Наукова діяльність

Дисертація:

Пляка Л.В. Психологічні особливості формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх провізорів. Дис… кандидата психологічних наук. – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України, 2010, 241 с.

Монографії, посібники та підручники:

Наукова діяльність Психологія спілкування: навчальний посібник / Л.Г.Кайдалова, Л.В.Пляка, Н.В. Альохіна, В.С. Шаповалова. – Х.: НФаУ, 2018 р. – 140 с.

У посібнику викладено основні теми загального курсу психології спілкування на основі сучасних досліджень у цій галузі, де враховано специфіку професійної діяльності фармацевтичних фахівців у спілкуванні з відвідувачами аптечних закладів.

Розраховано на здобувачів вищої освіти фармацевтичних спеціальностей, магістрів, інтернів, викладачів і працівників фармацевтичної галузі, всіх, хто цікавиться сучасними проблнмами психологічної науки, має потребу практичного використання її здобутків.

Наукова діяльністьПляка Л. В.

Фізична культура та психофізіологічний тренінг: навчальний посібник / Л. В. Пляка, Л. Г. Кайдалова, В. С. Шаповалова. — Х. : НФаУ, 2018. — 108 с.

У посібнику викладено основи нормативного курсу «Фізич- на культура та психофізіологічний тренінг», розкрито загальні питання психології, розглянуто психологічні особливості фізичного та психологічного розвитку особистості, висвітлено питання розвитку психіки і свідомості людини, психічного стану особистості, психології стресового стану. Для магістрантів спеціальності «Освітні, педагогічні науки», здобувачів, викладачів і працівників закладів вищої освіти.

Наукова діяльність

Пляка Л.В., Огарь С.В.  Психодіагностичний комплекс з вивчення особистості студента: практичний посібник / Л.В. Пляка, С.В. Огарь. – Х. :   НФаУ, 2016. – 124 с.

Інформаційно-методичний збірник містить теоретичний, методичний та діагностичний матеріал щодо забезпечення психологічного супроводу професійного становлення майбутніх фахівців. Він стане у нагоді практичним психологам вищих навчальних закладів, іншим педагогічним працівникам, студентам психолого-педагогічних факультетів тощо.

Наукова діяльністьПляка Л.В., Огарь С.В.  Роль психологічної служби у професійному становленні майбутнього фахівця фармацевтичної галузі: монографія / Л.В. Пляка, С.В. Огарь. – Х. :  Вид-во НФаУ, 2014. – 109 с.

У монографії надані теоретичні та науково-практичні аспекти діяльності психологічної служби вищого навчального закладу. Розглянуто основні напрямки роботи практичного психолога: діагностика, консультації, просвіта, корекція, тренінг.

Рекомендовано науковцям у галузі психології, педагогіки, а також студентам, аспірантам, викладачам та всім, хто цікавиться практичною психологією.

Психологія спілкування

Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: навчальний посібник / Л.Г.Кайдалова, Л.В.Пляка. – Х.: НФаУ, 2011р. – 132 с.

У посібнику викладено основні теоретичні проблеми психології спілкування, а також враховано специфіку професійної діяльності фармацевтичних фахівців у спілкуванні з відвідувачами аптечних закладів.

Посібник розрахований на студентів фармацевтичних спеці­альностей, а також може бути корисний студентам, магістрам, інтернам, викладачам і працівникам фармацевтичної галузі.

Психология косметологаБашура А.Г., Пляка Л.В. Психология косметолога: Путеводитель для практикующих косметологов / А.Г. Башура, Л.В.Пляка. – Х.: Основа, 2013 г. – 64 с. 

Как добиться успеха практикующему косметологу. Эта книга представляет собой руководство к действию для косметолога на каждый день.

Наукова діяльністьПляка Л.В. Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім`ї: навчально-методичний посібник у двох томах. Том 2. / Кол. авт..: О.М. Бандурка, О.І. Бандурка, В.О. Брижик, Л.В. Пляка та ін..; за загальною редакцією Бандурки О.М., Левченко К.Б., Трубавіної І.М. — Х. : Права людини, 2013. – 204 с.

