Козирєва Олена Вадимівна

Козирєва Олена Вадимівна – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, професор

Адреса: вул. О. Невського, 18

Тел.: (057) 771-81-68

E-mail: management@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

        

 

Автобіографія: Козирєва Олена Вадимівна (22.06.1975, м. Харків) – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету. Закінчила Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого (1999), Харківський державний економічний університет (2000); здобувач ХНЕУ (2001-2004); з 2001 р. працює в Українській фармацевтичній академії: викладач (2001-2004), ст. викладач (2004-2005); захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку фармацевтичного підприємства, 2005 р.); доцент кафедри управління та економіки підприємства (з 2006 р.), здобувач наукового ступеня доктора економічних наук Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (2011-2015); захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (теоретичні аспекти диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у просторовій економіці України, 2016); завідувач кафедри менеджменту і адміністрування (з 2017).

Громадська діяльність: член спеціалізованої вченої ради Д 64.251.01 у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. Голова Екзаменаційної комісії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг».

Монографії:

 1. Козирєва О. В.  Теорія і практика дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів: монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. 256 с.
 2. Козирєва О. В.  Проблемы и перспективы интеграции Украины в ЕС : стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с. С. 167-180.
 3. Козирєва О. В. Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія / за ред. докт. екон. наук, проф. М.О. Кизима, канд. техн.  наук, проф. І.Ю. Матюшенка – X.: ВД “ІНЖЕК”, 2014, 220 с.
 4. Козирєва О. В.  Инновационно-инвестиционное развитие современной экономики: проблемы и перспективы экономического роста: монографія / под ред. М.Н. Коростеловой, О.А. Подкопаева. – Самара: ООО «Офорт», 2014. – 536 с.
 5. Козирєва О. В.  Динамічне моделювання інноваційного розвитку підприємства : Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. Opole: The Academy of management and administration in Opole, 2014; ISBN 978-83-62683-48-2 (Paper); pp. 390, illus., tabs., bibls. C. 137-145
 6. Козирєва О. В.  Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і митного союзу ЄвразЕС : Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. Кизима М. О., Іванова Ю. Б. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2013.- с. 186.
 7. Козирєва О. В.  Оцінка наслідків входження України до СОТ  –  ­­­­­­­X.: ВД “ІНЖЕК”, 2013. – 120 с.
 8. Козирєва О. В.  Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: монография / Под ред. д. э. н., проф. Пономаренко В. С., д. э. н., проф. Кизима Н. А., д. э. н., проф. Раевневой Е. В. – X.: ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – с. 222.
 9. Козирєва О. В.  Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств. – Х: ВД «ІНЖЕК», 2006.- 192 с.

Підручники:

 • Посилкіна О. В.Економіка підприємства :підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва, П. Д. Латін. – Х. : Вид-во НФаУ; «Золоті сторінки», 2006. – 488 с.

Навчальні посібники:

 1. Козирєва О. В.  Економічний аналіз. Частина 1. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів /  О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна, Я.М. Деренська – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 142 с.
 2. Козирєва О. В.  Конкурентоспроможність. Частина 1: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів/  О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна, О.В. Доровський – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 180 с.
 3. Козирєва О. В.Рабочая тетрадь по экономике: учебное пособие по экономике для студентов дневной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 7.12020101 “Фармация”/ О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна .- Х.: Изд- во НФаУ. – 2014 . – 109 с.
 4. Козирєва О. В.  Практикум з економіки підприємства : навчальний посібник / О.В. Козирєва,  О.В. Посилкіна, О.В. Доровский, Г.В. Кубасова . –  Х. : Вид-во НФаУ, «Золоті сторінки», 2008 – 208 с.

