Проблемна комісія «Фармація»

На базі Національного фармацевтичного університету працює Проблемна комісія (ПК) «Фармація» МОЗ та АМН України – постійно діючий експертний орган, який виконує наступні функції:

 • визначає доцільність, конкурентоспроможність дисертаційних робіт;
 • попереджає дублювання вітчизняних розробок у фармацевтичній галузі;
 • відповідає за своєчасну та ефективну розробку наукових досліджень і впровадження їх в практику;
 • забезпечує зміцнення та збагачення наукового потенціалу фармацевтичної галузі.

До складу ПК «Фармація» МОЗ та АМН України входять 22 інститути-виконавці.

У складі ПК «Фармація» МОЗ та АМН України працює 5 секцій (робочих груп):

35.01.Вивчення лікарської флори України (фітохімічна секція)

35.02. Фармацевтична технологія і біофармація (технологічна секція)

35.03. Фармацевтична хімія (хімічна секція)

35.04. Наукові основи економіки, менеджменту і маркетингу у фармації (організаційно-економічна секція)

Склад ПК «Фармація» МОЗ та АМН України

Голова ПК Ректор НФаУ, акад. НАН України, Черних В.П.
Заступник голови ПК Проректор з наукової роботи НФаУ, д.фарм.н., доц. Крутських Т.В.
Вчений секретар Професор кафедри фармакології та лікарської токсикології НФаУ,
д.фарм.н. Щокіна К.Г.
Члени ПК Перший проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ,
д.фарм.н. проф. Котвіцька А.А.
Голова ПК «Клінічна фармація» МОЗ и АМН України,
зав. кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ, д.мед.н., професор Зупанець І.А.
Директор Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, акад. НАН України, д.хім.н., професор,
зав. кафедрою фармацевтичної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Андронаті С.А.
Ректор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, д.фарм.н., професор, член.-кор. НАМН України Зіменковський Б.С.
Декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, д.фарм.н., професор Трохимчук В.В.
Зав. кафедрою контролю якості і стандартизації лікарських засобів Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, д.фарм.н., професор Ветютнева Н.О.
Декан фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, к.фарм.н., доц. Коробко Д.Б.
Учений секретар ДП «Державний науковий центр лікарських засобів та медичної продукції» МОЗ України, д.біол.н., професор Маслова Н.Ф.
Декан фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, д.фарм.н., професор Громовик Б.П.
Професор кафедри фармакології та лікарської токсикології НФаУ, д.мед.н. Дроговоз С.М.
Зав. кафедрою загальної та клінічної фармації Дніпропетровської медичної академії, д.фарм.н., професор Подплетня О.А.
Декан фармацевтичного факультету Буковинського державного медичного університету, к.хім.н., доцент кафедри медичної та фармацевтчної хімії Пристяжнюк П.В.
Декан фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету, доцент кафедри токсикологічної та неорганічної хімії, к.фарм.н. Кремзер О.А.
Декан фармацевтичного факультету Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, зав. кафедрою управління и економіки фармації, д.фарм.н., професор Хоменко В.М.
Декан фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету, к.мед.н., доцент кафедри фармації Бобрук В.П.

Голови секцій ПК «Фармація» МОЗ та АМН України – співробітники НФаУ:

 • «Вивчення лікарської флори України» – проф. Ковальов В.М., проф. Кисличенко В.С.
 • «Фармацевтична технологія і біофармація» – проф. Гладух Є.В.
 • «Фармацевтична хімія» – проф. Георгіянц В.А.
 • «Наукові основи економіки, менеджменту і маркетингу у фармації» – проф. Немченко А.С.

Засідання ПК «Фармація» МОЗ та АМН України проводяться згідно плану роботи (1 раз на 1-2 місяці).

На засіданнях ПК «Фармація» МОЗ та АМН України вирішаються наступні питання:

 • аналіз та визначення актуальності тем запланованих науково-дослідних робіт;
 • рецензування та затвердження тем докторських і кандидатських дисертаційних робіт з метою обговорювання їх актуальності, новизни та значення для теорії і практики фармації, а також попередження дублювання;
 • розгляд та рекомендування до друку методичних рекомендацій, інформаційних листів та нововведень;
 • координація наукових фармацевтичних досліджень між інститутами-виконавцями.

Перелік документів, які необхідно представляти до ПК «Фармація» МОЗ та АМН України при плануванні кандидатських та докторських дисертаційних робіт

 1. Розгорнутий план дисертації, підписаний науковим керівником та виконавцем.
 2. Розширена анотація на дисертаційну роботу, де мають бути надані наступні відомості:

–актуальність проблеми;

–мета дослідження;

–об’єм досліджень;

–відміна досліджень від відомих або принципова новизна;

–очікувані теоретичні і практичні результати досліджень;

–об’єм вже виконаної дисертантом роботи за запланованою темою.

Анотація повинна бути підписана науковим керівником та виконавцем.

 1. Календарний план виконання дисертації, підписаний науковим керівником та виконавцем.
 2. Рецензія на план дисертації із засідання ПК «Фармація» ВНЗу, НДІ.
 3. Витяг з протоколу засідання Вченої Ради ВНЗу, НДІ, ІПК.
 4. Відомості про дисертанта за його особистим підписом (за формою).
 5. Відомості про наукового керівника або консультанта (за формою).
 6. Довідка про проведений літературний та патентний пошуки, завірена провідним фахівцем з патентної та винахідницької роботи:

–завдання на проведення патентно-інформаційних досліджень (ПІД);

–звіт про проведення ПІД;

–картка патентної проробки теми.

 1. Копія диплома про вищу освіту.
 2. При плануванні докторської дисертації – копія диплома кандидата наук.

Звіт про роботу Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та АМН України за 2015 рік

Звіт про роботу Проблемної комісії «Фармація»  МЗ України за 2004-2010 р.р.

 1. Засідання Проблемної комісії «Фармація» в 2013 році.
 2. Засідання Проблемної комісії «Фармація» в 2012 році.
 3. Засідання Проблемної комісії «Фармація» в 2011 році.
 4. Засідання Проблемної комісії «Фармація» в 2010 році.
 5. Засідання Проблемної комісії «Фармація» в 2009 році.
 6. Засідання Проблемної комісії «Фармація» в 2008 році.
 7. Засідання Проблемної комісії «Фармація» в 2007 році.
 8. Засідання Проблемної комісії «Фармація» в 2006 році.
 9. Засідання Проблемної комісії «Фармація» в 2005 році.
Print Friendly, PDF & Email