Навчально-методичний посібник присвячено питанням соціальної та колекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім`ї, організації та здійснення такої роботи.

Психологія

Кайдалова Л.Г, Альохіна Н.В., Пляка Л.В. Психологія: навчально-методичний посібник // Л.Г. Кайдалова, Н.В. Альохіна, Л.В. Пляка. — Х.: НФаУ, 2013. – 237 с.

У навчально-методичному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено основні положення і відомості із загальної психології, психології особистості та психології спілкування.

 

Професійне спілкування фахівців фармації

Кайдалова Л.Г, Альохіна Н.В.,Шварп Н.В., Пляка Л.В.Професійне спілкування фахівців фармації: посібник реком. для провізорів-інтернів за спец. «Загальна фармація» та «Клінічна фармація». – Х.: НФаУ, 2013. – 82 с.

Методичні рекомендації:

 1. Педагогічна та професійна психологія : метод. рекоменд. [для магістрантів спеціальності «Педагогіка вищої школи»] / Л.Г. Кайдалова, Л.В. Пляка. – Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 39 с.
 2. Фізична культура та психофізіологічний тренінг: методичні рекомендації [для магістрантів спеціальності 8.18010021 – «Педагогіка вищої школи»] / Л.Г. Кайдалова, Л.В. Пляка. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 40 с.

