Міщенко Оксана Яківна

Міщенко Оксана Яківна – доктор фармацевтичних наук, професор, зав. кафедри клінічної фармакології  ІПКСФ НФаУ
Адреса: 61001, м. Харків, пл. Захисників України, 17, ІПКСФ НФаУ
Тел./факс (057)7328953
E-mail: clinpharmacol_ipksph@nuph.edu.ua ; mishchoksana@gmail.com
Науковий профіль 
                                                                         
 

Автобіографія

Міщенко Оксана Яківна народилася 21 лютого 1965 року в с. Гірки Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1980 р. закінчила восьмирічну школу, у 1983 році з відзнакою закінчила фармацевтичне відділення Глухівського медичного училища. У 1988 році Міщенко О. Я. з відзнакою закінчила Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація” та отримала рекомендацію на наукову роботу. З 1988 р. по 1990 р. Міщенко О. Я. працювала провізором аптеки. В НФаУ Міщенко О. Я. працює з 1990 року спочатку молодшим науковим співробітником Центральної науково-дослідної лабораторії (1990-1993); потім науковим співробітником (1993-1999), старшим науковим співробітником (1999-2003), провідним науковим співробітником (2003-2004), доцентом кафедри фармакології за сумісництвом (2002-2003). У 1995 р. Міщенко О. Я. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Пошук нових нестероїдних протизапальних засобів та ненаркотичних анальгетиків в ряду похідних карбонових кислот». З 2004 р. по 2012 р. Міщенко О.Я. працювала доцентом кафедри фармакоекономіки НФаУ. У 2010 р. Міщенко О. Я. захистила докторську дисертацію на тему: «Фармакологічна активність і механізми дії нового класу адаптогенів на основі продуктів бджільництва і бурштинової кислоти».

З 2012 р. по 2016 р. Міщенко О. Я. працювала професором кафедри фармакоекономіки НФаУ. З вересня 2016 р. Міщенко О. Я. працює зав. каф. клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.

Громадська діяльність: член 2 апробаційних рад НФаУ зі спеціальностей 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» та 14.03.05 «Фармакологія», член спеціалізованої вченої ради Д.64.605.03 при НФаУ, замісник голови регіонального відділення (Харківська, Сумська, Чернігівська обл.) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України».

Наукова школа: 

учні: Адонкіна В. Ю. – канд. фарм. н. (дисертація: «Науково-практичне обгрунтування оптимізації витрат на лікарські засоби для профілактики та лікування порушень мозкового кровообігу»).

Наукові праці: Міщенко О. Я. – автор понад 460 наукових робіт, в т. ч. монографій – 2; патентів – 8, статей – 163, тез доповідей – понад 250, навчальних посібників у співавторстві – 21 і 16 методичних розробок для навчального процесу з фармакоекономіки та клінічної фармакології, 4 наукових методичних рекомендацій ДЕЦ МОЗ України: з експериментального вивчення нових адаптогенних лікарських засобів, препаратів, призначених для лікування простатитів і з оцінки клінічної та економічної доцільності використання лікарських засобів у лікувально-профілактичному закладі та фармакоепідеміологічного дослідження антигіпертензивних препаратів.

Монографії:

 1. Історія кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. 2011-2016 : [монографія] / Нац. фармац. ун-т, ІПКСФ ; Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2017. – 140 с.
 2. Фармакоепідеміологічні дослідження     обсягів споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Україні : монографія / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко,                    В. Ю. Адонкіна. — Х. : НФаУ, 2017. — 108 с.

Навчальні посібники:

