Таран Світлана Григорівна

Світлана Григорівна Таран -професор кафедри медичної хімії, доктор фармацевтичних наук

Адреса: 61168 вул. Валентинівська 4, Харків, Україна

Тел. 67-31-41, 67-92-04

E-mail:medchem@nuph.edu.ua

                                                            

 

Народилася 28.12.1949 р. в м. Харкові. У 1972 р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут  з відзнакою. За розподілом працювала в аптеці №2 м. Харкова, потім – старшим інспектором аптечного управління Харківського облвиконкому (1972-1976рр.). З  1976р. працює в Харківському фармацевтичному інституті: асистент (1976р.); доцент кафедри фармацевтичної хімії (1986-2004рр.); виконувала обов’язки завідувача кафедри фармацевтичної хімії (1988-1993; 1995-1998рр.) З 2005 р.- професор новоствореної кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету.

У 1985р. захистила  кандидатську дисертацію «Синтез, будова та біологічна  активність в ряду ацильних похідних арилгідразинів»; у 2004р. – докторську дисертацію  «Синтез та дослідження біологічно активних похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну». Співавтор розробки потенційного препарату антитиреоїдної дії «Тиреохін» (доклінічні дослідження).

 Нагороджена подякою премʼєр-міністра України (2018р.), почесними грамотами Міністерства освіти України (1993р.), Міністерства охорони здоров’я України (2004р.), Фармацевтичної асоціації України (2005р.),  Харківської обласної державної адміністрації (2004р.), Національного фармацевтичного університету (2002, 2004, 2009, 2010рр.), дипломом та золотою медаллю 8-го Міжнародного  Салону винаходів і нових технологій «Новий час» (2012 р.). Занесена до «Золотої книги пошани НФаУ» (2010р.) У 2009 р. отримала грант канадського відділення УНТЦ «Globalpartnership» на участь у конференції «Наука і технологія для людини», м.Торонто, Канада. У 2016 р. брала участь у міжнародній науковій конференції (м. Бохум, Німеччина).

Підготувала 4 кандидатів наук:

 1. Євтіфєєва О.А. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-заміщених 4-гідрокси-2-оксохінолінів» – 1999 р.
 2. Ліханова Н.В. «Синтез, вивчення фізико-хімічних та біологічних властивостей алкіламідів 1-R-4-гідрокси-2-оксохінолін-3-карбонових кислот» – 2000 р.
 3. Каменецька О.Л. «Синтез біологічно активних речовин в ряду похідних 2-оксо-4-гідроксихінолін-3-оцтової кислоти» – 2001 р.
 4. Кізь О.В. «Синтез, хімічні та біологічні властивості похідних 1-арил-2,4-піролідиндіонів» – 2010 р.

Опубліковано біля 250 наукових  та навчально-методичних праць, основними з яких є:

Підручники

 • Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. ; вид. 3-те, випр., доопр. / Безуглий П.О.,Георгіянц В.А., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г. та ін. / За заг. ред. проф.. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2017. – 456 с. (гриф МОН)
 • Фармацевтическая химия. Учебник для студ. высш. фармац. учебн. завед. ІІІ-ІV уровней аккред.; перевод с укр. /П.А. Безуглый, В.А. Георгиянц, И.С. Гриценко, И.В. Украинец, С.Г. Таран идр./ Под общ.ред. П.А. Безуглого. – Винница: Нова Книга, 2017. -464 с. (гриф МОН).

Навчальні посібники

 • Pharmacetical analysis: the stady guidefor students of higher scools/V.A.Georgiyants, P.O.Bezugly, I.V.Ukrainets [et al.]; edited by V.A.Georgiyants. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2018. – 494 p.
 • Медична хімія. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. /І.С.Гриценко, С.Г.Таран, Л.О.Перехода, та ін.; за заг.ред.І.С.Гриценка. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. – 552с.
 • Збірник тестів з фармацевтичної хімії. Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл./П.О.Безуглий, І.С.Гриценко, В.А.Георгіянц, С.Г.Таран та ін./‒ Х.: НфаУ: Золоті сторінки, 2015. – 304 с. (гриф МОН).
 • Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.О. Безуглий, В.А. Георгіянц, І.С. Гриценко та ін. / За заг. ред. В.А. Георгіянц. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
 • Фармацевтична хімія. Навчальний посібник / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г. та ін. / За заг. ред. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2006. – 552 с. (гриф МОН)
 • Абітурієнту Національної фармацевтичної академії України 2002. 7-е видання, перероб ISBN 966-615-119-7 / В.П.Черних, В.М.Толочко та ін./ За заг. ред. В.П.Черних.‒ Харків: Вид-во НФАУ “Золоті сторінки”, 2002. – 232 с.(гриф МОН).