Наукові публікації у виданнях ВАК та тези доповідей

 1. Пляка Л. В. Організація управління виховним процесом – засіб підвищення його ефективності / Л. В. Пляка // Сучасні проблеми і шляхи управління вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації: зб. матеріалів Харківської обласної науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  (24 лютого 2006 року, м. Харків). – Харків, 2006. – С. 173-174.
 2. Пляка Л. В. Спілкування як складник професійної компетентності випускників вищого фармацевтичного закладу / Л. В. Пляка, Л.Г. Кайдалова // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія «Педагогічні та історичні науки». – 2007. – № 69. – С. 118-125.
 3. Пляка Л. В. Конфліктологічна компетентність як складова комунікативної компетентності майбутнього провізора / Л. В. Пляка, В.О. Тюріна // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна, серія Психологія. – Х., 2008. – Вип. 40. – № 807. – С. 376 –379.
 4. Пляка Л. В. Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх провізорів / Л. В. Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, серія Психологія. – Х., 2008. – Вип. 39. – № 793. – С. 351–354.
 5. Пляка Л. В. Формування емпатії як професійно значимої якості особистості майбутнього провізора / Л. В. Пляка // Педагогічний процес: теорія і практика. – К. : ЕКМО, 2008. – Вип. 3. – С. 210-217.
 6. Пляка Л. В. Готовність до спілкування як прояв комунікативної компетентності майбутніх провізорів / Л. В. Пляка // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Вип. 18. – Ч. 1. – С. 167–171.
 7. Пляка Л. В. Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативних здібностей майбутніх провізорів / Л. В. Пляка, А.А. Котвіцька // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. / Редкол.: В. С. Афанасенко та ін. – Харків: ХУПС, 2008. –Вип.2(31) – С.165-169
 8. Пляка Л. В. Формування комунікативної компетентності на сучасному етапі модернізації освіти / Л. В. Пляка, В.О. Тюріна: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку»], (Суми, 17–18 травня 2008 р.). – Суми : ВВП Мрія-1, 2008. – Ч. ІІ. – С. 253–256.
 9. Пляка Л. В. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх провізорів засобами тренінгу / Л. В. Пляка, А.А. Котвіцька: матеріали Всеукраїнського конгресу [«Сьогодення та майбутнє фармації»],  (Харків, 16-19 квітня 2008 р.) / Ред.кол.: В. П. Черних та ін. – Х.: Вид. НФаУ, 2008. – С. 619.
 10. Пляка Л. В. Комунікативна компетентність як фактор соціальної взаємодії у професійній діяльності провізора / Л. В. Пляка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону»], (Ялта, 10–11 квітня 2008 р.). – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Вип. 4. – Ч. 1. – С. 51–54.
 11. Пляка Л. В. Формування психологічної готовності студентів до професійної комунікативної діяльності / Л. В. Пляка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України»], (Ялта, 18–20 вересня 2008 р.). – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 74–77.
 12. Пляка Л. В. Формування конфліктологічної компетентності фахівця / Л. В. Пляка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України»], (Хмельницький, 14 листопада 2008 р.). – Хмельницький : НДПСУ, 2008. – C. 191–192.
 13. Пляка Л. В. Зміст професійно-важливих якостей особистості майбутнього провізора / Л. В. Пляка: матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції [«Розвиток духовності та професіоналізму в умовах глобалізації], (Вінниця, 5–7 листопада 2008 р.) – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2008 р. – Спец.випуск № 55, Ч.І. – С. 135 – 139.
 14. Пляка Л. В. Психологічні аспекти професійної комунікативної компетентності майбутнього провізора / Л. В. Пляка, В.О. Тюріна // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. – Т. ХІ. – Ч. 4. – С. 438–446.
 15. Пляка Л. В. Розвиток комунікативної компетентності особистості / Л. В. Пляка // Зб. наук. праць. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 55. – С. 273 – 277.
 16. Пляка Л. В. Технологія розвитку комунікативної компетентності майбутніх провізорів у процесі професійної підготовки  / Л. В. Пляка // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наукових праць. – К., 2009. – Вип. 2. – С. 298–305.
 17. Пляка Л. В. Психологічні аспекти професійного спілкування провізора / Л. В. Пляка // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія / редкол. В. С. Афанасенко та ін. – Х.: ХУПС, 2009. – Вип. 2 (33). – С. 204–208.
 18. Пляка Л. В. Формування комунікативних якостей фахівців в процесі розвитку соборності / Л. В. Пляка: матеріали Науково-практичної конференції [«Психолого-педагогічні засади розвитку соборності особистості»], (Київ, 12 лютого 2009 р.). – К. : ПВТП LАТ, 2009. – С. 65–67.
 19. Пляка Л. В. Толерантність як складова професійної комунікативної компетентності майбутніх провізорів / Л. В. Пляка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону»], (Ялта, 9–11 квітня 2009 р.). – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 145–147.
