1. Патент на винахід 113866 Україна, МПК G01N27/30 (2006.01), G01N27/333 (2006.01). Мембрана твердоконтактного іоноселективного електрода для визначення концентрації іонів кетотифену / Клименко Л. Ю., Мирошниченко Ю. О. – № а 2014 08966; заявл. 08. 08. 14; опубл. 27. 03. 17, Бюл. №6. – 6 с.
 2. Патент на корисну модель 119011 Україна, МПК G01N 31/20, G01N 33/52, G01J 3/00 (2017.01). Застосування тандемного способу визначення методами екстракційної фотометрії та УФ-спетрофотометрії для встановлення кількісного вмісту доксиламіну / Клименко Л. Ю., Трут С. М., Костіна Т. А., Іванчук І. М. – № u 2017 01780; заявл. 24. 02. 17; опубл. 11. 09. 17, Бюл. №17. – 6 с.
 3. Патент на корисну модель 120476 Україна, МПК (2017.01) A61K 47/02 (2006.01), G01N 31/00, G01N 33/15 (2006.01), A61P 33/00. Застосування способу ізолювання зопіклону із біологічних рідин / Клименко Л. Ю., Шкарлат Г. Л., Шовковая З. В. – № u 2017 01965; заявл. 01. 03. 17; опубл.
  10. 11. 17, Бюл. №21. – 6 с.
 4. Патент на корисну модель 106265 Україна, МПК G01N31/20 (20001). Спосіб деривативної ТШХ-очистки витягів з крові та сечі, що містять доксиламін / Клименко Л. Ю., Трут С. М., Іванчук І. М. – № u 2015 09112; заявл. 22. 09. 15; опубл. 25. 04. 16, Бюл. №8. – 6 с.
 5. Патент на корисну модель 106266 Україна, МПК (2016.01) G01N 31/20 (2006.01), G01N 33/52 (2006.01), G01J 3/00. Тандемний спосіб кількісного визначення зопіклону методами УФ-спектрофотометрії та екстракційної фотометрії / Клименко Л. Ю., Костіна Т. А., Ахмедов Е. Ю. – № u 2015 09116; заявл. 22. 09. 15; опубл. 25. 04. 16, Бюл. №8. – 6 с.
 6. Патент на корисну модель 106287 Україна, МПК G01N31/00 (2016.01). Спосіб ізолювання зопіклону із біологічних рідин / Клименко Л. Ю., Микитенко О. Є., Шовковая З. В. – № u 2015 09398; заявл. 30. 09. 15; опубл. 25. 04. 16, Бюл. №8. – 6 с.
 7. Патент на корисну модель 96004 Україна, МПК G01N27/30 (2006.01). Мембрана твердоконтактного іоноселективного електрода для визначення концентрації іонів кетотифену / Клименко Л. Ю., Мирошниченко Ю. О. – № u 2014 08967; заявл. 08. 08. 14; опубл. 12. 01. 15, Бюл. №1. – 5 с.
 8. Патент на корисну модель 96005 Україна, МПК G01N31/20 (2006.01). Спосіб ізолювання дифеніну із біологічного матеріалу / Бондар В. С., Багуля О. В., Клименко Л. Ю. – № u 2014 08968; заявл. 08. 08. 14; опубл. 12. 01. 15, Бюл. №1. – 3 с.
 9. Патент на винахід 89862 Україна, МПК (2009) G01N30/90 (2006.01), G01N31/20. Спосіб селективного виявлення первинних, вторинних та третинних аліфатичних амінів / Болотов В. В., Іванчук І. М., Клименко Л. Ю., Ахмедов Е. Ю. – № а 2008 05545; заявл. 29. 04. 08; опубл.
  03. 10, Бюл. №5. – 6 с.
 10. Патент на корисну модель 29704 Україна, МПК (2006) G01N31/20. Специфічний спосіб виявлення каптоприлу / Болотов В. В., Шовкова З. В., Мерзлікін С. І., Клименко Л. Ю. – № u 2007 10313; заявл. 17. 09. 07; опубл. 25. 01. 08, Бюл. №2. – 4 с.
 11. Патент на винахід 77879 Україна, МПК (2006) G01N31/20, С07С69/00. Хімічний реактив і спосіб якісного визначення речовин, що містять у своїй структурі естерну групу / Болотов В. В., Клименко Л. Ю., Блажеєвський М. Є. – № а 2005 05766; заявл. 13. 06. 05; опубл. 15. 01. 07, Бюл. №1. – 6 с.
 12. Деклараційний патент на корисну модель 14478 Україна, МПК (2006) G01N31/20. Спосіб якісного визначення зопіклону / Болотов В. В., Клименко Л. Ю. – № u 2005 11210; заявл. 28. 11. 05; опубл. 15. 05. 06, Бюл. №5. – 6 с.
 13. Патент на винахід 74408 Україна, МПК 7 G01N27/30. Мембрана твердоконтактного іоноселективного електрода для визначення концентрації іонів бромгексину / Болотов В. В., Зареченський М. А., Клименко Л. Ю. – №2003076721; заявл. 17. 07. 03; опубл. 15. 12. 05, Бюл. №12. – 8 с.
 14. Деклараційний патент на винахід 48652 А Україна, МПК 7 G01N27/30. Мембрана твердоконтактного іоноселективного електрода для визначення концентрації іонів трамадолу / Болотов В. В., Зареченський М. А., Ахмедов Е. Ю., Клименко Л. Ю. – №2001117487; заявл. 02. 11. 01; опубл. 15. 08. 02, Бюл. №8. – 6 с.

Викладає дисципліни:

 • Analytical Chemistry
 • Foundations of Chemical Metrology
 • Pharmacopoeial Methods of Analysis
 • Modern Analytical Laboratory Practice
 • Аналітична хімія
 • Основи хімічної метрології (дистанційний курс)
 • Фармакопейні методи аналізу
 • Сучасна аналітична лабораторна практика

Громадська діяльність. Членство в Асоціації забезпечення якості лабораторної медицини, Технічному комітеті стандартизації України «Аналіз газів, рідких та твердих речовин ТК-122» ДП «Укрметтестстандарт».

 

Print Friendly, PDF & Email