 1. Підготовка фармацевтичного представника: навч. посіб. / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко та ін., Харків: НФаУ, 2018. 284 с.
 2. Подготовка фармацевтического представителя: учеб. пособие / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева, О. Я. Мищенко и др.; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2016. – 260 с.
 3. Iakovlieva L. V., Mischenko O. Ya., Gerasymova O. O. Pharmacoeconomics : a self-study practice book for training students of speciality 8.110201 “Pharmacy”. – Kharkiv : NUPh, 2015. – 94 p.
 4. Основи медичної стандартизації: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко, А. Б. Зіменковський. – Х. : НФаУ, 2015. – 116 с.
 5. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  203 с.
 6. Фармакоекономічні основи формулярної системи : навч. посіб. для роботи на практ. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс]  / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  196 с. 
 7. Формулярна система і стандарти лікування: Навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  133 с. 
 8. Страхование: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов специальностей 6.030504 «Экономика предприятий»  и 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. Я. Мищенко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 127 с. 
 9. Страхование (курс лекций): учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов специальностей 6.030504 «Экономика предприятий»  и 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко, О.Я. Мищенко. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 105 с. 
 10. Фармакоэкономика: учеб. пособие для внеаудит. и аудит. работы студ. спец. 7.110201 «Фармация», 7.110206 «Клиническая фармация», 7.110202 «Технология парфюмерно-косметических средств», 7.03050401 «Экономика предприятий», 7.03050701 «Маркетинг» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова и др. ; под ред. Л. В. Яковлевой. – Х. : НФаУ, 2014. – 123 с.
 11. Pharmacoeconomics: Handbook for independent work of students (tests for training) for students of specialty “Pharmacy” and “Clinical Pharmacy” – Kh.: NPhaU PH, 2013. – 63 p.
 12. Фармакоэкономика: учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации /Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко, О.А. Герасимова, О.Я. Мищенко, И.В. Карбушева, О.В. Ткачева, Н.Н. Беркало – Х.: Изд-во НФаУ, 2013. – 158 с.
 13. Pharmacoeconomics: Manual for students of higher schools / L.V. Iakovlieva, O. Ya. Mishchenko. – Kharkiv: NU Ph: Golden Pages, 2012. – 144 p.
 14. Фармакоэкономика: пособие (сборник тестов) для самостоят. работы студентов специальностей 7.110201, 8.110201 – «Фармация», 7.110206 – «Клиническая фармация», 7.110202 «Технология парфюмерно-косметических средств», 7.050107 – «Экономика предприятий» и 7.050108 – «Маркетинг» /Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова, О. Я. Мищенко,  О. В. Ткачева, О. Н. Кириченко – Х.: Изд-во НФаУ, 2011. – 79 с.
 15. Побочное действие лекарств: учебное пособие для аудиторной работы и внеаудиторной подготовки студентов спец. 7.110201 – «Фармация», 7.110202 – «Техн. парф.-косм. средств» и  7.110204 – «Техн. фарм. препаратов» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко,   О. А. Герасимова, О.Я.Мищенко, О.В. Ткачева, Н.Н. Беркало; Под ред. Л. В. Яковлевой.  – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 59 с.
 16. Побочное действие лекарств: учебное пособие для самостоятельной работы студентов спец. 7.110201 – «Фармация», 7.110202 – «Техн. парф.-косм. средств» и  7.110204 – «Техн. фарм. препаратов» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко,   О. А. Герасимова, О.Я.Мищенко, О.В. Ткачева, Н.Н. Беркало; Под ред. Л. В. Яковлевой.  – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 86 с.
 17. Iakovlieva L.V., Mischenko O.Ya. Pharmacoeconomics: textbook for home and class studies of students of speciality 8.110201 – “Pharmacy” – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 92 с.
 18. Фармакоекономіка: навчальний посібник для студентів вузів / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. А. Герасимова та ін / Х.: Вид-во Вінниця: Нова книга, 2009. – 208 с.
 19. Фармакоэкономика: учебное пособие для студентов вузов» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О.А. Герасимова и др./  Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2007. – 176 с.
 20. Яковлєва Л.В., Бездітко Н.В., Герасимова О.О., Міщенко О.Я, Карбушева І.В. Ткачова О.В. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навчальний посібник для аудиторної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр за спеціальностями 8.050107 “Економіка підприємств” та 8.050108 “Маркетинг”. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 76 с.
 21. Яковлєва Л.В., Бездітко Н.В., Герасимова О.О., Міщенко О.Я., Карбушева І.В. Ткачова О.В. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навчальний посібник для позааудиторної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр за спеціальностями 8.050107 “Економіка підприємств” та 8.050108 “Маркетинг”.– Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 60 с.

Довідники:

 1. Формуляр лікарських засобів первинної медико-санітарної допомоги. (Додаток 10 третього випуску Державного формуляра лікарських засобів) / Під ред. Бліхара В.Є., Чумака В. Т., Мальцева В. І. за участю колектива розробників Л.В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. Я. Міщенко та ін. – К., 2011. – 303 С.
 2. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск третій / Під ред. Бліхара В. Є., Чумака В. Т., Мальцева В. І. за участю колектива розробників Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. Я. Міщенко та ін..- К., 2011. – 852 С.

