Шемчук Леонід Антонович

profesor Shemchuk_fotoШемчук Леонід Антонович, завідувач кафедри органічної хімії, доктор хімічних наук, професор

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4 (хімічний корпус)

Email: orgchem@nuph.edu.ua

Телефон: +3 (8057) 67-93-72
Науковий профіль:
         

 

Автобіографія:

Леонід Антонович Шемчук народився 15.02.1956 р. у м. Чуднів Житомирської області, закінчив з відзнакою у 1978 р. Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ, зараз НФаУ). Захистив дипломну роботу «Синтез местноанестезирующих веществ в ряду аренсульфамидов и аренсульфоногидразидов мезитилоксаминовой кислоты» (керівники – доц. Валяшко Н.М., проф. Дроговоз С.М.). Після служби в армії (1978-1980 рр.) з 1 вересня 1980 р. почав працювати на посаді асистента кафедри органічної хімії та навчався в аспірантурі без відриву від виробництва (1980-1984 рр.)., асистент (1980-1986), доцент (1986-2001). У 1985 році захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук «Синтез, свойства и биологическая активность эфиров аренсульфонилоксаминовых кислот и продуктов их превращения» (науковий керівник – проф. Петюнін П.О.), у 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук «Синтез та хімічні перетворення похідних глутарамінових кислот і гетероциклічних сполук на їх основі» (науковий консультант – проф. Черних В.П.). З травня 2001 р. Л.А. Шемчук – професор кафедри органічної хімії. З 2015 року – завідувач кафедри органічної хімії НФаУ.

Працюючи на кафедрі органічної хімії Л.А. Шемчук виконує великий обсяг навчально-методичної роботи, що сприяє вдосконаленню навчального процесу. На високому педагогічному рівні проводить лабораторні заняття і читає лекції з органічної хімії для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей, в тому числі – англійською мовою. В активі професора – лекції майстер-класу та відкриті заняття, які отримують високу оцінку у студентів і колег. Л.А. Шемчук є автором та співавтором багаточисленних навчально-методичних видань кафедри, ініціатором створення базових лекцій у вигляді мультимедійних презентацій українською, російською та англійською мовами, комплексу наочних таблиць, проведення Олімпіади НФаУ з органічної хімії.

Особисті здобутки:

Л.А. Шемчук удостоєний звання «Заслужений викладач НФаУ», нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, Українського хімічного товариства, Національного фармацевтичного університету, він є дипломантом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2001, 2002). У 2015 р. здобув Диплом стипендіата в галузі науки ім. М.О. Валяшка (з фармації).

Громадська діяльність:

Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 НФаУ та Спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 ХНУ ім. В.Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук; постійний член організаційного комітету з проведення міжнародних конференцій «Хімія азотовмісних гетероциклів (ХАГ), куратор секції «Фармацевтична хімія» Проблемної комісії НФаУ, член редакційної колегії «Журналу Органічної та Фармацевтичної Хімії».

Напрями наукових досліджень: дизайн та синтез фармакологічно привабливих білдинг-блоків гетероциклічної природи. Хімія поліфункціоналізованих бензо- та тієнопіримідинів; синтез спіропіримідинів та спіро-2-оксіндолів з використанням багатокомпонентних доміно-взаємодій; вивчення синтетичного потенціалу циклічних сульфаніламідів у мультикомпонентних взаємодіях; синтез конденсованих 4Н-піранових, спіро-4Н-піранових, 2Н-піранових, 4Н-тіопіранових та 2-піридонових систем на основі 1,3-дикарбонільних сполук та їх синтетичних аналогів.

Наукові здобутки: Автор та співавтор понад 250 публікацій, серед яких понад 30 навчально-методичних видань, понад 90 статей, 2 авторських свідоцтва, більше 10 патентів України, 13 статей до Фармацевтичної енциклопедії. Підготував 7 кандидатів наук Старчикова І.Л. (1997),  Криськів О.С. (2007), Арзуманов П.С. (2008), Редькін Р.Г. (2008), Левашов Д.В. (2010), Різак Г.В. (2012), Овсяникова Ю.О. (2016). Лега Д.О. (2017). Керує виконанням 2-х кандидатських дисертаційних робіт: здобувач Сюмка Є.І., аспірант з відривом від виробництва Григорів Г.В.

