Ткачова Оксана Віталіївна

ткачова оксанаТкачова Оксана Віталіївна – доктор фармацевтичних наук (2014), доцент кафедри фармакоекономіки (2007)

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4, НФаУ

E-mail:  ph-econom@nuph.edu.ua

Тел./факс (057)65-88-95
Науковий профіль: 
                                    

 

Коротка біографія

Ткачова Оксана Віталіївна народилася 13 лютого 1971 року в м. Києві. У 1988 р. закінчила ЗОШ № 122 (м. Київ), у 1995 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» та отримала рекомендацію на наукову роботу. У ЦНДЛ НФаУ продовжила свою професійну діяльність на посаді молодшого наукового співробітника (1995-2002 рр.), а потім наукового співробітника (2003-2004 рр.). У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне вивчення протизапальних та репаративних властивостей мазей  альтанової  2% та ліповіт, створених на основі субстанцій природного походження» за спеціальністю «Фармакологія».  Протягом 2004-2006 р.р. Ткачова О.В. працювала асистентом, а з 2007 р. – доцентом на кафедрі фармакоекономіки. У 2009 р. Ткачова О.В. отримала другу вищу освіту в НФаУ за напрямом підготовки «Економіка підприємств». Протягом 2011-2013 р.р. навчалась в докторантурі НФаУ за державним замовленням. У 2014 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Фармакологія» на тему: «Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів, створених на основі природних субстанцій і призначених для місцевого лікування ранового процесу» та отримала науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. У теперішній час Ткачова О.В. працює доцентом кафедри фармакоекономіки.

Громадська діяльність: доцент О. В. Ткачова є членом оргкомітету щорічної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» та членом апробаційної вченої ради (зі спеціальності «14.03.05 – фармакологія») з захисту дисертаційних робіт. На кафедрі фармакоекономіки виконує обов’язки відповідального за підготовку до фахової експертизи КРОК-2 за спеціальністю «Клінічна фармація», відповідального за організацію курсів понад обсяги навчального процесу «Підготовка фармацевтичного представника».

Наукова школа: під керівництвом доц. О. В. Ткачової виконується кандидатська дисертація Сілаєвим А. О. на тему «Фармакоекономічні підходи до оптимізації фармакотерапії дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції».

Наукові праці Ткачової О. В. – співавтор понад 300 наукових робіт, в т.ч. патентів – 6, статей – 173, тез доповідей – 112, навчальних посібників та методичних розробок для навчального процесу – 12, наукових методичних рекомендацій – 2.

Дані про особисті здобутки (перемоги у конкурсах, нагородження грамотами, дипломами, інші відзнаки).

У вересні 2016 р. Ткачова О.В. нагороджена почесною грамотою НФаУ за сумлінну і плідну працю, професіоналізм, внесок у розвиток Університету, відданість справі та з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника.

Міжнародна діяльність (членство у професійних асоціаціях, гранти, закордонні відрядження, лекції майстер-класів)

Ткачова О.В. приймає участь у роботі щорічного європейського конгресу з фармакоекономічних досліджень, на які у 2014-2016 роках отримала гранти від міжнародної європейської асоціації фармакоекономічних досліджень (ISPOR). Є членом українського відділення Міжрегіональної суспільної організації «Общество фармакоэкономических исследований», членом Асоціації фармакологів України, членом оргкомітету щорічної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку».

Методичні наукові рекомендації:

 1. Яковлєва Л.В. Підготовка та захист дипломних і магістерських робіт на кафедрі фармакоекономіки: метод. рек. для здобувачів вищ. освіти ден. та заочн. форм навч. спец. “Фармація” ОП “Клінічна фармація” / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова; за заг. ред. проф. Л. В. Яковлєвої. – Х.: НФаУ, 2018. – 46 с.
 2. Фармакоекономічні основи формулярної системи : метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  39 с.
 3. Фармакоекономічні основи формулярної системи: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова  – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  39 с. 
 4. Формулярна система і стандарти лікування: Метод. рек. для самост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлєва, О.О.Герасимова, Н.В. Бездітко, О.В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О.М. Кириченко, Н.О. Матяшова – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. –  38 с.
 5. Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран  (методичні рекомендації) / Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, Я. О. Бутко, Ю.Б. Лар’яновська. – Київ: ДЕЦ МОЗ України, 2013. – 52 с. 
 6. Яковлєва Л. В. Алгоритм доклінічного вивчення препаратів для місцевого лікування ранового процесу (методичні рекомендації) / Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, Я. О. Бутко. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2013. – 32 с. 

