Кононенко Надія Миколаївна

Кононенко Надія Миколаївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології

Адреса: 61102, м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел. (факс): 8 (057)706-30-66
E-mail: patology@nuph.edu.ua 

Науковий профіль

                                      

 

Біографія

Надія Миколаївна Кононенко народилась у 1976 році у м. Харків. У 1994 р. з відзнакою закінчила Харківське медичне училище № 1 (нині Харківський обласний медичний коледж) за спеціальністю «Медична сестра загального профілю». У тому ж році вступила на медичний факультет Харківського державного медичного університету (нині Харківський національний медичний університет), який закінчила у 2000 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2015 р. закінчила цикл спеціалізації в ХМАПО із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Функціональна діагностика». У тому ж році закінчила цикл спеціалізації в ХМАПО із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія».

З 2000 по 2001 рр. проходила інтернатуру на кафедрі внутрішніх та професійних хвороб Харківського державного медичного університету. Після закінчення інтернатури мала практичну роботу за фахом у Обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення.

У Національному фармацевтичному університеті працює з 2001 р. на посадах асистента, з 2005 р. – доцента, з 2009 р. – завідувача кафедри патологічної фізіології. З 2007 по 2017 рр. виконувала обов’язки секретаря Вченої ради НФаУ.

У 2004 р. захистила дисертаційну роботу на тему: “Гемостатичні властивості сукцифенату (експериментальне дослідження)” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Фармакологія», у 2007 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2009 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Еритроцитарна і лейкоцитарна ланки системи гемостазу в нормі та механізми їх порушень при гастральних виразках» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю «Патологічна фізіологія», у 2011 р. присвоєно вчене звання професора.

Громадська діяльність: член Вченої ради НФаУ, об’єднаної ради факультетів НФаУ, Центральної методичної ради НФаУ, методичної профільної комісії з біомедичних дисциплін НФаУ, член спеціалізованих вчених рад: Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті, Д 55.051.05 при Сумському державному університеті зі спеціальності 14.03.04 – «Патологічна фізіологія», член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія», голова Комітету «Патологічна фізіологія» фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок-1» для спеціальності «Фармація» при МОЗ України, віце-президент з міжнародної діяльності Українського наукового товариства патофізіологів (з 2016 р.).

У різні роки професійної діяльності виконувала обов’язки члена організаційного комітету з підготовки VII, VIIІ Національного з’їзду фармацевтів України, VII Національного Конгресу патофізіологів України, різних науково-практичних форумів, у тому числі міжнародних та за міжнародною участю.

Бере активну участь у діяльності зі встановлення та розвитку освітньо-наукових зв’язків та системної співпраці з провідними ВНЗ Європи, зокрема Університетом Вітовта Великого м. Каунас (Литва), Варшавським медичним університетом (Польща), Університетом ім. Павла Йозефа Шафарика м. Кошице (Словаччина) та ін.  

Має державні нагороди: Подяка Представника Президента у Верховній Раді України (2018 р.), Почесна грамота Верховної ради України (2016 р.), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2014 р.), Грамота Харківської обласної ради (2013 р.), Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2009 р.), Диплом переможця ХІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець» (2009 р.).

Наукова школа:

Підготувала 1 доктора наук та 5 кандидатів наук, сьогодні є науковим консультантом із виконання 1 докторської дисертації та керує виконанням 4 кандидатських дисертацій.

 

Монографія

Пам’ятати про минуле, дбати про майбутнє. Історія кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету. Монографія / За редакцією В.П. Черних; уклад. В.П. Черних, Н.М. Кононенко, А.І.Березнякова та ін. – Харків: «Цифрова друкарня №1», 2013. – 291 с.

 

Підручники

 1. Патологічна фізіологія: для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів. 2-ге видання стереотипне /М.С. Регеда, А.І. Березнякова, Н.М. Кононенко та ін. – Львів: Вид-во «Магнолія”, 2015. – 490 с.
 2. Патологічна анатомія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Волковой, Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк В.В. та ін. – Х: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 392 с.
 3. Pathological Physiology: Manual for students of higher schools /N.M. Kononenko, S.I. Kryzhna, T.I. Tyupka et al. – Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2012. – 200 p.
 4. Патологическая физиология: учебник для студентов фармацевтич. вузов. Издание второе, переработанное и дополненное / А.И. Березнякова, Н.Н. Кононенко, С.И. Крыжная и др. – Винница: Нова книга, 2008. – 328 с.
 5. Pathological physiology: The textbook for the students of higher pharmaceutical educational institutions and pharmaceutical faculties of higher medical educational institutions III-IV levels of accreditation / S. I. Kryzhna, N. M. Kononenko, I. Yu. Tishchenko et. al. – Kharkiv: NPhaU, 2006. – 416 p.

