Слободянюк Микола Миколайович

СлободянюкСлободянюк Микола Миколайович доктор фармацев­тичних наук, професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту

Адреса: 61001, Україна, м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел. (0572) 67-91-72
Науковий профіль:

 

Автобіографія

Народився 7 квітня 1949 року у с. Дерешова Вінницької області. У 1968 році закінчив Київське медичне училище №2 (фельдшерське відділення), у 1975 році – фармацевтичний факультет Запорі­зького медич­ного інституту, аспірантуру при кафедрі технології ліків Запорізького медичного інституту (1978), Запорізький інститут патенту­вання (1980), Харківсь­кий дер­жавний економічний університет (2001).

Після закінчення з відзнакою медичного училища у 1968 р. працював завідуючим фельдшерсько-акушерським пунктом с. Перекоринці Вінницької обл., пізніше начальником аптеки військової частини 75413 (1968-1970 рр.).

По закінченні з відзнакою фармацевтичного факультету Запорізького медичного інституту у 1975 році працював завідуючим аптекою №14 м. Ніжин Чернігівської області. Наукову кар’єру розпо­чав у Запорізькому ме­дичному інституті на посаді асистента кафе­дри технології ліків  (1978-1985 рр.). У 1985 році переїхав до м. Харків та працював старшим викладачем (1985-87), а пізніше доцентом (1987-1992) кафедри організації і економіки фармації факультету підвищення кваліфікації провізорів Харківського фармацевтичного інституту. З 1992 р. розпочав роботу доцентом нової кафедри менеджменту та маркетингу у фармації ХФІ. У 1993-94 роки одночасно займав посаду проректора з економічних питань Української фармацевтичної академії (бувший ХФІ).

Протягом 1995-1997 рр. працював директором філії №1 навчально-виробничого комплексу Національного фармацевтичного університету. З 1994 р. по 1998 р. за сумісництвом займав посаду директора-координатора українсько-бельгійської виробничої фірми «Магік». Являвся провідним виконавцем та менеджером по впровадженню нових лікарських засобів у виробництво фірми (11 найменувань). Пройшов стажування на бельгійських виробничих та оптових фармацевтичних фірмах.

Брав активну участь в організації та становленні кафедри менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтичного університету, де працював доцентом з 1992, у 1992-1993 рр. був виконуючим обов’язки завідувача кафедри ММФ та професором з 2004 року по теперішній час. Являється делегатом або учасником ІV-VІІІ Національних з’їздів фармацевтів України.

У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Разработка и биофармаце­втический анализ детских лекарственных форм с препаратами анальгетико-антипиретического действия», у 1992 році – докторську «Научные и организационные основы управления технологическим процессом создания лекарственных средств». Брав участь у розробці та впровадженні у виробництво лікарських генеричних пре­па­ратів серцево-судин­ної, протизапа­льної, антимікробної, антигіпертензивної та антигіпо­к­сичної дії (амлодипін, лоратадин, симвастатин, триметазидин, диклофенак, піроксикам, азитроміцин, ремантадин, дротаверин, триметоприм з сульфаметоксазолом), які випус­ка­ються провід­ними фармацевтичними підприємствами України. Серед таких: Кардазин-Здоров’я, Симвакор-Здоров’я, Амлодипін-Здоров’я (ТОВ ФК «Здоров’я»), Амлодипин, Бі-Септ (ПАТ «Фармак»), Амолодипін, Диклофенак, Дротаверин (ПрАТ ФФ «Дарниця»), Диклофенак, Азитроміцин, Піроксикам (ПАТ ХФЗ «Червона зірка»). Кількість друкованих нау­кових праць більш 500. Автор (або співавтор) 16 наукових методичних рекомендацій та інформаційних листів, 9 галузевих нововведень, 4 свідоцтв на твір. До Фармацевтичної енциклопедії України включено біля 50 статей. Лауреат ВДНГ СРСР та України, автор 7 винаходів, відзначений знаком «Изобретатель СССР».

Науковий напрямок досліджень проф. Слободянюка М.М. – теоретичні та науково-практичні засади соціально орієнтованої товарної політики підприємств; управління ринковим та маркетинговим потенціалом лікарських засобів; оптимізація пошуку та про­гнозування медико-соці­альної доцільності, економічної ефективності й комерційної доцільності впровадження у виробництво нових лікарських препаратів.

Нагороди, почесні звання

– Знак «Изоб­ретатель СССР» (1979).
– По­чес­ні грамо­ти Харківської обласної державної адмініс­трації (2004, 2006), Харківського місь­кого голови (2005), адміністрації універси­тету.
– Лауреат та учасник ВДНГ СРСР та УРСР (1977, 1978, 1979, 1982).
– У 2009 р. занесено до Книги По­шани Національного фармацевтичного університету.