 20. Пляка Л. В. Професійна компетентність як фактор формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців / Л. В. Пляка, В.О. Тюріна: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції [«Молодіжна політика: проблеми і перспективи»], (Дрогобич, 15-16 травня 2009 р.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С.135 -137.
 21. Пляка Л. В.  «Я-концепція» як показник розвитку професійної комунікативної компетентності у майбутніх провізорів / Л. В. Пляка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України»], (Ялта, 22–23 вересня 2009 р.). – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Ч. 2. – С. 70–72
 22. Пляка Л. В.  Особливості комунікативної діяльності майбутніх провізорів / Л. В. Пляка: матеріали Міжнародної наукової конференції [«Актуальні проблеми сучасної освіти в світлі вимог Болонського процесу»], (Севастополь, 21–23 вересня 2009 р.). – Севастополь : СевНТУ, 2009. – С. 180–182.
 23. Пляка Л. В. Структура професійної комунікативної компетентності майбутніх провізорів / Л. В. Пляка // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2010. – Т. ХІІ, Ч. 2. – С. 221–229.
 24. Пляка Л. В. Ігрова діяльність як засіб розвитку емоційної сфери дитини в дошкільному віці / Л.В. Пляка, О.І. Діденко// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 27. – Ч. 2. – С. 167–171.
 25. Пляка Л. В.  Психологічні  детермінанти процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі / Л.В. Пляка, С.В. Огарь // Медична освіта: науково-практичний журнал – Тернопіль, 2010. – С. 5-7.
 26. Пляка Л. В.  Роль ділових ігор в процесі розвитку професійної комунікативної компетентності майбутніх провізорів / Л. В. Пляка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених [«Актуальні питання створення нових лікарських засобів»], (Харків, 21–22 квітня 2010 р.). – Х.: НФаУ, 2010. – С. 477.
 27. Пляка Л. В.  Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання / Л. В. Пляка, С.В. Огарь: матеріали VІІ Національного з`їзду фармацевтів України [«Фармація України погляд у майбутнє»], (Харків, 15-17 вересня 2010 р.) – Харків, 2010. – Т. 2 – С. 565.
 28. Plyaka L. Individual work as a form of teaching and learning of students in higher pharmaceutical institution / Л. В. Пляка, І.І. Светочева: матеріали VI міжнародної конференції [«Ефективні інструменти сучасних наук»], (Прага, 27 квітня – 05 травня 2010 р.) – Praha, 2010 р. – С. 37–38.
 29. Пляка Л. В. Психологічні детермінанти розвитку професійної самосвідомості в майбутніх провізорів / Л. В. Пляка // Проблеми сучасної освіти: зб. наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету ім. І. Огнієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України/ за ред. С.Д. Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 11. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 643-652
 30. Пляка Л. В. Психолого-педагогічна технологія розвитку професійної комунікативної компетентності в майбутніх провізорів / Л. В. Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, серія Психологія. – Харків, 2011. – Вип. 45, № 937. – С. 241 – 244.
 31. Пляка Л. В. Психологічне здоров`я як психологічна проблема / Л.В. Пляка // збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2011. – Том ХІІІ. – Ч. 2. – С. 315 – 322.
 32. Пляка Л. В. Роль психологічної служби в процесі адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / Л. В. Пляка // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України/ за ред. С. Д. Максименка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 18. – С. 401 – 409.
 33. Пляка Л. В. Психологічний супровід навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі / Л. В. Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія Психологія. – Харків, 2011. – Вип. 48. – № 985. – С. 65-68
 34. Пляка Л. В. Психологічні проблеми мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів / Л. В. Пляка, Л. Г. Кайдалова: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції у вакладанні іноземних мов у вищій школі»], (Харків, 17 березня 2011 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – С. 36 – 38.
 35. Пляка Л. В. Розвиток комунікативної компетентності в майбутніх провізорів як психологічна проблема / Л.В.Пляка // матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, присвяч. 140-річчю з дня народж. д-ра фар мац. та хім. наук, проф. М.О. Валяшка (Харків, 21 квітня 2011 р.). – Х. : НФаУ, 2011. – Серія: Наука. – С. 540.
 36. Пляка Л. В. Проблеми професійної комунікативної компетентності в теорії і практиці / Л. В. Пляка, С. В. Огарь: матеріали науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»], (Харків, 14–15 квітня 2011 р.). – Х. : НФаУ, 2011. – С. 179-180.
 37. Пляка Л. В. Психолого-педагогічні умови та чинники розвитку професійної компетентності в майбутніх фахівців / Л. В. Пляка: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяч. 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні [«Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку»], (Суми, 21-22 травня 2011 р.) – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 503 – 505.
