Оцінка технологій охорони здоров’я

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку експертів в галузі оцінки медичних технологій (Health Technology Assessment – HTA), які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками щодо моделювання та проведення оцінки технологій охорони здоров’я, здатних застосовувати отримані знання при проведенні наукових досліджень з обґрунтування доцільності застосування технологій охорони здоров’я та включення їх до стандартів лікування і програм відшкодування (з точки зору їх якості, безпеки, клінічної та економічної ефективності, цінової доступності, а також впливу на бюджет).
Особливості освітньо-професійної програми
Діяльність експерта з оцінки медичних технологій (технологій охорони здоров’я) включає організаційно-управлінські, консультативні, контрольно-аналітичні, проектні та науково-дослідницькі функції, зокрема:
здійснення організаційної, дослідницької та інноваційної діяльності у галузі оцінки технологій охорони здоров’я за умов дотримання вимог нормативно-правових
документів, принципів менеджменту якості та професійної етики;

  • розробка моделі оцінки технологій охорони здоров’я, вибір адекватних методів відповідно до цілей та завдань оцінки;
  • проектне планування робіт, оцінка ризиків та аналіз результатів;
  • проведення оцінки безпеки, клінічної та економічної ефективності інноваційних технологій охорони здоров’я;
  • обґрунтування доцільності застосування технологій охорони здоров’я та включення їх до стандартів лікування та програм відшкодування (вплив на бюджет);
  • організації здійснення публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів відповідно до чинного законодавства, гармонізованого з європейськими директивами;
  • оформлення робочої та звітної документації з оцінки технологій охорони здоров’я (регламенти, протоколи, звіти);
  • проведення системного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я та стану надання фармацевтичної допомоги населенню в цілому за основними показниками;
  • консультування та інформування професіоналів охорони здоров’я з питань проведення оцінки технологій охорони здоров’я та її результатів дотриманням принципів професійної етики та деонтології.

Випускники освітньо-професійної програми «Оцінка технологій охорони здоровʼя» можуть здійснювати професійну діяльність у агенціях з оцінки медичних технологій (НТА), експертних групах на національному, регіональному,  транснаціональному рівні або на рівні медичної організації, займати відповідні посади в органах державної влади та галузевих установах, закладах вищої освіти, науководослідних інститутах, лабораторіях, закладах охорони здоров’я.

Конкурентні переваги випускників програми полягають у володінні нимисучасною методологією оцінки технологій охорони здоров’я у поєднанні з навичками критичного аналізу, моделювання, проектування, комунікаційними та науководослідницькими компетентностями.

Print Friendly, PDF & Email