Ведерникова Ірина Олексіївна

Ведерникова Ірина Олексіївна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри неорганічної хімії

Адреса: вул.Валентинівська (Блюхера), 4, м. Харків

Тел. (057) 67-92-07

E-mail: ivedernykova@gmail.com

Науковий профіль:

                  

 

Ведерникова Ірина Олексіївна, народилася 08 жовтня 1970 р. у місті Харків. У 1993 р. закінчила з відзнакою Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин».

У Національному фармацевтичному університеті працює з 2000р. на кафедрі неорганічної хімії: 2000-2006 – на посаді асистента, з 2006р. – доцент кафедри. У січні 2013 захистила докторську дисертаційну роботу на темою «Синтез, властивості та біологічна активність магнітних матеріалів для створення магнітних лікарських форм» за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» (науковий консультант – проф. Левітін Є.Я.). З 2015 р. – професор кафедри неорганічної хімії.

Член апробаційних рад НФаУ із спеціальностей «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» та «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Наукові дослідження присвячені синтезу та дослідженню магнітних наночастинок для магнітних систем доставки ліків. За темою опубліковано більше 110 наукових та навчальних робіт, з яких більше 20 статей у провідних фахових міжнародних виданнях. Керує кандидатською дисертаційною роботою Фаталієвої А.В. «Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей наночасток цинкзаміщеного магнетиту для створення магнітокерованих фармацевтичних препаратів».

Навчальні посібники

 • Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти фармац. вузів і фармац. фак. мед. вузів III–IV рівня акредитації. Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Антоненко О.В., та ін. – Х., 2017. – 134 с.
 • Левитин Е.Я., Ведерникова И.А., Коваль А.А., Крыськив О.С., Чан Т.М., Антоненко О.В. Биоактивность неорганических соединений. – Х.: НФаУ, 2018. – 84 с.
 • Levitin Ye. Ya., Vedernykova I.O., Koval A.O., Kryskiv O.S., Kovalska O.V. Bioactivity of inorganic compounds. – : NUPh, 2018. – 88 p.
 • Неорганическая химия. Лабораторний практикум. ЧастьI: уч.-метод. пособие для студ.фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, А.Н.Бризицкая и др.; под общей редакцией Е.Я. Левитина. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 87 с.
 • Неорганическая химия. Лабораторний практикум. Часть ІI: уч.-метод. пособие для студ.фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, А.Н.Бризицкая и др.; под общей редакцией Е.Я. Левитина. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 64 с.
 • Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry. I Module / Ye. Ya. Levitin, O.V. Antonenko, А. М. Brizitskaya, I.A. Vedernikova, I. D. Roy, N. V. Turchenko, A.A. Koval, O.S. Kriskyv, Ye. А. Katrechko // Х.:Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 87
 • Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry. IІ Module / Ye. Ya. Levitin, O.V. Antonenko, А. М. Brizitskaya, I.A. Vedernikova, I. D. Roy, N. V. Turchenko, A.A. Koval, O.S. Kriskyv, Ye. А. Katrechko // Х.:Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 64 p.
 • Неорганическаяхимия. Конспект лекций. Часть I: пособие для студ.фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, И. А. Ведерникова. – Х.: Изд-во. «ЭСЭН», 2014. – 65 с.
 • Неорганическаяхимия. Конспект лекций. Часть ІI: пособие для студ.фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В. Антоненко, И.А. Ведерникова. – Х.: Изд-во. «ЭСЭН», 2014. – 57 с.
 • Неорганічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. вищ. фар мац .закладів, заочн. форми навч. / Є. Я. Левітін, О. В. Антоненко, А. М. Бризицька та ін. ; за заг. ред. Є. Я. Левітіна. – Х. : Изд-во. «ЭСЭН», – 89 с.
 • Неорганічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. вищ. фар мац .навч. закл. / Є. Я. Левітін, О. В. Антоненко, А. М. Бризицька та ін. ; за заг. ред. Є. Я. Левітіна. – Х. :НФаУ : Золоті сторінки, 2012. – 148с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту (лист №1/11-4523 від 03.06.2011))
 • Общая и неорганическая химия: учебн. пособ. для студ. уровневого образования фармац. вузов и фармац. фак. мед.ВУЗов III – IV уровня аккредитации / Е. Я. Левитин, О. В. Антоненко, А. Н. Бризицкая и др. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2012. – 219с.
 • General and inorganic chemistry : Textbook for students of higher schools / Levitin Ya., Vedernikova I.A. – Kharkiv : Publishing House of NUPh : Golden Pages, 2009. – 360 p. (Рекомендовано МOH України (лист №1А/18-Г-2108 від 09.10.2008))
 • General and inorganic chemistry: the textbook for the students of pharmaceutical universities and pharmaceutical faculties of higher medical education / Levitin Ya. Vedernikova I.A. – Kharkiv: NUPh publishers, 2005. – 220 p.
 • The collection of theoretical questions and test tasks in inorganic chemistry: for students of higher school / Levitin Ya., Vedernikova I.A. – Kharkiv: NUPh Publishers, 2007. – 76 p.
 • Мeтодичнi вказівки по номенклатурi неорганiчних сполук / Ведерникова И.А., Левитин Е.Я., Антоненко О.В. – Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 28c.
 • Программа и контрольные задания по неорганической химии для студентов заочной формы обучения / Ведерникова И.А., Левитин Е.Я., Бризицкая А.Н., Рой И.Д., Оноприенко Т.А., Турченко Н.В., Антоненко О.В., Цихановская И.В., Катречко Е.А. // Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 58c.
 • Методичні вказівки по неорганіческой хімії для студентів заочного відділення / Є.Я. Левітін, О.В. Антоненко, І.О. Ведерникова, А.М. Бризицька, I.Д.Рой, Н.В.Турченко, Т.О. Онопрiєнко – Харкiв: Вид-во НФаУ, 2007. – 45 с.

Методичні рекомендації

 • Levitin Ye. Ya., Vedernykova I.O., Koval A.O., Kryskiv O.S. General and Inorganic Chemistry: Guideline for preparation to the final module control. – : NUPh, 2018. – 23 p.
 • The collection of theoretical questions and test tasks in inorganic chemistry: for students of higher school / Levitin Ya., Vedernikova I.A. – Kharkiv: NUPh Publishers, 2007. – 76 p.
 • Мeтодичнi вказівки по номенклатурi неорганiчних сполук / Ведерникова И.А., Левитин Е.Я., Антоненко О.В. – Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 28c.
 • Программа и контрольные задания по неорганической химии для студентов заочной формы обучения / Ведерникова И.А., Левитин Е.Я., Бризицкая А.Н., Рой И.Д., Оноприенко Т.А., Турченко Н.В., Антоненко О.В., Цихановская И.В., Катречко Е.А. // Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 58c.
 • Методичні вказівки по неорганіческой хімії для студентів заочного відділення / Є.Я. Левітін, О.В. Антоненко, І.О. Ведерникова, А.М. Бризицька, I.Д.Рой, Н.В.Турченко, Т.О. Онопрiєнко – Харкiв: Вид-во НФаУ, 2007. – 45 с.

Професор Ведерникова І.О. викладає дисциплині “Загальна та неорганічна хімія”, “Біоактивність неорганічних сполук”.

Print Friendly, PDF & Email