Методичні рекомендації

 • Фармацевтична хімія. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти/ В.О.Георгіянц, Л.О.Перехода та ін.- НФаУ, 2018.- 136 с.
 • Фармацевтическая химия. Методические рекомендации для соискателей высшего образования ІІІ-V курсов факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация»/Л.А.Перехода, С.Г.Таран, А.И.Федосов и др.- Х.: НФаУ, 2018.- 176 с.
 • Фармацевтична хімія. Методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти до державної атестації (спеціальність «Фармація»/ В.О.Георгіянц, І.В.Українець та ін.- НФаУ, 2018.- 104 с.
 • Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для  здобувачів вищої освіти ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету/ В.О.Георгіянц, Л.О.Перехода та ін.- НФаУ, 2017.- 151 с.
 • Виробнича практика зі стандартизації, контролю якості та сертифікації. Методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»./ – Х.: Вид-во НфаУ, 2015. – 24с.
 • Программа, методические рекомендации и контрольные задания по фармацевтической химии для студентов уровневой формы обучения по специальности «Фармация»./ И.С.Гриценко, С.Г.Таран и др./ – Х.: НфаУ, 2013. – 112с.
 • Виробнича практика з медичної хімії. Типова програма нормативної навчальної дисципліни для студентів вищ. навч.зак. та фарм. факультетів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації  спеціальності «Клінічна фармація»./ І.С.Гриценко, С.Г.Таран та ін./  – Х.: Вид-во НфаУ, 2013. – 12с.
 • Виробнича практика з медичної хімії. Методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності «Клінічна фармація»./ І.С.Гриценко, С.Г.Таран та ін./  – Х.: Вид-во НфаУ, 2013. – 20с.
 • Стандартизація лікарських засобів. Методичні рекомендації для студентів V курсу фармацевтичного факультету./ І.С.Гриценко, С.Г.Таран та ін./  – Х.: Вид-во НфаУ, 2013. – 20с.
 • Фармацевтична хімія. Методичні рекомендації для студентів ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету./ В.О.Георгіянц, І.С.Гриценко, С.Г.Таран таін./  – Х.: Вид-во НфаУ, 2012. – 118с.

 Патенти 

 • Пат.UA 117709, №u 2016 12631; МПК С02F 1/46 (2006.01), А61L 2/14         (2006.01); Таран А.А., Кислицин О.П., Комозинський П.А., Охрімовський А.М., Таран С.Г., Філімонова Н.І., Лєсной В.О., Оранська Д.А.  Спосіб бактерицидної обробки води;  заявники та патентовласники:  Національний аерокосмічний університеті М.Є. Жуковського « Харківський авіаційний інститут» і Національний фармацевтичний університет; заявлено 12.12.1916, опубліковано 10.07.2017, Бюл. № 13.    
 • Пат.98446U Україна, МПК С07D 207/00 А61К 31/40. 1-Феніл-4-о-толіл­аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну та протизапальну активність / Зубков В. О., Таран С. Г, Гриценко І. С., Кізь О. В., Яковлєва Л. В, Шаповал О. М., Литвиненко Г. Л. №200805674;заявл.30.04.2008, опубл. 25.05.2012, бюл.№10.                                            
 • Пат. 90523U Україна, МПК С07D 207/38, А61Р 29/00. 4-Бензіламіно-1-феніл-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну та протизапальну активність / Зубков В. О., Таран С. Г., Кізь О. В., Яковлєва Л. В., Шаповал О. М., Литвиненко Г. Л. №200800088,заявл.02.01.2008,опубл.11.05.2010.бюл.№9.
 • Пат. 90547 U Україна, МПК С07D 207/38 А61Р 39/06. 1-Феніл-4-о-толіл­аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє антиоксидантну активність / Зубков В. О., Таран С. Г., Кізь О. В., Вороніна Л. М., Стрель­ченко К. В., Красільнікова О. А.; заявник і власник патенту Національний фарма­цевтичний університет. – № а 2008 05672 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
 • Пат. 86231 Україна, МПК С07D 207/38, 207/30, А61Р 29/00, С07D 207/335. Застосування 1-фенил-4-феніламіно-1,5-дигідропірол-2-он, як за­собу, який проявляє анальгетичну активність / Зубков В. О., Таран С. Г, Гриценко І. С, Кізь О. В., Яковлєва Л. В, Шаповал О. М. ; заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. – № а 2006 11602 ; заявл. 03.11.06 ; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7.
 • Пат. 357414 U Україна, МПК С07D 207/00 А61К 31/40. 1-Феніл-4-о-толіл­аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну та протизапальну активність / Зубков В. О., Таран С. Г, Гриценко І. С., Кізь О. В., Яковлєва Л. В, Шаповал О. М., Литвиненко Г. Л., заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. – № u 2008 05676 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 10.11.2008. Бюл. № 21.
 • Пат. 35938 U Україна, МПК С07D 207/00 А61К 31/40. 1-Феніл-4-о-толіл­аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє антиоксидантну активність / Зубков В. О., Таран С. Г. та ін. ; заявник і власник патенту Національний фарма­цевтичний університет. – № u 2008 05673 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.
 • Пат. 23664 U Україна, МПК С07D 207/26, А61К 31/40, С07D 207/335. 1-Фе­нил-4-феніламіно-1,5-дигідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну активність/ Зубков В. О., Таран С. Г ., Гриценко І. С. та ін.; заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. – № u 2006 11590 ; заявл. 03.11.06 ; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8.

Патент України на винахід  65914А, МПК 7 А61К31/47, А61К9/20. Засіб для лікування захворювань, пов’язаних з гіперфункцією щитовидної залози               

    Індекс Хірша  –  8.

Читає курси лекцій з фармацевтичної хімії, медичної хімії, фармацевтичної та косметичної хімії, стандартизації лікарських засобів, методів дослідження метаболізму лікарських засобів.

image_pdfimage_print