Проф. Слободянюк М.М. підготував 3 кандидатів наук: Жадько С.В. «Науково-практичне обґрунтування асортиментної політики виробничних фармацетичних підприємств (2009 р.), Івченко А.В. «Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення конкурентного потенціалу торговельних марок противиразкових лікарських препаратів» (2010 р.), Самборський О.С. «Науково-практичне обґрунтування інноваційного потенціалу протиалергійних антигістамінних лікарських препаратів» (2014 р.). Готує доктора (Самборський О.С. «Теоретичне та науково-практичне обґрунтування соціально орієнтованої товарної політики фармацевтичного підприємства») наук. Щорічно є керівником дипломних та магістерських робіт студентів-випускників.

Розробки, впровадження, патенти

Результати наукових досліджень широко впрова­джені у практику виробничих та аптечних підприємств, присвячені оптимізації пошуку, розробки та обґрунтуванню медико-соціальної та комерційної доцільності промислового виробництва го­тових лікарських засобів, удосконаленню управління торговельними марками лікарських за­собів, оцінці споживацьких пере­ваг та моделюванню поведінки споживачів лікарських пре­паратів, оцінці конкурентних позицій, ринкового та інноваційного по­тенціалу ліків, кон­ку­рен­тоспроможності та доступності лікарських препаратів.
Новизна та актуальність результатів наукових досліджень М.М. Слободянюка підтвер­джена 7 авторськими свідоцтвами, довідником та нормативно-технічною документацією на 18 лікарських препаратів серцево-су­динної, протизапальної, анти­мікробної, антигіпертензи­вної та антигіпоксичної дії, які вироб­ляються фарма­цевтичними виробничими під­приємст­вами України, результати досліджень впроваджені в практичну роботу виробничих та аптеч­них підприємств, обласних управлінських структур «Фармація».

Видавнича діяльність.

Слободянюк Микола Миколайович є автором більше 260 наукових та навчально-методичних праць, серед них 7 авто­рських сві­доцтв, дові­дник, навчальний посібник, практикуми, методичні розробки. Автор більш як 200 термінів у першому та другому виданнях Фармацевтичної Енциклопедії України та Тлумачного українсько-ро­сійсько-латинського словника. Приймав участь у розробці проектів ряду державних норма­тивних до­кументів, галузевих положень та правил. Лауреат ВДНГ СРСР та України, відзна­чений зна­ком «Изобретатель СССР». Співавтор 18 лікарських препаратів се­рцево-судинної, протиза­пальної, антимікробної, антигіпертензивної та антигіпоксичної дії, які випуска­ються провід­ними фармацевтичними підприємствами України.
Активно співпрацює з вітчизняними виробниками лікарських препаратів щодо оптимізації впровадження у виробництво нових лікарських препаратів, підвищення їх якості та доступ­ності.
За результатами досліджень ним розроблено, видано згідно рекомендацій проблемної комі­сії «Фармація» МОЗ та АМН України і впроваджено в практичній фармації 14 науково-мето­дичних рекомендацій.

Наукові праці.