Методичні рекомендації:

 1. Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень: методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Публічне управління та адміністрування освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент денної та заочної форм навчання./ О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2018.- 30с.
 2. Козирєва О.В.  Методологія і організація наукових досліджень: методичні рекомендації щодо практичної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент денної та заочної форм навчання./ О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 47 с.
 3. Козирєва О.В. Вступ до фаху: методичні рекомендації щодо самостійої роботи за освітньою программою «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. / О.В. Козирєва,О.В. Посилкіна– Х.: Вид-во НФаУ,2017. – 46.
 4. Козирєва О.В. Виробнича практика виробничо-прикладного спрямування: методичні рекомендації до проходження виробничої практики виробничо-прикладного спрямування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю Публічне управління та адміністрування освітньої програми Адміністративний менеджмент./ О.В. Козирєва , І.А. Попова , С.І. Страпчук – Х.: Вид-во НФаУ. –  2017. – 52с.
 5. Козирєва О.В. Виробнича практика науково-дослідного спрямування: методичні рекомендації до проходження виробничої практики науково-дослідного спрямування здобувачами другого рівня вищої освіти освітньої програми Адміністративний менеджмент/) О.В. Козирєва,  С.В. Васильєв, О.С. Телепнєва – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017. – 42 с.
 6. Козирєва О.В. Виробнича переддипломна практика: методичні рекомендації до проходження виробничої переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент /  О. В. Козирєва, Н. В. Демченко, Д. Р. Зоідзе. –  Харків : Вид-во НФаУ, 2017. –  68 с.
 7. Козирєва О.В. Магістерські роботи: методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Адміністративний менеджмент спеціальність 074 (281) Публічне управління та адміністрування./ О. В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 38с.
 8. Козирєва О.В. Правові засади адміністративної діяльності: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Публічне управління і адміністрування освітньої програми Адміністративний менеджмент всіх форм навчання ./ О.В. Козирєва, С.В. Васильєв –Х.: НФаУ,2017. – 49 с.
 9. Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень: методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент денної та заочної форм навчання./ О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2017.- 33с.
 10. Козирєва О.В. Економіка, планування і організація хіміко-фармацевтичного виробництва: методичні рекомендації щодо практичної роботи студентів за освітньою програмою «Технологія фармацевтичних препаратів». Модуль I. Економіка хіміко-фармацевтичного виробництва/ О.В. Козирєва, О.В. Посилкіна, В.Г. Котлярова – Х.: Вид-во НФаУ , 2017.- 139с.
 11. Козирєва О.В. Потенціал і розвиток підприємства: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою Економіка підприємства./ О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна, Ю.С. Братішко – Х.: Вид-во НФаУ , 2017.- 156 с.
 12. Козирєва О.В. Економіка і фінанси підприємства: : методичні рекомендації до виконання практичних робіт  для студентів денної та заочної форм навчання спец. 6.030601 «Менеджмент організацій»./ Козирєва О.В. , Посилкіна О. В. , Демченко Н.В.  – Х.: Вид-во НФаУ. – 2015. – 135 с.
 13. Козирєва О.В. Конкурентоспроможність підприємства : методичні рекомендації щодо самостійної роботи  студентів спец. 8.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. / Козирєва О.В. , Посилкіна О. В., Світлична К.С., Хромих А.Г.- Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 94 с.
 14. Козирєва О.В. Потенціал підприємства: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання./ Козирєва О.В., Посилкіна О. В. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 43 с.
 15. Козирєва О.В. Конкурентоспроможність підприємства:  методичні рекомендації для виконання практичних робіт  для студентів спец. 8.03050401  «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання./ Козирєва О.В., Посилкіна О. В., Світлична К.С., Хромих А.Г.- Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 128 с.
 16. Козирєва О.В. Виробнича практика: методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентів спеціальності 8. / )  Козирєва О.В. ,Посилкина О.В., Котлярова В.Г.- Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – 51 с.
