Малий Володимир Валентинович

Малий Володимир Валентинович – завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту, доктор фармацевтичних наук, професор

Тел.: (0572)-67-91-72

E-mail: fmm@nuph.edu.ua

Науковий профіль

 

Автобіографія

Володимир Валентинович Малий народився 04.05.1974 р. в м. Дунаївці Хмельницької обл. У 1996 р. закінчив Українську фармацевтичну академію (з 2002 р. – Національний фармацевтичний університет) за спеціальністю «Фармація» і отримав кваліфікацію провізора.

Після закінчення УкрФА розпочав свою трудову діяльність у системі практичної фармації на посаді старшого провізора Дунаївської ЦРА № 19 Хмельницької області (1996 р.).

З грудня 1996 р. став цільовим аспірантом УкрФА. Під час навчання в аспірантурі був відзначений стипендією Президента України. Після закінчення аспірантури у 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Пошук нових вітчизняних рослинних джерел елагової кислоти».

У 2013 р. закінчив з відзнакою Харківський національний технічний університет архітектури і будівництва та отримав другу вищу економічну освіту зі спеціальності «Економіка підприємства» і отримав кваліфікацію спеціаліст з економіки підприємства.

У 2013 р. закінчив Лінгвістичний центр факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та здобув рівень Upper-Intermediate.

У 2015 р. закінчив за дистанційною формою навчання Business and Legal Studies (Ірландія) за напрямом «Бізнес та правові дослідження».

Науково-педагогічну діяльність розпочав на кафедрі ботаніки НФаУ: асистент (1999–2002 р.р.), доцент (2002–2013 р.р.). Одночасно заступник декана факультету промислової фармації (2001–2004 р.р.), декан факультету економіки та менеджменту (2004–2015р.р.). З 2013 р. завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ.

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою: «Фармакогностичне дослідження рослин родин маслинові, кленові, ільмові, жимолостеві та створення субстанцій на їх основі».

Проф. Малий В.В. брав участь у розробці Стандарту вищої освіти України для другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація», освітніх програм «Маркетинг» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг».

Під керівництвом проф. Малого В.В. розроблено варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти для ОКР «Магістр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг».

Громадська діяльність

Проф. Малий В.В. голова ППО НФаУ; заступник голови Вченої ради факультету промислової фармації, управління та адміністрування; входить до складу ректорської ради, член Вченої ради, об’єднаної Вченої ради факультетів, Центральної методичної ради та методичної профільної комісії з економіко-управлінських дисциплін НФаУ; член апробаційної комісії зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; член редакційної колегії фахового видання «Соціальна фармація в охороні здоров’я». Приймав активну участь в організації та проведенні V, VI, VII та VIIІ з’їздів фармацевтів України, науково-практичних конференцій та семінарів різних рівнів.

Проф. Малий В.В. є членом ВГО «Українська Асоціація Маркетингу». Брав участь у робочій зустрічі: база для взаємодії в Міністерстві соціальної політики України в процесі розробки національних професійних стандартів, яка проходила в рамках проекту «Удосконалення системи освіти заради кращої конкурентоспроможності молоді на ринку праці» (2013).

Нагороджений Почесними грамотами МОЗ України (2011), Харківської облдержадміністрації (2005), Харківської обласної ради (2015), НФаУ (2003, 2013, 2015), Департаменту охорони здоров’я Харківської  обласної державної адміністрації (2016).

Під керівництвом проф. Малого В.В. колектив кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту нагороджений Дипломом за кращу роботу у номінації «Навчальна і навчально-методична робота і розробки» Третьої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI» приуроченої до Всесвітнього дня науки за навчальний посібник «Менеджмент та маркетинг у фармації» (2016).

Ім’я професора Малого В.В. занесено в Енциклопедію сучасної України та Золоту Книгу Пошани НФаУ.

Міжнародна діяльність

Проф. Малий В.В. у складі офіційної делегації НФаУ брав участь у закордонних візитах до Університету Хуманітас, Вищої медичної школи (м. Сосновиць, Польща, 2012), Університету ім. Коменіуса,, Вищої школи економіки та адміністративного менеджменту (м. Братислава, Словаччина, 2012), Університету ім. Масарика (Чехія, м. Брно,2014) з метою підписання двосторонніх договорів про співпрацю; обміну досвідом у галузі підготовки кадрів; з питань проходження навчальної та виробничої практики студентів; презентації вищої освіти в Україні на прикладі НФаУ та збільшення контингенту студентів, що навчаються в НФаУ; встановлення нових контактів з метою подальшого наукового співробітництва.

