Криворучко Олена Вікторівна

Криворучко Олена Вікторівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакогнозії

Адреса: 61168, вул. Валентинівська, 4. Харків, Україна

Тел.: (0572) 679208
e-mail: evphyto@gmail.com

Науковий профіль:

                              

 

Автобіографія

Криворучко Олена Вікторівна народилась 06.04.1967 р. у с. Пісочин Харківської області. У 1982 році після закінчення 8 класів Харківської середньої школи № 140 вступила до Харківського медичного училища № 2, яке закінчила з відзнакою у 1985 році. Під час навчання в медичному училищі працювала санітаркою в Харківській міській дитячій поліклініці № 12, а після його закінчення – медичною сестрою в Харківській міській поліклініці № 11. У 1986 році вступила до Харківського фармацевтичного інституту, який закінчила з відзнакою у 1992 році за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізора. Працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії Харківського фармацевтичного інституту (з 30.10.1992 р. – Української фармацевтичної академії). У 1992 р. вступила до аспірантури кафедри фармакогнозії Української фармацевтичної академії, яку закінчила у 1995 році. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» на тему «Фармакогностичне вивчення смородини чорної» (науковий керівник – професор Ковальов В. М.) захистила у 1996 році. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» на тему «Фармакогностичне дослідження представників родин Розові та Деренові як джерел одержання лікарських засобів» (науковий консультант – професор Ковальов В. М.) захистила у 2016 році.

З лютого по червень 1993 року, а потім з грудня 1995 року працювала асистентом кафедри фармакогнозії, з 1997 року – доцентом кафедри фармакогнозії Української фармацевтичної академії, з 1999 року працює доцентом кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету. Криворучко О. В. є методистом кафедри фармакогнозії.

Громадська діяльність: є членом апробаційної вченої ради НФаУ зі спеціальностей 15.00.02 та 15.00.03.

Наукова школа:

Основні напрямки наукових інтересів: фармакогностичне дослідження представників родин Агрусові, Розові, Деренові, Фукусові та Диктіотові як джерел одержання лікарських засобів, стандартизація лікарської рослинної сировини. Керує виконанням кандидатської дисертації, дипломних і магістерських робіт.

Автор і співавтор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, із них 1 підручник, 6 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій, 1 інформаційний лист, 10 патентів, 4 монографії у ДФУ, 80 статей, 27 статей у Фармацевтичній енциклопедії.

Індекс Хірша – 4.

Членство у фахових асоціаціях: Європейська асоціація «Рада з харчової та екологічної медицини CONEM».

Підручник:

Фармакогнозія з основами біохімії рослин: підруч. [для студ. вищ. фарм. установ освіти та фарм. факультетів вищ. мед. установ освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації] / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова, М. С. Журавльов, Н. М. Солодивніченко, В. В. Бойнік, С. І. Степанова, Т. В. Ільїна, І. О. Журавель, О. В. Криворучко, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, І. Е. Шмараєва; за ред. В. М. Ковальова. – Х.: «Прапор», вид-во НФаУ, 2000. – 704 с.

Навчальні посібники:

 1. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини: навч. посібник / В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост, Т. І. Ісакова, А. М. Ковальова, Н. В. Попова, М. С. Журавльов, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий, С. В. Ковальов, В. В. Бойнік, О. В. Криворучко, Т. О. Краснікова, Н. В. Бородіна, О. О. Стремоухов, М. Ф. Ткаченко, О. В.Демешко, Н. В. Сидора, Т. М. Крючкова, Г. Р. Козир, О. Л. Демидяк, А. М. Рудник, Т. С. Бердей, М. І. Луканюк; за ред. В. М. Ковальова, С. М. Марчишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – 264 с.
 2. Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин: збірка тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» // За ред. В.М. Ковальова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2009. – 270 с.
 3. Практикум по фармакогнозии: учеб. пособие для студ. вузов /В. Н.Ковалев, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, Т. И. Исакова, И. А. Журавель, С. И. Степанова, А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Л. С. Картмазова, А. М. Ковалева, А. Н. Комиссаренко, В. В. Бойник, Н. С. Журавлев, С. В. Ковалев, В. В. Король, Т. А. Красникова, Е. В. Криворучко, Л. В. Упыр, И. А. Кожух, Е. Н. Новосел; под общ. ред. В. Н. Ковалева. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 512 с.
 4. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Фармація»: навч. посібник / В. П.Черних, І. А. Зупанець, І. Є. Булах та ін.; за ред. В. П. Черних, І. А. Зупанця / Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 352с. (Тести з фармакогнозії).
 5. Тестовые задания для контроля знаний выпускников специальности «Фармация»: учеб. пособие / И. А. Зупанец, И. Е. Булах и др.; под. ред. В.П. Черных, И. А. Зупанца // Х.: Изд-во НФАУ, 2000. – 360 с. (Тесты по фармакогнозии).
 6. Основы практической фитотерапии: учеб. пособие / В. Н.Ковалев, И.А. Зупанец, В. С. Кисличенко, И. А. Журавель, А. И. Павлий, И. Э. Шмараева, Е. В. Криворучко, Т. А. Красникова. – Х.: УкрФА, 1999. – 304 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармакогнозії для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання / Н. В. Сидора, А. М. Ковальова, О.М. Кошовий, Т. О. Краснікова, Т. В. Ільїна, О. В. Криворучко, О. В. Горяча. – Х.: НФаУ, 2014. – 30 с.
 2. 2. Methodical recommendations to the cource work (project) implemention on pharmacognosy for foreing students / V. Sydora, A. M. Kovaleva, O. M. Koshovyj, T. V. Ilyina, T. A. Krasnikova, O. V. Krivoruchko, O. V. Goryacha. – Kh.: NUPh, 2014. – 18 p.
 3. 3. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по фармакогнозии для иностранных студентов / Н. В. Сидора, О. В. Горячая, А.М. Ковалева, О. Н. Кошевой, Т. А. Красникова, Т. В. Ильина, Е. В. Криворучко. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
 4. Фармакогнозия: Метод. реком. для студ. 3 курса иностр. ф-та /В.Н. Ковалев, В. В. Бойник, Т. И. Исакова, Н. В. Попова, Т. В. Ильина, В. С. Кисличенко, А. М. Ковалева, А. И. Павлий, И. А. Журавель, Н. С. Журавлев, С. В. Ковалев, В. В. Король, Т. А. Красникова, Е. В. Криворучко и др.; Под общ. ред. В. Н. Ковалева. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 144 с.
 5. Растения народной медицины. Метод. реком. для студ. 5 курса дневн. отд. /В. Н. Ковалев, В. С. Кисличенко, И. А. Журавель, И. Э. Шмараева, Е.В. Криворучко, А. Н. Комиссаренко. – Харьков: Изд-во «Харків», 1998. – 80 с.