 17. Козирєва О.В. Економіка та організація біотехнологічного виробництва: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності «Біотехнологія»/ Козирєва О.В. , Посилкіна О.В., Сагайдак Нікітюк Р.В.– Харьков: Изд во НФаУ. – 2013 – 33 с.
 18. Козирєва О.В. Аналіз ефективності логістичної діяльності фармацевтичного підприємства: метод. рек. до викон. контр.  робіт для студ. спец. 8.03060107 «Логістика» заоч. форми навч. / Козирєва О.В. , Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р.В.– Х.: НФаУ, 2013. – 24 с.
 19. Козирєва О.В. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: метод. рек. до викон. контр. робіт для студ. спец. «Економіка підприємства» заоч. форми навч. / Козирєва О.В. , Посилкіна О. В. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.
 20. Козирєва О.В. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)») / О.В. Козирєва , Н.О. Кондратенко Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2012. – 50 с.
 21. Козирєва О.В. Аналіз логістичної діяльності фармацевтичного підприємства: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.050107 «Менеджмент організацій» денної форми навчання / О.В.  Козирєва , О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак – Х.: Вид-во НфаУ, 2012. -68.
 22. Козирєва О.В. Операційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Операційний менеджмент»  (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізація «Логістика») /  Козирєва О.В. – Харків: ХНАМГ, 2011 – 73 с.
 23. Козирєва О.В. Економіка підприємства: методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна, Г.В. Кубасова – Х.: Вид-во НфаУ, 2009. -180 с.
 24. Козирєва О.В. Внутрішній економічний механізм підприємства : методичні. рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.050107 «ЕП» та 7.050108 «М» денної та заочної форми навчання/ О.В. Козирєва , В.І. Оспіщев, Д.О. Пруненко – Х.: Вид-во НФаУ, 2008 р. – 80 c.
 25. Козирєва О.В. Операційний менеджмент: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Операційний менеджмент»  (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050200 – Менеджмент організацій») /  Козирєва О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 43 с.
 26. Козирєва О.В. Економічний аналіз: метод. рек. до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”/ Козирєва О.В., Посилкіна О. В. – X.: Вид-во НФаУ, 2006 – 44 с.
 27. Козирєва О.В. Економічний аналіз: метод. реком. до викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050108 «Маркетинг»/  Козирєва О.В., Посилкіна О. В.  – Х.: Вид-во НФаУ. – 2006. – 52 с.
 28. Козирєва О.В. Економічний аналіз. Ч. І. Теорія економічного аналізу : метод. реком. до самост. роботи для студ. спец. 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг” ден. форми навч./  Козирєва О.В., Посилкіна О. В. ,Жуков П.П. – X.: Вид-во НФаУ, 2006. – 52с.
 29. Козирєва О.В. Техніко-економічна навчальна практика: метод. рек. до проходження техніко-економічної навчальної практики зі спеціальностей 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг”/ Козирєва О.В., Посилкіна О. В. – X.: Вид-во НФаУ, 2005. – 36 с.
 30. Козирєва О.В. Економіка підприємства: метод.  рек. до самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг” / Козирєва О.В., Посилкіна О. В., Жуков П.П. – X.: Вид-во НФаУ, 2005. – 88 с.
 31. Козирєва О.В. Переддипломна практика: метод. рек. до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства” / Козирєва О.В., Посилкіна О. В. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2005. – 48 с.
 32. Козирєва О.В. Економіка підприємства: метод. рек. та контрольні завданння для студ. Спец. 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг” заочної форми навчання / О.В. Козирєва , Посилкіна О. В., Сагайдак Р.В., Єгорова О.Ю.- Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 64 с.
 33. Козирєва О. В. Економіка підприємства : метод. рек. щодо виконання практичних робіт для  студ. денної та заочної форм навчання зі спец. 7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050108 «Маркетинг» / О. В. Козирєва, Посилкіна О.В., Жуковіна О.В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 156 с.
 34. Козирєва О.В. Техніко-економічна виробнича практика: метод. рек. до проходження техніко-економічної виробничої практики зі спец. 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг”/ Козирєва О.В., Посилкіна О. В., Сагайдак Р.В., Єгорова О.Ю. – X.: Вид-во НФаУ, 2004. – 40 c.

Дисципліни, які викладає доктор наук: Методологія наукових досліджень, Проектний менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Страховий менеджмент, Корпоративне управління, Управління потенціалом підприємства.

Print Friendly, PDF & Email