Ковальов Володимир Миколайович

profesor_Kovalyov_Vladimir_Nickolaevich_fotoКовальов Володимир Миколайович – доктор фармацевтичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фармакогнозії

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел.: 67-92-08,

Факс: 8-0572-67-92-08

E-mail: gnosy@nuph.edu.ua

Науковий профіль

 

Володимир Миколайович Ковальов народився 20 вересня 1941 р. у м. Вовчанськ, Харківської області. Після закінчення середньої школи у 1958 р. працював учнем, а потім токарем на Харківському заводі по ремонту дорожньої техніки. В 1959 р. поступив в Харківське медичне училище №1 на фармацевтичне відділення, яке закінчив з відзнакою у 1962 р. З 1962 р. по 1964 р. служив у лавах Радянської армії в Німеччині. В 1964 р. поступив у Харківський фармацевтичний інститут, який закінчив з відзнакою в 1969 р. і працював асистентом кафедри фармакогнозії, а з 1979 р. – старшим викладачем. В цьому ж році захистив кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження деяких видів вовчуга». З 1980 р. – доцент кафедри фармакогнозії, з 1983 р. – старший науковий співробітник, з 1985 -2012 р.– завідувач кафедри фармакогнозії Харківського державного фармацевтичного інституту (з 2002 р. Національний фармацевтичний університет), з 1979 по 1982 рр. – декан іноземного факультету, з 1982 р. по 1983 р. – декан факультету вітчизняних студентів, з 2012 р. професор кафедри фармакогнозії.

Дисертацію на здобуття ученого ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Дослідження рослин родини Fabaceae як джерела біологічно активних речовин і синтез їх аналогів» захистив у 1985 році за фахом 15.00.02, через рік В.М. Ковальову присвоєно вчене звання професора.

Професор В.М. Ковальов – член спеціалізованої вченої ради НФаУ, член республіканської проблемної комісії «Фармація», нагороджений почесною грамотою МОЗ СРСР, грамотою Верховної Ради України, відзнаками «Відмінник охорони здоров’я», «Винахідник СРСР», «Заслужений діяч науки і техніки України».

Наукова тематика – пошук біологічно активних речовин природного походження, фармакогностичний аналіз, синтез аналогів природних флавоноїдів та антрахінонів, стандартизація рослинної сировини, розробка способів одержання лікарських засобів.

В.М. Ковальов підготував 6 докторів наук, 25 кандидатів наук. Розроблено 14 лікарських препаратів, з яких 6 впроваджено у промислове виробництво. Він – автор підручника “Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин”, 8 навчальних посібників, 4 монографій, 42 винаходів, 26 патентів України та Росії, 250 наукових публікацій.

