Нормативні документи НФаУ за Деревом процесів СУЯ

А1- ЗДІЙСНЮВАТИ УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ:

ПОЛ А1-16-146 Положення про комісії Вченої Ради НФаУ
ПОЛ А1-01-162 Положення про ректорат
ПОЛ А1-16-163 Положення про Вчену Раду НФаУ
ПОЛ А1-20-166 Положення про наглядову раду
ПОЛ А1-02-169 Положення про Вчену раду факультету
К А-0-01-186 Концепція освітньої діяльності НФаУ

А1.1- Здійснювати планування навчальної діяльності

ПОЛ А1.1-26-018 Положення про організацію освітнього процесу у НФаУ
ПОЛ А1.1-26-073 Положення про планування й облік навчальної роботи і основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників НФаУ

А1.2- Здійснювати планово-фінансову діяльність
ПОЛ А1.2-23-019 Положення про порядки надання платних послуг НФаУ
ПОЛ А1.2-23-033 Положення про встановлення надбавок працівникам НФаУ
ПОЛ А1.2-23-034 Положення про порядок призначення і виплату стипендій, матеріальної допомоги та заохочення НФаУ
ПОЛ А1.2-23-069 Положення про оплату праці працівників НФаУ
ПОЛ А1.2-23-070 Положення про заохочення НПП НФаУ за знання та використання в роботі іноземної мови
ПОЛ А1.2-23-074 Положення про організацію проведення науково-дослідних робіт в НФаУ
ПОЛ А1.2-23-075 Положення про порядок складання штатного розпису та внесення змін до штатного розпису НФаУ

А1.3- Здійснювати аналізування СУЯ з боку керівництва

ПОЛ А1.3-91-042 Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників НФаУ
ПОЛ А1.3-91-104 Положення про рейтингову оцінку діяльності кафедр НФаУ


А 2- ЗДІЙСНЮВАТИ ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ:

А2.1- Здійснювати прийом студентів
ПР А2.1-28-017 Правила прийому до НФаУ
ПОЛ А2.1-28-026 Положення про організацію набору іноземних громадян на навчання
ПОЛ А2.1-28-038 Положення про апеляційну комісію НФаУ
ПОЛ А2.1-09-195 Положення про апеляційну комісію Коледжу НФаУ

А2.2- Здійснювати навчальну діяльність
ПОЛ А2.2-32-022 Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у НФаУ
ПОЛ А2.2-96-024 Положення про студентське самоврядування НФаУ
ПОЛ А2.2-25-025 Положення про порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт у НФаУ
ПОЛ А2.2-25-027 Положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти НФаУ
ПОЛ А2.2-15-028 Положення про експертизу дистанційного курсу
ПОЛ А2.2-25-029 Положення про порядок формування рейтингу здобувачів вищої освти у НФаУ
ПОЛ А2.2-26-030 Положення про організацію заочної форми навчання
ПОЛ А2.2-25-031 Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у НФаУ
ПОЛ А2.2-15-032 Положення про дистанційну форму навчання в НФаУ
ПОЛ А2.2-26-136 Положення про екзаменаційну комісію
ПОЛ А2.2-11-137 Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення, порядок надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти у НФаУ
ПОЛ А2.2-25-153 Положення про забезпечення якості вищої освіти в НФаУ
ПОЛ А 2.2-12-174 Про переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у НФаУ
ПОЛ А 2.2-10-182 Положення про відпрацювання здобувачами вищої освіти пропущених навчальних занять та порядок ліквідації академічної різниці у навчальних планах у НФаУ
ПОЛ А 2.2-10-184 Положення про порядок організації вивчення навчальних дисциплін вільного вибору у НФаУ

А2.2.1- Здійснювати теоретичне навчання
ПОЛ А2.2.1-25-192 Положення про стажування науково-педагогічних працівників НФаУ

А2.5- Координувати діяльність з методичного забезпечення
ПОЛ А2.5-25-043 Положення про центральну методичну раду НФаУ
ПОЛ А2.5-25-124 Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін
ПОЛ А2.5-25-154 Положення про порядок проведення щорічного конкурсу «Краща навчально-методична розробка року» у НФаУ

А2.7- Забезпечувати взаємозв’язок із замовниками
ПОЛ А 2.7-32-185 Положення про Раду роботодавців у НФаУ

А2.7.3 – Здійснювати інформаційну та іміджеву діяльність
ПОЛ А2.7.3-06-036 Положення про офіційний сайт НФаУ
ПОЛ А.2.7.3-06-057 Положення про сайт кафедри НФаУ
ПР А2.7.3-06-037 Настанова з використання фірмового стилю НФаУ
ПОЛ А2.7.3-06-121 Положення про газету «Молодість фармації»
ПОЛ А2.7.3-06-122 Положення про рекламно-виставкову діяльність

А2.8- Забезпечувати здійснення науково-дослідної діяльності
ПОЛ А2.8-03.2-047 Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук НФаУ
ПОЛ А2.8-03-101 Про заходи щодо запобігання випадків академічного плагіату в НФаУ
ПОЛ А2.8-03-128 Положення про II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни Фармакології
ПОЛ А 2.8-03-147 Положення про організацію щорічної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів в НФаУ
ПОЛ А2.8-03-149 Положення про II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація»
ПОЛ А2.8-03-156 Положення про організацію лікувально-діагностичної роботи клінічних кафедр НФаУ
ПОЛ А2.8-03-167 Положення про Раду молодих вчених
ПОЛ А2.8-03-168 Положення про Студентське наукове товариство
ПОЛ А2.8-03-172 Положення про Апробаційні ради НФаУ
ПОЛ А2.8-37-190 Положення про Комісію з питань етики при Клініко-діагностичному центрі НФаУ
ПОЛ А2.8-03-193 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» в НФаУ
ПОЛ А2.8-03-198 Положення про Комісію з питань біоетики НФаУ