Навчальні посібники :

 1. Modern methods of biological systems study: an educational and methodical manual for classroom, after classroom and individual works for getting of higher educations pecialty 8.12020101 «Pharmacy» / L.V. Iakovlieva, O.V. Tkachova, O.O. Gerasymova. Edited by L.V. Iakovlieva. – Kharkiv.: NUPh, 2018. – 84 p.
 2. Современные методы исследования биологических систем: лекционный журнал / Л. В. Яковлева, О. И. Ткачева, О. А. Герасимова, О. Г. Бердник; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. ‒ Х. : НФаУ, 2018. − 223 с.
 3. Фармакоекономіка: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Яковлєва, Н.В. Бездітко, О.О. Герасимова, О.Я. Міщенко, І.В. Карбушева, О.В. Ткачова, Н.М. Беркало ; за ред. Л. В. Яковлєвої. – 2 вид. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2017. – 208 с.
 4. Підготовка фармацевтичного представника : навч. посіб. / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова та ін. ; під заг. ред. проф. Л. В. Яковлєвої. ‒ Х. : НФаУ, 2017. − 263 с.
 5. Modern methods of investigation of biological systems : lection notebook [електронний ресурс] / L.V. Iakovlieva, O.V. Tkachova, O.O. Herasymova, O. G. Berdnik ; under the general editorship of L.V. Iakovlieva. – Kh.: NUPh, 2017. – 140 p.
 6. Современные методы исследования биологических систем : лекционный журнал [электронный ресурс] / Л. В. Яковлева, О. И. Ткачева, О. А. Герасимова, О. Г. Бердник; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. ‒ Х. : НФаУ, 2017. − 140 с. 
 7. Сучасні методи дослідження біологічних систем : лекційний журнал [електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова, О. О. Герасимова, О. Г. Бердник ; під заг. ред. проф. Л. В. Яковлєвої. ‒ Х. : НФаУ, 2017. − 140 с. 
 8. Подготовка фармацевтического представителя: учеб. пособие / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. В. Ткачева и др. ; под общ. ред. проф. Л. В. Яковлевой. ‒ Х. : НФаУ: Золотые страницы, 2016. − 260 с. 
 9. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О.Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  203 с.: 
 10. Фармакоекономічні основи формулярної системи : навч. посіб. для роботи на практ. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг» [Електронний ресурс]  / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  196 с.  
 11. Формулярна система і стандарти лікування: Навч. посіб. для роботи на практ. та семінар. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова, О. Я. Міщенко, О. М. Кириченко, Н. О. Матяшова.  – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. –  133 с. 
 12. Современные методы исследования биологических  систем:   учебное пособие для аудиторной работы, внеаудиторной и самостоятельной подготовки студентов  специальностей  110206, 7.12020102  – «Клиническая  фармация», 7.12020101, 8.12020101  – «Фармация», 7.110202, 7.12020104  – «Технология  парфумерно-косметических  средств / Л.В. Яковлева, О.В. Ткачева, О.Н. Кириченко и др.; под ред. Л.В. Яковлевой. – Х.: НФаУ, 2015. – 159 с.  
 13. Организация системы здравоохранения и медицинское страхование: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов специальности 6.030504 «Экономика предприятий» [Електронний ресурс] / Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко, О. В. Ткачева,  О.А. Герасимова. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 86 с.

Членство у фахових асоціаціях

 • Асоціація фармакологів України;
 • Міжнародна спілка загальної та клінічної фармакології (IUPHAR);

Дисципліни, які викладає доктор наук

 • Фармакоекономіка
 • Фармакоекономічні основи формулярної системи
 • Основи охорони здоров’я та страхова медицина
 • Підготовка фармацевтичного представника
 • Сучасні методи досліджень біологічних систем
image_pdfimage_print