Сахарова Тетяна Семенівна

Сахарова Тетяна СеменівнаСахарова Тетяна Семенівна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Адреса: НФаУ, вул. Пушкінська, 27, м. Харків, Україна, 61057

 

Сахарова Тетяна Семенівна              Сахарова Тетяна Семенівна                    

Народилась 8 липня 1957 р. у м. Дрогобичі Львівської області. У 1975 р. закінчила з відзнакою Харківське медичне училище № 1 за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (кваліфікація «фельдшер-лаборант»). У 1981 р. закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут, в якому почала працювати з 1982 р.: старший лаборант кафедри фармакології (1982-1989 рр.); асистент, доцент кафедри біохімії (1989-2004 рр.); доцент (2004-2011 рр.), професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації (з 2011 р. та на теперішній час). Пройшла спеціалізацію у ХМАПО (2005 р., 2010 р.) та отримала диплом лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Клінічна біохімія».

У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Пошук та фармакологічне вивчення гепатозахисних засобів в ряду металокомплексів похідних N-фенілантранілових кислот», у 2008 р. – докторську дисертацію за темою «Експериментальне вивчення фармакодинаміки та механізму дії нової групи природних антиоксидантів на основі елаготанінів» за спеціальністю «Фармакологія» (фармацевтичні науки).

Громадська діяльність:

З 2010 р. та на теперішній час – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03, член апробаційної ради за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія при спец. раді Д 64.605.03. Член комісії з питань етики при КДЦ НФаУ. Член редакційних колегій журналів «Клінічна фармація» та «Український біофармацевтичний журнал». Член Комісії з академічної доброчесності НФаУ. На кафедрі відповідальна за навчально-методичне забезпечення з дисциплін «Фармацевтична опіка» для студентів спеціальності «Клінічна фармація», «Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень» для аспірантів 2 курсу підготовки на 3-ому освітньо-науковому рівні (PhD) спеціальності «Фармація, промислова фармація» за освітньою програмою «Фармація». Протягом 2004-2013 рр. виконувала обов‘язки завуча кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. Протягом 1998-1999 рр. – заступник декана фармацевтичного факультету.

Наукова школа. Під керівництвом проф. Сахарової Т.С. виконана та захищена (2015 р.) дисертаційна робота Вєтрової К.В. за темою «Експериментальне обґрунтування доцільності корекції токсичних ефектів протипухлинних препаратів похідними глюкозаміну та їх комбінацією з кверцетином» зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки).

Наукові праці. Автор та співавтор понад 250 наукових робіт, 1 авторського свідоцтва (СРСР) та 4 патентів України.

Підручники

 1. Клиническая фармация [Електронний ресурс]: базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак.) IV уровня аккредитации / Зупанец И.А., Черных В.П., Купновицкая И.Г. и соавт; под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, И.Г. Купновицкой. Національний фармацевтичний університет. Електрон. текст. Харьков: НФаУ, 2016. 1056 с.
 2. Клиническая фармация: базовый учебник для студ. высш. фармац. учеб. заведений (фармац. фак.) ІV ур.аккредит. [изд. доработ. и доп.] / Зупанец И.А., Черных В.П., Купновицкая И.Г. и соавт.; под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, И.Г. Купновицкой. Х.: НФаУ: Золотые страницы, 2015. 1056 с.
 3. Клінічна фармація: підручник / І.А. Зупанець, В.П. Черних, І.Г. Купновицька та ін. ; за ред. В.П. Черниха, І.А. Зупанця, І.Г. Купновицької. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013. 912 с.

Навчальні посібники.

 1. Cимптоми та синдроми в практичній фармації: принципи терапії: навч. посіб. / І.А. Зупанець, С.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін.; за ред. І.А. Зупанця, В.П. Черних. Харків: Золоті сторінки, 2018. 116 с.
 2. Фармацевтична опіка: практичний посібник / І. Зупанець, В. Черних, С. Попов та ін.[за ред. І. Зупанця та В. Черниха].  Київ: Фармацевт Практик, 2018. 224 с.
 3. Фармацевтична опіка : практичний посібник Зупанець І.., Черних В., Попов С. та ін.; [за ред. І. Зупанця та В. Черниха] Київ: Фармацевт Практик, 2016. 208 с.
 4. Звіт про проходження виробничої практики з клінічної фармації: навч. посібн. для студ. спец. 7.12020101 «Фармація» фарм. фак-тів вищих мед. (фарм.) навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. / за ред. І.А. Зупанця. – Х.: НФаУ, 2015. 26 с.

Методичні рекомендації.

 1. Фармацевтична опіка пацієнтів при лікуванні гострого риносинуситу: метод. рек. / І.А. Зупанець, В.І.Попович, Т.С.Жулай, О.П. Волосовець, С.К. Шебеко, С.П. Кривопустов, Т.С. Сахарова, Н.П. Безугла – Харків : Золоті сторінки, 2019. – 36 с.
 2. Іntroduction in Clinical Pharmacy: Basic Definitions and Principles: method. recommend. for in‑class work of students / N. P. Bezugla, O. S. Popov, T. S. Sakharova et al. ; edited by I. A. Zupanets; translated by O. S. Popov. Kharkiv : NUPh, 2018. 26 p.
 3. Фармацевтична опіка при відпуску препаратів для симптома­тичного лікування епізодичних розладів ЦНС (тривога, інсомнія) : метод. рек. для аудит. роботи студентів / І.М. Риженко, Т. С. Сахарова, В. В. Пропіснова; за ред. І. А. Зупанця. Х. : НФаУ, 2018. 32 с.
 4. Pharmaceutical care for the symptomatic treatment of headache: method. recommend. for in-class work of students Misiurova S.V., Otrishko I.A., Zupanets K.O. et al.; ed. by I.A. Zupanets. Kharkiv: NUPh, 2016. 28 p.

Членство у фахових асоціаціях. ВГО «Асоціація фармакологів України», Міжнародний союз фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

Викладання дисциплін. «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Фармацевтична опіка», «Клінічна фармакологія», «Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень», «Основи біоетики і біобезпеки».

Print Friendly, PDF & Email