А2.9- Здійснювати міжнародну діяльність
ПОЛ А2.9-05-125 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність НПП
ПОЛ А2.9-05-139 Положення про академічну мобільність студентів НФаУ
ПОЛ А2.9-05-140 Положення про міжнародне співробітництво


А3- ЗДІЙСНЮВАТИ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ:

А3.1- Управляти документами та записами
І А3.1-21-006 Інструкція з діловодства університету
ПА3.1-26-050 Перелік дисциплін для формування додатків про вищу освіту та академічних довідок у НФаУ
ПОЛ А 3.1-29-131 Положення про замовлення та виготовлення документів про вищу освіту (зразки дипломів)
ПОЛ А3.1-26-135 Положення про порядок замовлення, виготовлення та видачу студентських квитків державного зразка
ПОЛ А3.1-22-191 Положення про порядок організації роботи з обліку використання робочого часу в НФаУ

А3.2- Забезпечувати інфраструктуру та робоче середовище
ПОЛ А3.2-42-035 Інструкція з організації пропускного та внутрішньо об’єктового режимів у НФаУ
ПОЛ А3.2-35-039 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в НФаУ
ПОЛ А3.2-35-040 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
ПОЛ 3.2-04-041 Положення про комісію з питань охорони праці первинної профспілкової організації НФаУ
ПРМ А3.2-35-048 Програма первинного, повторного, позапланового інструктажу з ОП з працівниками НФаУ
ПОЛ А3.2-35-096 Положення про роботу комісії з питань охорони праці НФаУ
ПОЛ А3.2-04-102 Положення про комісію з питань оренди майна НФаУ
ПОЛ А3.2-35-114 Положення про систему управління охороною праці в НФаУ
ПОЛ А3.2-35-115 Положення про проведення та перевірки знань з питань охорони праці для посадових осіб, співробітників університету та робітників, які виконують роботи з підвищеної небезпеки
ПОЛ А3.2-35-116 Положення про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці зі студентами, аспірантами, слухачами НФаУ
ПОЛ А3.2-35-117 Положення про порядок забезпечення працівників НФаУ спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
ПОЛ А3.2-35-127 Положення по утримання та використання первинних засобів пожежогасіння
ПОЛ А3.2-35-144 Положення про організацію добровільних пожежних дружин в НФаУ
ПОЛ А3.2-35-145 Положення про порядок розслідування і обліку нещасних випадків в НФаУ
ПОЛ А3.2-35-148 Положення про організацію роботи з пожежної безпеки в НФаУ

А3.3- Здійснювати кадрове забезпечення
ПР А3.3-22-016 Правила внутрішнього трудового розпорядку у НФаУ
ПОЛ А3.3-22-065 Положення про сектор психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ “Психологічна служба” НМЛ з питань фармацевтичної освіти
ПОЛ А3.3-20-079 Положення про порядок обрання представників для участі у виборах ректора з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками НФаУ
ПОЛ А3.3-20-081 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора НФаУ
ПОЛ А3.3-20-082 Положення про організацію виборчої системи та порядку обрання ректора НФаУ
ПОЛ А3.3-20-086 Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора НФаУ
ПОЛ А3.3-16-106 Положення про «Золоту книгу пошани» НФаУ
ПОЛ А3.3-20-107 Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП НФаУ
ПОЛ А3.3-22-108 Положення про Почесну грамоту НФаУ
ПОЛ А3.3-16-110 Положення про порядок присвоєння почесних звань НФаУ
ПОЛ А3.3-21-134 Положення про службові відрядження працівників, студентів, аспірантів і докторантів НФаУ
ПОЛ А3.3-20-161 Положення про порядок присвоєння звання «Почесний ректор НФаУ»

А3.3.1- Здійснювати кадровий облік
ПОЛ А3.3.1-22-109 Положення про порядок обробки та захист персональних даних НФаУ

А3.4- Здійснювати забезпечення ІТ інфраструктури
ПОЛ А3.4-29-160 Положення про автоматизовану систему управління НФаУ

А3.5- Здійснювати юридичне супроводження
ПОЛ А3.5-20-098 Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у НФаУ
ПОЛ А3.5-20-099 Антикорупційна програма НФаУ
ПОЛ А3.5-20-100 Положення про функціонування в НФаУ поштової скриньки «Скриньки довіри», телефонної лінії «Телефон довіри» та електронної поштової скриньки університету та електронного ресурсу «Блог Ректора» з питань запобігання та протидії корупції
ПОЛ А3.5-20-141 Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи в НФаУ
ПОЛ А3.5-20-177 Положення про комісію по трудових спорах НФаУ
ПОЛ А3.5-20-194 Положення про здійснення представництва, укладання угод та використання факсиміле у НФаУ
ПОЛ А3.5-20-199 Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення НФаУ

А3.6- Забезпечувати проживання
ПОЛ А3.6-96-055 Положення про студентське містечко та студентські гуртожитки НФаУ
ПР А3.6-97-056 Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку
ПР А3.6-97-157 Правила поселення у студентські гуртожитки вітчизняних студентів
ПР А3.6-97-158 Правила поселення у студентські гуртожитки іноземних студентів

Print Friendly, PDF & Email