 38. Пляка Л. В. Розвиток професійної компетентності в майбутніх фахівців  / Л. В. Пляка. В.О. Тюріна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор»], (Ялта, 10-12 березня 2011 р.). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 4 – С. 144-146.
 39. Пляка Л. В. Теоретичні аспекти психолого-педагогічної консультації як одного з видів психологічної допомоги студентам вищого навчального закладу / Л. В. Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, серія Психологія. – Харків, 2012. – № 1009. – С. 217-220.
 40. Пляка Л. В. Практичне забезпечення психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу вищого навчального закладу / Л.В. Пляка // Актуальні проблеми психології: збіргик наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – К. : «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012.– Том Х. – Вип. 22 – С. 551-560.
 41. Пляка Л.В. Психологічні детермінанти стану готовності майбутніх провізорів до виконання професійних обов’язків / Л.В. Пляка, Л.Г. Кайдалова: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання психології особистості та міжособистісних взаємин»], (м. Кам`янець-Подільський, 22-23 травня 2012 г.) – Кам`янець-Подільський : «Медобори-2006», 2012. – С. 282-284.
 42. Пляка Л.В. Регуляция психических состояний студентов высших учебных заведений средствами ароматерапии / Л.В. Пляка: материалы 2-й международной научно-популярной конференции [«Аромакоррекция психофизического сотояния человека»], (Ялта, 11-12 апреля 2012г.) – Ялта, 2012. – С. 59-60.
 43. Пляка Л.В. Роль психологічної служби у формуванні готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності // Пляка Л.В. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі», присвячена пам`яті А.С. Макаренка та Всеукраїнські науково-практичні семінари «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації», «Методика управління навчальними закладами»], (Полтава, 13-14 березня 2012 р.) / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2012. – С. 106-108.
 44. Пляка Л. В. Теоретичні основи психокорекційної роботи як виду психологічної допомоги студентам вищого навчального закладу / Л.В. Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Х., 2013. – №1065. – С. 97-100.
 45. Пляка Л.В. Наукові парадигми надання психологічної допомоги студентам вищого навчального закладу // Л.В. Пляка: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару  [«Актуальні проблеми практичної психології»],  (Глухів, 30-31 жовтня 2013 р.). – Глухів, 2013. – С.78-80.
 46. Пляка Л.В. Психологическое сопровождение как фактор активизации пофессионального и личностного становлення будущих провизолов / материалы научно-практической конференции   [«Актуальные вопросы науки, образования и производства в фармации»]. – Ташкент, 2013. – С. 341-343.
 47. Пляка Л. В. Психологічний тренінг як форма психологічної допомоги суб’єктам освітнього простору вищого навчального фармацевтичного закладу / Л.В. Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Х., 2014. – №1110. – Вип. 55. – С. 96-100
 48. Пляка Л.В. Етапи професійного становлення майбутніх фахівців фармацевтичної галузі / Л.В.Пляка // Geneva (Switzerland), the 27th of November, 2014/ Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Geneva, 2014. – p. 34-46
 49. Пляка Л.В. Теоретичні основи професійного становлення майбутнього фахівця фармацевтичної галузі / Л.В. Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Х., 2014. – № 1121. – Вип. 56. – С. 88-93.
 50. Пляка Л.В., Огарь С.В. Роль психологічної служби у розвитку психологічної компетентності викладача вищого навчального закладу / Л.В.Пляка, С.В.Огарь: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор»],  (Ялта, 20-21 березня  2014 р.). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 236-243.
 51. Пляка Л.В. Роль психологічної служби у формуванні професійної спрямованості майбутніх фахівців фармацевтичної галузі / Л.В. Пляка : матеріали Науково-практичної конференції за підсумками практики студентів НФаУ [«Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном»], (Харків, 10 квітня 2014 р.) – Х.: НФаУ, 2014. – С. 18-19.
 52. Plyaka L., Nieviezhina O.A. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CAUSES OF ORIGIN OF CONFLICTS IN A SYSTEMTEACHERSTUDENT / L. Plyaka, O.A. Nieviezhina : матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Актуальні питання створення нових лікарських засобів»], (Харків, 22-23 квітня 2014г.) – Х.: Вид-во ФОП Петров В.В., 2014. – С. 376-377.
 53. Plyaka L., I. Chueva PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTIVATION STUDENT LEARNING ACTIVITIES / L. Plyaka, I. Chueva : матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Актуальні питання створення нових лікарських засобів»], (Харків, 22-23 квітня 2014г.) – Х.: Вид-во ФОП Петров В.В., 2014. – С. 384-384.