Інформаційний лист:

Інноваційні перспективи застосування густого екстракту листя горобини звичайної в якості протизапального засобу: інформ. лист № 81 / А. В. Кононенко, К. Г. Щокіна, О. В. Криворучко, С. М. Дроговоз. – К., 2012. – Вип. 8. – З проблеми «Фармація». – 4 с.

Патенти:

 1. Пат. на винахід 113407 Україна, МПК A61P 3/10 (2006.01), A61K 36/40(2006.01). Лікувально-профілактичний засіб із гіпоглікемічною дією з листя кизилу / В. А. Рибак, О. В. Криворучко, Л. М. Малоштан, В. А. Самойлова, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a201314667; заявл. 16.12.2013; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2/2017.
 2. Патент на корисну модель 89735 Україна, МПК A61К 36/40, A61Р 3/10. Лікувально-профілактичний засіб із гіпоглікемічною дією з листя кизилу / В. А. Рибак, О. В. Криворучко, Л. М. Малоштан, В. А. Самойлова, В. М.Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 201314662; заявл. 16.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 3. Патент на винахід 106894 Україна, МПК A61K 36/73, A61P 43/00. Застосування водного екстракту з листя горобини звичайної як засобу з антиальтеративною дією / А. В. Кононенко, С. М. Дроговоз, К. Г. Щокіна, О. В. Криворучко; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a 201205318; заявл. 28.04.2012; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.
 4. Патент на корисну модель 75582 Україна, МПК A61K 36/73, A61P 43/00. Застосування водного екстракту з листя горобини звичайної як засобу з антиальтеративною дією / А. В. Кононенко, С. М. Дроговоз, К. Г. Щокіна, О. В. Криворучко; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 201205317; заявл. 28.04.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.
 5. Патент на винахід 98175 Україна, МПК A61K 36/73, A61P 13/02, A61P 19/06. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу з урикозуричною дією / О. М. Панова, С. Ю. Штриголь, О. В. Криворучко, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a 201007339; заявл. 14.06.2010; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
 6. Патент на корисну модель 61596 Україна, МПК A61K 9/08, A61К 36/40, A61P 31/04. Антимікробний засіб / О. В. Криворучко, В. А. Самойлова, Н. М. Шульга, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201015450; заявл. 21.12.2010; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.
 7. Патент на корисну модель 57573 Україна, МПК A61K 36/73, A61К 131/00, A61P 13/02, A61P 19/06. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу з урикозуричною дією / О. М. Панова, С.Ю. Штриголь, О. В. Криворучко, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 201007400; заявл. 14.06.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.
 8. Патент 47156 Україна, МПК А61К35/78. Лікарський засіб «Рібіфлан» гепатопротекторної та антиоксидантної дії / Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко, В. С. Кисличенко, О. В. Криворучко; заявник і патентовласник Національна фармацевтична академія України. – № 2001085647; заявл. 08.08.2001; опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6.
 9. Патент 28314 Україна, МПК А61К35/78. Засіб для пригнічення рухової активності сперматозоїдів / В. С. Кисличенко, В. М. Маркова, Г. Г. Юрченко, О. В. Криворучко; заявник і патентовласник Українська фармацевтична академія. – № 96052064; заявл. 27.05.1996; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5.
 10. Патент 24032 Україна, МПК А61К 36/00. Спосіб одержання комплексу полісахаридів протиалергічної дії та лікарський препарат «Глюкорібін», який містить вказаний комплекс / В. С. Кисличенко, В. М. Ковальов, О. В. Криворучко, Л. В. Яковлева, В. О. Заболотний, О. В. Супрун, Т. М. Зубченко, О. В.Серебрякова, О. А. Бронина; заявник і патентовласник Українська фармацевтична академія; Харківська фармацевтична фірма «Здоров’я». – № 95125519; заявл. 28.12.1995; опубл. 31.08.1998, Бюл. № 4.

Викладає дисципліни :«Фармакогнозія», «Ресурсознавство лікарських рослин».

 

Print Friendly, PDF & Email