Сектор наукової роботи

Науковий сектор здійснює:

 • Організацію та облік наукової роботи, що виконується в університеті.
 • Облік прав інтелектуальної власності та їх захист.
 • Заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворенню опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
 • Організацію видання наукових журналів НФаУ.
 • Метрологічне забезпечення навчально-наукового процесу університету.
 • Участь в реєстрації, організації та проведенні науково-практичних заходів та інтелектуальних змагань.

З метою підготовки висококваліфікованих здобувачів вищої освіти, інтеграції фундаментальних та прикладних наукових здобутків в навчальний процес, забезпечення виконання експериментальної бази дисертаційних, магістерських, дипломних, курсових робіт та проектів, навчально-дослідницьких робіт здобувачів вищої освіти створити у складі Навчально-наукового інституту прикладної фармації Національного фармацевтичного університету навчально-наукові творчі блоки хімічного, технологічного, організаційно-економічного та медико-біологічного напрямків підготовки, в рамках яких проводяться дослідження за такими напрямками:

Творчий блок хімічного напрямку підготовки:

 • Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних та напівсинтетичних субстанцій.
 • Молекулярний дизайн і цілеспрямований синтез нових біологічно активних органічних речовин та їх фокусованих комбінаторних бібліотек.
 • Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на її основі.
 • Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва.
 • Розробка нових і удосконалення існуючих методів аналізу лікарських засобів для виявлення субстандартної та фальсифікованої продукції.
 • Створення нових оригінальних і комбінованих лікарських засобів для терапії цукрового діабету другого типу.
 • Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів.
 • Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині.

Творчий блок технологічного напрямку підготовки:

 • Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини.
 • Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів.
 • Розробка і удосконалення складу та технології лікувально-косметичних засобів.
 • Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту.
 • Розробка складу та технології дієтичних добавок.
 • Створення гомеопатичних лікарських засобів.
 • Створення стандартизованих біологічно активних субстанцій та лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва.
 • Наукове та експериментальне обґрунтування складу і стандартизація технології рідких лікарських засобів для парентерального та орального застосування.

Творчий блок організаційно-економічного напрямку підготовки:

 • Управління якістю у сфері розробки, виробництва та обігу лікарських засобів.
 • Розробка і удосконалення ефективних технологій професійної підготовки студентів та викладачів у ВНЗ фармацевтичного та медичного профілю.
 • Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації.
 • Формування соціально-орієнтованої інноваційно-логістичної моделі розвитку фармацевтичної галузі України.
 • Розробка статистичних методів та класифікаційних моделей у фармацевтичних та медичних задачах.
 • Тенденції розвитку сучасного суспільства в умовах глобалізації: соціально-філософський, історико-культурологічні та освітні аспекти.
 • Сучасні тенденції та технології розвитку менеджмент-освіти Україні.
 • Оцінка медичних технологій та ступеня якості фармакотерапії різних захворювань.

Творчий блок медико-біологічного напрямку підготовки:

 • Фармакологічне вивчення біологічно активних речовин та лікарських засобів.
 • Організація і проведення клінічних досліджень та вивчення біоеквівалентності.
 • Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів.
Print Friendly, PDF & Email