 54. Пляка Л.В. Організаційно-методологічні основи психологічного тренінгу як форми психологічної допомоги суб’єктам вищого навчального фармацевтичного закладу / Л.В. Пляка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук»], (Львів, 30-31 травня 2014 р.) –   Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 25-27.
 55. Пляка Л.В. Структура професійної готовності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі / Пляка Л.В. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Придніпровські соціально-гуманітарні читання»], (Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – ч. 2. – С. 11-12.
 56. Пляка Л.В. Формування психологічної готовності в майбутніх фахівців за допомогою психологічного тренінгу / Л.В.Пляка, Л.Г.Кайдалова: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін»], (Суми, 26–27 березня 2015 р.) – Суми: 2015. – С. 372-374.
 57. Пляка Л.В. Формування професійної спрямованості в період навчально-виробничої практики / Л.В. Пляка: матеріали науково-практичної конференції за підсумками практики студентів НФаУ та коледжу НФаУ[«Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном»], (Харків, 16 квітня 2015 р.) – Х.: НФаУ, 2015. – С.50-51
 58. Plyaka L.V, Rakovskaya A.S. FORMATION OF SOCIOPSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE STUDENT GROUP / L.V.Plyaka A.S.Rakovskaya: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [«Актуальні питання створення лікарських засобів» ], (Харків, 23 квітня 2015г.) – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 630-631
 59. Пляка Л.В. Психологічна діагностика розвитку особистості у процесі професійного становлення / Л.В. Пляка // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст] : П78 зб.наук.праць / за ред.. Л.Л.Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 44 (48). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 346-354.
 60. Пляка Л.В. Психологічна допомога студентам вищого навчального закладу як діяльність практичного психолога / Л.В. Пляка // матеріали VII Харківських міжнародних психологічних Читань [«Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги»], (Харків, 25-26 листопада 2015р.) – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – С.73-75.
 61. Пляка Л. В. Модель психологічного супроводу професійного становлення майбутніх фахівців фармацевтичного профілю [Текст] / Л. В. Пляка // Молодий вчений. — 2016. — №1. – С.144-149.
 62. Пляка Л.В. До питання психологічної компетентності викладача вищого начального закладу медико-фармацевтичного спрямування у процесі підвищення кваліфікації [Текст] / Л. В. Пляка // Молодий вчений. — 2016. — №4. – С.467 – 470.
 63. Пляка Л.В. До проблеми психологічної готовності майбутнього фахівця фармацевтичного профілю до професійної діяльності / Л.В. Пляка: матеріали науково-практичної конференції [«Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном»], (Харків, 14 квітня 2016 р.) – Х.: НФаУ, 2016. – С. 56-57.
 64. Plyaka L.V. PROBLEMS OF COGNITIVE MOTIVATION FORMATION IN FUTURE TRAINERS / Plyaka L.V., Chihar B. : Topical issues of new drugs development : Abstracts of XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol.2. – Kharkiv : Publshing Offis NUPh, 2016. – P. 381.
 65. Пляка Л.В. Діагностика та формування пізнавальної мотивації у майбутніх фахівців фармацевтичного профілю /  Л. В. Пляка, Н.В. Гавриш // Geneva (Switzerland), the 25th  of May, 2016/ Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Geneva, 2016. – p. 119 – 122.
 66. Пляка Л.В.   Роль психолого-педагогічної складової у підготовці майбутніх фармацевтів / Л.В.Пляка, І.С. Сабатовська //  Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VІІІ Нац. з`їзду фармацевтів України (Харків 13-16 вересня 2016 р.); у 2 т. Т.2 / М-во охорони здоров`я України, Нац. фарм. університет;  ред..кол. : В. П.Черних (голова) та ін..; уклад.: С.Ю. Данильченко та ін.. – Х.: НФаУ, 2016. – С. 365.
 67. Пляка Л.В.   Психологія / Л.В. Пляка // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред.ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповнен. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1419.
 68. Пляка Л.В.   Спілкування / Л.В. Пляка // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред.ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповнен. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1580 – 1581.
 69. Пляка Л.В.   Тренінг / Л.В. Пляка // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред.ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповнен. – К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1696 – 1697.
 70. Пляка Л.В.   Психологічна компетентність викладачів вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного спрямування як фактор професіоналізму /  Л.Г.Кайдалова, Л.В. Пляка, В.С. Шаповалова // Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Глухів, 10-11 листопада 2016 року) / Міністерство освіти і науки України, ГНПУ ім. О.Довженгка [та ін .]; [ред.кол.: О.Є.Блінова, М.Й. Варій, Я.О. Гошовський, С.Б. Кузікова, В.М.Поліщук, В.М.Чернобривкін]; відп.ред. В.М. Поліщук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.О.Довженка, 2016. – С. 66-70.