 1. Перцев І.М., Пімінов О.Х., Слободянюк М.М. та ін. Посібник «Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків».  Вінниця, Вид-во «Нова книга», 2007, 728 с.
 2. Мнушко З.Н, Доро­хова Л.П., Слободянюк Н.Н. Практикум по инфраструк­туре товарного рынка. Харьков: Изд-во НФаУ: Золо­тые страницы, 2006, 168 с.
 3. Слободянюк М.М. Оцінка потенціалу торговельних марок противиразко­вих лікарських препаратів / М.М. Слободянюк, А.В. Івченко // Запорізький ме­дичний журнал. – 2009. – Том. 11, № 2. – С. 112-115.
 4.  Слободянюк М.М. Позиціонування противиразкових лікарських препара­тів групи омепра­золу на українському ринку / М.М. Слободянюк, А.В. Івченко, Н.М. Скрильова // Фармацев­тич. журн. – 2009. – № 5. – С. 33-37
 5. Івченко А.В. Фармакоекономічний аналіз лікування хворих з пептич­ними ви­разками / А.В. Івченко, М.М. Слободянюк //Запорізький медичний жур­нал. – 2009. – Т. 1. – № 6. – С. 108-111.
 6. Слободянюк М.М. Оцінка ринкового розвитку ТМ омепразолу шляхом страте­гічного по­зиціонування /М.М. Слободянюк, А.В. Івченко, Н.М. Скри­льова // Український журнал клі­нічної та лабораторної медицини. – 2009. – №  6. – С. 43-48.
 7. Слободянюк М.М., Жадько С.В. Маркетингові дослідження торговельних марок амлоди­піну// Вісник фармації, №2 (54), 2008, 46-49.
 8. Слободянюк М.М., Жадько С.В. Маркетингові дослідження торгових марок симвастатину //Вісник фармації, 2007, №3, с. 51-54.
 9. Слободянюк М.М., Жадько С.В. Брендинг у діяльності фармацевтичних підприємств // Фармацевтич. журн., 2008, №1, с. 10-16.
 10. Слободянюк М.М., Самборський О.С., Жадько С.В. Порівняльна оцінка ринкових позицій торговель­них ма­рок антигістамінних лікарських препаратів // Запорізький медичний журнал. – 2010.-№2.- С. 123-126.
 11. Слободянюк М.М. Науково-методичні підходи до оп­тимізації фінансування інноваційного портфелю фарма­цевтичного підприємства / М.М.Слободянюк, С.В. Жа­дько, О.С. Самборсь­кий // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – №2.- С. 58-62.
 12. Слободянюк М.М. Оцінка ринкових позицій лі­карських препаратів на основі концепції ка­піталу бре­нду / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський, С.В. Жа­дько // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – № 3.- С. 52-56.
 13. Слободянюк Н.Н., Самборский О.С., Просяник Л.Ф. Лекарственные препараты для лечения аллергических заболеваний: общая характеристика, конкурентная середа, структура потреб­ления // Провизор, 2008, №19. – с. 9-13.
 14. Слободянюк М.М., Жадько С.В. Методи оцінки конкурентних позицій торговельних марок лікарських препаратів //Метод. рекомендації. Харків, 2008, 24 с.
 15. Слободянюк М.М. Жадько С.В. Розробка і управління товар­ним портфе­лем фармацевтич­них підприємств на інноваційній основі // Фармацев­тичне право і доказова фармація в системі правовідносин держава – закон – виробник – оптовик – менеджер – лікар – пацієнт – прові­зор – ліки – контро­люючі та пра­воохоронні органи: Матеріали  науково-практичної конфере­нції (16 листопада 2007 р., м. Харків) // Ліки України. – 2007. – № 112 (додаток). – С. 114-116
 16. Слободянюк М.М., Жадько С.В. Дослідження структури споживацьких пе­реваг стосовно торговельних марок амлодипіну // Матеріали науково-прак­ти­чної конференції «Формування Національної лікарської політики за умов впро­вадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» (14-15 березня 2008 р., м. Харків) / М-во Охорони Здоров’я, НФаУ. Х., 2008. – С. 159-166.
 17. Слободянюк Н.Н., Жадько С.В. Стратегии позиционирования товарного ассортимента украинских фармацевтических предприятий. // Материалы 63-й региональной конфе­ренции (Россия, Пятигорск, 22-26 января 2008 г). Пятигорск, 2008, с.237-240.
 18. Слободянюк Н.Н., Котляров Г.Б. Препараты для лечения патологий гепатобиллиарной системы в Украине // Провизор, 2008, № 3, с. 8-11.
 19. Слободянюк М.М., Івченко А.В. Перспективи розвитку ринку противиразкових препаратів //Ліки України, 2007, №112 (додаток). – С.87-88.
 20. Слободянюк Н.Н., Ивченко А.В. Анализ рынка лекарственных препаратов ингибиторов протонного насоса // Матеріали науково-практичної конференції «Економічна освіта та на­ука: досвід та перспективи розвитку»/ М-во охорони здоров`я в Україні; М-во освіти та науки України, НФаУ – Х., 2007. – С.284-287.
 21. Слободянюк Н.Н., Ивченко А.В. Состояние рынка противоязвенных препаратов // Прови­зор. – 2007. – №16. – С.8-11.
 22. Слободянюк М.М., Самборський О.С. Комплексна оцінка ринкового по­тен­ці­алу антигіста­мінних лікарських препаратів //Український вісник психонев­рології. – Том.16, вип. 3 (56), додаток -2008, с. 84-85.
 23. Слободянюк. М.М., Самборський О.С. Формування конкурентних по­зи­цій антигістамінних лікарських препаратів // Матеріали науково-практич­ної конфере­нції «Формування Націона­льної лікарської політики за умов впрова­дження меди­чного страхування: питання освіти, те­орії та практики». м. Харків, 14-15 березня 2008 р. – Х., 2008. – с.275-278.
 24. Слободянюк М.М. Жадько С.В. Науково-методичні підходи до визна­чення економічного потенціалу лікарських препаратів / Всеукраїнський кон­грес «Настоящее и будущее фарма­ции» (16-19 апреля 2008 г., г. Харьков). – С. 506-507.

 На кафедрі фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ проф. Слободянюк М.М. читає курс лекцій з маркетингової товарної полі­тики, комерційної діяльності посередницьких підприємств, лекції з менеджменту та мар­кетингу у фармації (іноземні та вітчизняні студенти), етика та деонтологія у фармації, читав: маркетинг якості, якість в післяопераційних процесах, логістика, правове регулювання діяльності фармацевтичних підприємств, регулювання діяльності у парфумерно-ко­сметичній галузі; співавтор навчального практикуму (Інфраструктура товарного ринку (2005), посібника «Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків» (2007) та довідника «Довідник підприємств, організацій та установ фармацевтичного сектора» (2010); створення навчальних про­грам, методичних рекомендацій до практичних занять та інших навчально-методичних ма­теріалів для слухачів факультету підвищення кваліфікації фармації (1985-1992) та для студентів з дисциплін для спеціальності «Фармація», «Маркетинг», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Клінічна фармація». Щорічно читає відкриті лекції та лекції майстер-клас.

Print Friendly, PDF & Email