Первинна профспілкова організація співробітників (ППО співробітників) НФаУ

Адреса: каб. 312, вул. Валентинівська, 4, м. Харків, 61168

Тел.: 67-91-80; 67-91-72

E-mail: ppo@nuph.edu.ua

Голова ППО співробітників НФаУ: Малий Володимир Валентинович

Профспілковий комітет первинної профспілкової організації НФаУ:

 1. Алтухова Галина Миколаївна, головний бухгалтер первинної профспілкової організації.
 2. Богомол Наталія Павлівна, голова профбюро Фахового коледжу НФаУ, викладач.
 3. Ковалевська Інна Вячеславівна, доцент кафедри заводської технології ліків.
 4. Очередько Лілія Вікторівна, тренер з виду спорту Центру здоров’я спорту та відпочинку.
 5. Очкур Олександр Васильович, доцент кафедри фармакогнозії.
 6. Присіч Орина Георгіївна, провідний фахівець з питань кадрової роботи ІПКСФ НФаУ.
 7. Українська Світлана Миколаївна, завідувач сектора наукової бібліотеки.
 8. Юшкевич Світлана Францівна, фахівець 1 категорії відділу з експлуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій.

Склад ревізійної комісії:

 1. Омельченко Зінаїда Іларіонівна – голова комісії, доцент кафедри хімії природних сполук і нутриціології.
 2. Бородіна Вікторія Іванівна, провідний фахівець з навчальної роботи фармацевтичного факультету.
 3. Коваленко Світлана Миколаївна, завідувач кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації.

Комісія по трудовим спорам:

 1. Богачова Євгенія Геннадіївна, провідний юрисконсульт юридичного відділу.
 2. Сальтевська Валентина Миколаївна, провідний інспектор з обліку кадрів відділу кадрів.
 3. Мартинова Олена Вікторівна, викладач циклової комісії технології ліків та організації і економіки фармації, Фаховий коледж НФаУ.
 4. Сич Ірина Анатоліївна, доцент кафедри медичної хімії.
 5. Половко Наталя Петрівна, професор кафедри аптечної технології ліків.

Первинна профспілкова організація співробітників Національного фармацевтичного університету об’єднує на добровільній основі за місцем професійної діяльності працівників з метою консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів.

Правова основа діяльності ППО – Конституція України, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, Закон України «Про об’єднання громадян», Кодекс законів про працю України, Статут професійної спілки працівників охорони здоров’я України, інші закони України та нормативно-правові акти і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, які є частиною національного законодавства України.

ППО незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавця, політичних та інших громадських організацій.

Головною метою діяльності ППО є захист та представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

Для здійснення статутних цілей первинна профспілкова організація:

 • домагається здійснення права кожного члена профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня, захищає малозабезпечених;
 • веде переговори, укладає колективний договір, домагається його виконання;
 • у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;

управляє профспілковим бюджетом, здійснює господарську діяльність у відповідності до законодавства для досягнення статутних цілей.

ДІЯЛЬНІСТЬ

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ НФаУ

Член профспілки – працівник, який входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

  Член профспілки має право:

– на захист законних прав та інтересів з боку профспілки в державних, судових та господарських органах, брати участь в діяльності профспілки, в тому числі в формуванні, обговоренні та прийнятті рішень, здійсненні контролю за їх виконанням, особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), а також засіданнях виборних органів профспілки при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів;

– обирати та бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;

– звертатися в усі профоргани з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення;

– користуватися безоплатною юридичною допомогою, яку надають органи профспілки;

– одержувати матеріальну допомогу, користуватися різноманітними пільгами, які надаються профспілкою.

  ЧЛЕН ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

Дотримуватися Статуту профспілки, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки та доручення, брати участь у роботі первинної профспілкової організації

 • визнавати і виконувати вимоги Статуту, піклуватися про авторитет профспілки, чесно і сумлінно працювати;
 • своєчасно сплачувати членські внески;
 • брати участь у діяльності профспілки, виконувати рішення та доручення профспілкових органів;
 • виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором.

ГАРАНТІЇ ЧЛЕНА ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

– член профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету;

– зміна умов колективного договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу;

– працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);

– членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих обов’язків, надається за умовами, передбаченими колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання;

– за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє в установі, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СПІВРОБІТНИКІВ

Соціальна політика профспілкового комітету співробітників спрямована на вдосконалення роботи із соціального захисту співробітників, забезпечення прав, збереження й підвищення мате­ріального добробуту, створення відповідних безпечних умов праці й навчання, організацію відпочинку й оздоровлення.

Співробітники університету при необхідності отримують матеріальну допомогу за рахунок коштів університету та профспілкового бюджету.


Print Friendly, PDF & Email