Щорічно під керівництвом проф. Малого В.В. проводиться міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики».

Проф. Малий В.В. приймає активну участь у міжнародних наукових та освітніх заходах.

Наукова школа

Проф. Малий В.В. є науковим консультантом з виконання докторської дисертації доцента Ольховської А.Б. за темою: «Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні».

Під керівництвом проф. Малого В.В. виконується кандидатська дисертація за темою: «Науково-практичні підходи до формування ринкового потенціалу гепатотропних лікарських препаратів» (аспірант кафедри ФММ Муса Істаніс Марвек Медхат).

Видавнича діяльність

Видано понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчальні посібники з грифом МОЗ України, практикуми, збірки тестових завдань, довідники, навчально-методичні рекомендації, монографія, науково-методичні рекомендації, затверджені ПК «Фармація» МОЗ і НАМН України; статті у фармацевтичній енциклопедії, статті у фахових вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях. Має 3 патенти України на винахід. Індекс Хірша (h-index) складає 3.

Патенти

 1. Патент України А 61К 36/63 № 77795 / № а 2005 09622; заявл. 13.10.05. Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протимікробною та мембраностабілізуючою дією; опубл. 25.07.07. – Бюл. № 11 (співавт.).
 2. Патент України № 78448 МПК 2007 А 61К 36/20, А 61 Р 15/18. № а 2005 10411; заявл.04.11.05. Контрацептивний засіб з антимікробною та цитотоксичною дією; опубл.15.03.07. – Бюл. № 3(співавт.).
 3. Патент України № 96882, A61K 36/18 (2006.01), A61K 127/00, A61P 29/00 / № a 201013778; заявл. 19.11.10. Спосіб одержання засобу з протизапальною та антимікробною активністю; опубл. 12.12.11. – Бюл. № 23/2011 (співавт.).

Навчальні посібники, практикуми

 1. Малий В. В. Етика та деонтологія у фармації: навч. посіб. / В. В. Малий, З. Р. Сафіуліна, М. М. Кобець та ін.; за ред. проф. В. В. Малого – Х. : НФаУ. – 2017. – 251 с.
 2. Робочий журнал з менеджменту та маркетингу у фармації : навч.-метод. посіб. / В. В. Малий, А. Б. Ольховська, Л. П. Дорохова та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 248 с.
 3. Рабочий журнал по менеджменту и маркетингу в фармации : учебн.-метод. пособ. / В. В. Малый, А. Б. Ольховская, Л. П. Дорохова и др. – Х. : НФаУ, 2017. – 284 с.
 4. Менеджмент та маркетинг у фармації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. В. Малий, Л. П. Дорохова, С. В. Жадько [та ін.].; за ред. В.В. Малого. – Х. : НФаУ ; Оригінал, 2015. – 396с.
 5. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни менеджмент та маркетинг у фармації / В. В. Малий, Л. П. Дорохова, С. В. Жадько та ін. ; за ред. В. В. Малого. – Х. : НФаУ, 2015. – 474 с.
 6. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине менеджмент и маркетинг в фармации / В.В. Малый, Л.П. Дорохова, С. В. жадькои др. ; под ред. В. В. Малого. – Х. : НФаУ, 2015. – 505 с.
 7. Катаєв А.В. Маркетинг: практикум для студентів напряму підготовки 6.030507 «Макетинг». Ч. І. Концептуально-категоріальні та функціональні основи маркетингу / А. В. Катаєв, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2015. – 217 с.
 8. Катаєв А.В. Маркетинг: практикум для студентів напряму підготовки 6.030507 «Макетинг». Ч. ІІ. Видові та організаційні особливості сучасного маркетингу / А. В. Катаєв, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2015. – 160 с.