Підручники, навчальні посібники, монографії

 1. Сучасні аспекти пероральної фармакотерапії цукрового діабету 2 типу. Досягнення НФаУ. Монографія / В. П. Черних, Л. М. Малоштан, Н. І. Горбенко та ін. – Харків: БУРУН і К, 2010. – 208 с.
 2. Борисов М. И. : Библиография / Ковалев В. Н., Ісакова Т. И. // Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 56 с.
 3. Фармакогнозія ХХІ століття. Досягнення та перспективи: Тези доп. Ювілейної наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 26 березня 2009 р.) / Під ред. Ковальова В. М. — Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 305 с.
 4. Фармакогнозия. Учебное пособие / Ковалев В. Н., Кисличенко В. С., Журавель И. А., Ковалева А. М., Исакова Т. И. – Харьков, 2009. – 212 c.
 5. Фармакогнозия. Учебное пособие / Ковалев В. Н., Кисличенко В. С., Журавель И. А., Ковалева А. М., Исакова Т. И. – Харьков, 2007. – 272 c.
 6. Laboratory handbook on pharmacognosy / Popova N. V., Kovalev V. N. – Kharkov, Publishing house of NPhU. — 2006. — 227 p. (нагороджений дипломом ІІ степеню конкурсу-виставки навчальних видань НФаУ, 2008р.)
 7. Ковальов В. М., Павлій О. І., Ісакова Т. І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підручник для студ. вищих фармац. установ освіти та фармац. факультетів вищих мед. установ освіти III-IV рівнів акредитації. 2-е видання / За ред. В. М. Ковальова. — Харків: Вид-во НФАУ, „МТК-книга”. – 2004. – 703 с.(нагороджений дипломом ІІ ступеню «Харківська вища школа: методичний пошук на рубежі століть», 2001 р.; грамотою Головного управління освіти і науки Харківської областної державної адміністрації, 2001 р.; дипломом ІІІ степеню конкурсу-виставки навчальних видань НФаУ, 2008р.)
 8. Практикум по фармакогнозии. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ковалев В. Н., Попова Н. В., Кисличенко В. С., Исакова Т. И., Журавель И. А., Степанова С. И., Сербин А. Г., Серая Л. М., Картмазова Л. С. – Харьков: Изд — во НФаУ, «Золотые страницы», 2003. – 498 с.
 9. Солодовниченко Н. М., Журавльов М. С., Ковальов В. М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: Посіб. з фармакогнозії з основами біохімії лікар. рослин. 2 видання — Харків: Вид-во НФАУ; “МТК — Книга”, 2003. — 408 с.
 10. Солодовниченко Н. М., Журавльов М. С., Ковальов В. М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: Посібник з фармакогнозії з основами біохімії лікар. рослин. — Харків: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. — 408 с.
 11. Борисюк Ю. Г. До 100-річчя від дня народження. Бібліографія /Солодовниченко Н. М., Ковальов В. М. — Харків: НФАУ, 2001. — 28 с.
 12. Ковальов В. М., Павлій О. І., Ісакова Т. І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. Підручник. — Харків: “Прапор”, Вид-во НФАУ, 2000. — 704 с.
 13. Наукові пропозиції Української фармацевтичної академії, які рекомендуються до провадження в практику охорони здоров’я. Вип. 1 / І. А. Зупанець, Т. Г. Ярних, І. С. Гриценко та ін. — Х. : УкрФА, 1999. — 55 с.
 14. Фармакогнозия / Н. В. Попова, Л. М. Городнянская, А. Г. Сербин, В. Н. Ковалев. — Харьков: Изд-во УкрФА, 1999. — 416 с.
 15. Основы практической фитотерапии : Учеб. пособие / В. Н. Ковалев, И. А. Зупанец, В. С. Кисличенко, И. А. Журавель, А. И. Павлий, И. Э. Шмараева, Е. В. Криворучко, Т. А. Красникова. — Х. : Харкiв , 1999. — 296 с.
 16. Фармакогнозия. Учебное пособие / Попова Н. В., Городнянская Л. М., Сербин А. Г., Ковалев В. Н. — Харьков: УкрФА, 1998. — 312 с.
 17. Фитотерапия аллергических проявлений / В. С. Кисличенко, Л. В. Яковлева, В. А. Заболотный, В. Н Ковалев, Э. В. Сорокина. – Х.: Харьков, 1998. — 110 с.
 18. Общая характеристика кардиостероидов. Методы обнаружения, выделения и анализа сердечных гликозидов: Учебное пособие / А. Н. Комиссаренко, В. С. Кисличенко, А. М. Ковалева, В. Н. Ковалев, С. В. Ковалев. — Харьков: Основа, 1997. — 89 с.
 19. Ковальов В. М., Краснікова Т. О., Кисличенко Т. С., Журавель І. О., Шмараева І. Є., Криворучко О. В. Основи народного траволікування. — Харьків: Основа. — 1997. – 20 с.
 20. Досягнення сучасної фармації — в медичну практику: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю УкрФА / А. І. Березнякова, В. В. Болотов, С. М. Дроговоз, І. А. Зупанець, В. М. Ковальов, О. М. Котенко, З. М. Мнушко, Є. А. Подольська, О. І. Тихонов, В. М. Толочко, В. П. Черних. — Х. : УкрФА, 1996. — 455 с.
 21. Лекарственные растения мировой и отечественной медицины: Справочное пособие / Попова Н. В., Ильина Т. В., Ковалев В. Н., Павлий А. И. — Харьков: УкрФА, 1995. — 96 с.
 22. Ковальов В. Н., Ковальова А. М. Загальна характеристика флавоноїдів. Лікарські рослини та сировина, що містить флавоноїдні сполуки: Навчальний посібник. — Харків- УкрФА, 1994. — 67 с.
 23. Фармакогнозия: Учебное пособие / Павлий А. И., Ковалев В. Н., Ковалева А. М., Попова Н. В., Журавель И. А., Ильина Т. В. — Харьков: УкрФА, 1994. — 268 с.
 24. Перспективность фитотерапии при лечении сахарного диабета / Малоштан Л. Н., Дикий И. Л., Дихтярев В. И., Ковалев В. Н., Сипливый В. А., Стрельников Л. С., Стрельникова Т. В. — Харьков: УкрФА, 1994. — 68 с.
 25. Російсько-український термінологічний словник: Для студ. фармац. вузів / А. Г. Сербін, Л. О. Гаєвська, В. М. Ковальов та ін. — Х., 1993. — 156 с.
 26. Ковалев В. Н, Сербин А. Г. 1000 рецептов из лекарственных трав. — 2-е изд., доп. — Харьков, 1993. — 136 с.
 27. Ковалев В. Н, Сербин А. Г. Фитотерапия в вашем доме. Лечение лекарственными растениями. – К. : РПО «Полиграфкнига», 1991. – 96 с.
 28. Ковалев В. Н, Сербин А. Г. 1000 рецептов из лекарственных трав. — К. : Альфа, 1991. — 136 с.
 29. Сахарный диабет и создание лекарственных форм для его лечения / В. И. Чуешов, А. А. Сахатов, А. И. Коканов, А. Г. Сытник, В. Н. Ковалев, Л. Н. Воронина, П. Д. Пашнев. — Ашхабад, 1991. — 143 с.

Професор В.М. Ковальов читає лекції з фармакогнозії, проводить семінари, лабораторні заняття студентам, магістрам зі спеціальності «Фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», керує виконанням дипломних, магістерських, дисертаційних робіт аспірантів, здобувачів та докторантів.

 

Print Friendly, PDF & Email