 

Навчальні посібники:

 1. Рабочий журнал по патологической физиологии для практических и семинарских занятий: учебно-методическое пособие для работы на лекционных, практических и семинарских занятиях соискателей высшего образования специальности «226 Фармация, промышленная фармация» /Н.Н. Кононенко, В.В. Гнатюк, В.А. Рыбак и др.; под ред. Н.Н. Кононенко. – Х.: НФаУ, 2019. – 101 с.
 2. Workbook on pathological physiology for lectures, practical classes and seminars: study guide for lectures, practical classes and seminars for higher education applicants of the specialty “226 Pharmacy, Industrial Pharmacy” / Kononenko N.M., Hnatiuk V.V., Myronchenko S.I. et al.; edited by prof. N.M. Kononenko. – Kharkiv: NPhaU, 2019. – 105 p.
 3. Рабочая тетрадь по патологической физиологии. Учебно-методическое пособие для подготовки к лицензионному экзамену «Крок-1. Фармация» (издание пятое, дополненное и переработанное) /Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, В.В. Гнатюк и др.; под ред. Н.Н. Кононенко. – Х.: НФаУ, 2019 – 183 с.
 4. Workbook on the pathological physiology for the preparation for the licensing examination “Krok-1. Pharmacy”: educational methods benefit for the preparation for the licensing examination “Krok-1. Pharmacy” / Kononenko N.M., Hnatiuk V.V., Myronchenko S.I. et al.; edited by prof. N.M. Kononenko. – Kharkiv: NPhaU, 2019. – 160 p.
 5. Робочий зошит з патологічної фізіології. Навчально-методичний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» (видання п’яте, доповнене та перероблене) /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.В. Гнатюк та ін.; під ред. Н.М. Кононенко. – Х.: НФаУ, 2018 – 174 с.
 6. Фармакогенетика. Конспект лекцій: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. /Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, Г.В. Зайченко та ін.; за ред. Н.М. Кононенко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 144 с.
 7. Робочий журнал з патологічної фізіології для лекцій, практичних, семінарських занять: навчально-методичний посібник для роботи на лекціях, практичних і семінарських заняттях здобувачів вищої освіти спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, М.О. Остапець та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 170 с.
 8. Гігієна у фармації: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой и др. – Х: НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 296 с.
 9. Патологическая физиология. Конспект лекций / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, Т.И. Тюпка и др. – Х.: НФаУ, 2015. – 115 с.
 10. Lecture notebook pathological physiology. Manual for working in lectures /N.M. Kononenko, S.I. Kryzhna, V.A. Volkovoy et al.; Kh.: NPhаU, 2013. – 100 p.
 11. Лекционная тетрадь по патологической физиологии: учебно-методическое пособие по патологической физиологии / Н.Н. Кононенко, А.И. Березнякова, Т.И. Тюпка и др. – Х.: НФаУ, 2012. – 170 с.
 12. Посібник до практичних занять з патофізіології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Березнякова, Н.М. Кононенко, С.І. Крижна та ін.; за ред. А.І. Березнякової. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 384 с.

13.Функціональна біохімія нервової системи: навч.-метод. посіб. для студ. ІІ курсу / В.І. Жуков, Н.М. Кононенко, М.Г. Щербань та ін. – Х.: ХНМУ, 2012. – 84 с.

 

Методичні рекомендації:

 1. Патологічна фізіологія. Модуль 1. Методичні вказівки для викладачів: метод. розробка до практичних і семінарських занять із здобувачами вищої освіти спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 164 с.
 2. Патологічна фізіологія. Модуль 1. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 148 с.
 3. Патологічна фізіологія. Модуль 2. Методичні вказівки для викладачів: метод. розробка до практичних і семінарських занять із здобувачами вищої освіти спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 157 с.
 4. Патологічна фізіологія. Модуль 2. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти: метод. розробка до практичних і семінарських занять спеціальностей «226 Фармація»; «226 Фармація, промислова фармація», «224 Технології медичної діагностики та лікування» /Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, В.А. Волковой та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – 141 с.
 5. Клінічна патогістологія: метод. вказ. для викл. до практ. та сем. занять /Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 183 с.
 6. Гігієна у фармації та екологія: метод. вказ. до практ. та сем. занять для викладачів /Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 128 с.
 7. Гігієна у фармації та екологія: метод. реком. до практ. та сем. занять для здобувачів вищ. освіти /Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 75 с.
 8. Визначення інтегральної інтенсивності фосфоресценції протеїнів сироватки крові як прогностичної основи ранної діагностики онкопатології і ступення тяжкості перебігу захворювання (Методичні рекомендації) / В.І. Жуков, В.В. Бойко, Н.М. Кононенко та ін. – Київ, 2011. – 22 с.
 9. Патологічна фізіологія. Програма, методичні рекомендації та завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання / Н.М. Кононенко, В.А. Волковой, Т.І. Тюпка та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 24 с.

Членство у фахових організаціях:

 • Міжнародне товариство патофізіологів (ISP);
 • Українське наукове товариство патофізіологів.

Професор Н.М. Кононенко  викладає дисципліни «Патологічна фізіологія» (для магістрів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів»), «Патологічна фізіологія з основами патологічної анатомії» (для магістрів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»), «Прикладні аспекти фундаментальної медицини» (для магістрів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів»).

image_pdfimage_print