Збірники, тексти лекцій

 1. Маркетингові дослідження у фармації: тексти лекцій / А. В. Катаєв, В. В. Малий. – Х. : НФаУ, 2015. – 84 с.
 2. Ethics and deontology in pharmacy : texts of lectures // I. V. Sofronova, V. V. Malyi, V. Timanyuk, M. N. Kobets – Kharkiv : NUPh, 2015. – 68 p.
 3. Менеджмент та маркетинг у фармації: збірник тестів для підготовки студентів до стандартизованого тестового іспиту «Крок-2» / Жадько С.В., Малий В.В., Дорохова Л.П. та ін. – Х. : НФаУ, 2014.- 134 с.
 4. Менеджмент и маркетинг в фармации: сборник тестов для подготовки студентов к стандартизированному тестовому экзамену «Крок-2 / С.В.Жадько, В.В.Малий, О.Ю.Рогуля и др. – Х.: НФаУ, 2014. – 136 с.
 5. Management and marketing in pharmacy: tests for training students for standardized test exam «Крок-2» / V.V. Maliy,V.Sofronova, I.V.Timanyuk, S.V. Zhadko, M.M. Kobets, Yu.M. Kobets, I.V. Bondareva .- Kh.: NUPh, 2014.- 120 р.
 6. Сербін А.Г. Ілюстрований конспект лекцій по ботаніці. Ботанічний огляд ефіроолійних і деяких лікарських рослин для студентів спеціальності “Клінічна фармація” / А.Г. Сербін, Т.М. Назаренко, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2000. – 44 с.
 7. Сербін А.Г. Ілюстрований конспект лекцій по ботаніці. Ботанічний огляд ефіроолійних і деяких лікарських рослин для студентів спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів” / А.Г. Сербін, Т.М. Назаренко, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2000. – 44 с.

Монографія

 1. Національний фармацевтичний університет: Новітня історія : [монографія] уклад. : В.П. Черних, І.М. Перцев, А.А. Котвіцька та ін. ; за ред. акад. НАН України, проф. В.П. Черних. – Х. : Золоті сторінки, 2016. – 568 с.

Науково-методичні рекомендації, затверджені ПК «Фармація» МОЗ і НАМН України

 1. Ольховська А.Б. Методика оцінки сили HR-бренда стейкхолдерів фармацевтичного сектору галузі охорона здоров’я: метод. рек. / А. Б. Ольховська, В. В. Малий. – Х. : НФаУ, 2017. – 20 с.
 2. Ольховська А. Б. Методики маркетингової оцінки ефективності та активності стейкхолдерів фармацевтичного ринку в соціальних медіа: метод. рек. / А. Б. Ольховська, В. В. Малий. – Х. : НФаУ, – 24 с.
 3. Ольховська А. Б. Систематизація інноваційних інструментів маркетингових комунікацій у просуванні лікарських засобів: метод. рек. / А. Б. Ольховська, В. В. Малий. – Х. : НФаУ, – 32 с.