 71. Пляка Л.В. Тренінг як засіб формування психологічної компетентності у викладачів вищих навчальних закладів медико-фармацевтичного спрямування / Л.В. Пляка // International Scientific-Practical Conference Theoretical and researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. – С. 285-287.
 72. Пляка Л.В Психологічні особливості професійної адаптації майбутніх фахівців фармацевтичної галузі / Л.В. Пляка // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. Наук.-практ. Конфю з практики студ. НФаУ та Коледжу НФаУ ( 6 квіт. 2017 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2017. – С. 85-86.
 73. Пляка Л.В.   FORMATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF STUDENTS FOR FUTURE LABORATORYBASED PHYSICIAN TO STUDY PROFESSIONALLY-ORIENTED DISCIPLINES / Л.В. Пляка, О.Кіршенбаум //Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (20 квітня 2017 р.). в 2-х.т., Т.2. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 384-385.
 74. Пляка Л.В. Психологічна просвіта як напрям роботи психологічної служби вищого навчального закладу / Л.В.Пляка //   International research and practice conference “Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics” : Conference proceedings, October 20-21, 2017. – Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing». – Р. 197 – 200
 75. Пляка Л.В. Практичні аспекти формування навичок здорового способу життя здобувачів вищої освіти Національного фармацевтичного університету / Л.В. Пляка, А.Б. Ольховська, Н.Б.Гавриш // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матер. Всеукраїнської наукової конференції ( 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро.) Частина ІІ. / наук. Ред.. О.Ю. Висоцький. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. – С. 300 – 301.
 76. Пляка Л.В. Розвиток комунікативних здібностей у майбутніх фахівців в умовах професійної підготовки» / Л.В. Пляка, В.В. Паламарчук // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матер. Всеукраїнської наукової конференції ( 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро.) Частина ІІ. / наук. Ред.. О.Ю. Висоцький. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. – С. 297 – 298.
 77. Пляка Л.В. Використання технології моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх викладачів / Л.В. Пляка, І.С. Сабатовська // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм : матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 19-20 квітня 2018 р.). – Харків : Видавництво НФаУ, 2018. – 247-248.
 78. Plyaka L.V. Professional competence formation during the production practice prcess of future pharmaceutical specialists / L.V.  Plyaka,  O.A. Vereitina // Topical issues of new drugs development : Abstracts of XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists and student (Kharkiv, april 18-20, 2018). – Kharkiv : NUPh, 2018. – 524 Р.
 79. Пляка Л.В. Я-концепція майбутнього викладача як фактор професійного становлення / Л.В. Пляка, І.С. Сабатовська // Актуальні питання практичної психології підготовки здобувачів вищої освіти в Україні та за кордоном  : матер. Наук.-практ. Інтернет-конф. (26 квіт. 2018 р. , м. Харків). – Х. : НФаУ, 2018. – С. 48-49.
 80. Карамаврова, Т. В. Визначення підходів до оцінки особистісних якостей аудиторів фармацевтичних систем якості / Т. В. Карамаврова, В. О. Лебединець, Л. В. Пляка // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2018. – Т. 4, № 3. – C. 33-41. doi : 10.24959/sphhcj.18.119
 81. Пляка Л.В. Формування психологічної компетентності сучасного фахівця під час виробничої практики / Л.В. Пляка, О.А. Вереітіна //  Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (26 квіт. 2018 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2018. – С. 46-48.
 82. Пляка Л. В. Емоційна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтичного сектору [Текст] / Л. В. Пляка, А. Б. Ольховська // Молодий вчений. — 2019. — №2 (66), С. 159-162.
 83. Пляка Л. В. Формування стресостійкості як складової психологічного здоров’я сучасного викладача / Л.В. Пляка, Л.Г. Кайдалова, Н.В. Альохіна //…Формування стресостійкості як складової психологічного здоров’я сучасного викладача [Текст] / Л. В. Пляка, Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна // Молодий вчений. — 2019. — №3 (67), С. 144-148.
 84. Пляка Л. В., Кайдалова Л.Г. Причини та профілактика професійного вигорання у викладачів. Психологічні науки: проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конф., м. Запоріжжя, 15-16 березня 2019 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. – С. 46-49.
 85. Цубанова Н.А., Пляка Л.В. Модуляция стрессоустойчивости провизоров-интернов в условиях повышенных интеллектуальных нагрузок эфирным маслом апельсина. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (25-26 квіт. 2019 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2019. – С. 301-304.