Методичні наукові рекомендації:

 1. Фармакоепідеміологічні дослідження обсягів споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Україні (методичні рекомендації) / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна. – Київ, 2015. – 25 с.
 2. Методичні рекомендації з оцінки клінічної та економічної доцільності використання лікарських засобів у лікувально-профілактичному закладі (супровід формулярної системи). А.М. Морозов, Л.В. Яковлєва, Н.В. Бездітко, О. Я. Міщенко та інші.- Харків: Вид-во НФаУ, 2012.
 3. Яковлєва Л.В., Міщенко О.Я., Лар’яновська Ю.Б. Експериментальне вивчення нових адаптогенних засобів. Методичні рекомендації. – Київ, 2009. – 38 с.
 4. Доклінічне вивчення лікарських засобів, призначених для лікування простатитів (методичні рекомендації) / Л. В. Яковлєва, Ю. Б. Лар’яновська, О. Я. Міщенко, Н. В. Котелевець, Г. В. Зайченко, Малєк Еззеддін Фуад, В. В. Дроговоз. – Київ: ДФЦ МОЗ України, 2005. – 35 с.

Методичні навчальні рекомендації:

 1. Відповідальне самолікування найбільш поширених захворювань. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 4. Попередження захворювання та сприяння прихильності до лікування при ВІЛ/СНІД: методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін., Х. : НФаУ, 2018. 56 с.
 2. Відповідальне самолікування найбільш поширених захворювань. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 7. Симптоматичне лікування алергії: методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, І. М. Риженко та ін., Х. : НФаУ, 2018. 56 с.
 3. Відповідальне самолікування найбільш поширених захворювань. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 8. Симптоматичне лікування герпетичного ураження губ, корости і педикульозу: методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, О. Л. Халєєва, В. Ф. Осташко та ін., Х. : НФаУ, 2018. 52 с.
 4. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 1. Симптоматичне лікування больового синдрому, підвищеної температури тіла та окремих порушень нервової системи : метод. рек. / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко під заг. ред. проф. О. Я. Міщенко // Харків : НФаУ – 2017. –124 с. (методичні рекомендації)
 5. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 5. Профілактика та симптоматичне лікування остеопорозу, остеоартрозу та йодної недостатності : метод. рек. / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та [ін.], під заг. ред. проф. О. Я. Міщенко // Харків : НФаУ – 2017. – 72 с. (методичні рекомендації).
 6. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 2 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту: метод. рекомендації / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, В. Ф. Осташко та ін. – Х.: НФаУ. – 2016. – 92 с.
 7. Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 3 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів: метод. рекомендації / Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко та ін. – Х.: НФаУ. – 2016. – 129 с.
 8. Фармакоекономічні основи формулярної системи : метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015.–  39 с. 
 9. Фармакоекономічні основи формулярної системи: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова  – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  39 с. 
 10. Формулярна система і стандарти лікування: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О. Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  38 с. 
 11. Виконання та захист рефератівна кафедрі фармакоекономіки: метод. рек. для студ. ден., вечір. та заоч. форм навч. зі спеціальностей 7.12020102 «Клінічна фармація», 7.12020101  «Фармація», 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів», 6.030504 «Економіка підприємства»,  030507 «Маркетинг» / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко – Х. : НФаУ, 2016. – 16 с.
 12. Основи медичної стандартизації : метод. рек. для самопідгот. та аудитор. роботи студ. спец. 7.110206 «Клінічна фармація» / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, Н. В. Бездітко, І. Е. Кузнецов. – Х. : НФаУ, 2014. – 56 с.
 13. Pharmacoeconomics: Handbook for independent work of students (tests for training) for students of specialty “Pharmacy” and “Clinical Pharmacy” – Kh.: NPhaU PH, 2013. – 63 p.
 14. Фармакоэкономика: рабочая тетрадь для внеаудиторной подготовки и аудиторной работы студентов специальностей 7.110201 – «Фармация», 7.050107 – «Экономика предприятий» и 7.050108 – «Маркетинг» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова, О. Я. Мищенко, О. В. Ткачева, Н. Н. Беркало, О. Н. Кириченко – Х.: Изд-во НФаУ, 2011. – 99 с.
 15. Фармакоэкономика: рабочая тетрадь для внеаудиторной подготовки и аудиторной работы студентов спеціальностей 7.110201 – „Фармация”, 7.050107 – „Экономика предприятий” и 7.050108 – „Маркетинг”/ Л.В. Яковлева, Н.В.Бездетко, О.А.Герасимова, О.Я. Мищенко, И.В.Карбушева, О.В. Ткачова – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 92 с.
 16. Яковлева Л. В., Бездетко Н. В, Мищенко О. Я. Страхование: рабочая тетрадь для внеаудиторной подготовки и аудиторной работы студентов специальностей 7.050107 – «Экономика предприятий» и 7.050108 – «Маркетинг» – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 99 с.

