Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі “Управління, економіка та забезпечення якості в фармації”

1. До розгляду приймаються оригінальні та інші види статей (до 10-11сторінок), присвячені управлінню, економіці та забезпеченню якості в фармації. Перевага в опублікуванні надається статтям з економіки, менеджменту, управлінню якістю в фармації.

2. Текст статті друкується кеглем №14 через 1,5 інтервали на аркуші формату А4 (береги: ліве — 3 см, праве — 1 см, верхнє та нижнє — по 2 см) і починається з таких даних: індекс УДК, ініціалів та прізвищ всіх авторів (рівняти по лівому краю), назви організацій, в яких виконана робота (якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками), (курсив, рівняти по лівому краю), назви статті (жирним шрифтом, рівняти по лівому краю), анотації українською мовою (по центру – АНОТАЦІЯ; з абзацу – текст анотації; з абзацу – Ключові слова: перелік ключових слів (понять) у кількості 3-8). Далі з абзацу (через пустий рядок) текс статті.

3. Згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків України», автори повинні дотримуватись загального плану побудови статті й виділяти обов’язкові елементи:

  1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними питаннями.
  2. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
  3. ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, котрим присвячена стаття.
  4. ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ( завдання) СТАТТІ.
  5. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ (методів та об’єктів) з обґрунтуванням отриманих результатів.
  6. ВИСНОВКИ з даного дослідження ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК у даному напрямку.
  7. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ, розташованої за алфавітом (спочатку – роботи вітчизняних авторів, потім — зарубіжних). Посилання на джерела позначаються в тексті цифрами (у квадратних дужках). Джерел інформації повинно бути не менше не менш п’яти.

5. Стаття супроводжується трьома анотаціями: українською (на початку статті), російською та англійською мовами (після статті, в кінці статті). Анотації повинні містити: індекс УДК, ініціали та прізвища всіх авторів, назву статті, ключові слова. Оформлення анотацій:

Инициалы и фамилия авторов

АНОТАЦИЯ

  Ключевые слова:

L.P.Dorokhova

RESUME

Keywords: …

The view the constant….

DIRECTIONS OF THE……..

UDC…

 Текст (с абзаца)…

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

 УДК…

6. Формули сполук подаються окремими файлами у форматі Согеl Draw (версія не пізніше 11); діаграми та рисунки – у форматі Ехсеl або Согеl Draw (версія не пізніше 11); рисунки у вигляді фотографій можуть бути представлені файлами ТІFF 300-600 dpі Gray Scale (256 градацій сірого), JРG не менше 1 Мб. Ширина графічного матеріалу повинна бути розміром 5,5 см, 11,5 см або 17,4 см.

7. У статтях повинна використовуватись система одиниць СІ.

8. Таблиці повинні мати нумерацію і заголовок. Інформація, наведена у таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

9. У статті не повинно бути автоматичних посилань на перелік джерел інформації.

10. Стаття   подається   до   редакції   у   друкованому екземплярі та в електронній копії. Друкований екземпляр статті оформлюється так як передбачено авторами всього графічного і текстового матеріалу та підписується всіма авторами.

11. До статті на окремому аркуші та в електронному вигляді додаються відомості про авторів, які містять: вчене звання, вчений ступінь; прізвище, ім’я та по батькові (повністю); місце роботи та посаду, яку обіймає автор; адресу для листування, номери телефонів і факсів, Е-mаіl.13. Редакція залишає за собою право редакційної правки статті.

 12. Статті, відіслані авторам на виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше, ніж через   5 днів після одержання. В авторській коректурі допускається виправлення лише помилок набору.

 13. До статті автори додають письмову згоду («АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР про передачу невиключних майнових прав на наукову статтю») на її розміщення у відкритому доступі наукометричних баз.

14. Стаття супроводжується експертним висновком, рецензією та направленням від організації (для авторів НФаУ- це розпорядження «До друку» на друкованому варіанті статті з підписом відповідальної особи НФаУ та засвідченою печаткою).

15. До друкованого варіанту статті додається електронна копія мовою оригіналу й англійською мовою на СD диску (або на іншому виді електронного носія) у форматі МS Word. 12. Електронні варіанти статті та відомості про авторів обов’язково надсилаються по Е-mаіl відповідальному секретарю.

16. Статті приймаються відповідальним секретарем журналу Проскурнею О.М. (к.т.8-0678631008, Е-mаіl: proskurlena@yandex.ru ) .

image_pdfimage_print