 86. Пляка Л.В., Вереітіна О.А. Роль і місце практичної підготовки у фаховій підготовці майбутніх викладачів. Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (25 трав. 2019 р., м. Харків). Х. : НФаУ, 2019.  С. 20-21
 87. Пляка Л.В., Гавриш Н.Б. Становлення конкурентоспроможного фахівця як психолого-педагогічна проблема. III Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2019», м. Київ, 30 травня 2019 р. – С. 72-74
 88. Цубанова Н.А., Пляка Л.В. Внедрение интерактивных методов обучения и ароматерапии для повышения эффективности обучения провизоров-интернов. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку», м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. – С. 368-369.
 89. Цубанова Н.А., Пляка Л.В. Применение интерактивных методов обучения совместно с ароматерапией эфирным маслом апельсина при изучении провізорами-интернами некоторых тем по клинической фармации. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матер. наук.-практ. інтернет-конференції (22-23 жовтня 2019 р.). Х. : НФаУ, 2019.  С. 366-368
 90. Пляка Л.В., Бондарєва І.В. Вивчення мотивації навчальної діяльності майбутніх фахівців фармацевтичного сектору. Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та освіти», м. Дніпропетровськ, 29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 379-380.
 91. Пляка Л.В., Бондарєва І.В. Дослідження мотивації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. П’ята всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матеріали П’ятої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса,15 лис топада 2019 року. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – С. 254 – 256.
 92. Пляка Л.В., Ольховська А.Б. Формування професійної Я-концепції у майбутніх професіоналів фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро. Частина ІI. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020.  С.300.
 93. Сабатовська-Фролкіна І.С., Пляка Л.В. Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя здобувачів освіти в процесі навчання у ЗВО.  Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини // Збірник наукових праць.  Матеріали науково-практичної internet – конференції з міжнародною участю, присвячений пам’яті професора О.В. Пєшкової (23-24 квітня 2020 року, місто Харків)   – Харків, 2020. – Випуск 1. – С. 175 – 177.
 94. Пляка Л. В., Сабатовська-Фролкіна І. С. Особливості формування соціально-психологічного клімату в студентському колективі.  The 11 th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (July 8-10, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. Р. 371-379
 95. Пляка Л.В. Формування лідерських якостей у майбутніх фармацевтичних фахівців за допомогою використання тренінгових технологій. ІV Міжнародна науково-практична конференція. «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами». 29-30 жовтня 2020 р., м. Харків.
 96. Пляка, Л.В. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності майбутніх провізорів до професійної діяльності / Л.В. Пляка, А.А. Ноздріна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали X міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Київ, 13 листопада 2020 р.). Київ, 2020. – С.478-481.
 97. Пляка Л. В. До проблеми формування стресостійкості у майбутніх фармацевтичних фахівців. Психологія в контексті сучасних досліджень проблеми розвитку особистості: матеріали міжнародної науково-практичної конф., м. Запоріжжя, 11-12 грудня 2020 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. – С.64-66.
 98. Пляка, Л.В., Ноздріна А.А. Психолого-педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності в майбутніх провізорів в процесі фахової підготовки / Л.В. Пляка, А.А. Ноздріна // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю здня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). –Харків: НФаУ, 2021. – С.654
 99. Пляка, Л. В., Герасимова, О. О. Психологічна допомога учасникам освітнього процесу закладу вищої освіти в умовах пандемії Covid-19. // «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вергадського. Серія: Психологія, Том 32, №5. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С.142-147
 100. Цубанова Н. А. Пляка Л. В., Чернявскі Е. С., Міщенко О. Я., Халеєва О. Л. Вплив ароматерапії як інноваційного елементу на показники ефективності навчання та психологічний стан провізорів-інтернів // Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of pharmacology, clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, присвяченої десятиріччю кафедри клінічної фамаколрогії ІПКСФ НФаУ (20-21 жовт. 2021 р., м. Харків) / ред. : Л. В. Галій та ін. – Х. : НФаУ, 2021. – С.155-165
 101. Пляка, Л В. Вивчення розвитку пізнавальних мотивів майбутніх фахівців з використанням дистанційних освітніх технологій. // Традиції та новації у сфері педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 4–5 лютого 2022 р. – К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, С. 117-118.
Print Friendly, PDF & Email