Навчально-методичні рекомендації

 1. Малий В. В. Робочий журнал з етики та деонтології у фармації / В. В. Малий, З. Р. Сафіуліна, Н.Г. Малініна та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 56 с.
 2. Дорохова Л. П. Інфраструктура ринку: метод. реком. до сам. роб. / Л.П. Дорохова, В.В. Малий. – Х. : НФаУ, 2017. – 96 с.
 3. Менеджмент та маркетинг у фармації: метод. рек. до семінар. зан. / В. В. Малий, А. Б. Ольховська, Л. П. Дорохова та ін.; за ред. проф. В. В. Малого. – Х. : НФаУ, 2016. – 88 с.
 4. Малий В. В. Стратегічний маркетинг : метод. рек. до семінар. зан. / В.В. Малий, В.В. Смачило. – Х. : НФаУ, 2016. – 36 с.
 5. Малий В. В. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до практ. зан. / В.В. Малий, С.В. Жадько. – Х. : НФаУ, 2016. – 80 с.
 6. Малий В. В. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до семінар. зан. / В.В. Малий, С.В. Жадько. – Х. : НФаУ, 2016. – 44 с.
 7. Малий В. В. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до сам. роботи студ. / В.В. Малий, С.В. Жадько. – Х. : НФаУ, 2016. – 60 с.
 8. Дорохова Л. П. Інфраструктура ринку: метод. реком. до практ. зан. / Л.П. Дорохова, В.В. Малий. – Х. : НФаУ, 2017. – 142 с.
 9. Півень О.П. Маркетинг: метод. рек. до практ. зан. та сам. роб. студ. напряму підготовки «Менеджмент»; за ред. проф. В.В. Малого / О.П. Півень, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2016.- 134 с.
 10. Ethics and deontology in pharmacy: meth. recom. for seminar classes / V. V. Malyi, V. Timanyuk, Z. R. Safiulina – Kh. : NUPh, 2015. – 50 p.
 11. Methodical recommendations for implementation of coursework on the discipline “Management and marketing in pharmacy” for students of the foreign faculty of specialty 8.110201 “Pharmacy” / V.V. Malyi, A.B. Olkhovska, L.P. Dorokhova, O. Yu. Rogulya, I.V. Timanyuk – Kh. Univ. NUPh 2015. – 48 р.
 12. Methodical Recommendations for the implementation of master thesеs at the Department of Pharmaceutical Marketing and Management (for English speaking students of speciality “Pharmacy”) / І. V. Sofronova, V. V. Malyi. – Kh. Univ. NUPh 2015. – 33 р.
 13. Report on the production practice on management and organization for students of the faculty of foreign citizens education / V.V. Malyi, I.V. Timanyuk, O. Yu. Rogulia and other. – Kh. Univ. NUPh, 2015. – 16 р.
 14. Звіт з виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації / В.В. Малий, А.Б.Ольховська, І.В.Тіманюк, О.Ю. Рогуля, Л.П. Дорохова,; за ред. проф. В.В. Малого. – Х.: НФаУ, 2015 – 60 с.
 15. Комплексний дослідницький професійно орієнтований тренінг з маркетингу: методичні рекомендації щодо проходження тренінгу студентами напряму підготовки 030507 «Маркетинг» / В.В. Малий, І.В. Бондарєва, Л.П. Дорохова, А.Б. Ольховська. – Х. : НФаУ, 2015. – 45 с.
 16. Малий В. В. Бренд-менеджмент: метод. реком. до практичн. і семінар. занять / В. В. Малий, А. Б. Ольховська. – Х. : НФаУ, 2015. – 80 с.
 17. Малий В.В. Логіка та етика професійних суджень у маркетингу: метод. рек. до практ. та семінар. занять для студентів ВНЗ спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / В.В. Малий, З.Р. Сафіуліна, А.Б. Ольховська. – Х.: НФаУ, 2015. – 108 с.
 18. Малий В. В. Бренд-менеджмент: метод. реком. до самостійн. роботи студентів / В. В. Малий, А. Б. Ольховська. – Х.: НФаУ, 2015. – 52 с.
 19. Малий В.В. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / В.В. Малий, Л.П. Дорохова. – Х.: НФаУ, 2015. – 38 с.
 20. Маркетинговий менеджмент: метод. рек. до практ. зан. для студ. ВНЗ спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / С. В. Жадько, В. В. Малий. – Х. : НФаУ, 2015. – 74 с.
 21. Маркетинговые исследования в фармации: метод. рек. к практ. зан. / А. В. Катаев, В. В. Малый. – Х. : НФаУ, 2015. – 116 с.
 22. Маркетинговий менеджмент: метод. рек. до сам. робот. для студ. ВНЗ спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / С. В.Жадько, В. В. Малий. – Х. : НФаУ, 2015. – 52 с.
 23. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” / [Л. П. Дорохова, В. В. Малий, М. М. Слободянюк, О. П. Півень, О. М. Євтушенко, А.Б. Ольховська] – Х. : НФаУ, 2015. – 43 с.
 24. Методичнірекомендаціїдо виконання курсовихробітз дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / В.В. Малий, А.Б.Ольховська. -Х. : НФаУ, – 40 с.
 25. Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт на кафедрі фармацевтичного маркетингу та менеджменту (для студентів спеціальності «Маркетинг» ) / І. В. Софронова, В. В. Малий, А. Б. Ольховська. – Х.: НФаУ, 2015. – 41 с.