Видавнича діяльність

Навчальні посібники:

 1. Органічна хімія. Тести з поясненнями : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснікова та ін. ; за ред. В. П. Черних. 3-е вид., стереотип.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 460 с.
 2. Органічна хімія. Стислий курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук ; за ред. В. П. Черних. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 424 с.
 3. Органическая химия. Тесты с пояснениями: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / В.П. Черных, Л.А. Шемчук, Т.А.Колесникова и др.; под ред. акад. НАН Украины В.П.Черных. – Х.: НФаУ, 2015. – 460 с.
 4. Органічна хімія. Тести з поясненнями: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснікова та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 460 с.
 5. Прикладна ІЧ-спектроскопія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Л.А. Шемчук, С.В. Власов та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.
 6. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: українсько-латинсько-російсько-англійський: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.; за ред. проф. В.П. Черниха. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 824 с.
 7. «Тестові завдання з органічної хімії для підготовки до Ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» з поясненнями» (2010 р., укр., рос. та англ. мовами);
 8. Сборник тестов по органической химии / Под редакцией чл.-корр. НАН Украины, проф. Черных В.П. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005.- 376 с. (проф. Шемчук Л.А. – автор глав 1-20),
 9. От субстанции к лекарству: Учебное пособие/ П.А. Безугый, В.В. Болотов, И.С. Гриценко, С.М. Дроговоз, А.В. Зайченко, И.А. Зупанец, Б.А. Самура, Э.В .Супрун, В.П. Черных, Л.А. Шемчук; Под ред. В.П.Черных. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 1244 с.
 10. «Абітурієнту Національного фармацевтичного університету» (2003, 2004)
 11. «Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Фармація» (2003)
 12. «Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» (2003)
 13. «Абітурієнту Національної фармацевтичної академії України» (2001, 2002)
 14. Збірник тестових завдань з органічної хімії «Ліцензійний іспит. Крок 1. Фармація» (2001–2013)

Брав участь у підготовці навчальних посібників:

 1. Загальний практикум з органічної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III – IV рівнів акредитації / В. П.Черних, І. С. Гриценко, М.О. Лозинський, З.І. Коваленко; За ред. В. П.Черних. – Х.: Изд-во НФАУ; Золоті сторінки, 2003. – 592 с.; іл.
 2. Общий практикум по органической химии: Учебное пособие для студентов вузов III–IV уровней аккредитации /В.П. Черных, И.С. Гриценко, М.О. Лозинский, З.И. Коваленко; Под общ. ред. В.П. Черных. – Х.: Издательство НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 592 с.: ил.

Співавтор навчальних посібників англійською мовою

 1. Organic chemistry. Tests with explanations: the study manual for students of higher schools. – Kh.: NUPh, 2015. – 456 p.
 2. Chernykh V. P., Shemchuk L. A. Apllied infrared spectroscopy: a manual for students of higher schools / edited by associate-member of the NAS of Ukraine V. P. Chernykh. – Kharkiv: NUPh, 2014. – 152 p.
 3. Chernykh V.P., Shemchuk L.A. Organic chemistry. Short lecture course 1-31 lectures / edited by V.P. Chernykh. – Kharkiv: NPhaU, 2012.
 4. Chernykh V.P., Shemchuk L.A. Organic chemistry. Basic lecture course: The study guide for students of higher schools / Edited by V.P. Chernykh.– 4 ed., rev. and enl.– Kharkiv: NUPh, Original, 2011. – 440 p
 5. Organic chemistry tests collection: Manual for the students of higher educ. establ. / Under the editorship of V.P. Chernykh. — Kh. National University of Pharmacy, 2008 – 319 p.; 2011 – 319 р.

Співавтор монографій:

 • «История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета»
 • Кн. 1. Кафедра органической химии в формате двух столетий/ В.П.Черных. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 304 с.
 • Кн. 2. Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство/ Редкол.: В.П. Черных (председатель) и др.; Сост. Л.А. Шемчук, Т.В.Шпичак, и др. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 904 
 • Видання серії «Вчені – фармації» В.П. Черных. Полвека в фармации: библиографический указатель/ сост.: Л.А. Шемчук, Т.В. Шпичак, З.Ф. Подстрелова и др. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 544 с.

Фармацевтична енциклопедія України

При підготовці до видання «Фармацевтичної енциклопедії України»:

 • 2005 р., перше видання – член редакційної ради, розділ біологічна та органічна хімія, автор 4 статей.
 • 2010 р., друге, доповнене видання – член редакційної ради, розділ органічна хімія, автор 10 статей.
 • 2016 р., третє, доповнене видання – член редакційної ради, розділ органічна хімія, автор 16 статей.

Членство у фахових асоціаціях: член Американського Хімічного Товариства (American Chemical Society), реєстраційний номер 30440885, член FIP, індивідуальний номер 37665.

Дисципліни, які викладає доктор наук: «Органічна хімія»,  «Інструментальні методи аналізу органічних речовин».

image_pdfimage_print