Постоєв Яків Якович

Постоев Я.Я.
Постоєв Яків Якович

Яків Якович Постоєв, доктор медицини, екстраординарний професор, у 1912 р. очолив кафедру фармакології Харків­ського університету. Йому вдалося розширити для неї межі наукового простору, значно розви­нути новаторську навчальну діяльність.

Тривалий час Я. Я. Постоєв працював спо­чатку асистентом, потім приват-доцентом ка­федри загальної патології під керівництвом ві­домого вченого, професора О. В. Репрева, мав великий досвід практичної роботи в галузі хірур­гії. Як ученого Якова Яковича цікавили різні пи­тання фармакології. Він займався дослідженням впливу панкреєну на експериментальний діабет, хініну — на газообмін у птахів і тва­рин, а також вивченням снодійних і серцевих засобів. Під його керівництвом було виконано майже 20 дисертацій.

У 1890-х роках Я. Я. Постоєв читав курс лекцій з експериментальної фармако­логії з бальнеологією і гідротерапією, проводив практичні заняття з експерименталь­ної фармакології. Професор Я. Я. Постоєв на своїх лекціях уперше використав пато­логічні моделі для демонстрації студентам дії деяких ліків у експерименті.

Учений керував кафедрою фармакології Харківського університету ао початку реформи вищої школи у 1920 p., коли медичний факультет було об’єднано з Жіночим медичним інститутом.

Print Friendly, PDF & Email