 26. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / В.В. Малий, Л.П Дорохова, О.Ю. Рогуля, А.Б. Ольховська, М.М. Слободянюк,О.М. Євтушенко, С.В. Жадько, В.В. Смачило, І.В. Софронова, І.В. Тіманюк, І.В. Бондарєва.Х.: НФаУ, 2015. – 43с.
 27. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / В. В. Малий, С. В. Жадько, Л. П. Дорохова. – Х. :  НФаУ, 2015. – 36 с.
 28. Міжнародний маркетинг: метод. реком. до практ. занять / О.Ю.Рогуля, В.В. Смачило, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2015. – 93 с.
 29. Стратегічний маркетинг: метод. реком. до практ. занять / В. В. Малий, В. В. Смачило ; за ред. В. В. Малого .- Х. : НФаУ, 2015. –52 с.
 30. Міжнародний маркетинг: метод. реком. до сам. робот. студ. / О.Ю. Рогуля, В.В. Смачило, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2015. – 67с.
 31. Отчет по производственной практике по управлению и организации фармации по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» / В. В. Малый, И. В. Тиманюк, А. Б. Ольховская и др. – Х. : НФаУ, 2015. – 24 с.
 32. Малий В.В. Маркетинг: методичні вказівки щодо проходження навчального тренінгу студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / [В. В. Малий, А. В. Катаєв. – Х. : НФаУ, 2014. – 11 с.
 33. Методичні рекомендації з підготовки до державної атестації студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020101 «Фармація» з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / В.В. Малий, А.Б. Ольховська, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: НФаУ, 2014. – 32 с.
 34. Методические рекомендации для подготовки к государственной аттестации по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в фармации» для студентов факультета по подготовке иностранных граждан специальности 8.12020101 “Фармация» / В.В. Малый, А.Б. Ольховская, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: НФаУ, 2014. – 32 с.
 35. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / В.В Малий, А.Б. Ольховська, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля; за ред. В.В. Малого. – Х.: НФаУ, 2014. – 40 с.
 36. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» / В.В. Малий, А.Б. Ольховська, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: НФаУ, 2014. – 20 с.
 37. Робочий журнал з етики та деонтології у фармації / В. В. Малий, З. Р. Сафіуліна; за ред. В. В. Малого. – Х. : НФаУ, 2014 – 54 с.
 38. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів фармацевтичного фа­культету спеціальності 7.110201 «Фармація» / А.Б. Ольховська, В.В. Малий, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля. – Х.: НФаУ. – – 60 с.
 39. Методичні рекомендації з організації та проходження виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації / В.В. Малий, І.В. Тіманюк, А.Б. Ольховська, О.Ю. Рогуля, Л.П. Дорохова. – Х.: НФаУ, 2013. – 24 с.
 40. Сербін А.Г. Методичні рекомендації для виконання лабораторної та позааудиторної роботи з ботаніки і клітинної біології для студентів факультету “Технологія фармацевтичних препаратів” / А.Г. Сербін, О.П. Хворост, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2005. – 86 с.
 41. Хворост О.П. Методические рекомендации к выполнению полевой практики по ботанике/ О.П. Хворост, А.Г. Сербин, В.В. Малый. – Х.: НФаУ, 2005. – 28 с.
 42. Робочий журнал для студентів факультету “Технологія фармацевтичних препаратів” / О.П. Хворост, А.Г. Сербін Т.М. , Гонтова, В.В. Малий. – Х. : НФаУ, 2003. – 44 с.
 43. Сербін А.Г. Дневник учебно-полевой практики по медицинской ботанике с основами клеточной биологии / А.Г. Сербін, О.П. Хворост, В.В. Малий. – Х.: НФаУ, 2003. – 24 с.
 44. Методические рекомендации к выполнению заданий учебно-полевой ботанической практики / А.Г. Сербин, Л.М. Серая, Е.В. Радько, В.В. Малый. – Х.: НФаУ, 2000. – 24 с.

Професор Малий В. В викладає дисципліни «Маркетингові дослідження у фармації», «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Етика та деонтологія у фармації» (для спеціальності «Фармація»), «Логіка та етика професійних суджень у маркетингу», «Бренд-менеджмент», «Маркетинг» (для спеціальності «Маркетинг»), «Паблік рилейшнз» (для спеціальностей «Маркетинг», «Економіка підприємства»), «Маркетинговий менеджмент та дослідження ринку» (для спеціальності «Адміністративний менеджмент»).

Хобі: художня література, більярд, теніс.

 

Print Friendly, PDF & Email