Патенти:

 1. Патент України на корисну модель  №120519, МПК (206), А 61К31/197. Використання похідних 4-амінобутанової кислоти як антиамнестичних засобів  /  М. Ю. Голік, О. Я. Міщенко, І. С. Гриценко та ін.; заявник і патентовласник НФаУ. – № u201703859; заявл. 10.04.2017; опубл. 10.11. 2017. – Бюл. № 21.
 2. Патент України на корисну модель №120512; МПК (206), А 61К 31/197. Застосування похідних 4-амінобутанової кислоти як антиамнестичних засобів / О. Я. Міщенко, М. Ю. Голік, І. С.  Гриценко та ін.; заявник і патентовласник НФаУ. –  № u201703627; заявл. 13.04.2017; опубл. 10.11.2017. – Бюл. № 21.
 3. Патент на корисну модель 72478 Україна, МПК А61К 36/00, А61К31/194, А61К 9/48, А61Р 43/00. Застосування полентару як засобу фригопротекторної дії / Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю., Міщенко О. Я; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – UA №72478; заявл. 13.12.2011; опубл. 27.08.2012, Бюл. №16 – 3 с.
 4. Патент 27344 Україна, МПК А61К 36/00 А61К 9/48 Застосування фармацевтичної композиції „Поллентар” як засобу церебропротекторної дії / Яковлєва Л. В., Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Міщенко О. Я., Штриголь С. Ю., Лелека М. В. – № u200707075; заявл. 25.06.07; опубл. 25.10.07, Бюл. № 17.
 5. Патент 62577 Україна, МПК А61К9/48, А61К31/185. Фармацевтична композиція адаптогенної дії / Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Яковлєва Л. В., Міщенко О. Я., Лелека М. В., Данькевич О. С. – № 2003043257; заявл. 11.04.03; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3.
 6. Патент на винахід № 77576 від 22.01.2007. „Фармацевтична композиція у формі гелю з протизапальною та анальгетичною дією”/ Яковлєва Л. В., Дмитрієвський Д. І., Камаль Туфік Ель-Ділаті, Міщенко О. Я.
 7. Деклараційний патент на корисну модель № 4134 за заявкою 2004010564 від 04.02.2005 “Протизапальний лікарський засіб у формі мазі” / Тихонов О.І., Лукієнко О.В., Ярних Т.Г., Міщенко О.Я., Камаль Туфік Ель-Ділаті
 8. Патент України № 24760 А від 06.10.98 р. Препарат для лікування виразкових уражень слизистої оболонки шлунково-кишкового тракту “Альтан” / Яковлєва Л.В., Хворост О.П., Сербін А.Г., Болотов В.В., Бондар В.С., Карпенко О.Я.

Інформаційні листи:

 1. Застосування екстракту листя персика як цитокіномодулятора в комплексній терапії інфекційно-запальних захворювань: інформаційний лист Укрмедпатентінформу МОЗ України, Випуск 5 з проблеми «Фармація» № 186 – 2017 / Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, Х. Ш. Шаріфов, О. Ф. Мельников, О. Л. Халєєва. – К., 2017. – 3 c.
 2. Діуретична активність нового ацильованого похідного 2-оксоіндоліну: інформаційний лист Укрмедпатентінформу МОЗ України, Випуск з проблеми «Фармація» №  – 2017 / О. Я. Міщенко, А. Ю. Маркіна. – К., 2017. – 5 c.

 Гранти:

 1. Грант ISPOR – 2012 р.
 2. Грант ISPOR – 2013 р.
 3. Грант ISPOR – 2015 р.

Членство у фахових асоціаціях:  член міжнародної професійнальної спілки економіки здоров’я і дослідження результатів (ISPOR), член  Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR», член українського відділення міжрегіональної суспільної організації «Міжнародна спілка фармакоекономічних досліджень».

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 1. Клінічна фармакологія
 2. Клінічна фармація
 3. Фармакоекономіка
 4. Доказова медицина

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email