Власов Сергій Віталійович

Власов Сергій Віталійович, доцент кафедри органічної хімії, доктор фармацевтичних наук, доцент

Адреса: Харків-168, вул. Валентинівська, 4.

Тел.: 0572-67-93-70, 0572-67-93-73, 0572-67-93-73

E-mail: orgchem@nuph.edu.ua 

Науковий профіль 

          

 

 

Народився 1980 р. Освіта вища: 2002, Національна фармацевтична академія, провізор; 2003, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, хімік, викладач хімії; 2003, Національний фармацевтичний університет, магістр фармації. Кандидат хімічних наук з 2007 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, за темою “Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами” (науковий керівник – член-кор. НАН України, проф. Черних В.П.). Доцент кафедри органічної хімії НФаУ з 2008 року. Доктор фармацевтичних наук з 2017 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при НФаУ, за темою “Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-заміщених тієно[2,3-d]піримідинів” (науковий консультант – акад. НАН України, проф. Черних В.П.).

Громадська діяльність:

Є членом Апробаційної ради НФаУ з спеціальності 15.00.02. У 2007-2017 рр. очолював гурток СНТ кафедри органічної хімії НФаУ та був секретарем секції «Синтез фізіологічно активних речовин» Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», з 2011-2014 рр. – членом Ради молодих Вчених НФаУ, 1998-2000 рр. – головою Ради Студентського наукового товариства НФАУ.

Видавнича діяльність

Навчальні посібники (співавтор):

  1. Прикладна ІЧ-спектроскопія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Л.А. Шемчук, С.В. Власов та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.
  2. Organic chemistry tests collection: Manual for the students of higher educ. establ. / Under the editorship of V.P. Chernykh. — Kh. National University of Pharmacy, 2008 – 319 p.; 2011 – 319 р.

брав участь у підготовці навчального посібника:

Chernykh V.P., Shemchuk L.A. Organic chemistry. Basic lecture course: The study guide for students of higher schools / Edited by V.P. Chernykh.– 4 ed., rev. and enl.– Kharkiv: NUPh, Original, 2011. – 440 p.

Співавтор методичних рекомендацій

  1. Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації з органічної хімії (для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти зі спеціальностей: “Фармація”, „Технологія парфумерно-косметичних засобів, „Клінічна фармація”, „Технологія фармацевтичних препаратів”, „Біотехнологія”. / Бризицька О.А., Шемчук Л.М., Шпичак Т.В., Горячий В.Д., Орленко І.В., Боряк Л.І., Старчикова І.Л., Билов І.Є., Ситнік К.М., Власов С.В., Арзуманов П.С., Криськів О.С., Різак Г.В. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – 85 с. [Затверджено ЦМК НФаУ (протокол №2 від 24.03.2011 р.)]
  2. Лабораторний журнал з органічної хіміі для студентів ІІ курсу денного відділення НФаУ. / Черних В.П., Шемчук Л.А., Колеснікова Т.О., Шемчук Л.М., Шпичак Т.В., Боряк Л.І., Горячий В.Д., Орленко І.В., Старчикова І.Л., Бризицька О.А., Билов І.Є., Ситнік К.М., Власов С.В., Арзуманов П.С., Левашов Д.В. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 52 c. [Рекомендовано ЦМР НФаУ (протокол 2 № від 27.03.14)].
  3. Лабораторный журнал по органической химии для студентов ІІ курса заочного отделения НФаУ. / Черных В.П., Шемчук Л.А., Колесникова Т.А., Шемчук Л.М., Шпичак Т.В., Боряк Л.И., Горячий В.Д., Орленко И. В., Старчикова И.Л., Бризицкая О.А., Былов И.Е, Сытник К.М., Власов С.В., Арзуманов П.С., Левашов Д.В. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – – 64 c. [Рекомендовано ЦМР НФаУ (протокол 2 № від 27.03.14)].

Укладач монографій:

  • История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета: в 2–х кн. Кн. 2. Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство / Т. В. Шпичак, Л. А. Шемчук, Е. Л. Снитковский, И. С. Гриценко, О. С. Крыськив, Л. И. Боряк, О. А. Бризицкая, П. С. Арзуманов, И. Е. Былов, С. В. Власов, К. М. Сытник, Д. В. Левашов, В. В. Хивренко, Е. М. Архипцова. – Х. : Золотые страницы, 2009. – 904 с.
  • С. М. Коваленко. До 50–рiччя з дня народження та 25–рiччя науково–педагогiчної i громадської дiяльностi : бiблiогр. / I. О. Журавель, О. В. Ткаченко, С. В. Власов, Л. В. Євсєєва, Н. А. Третякова, Н. Б. Гавриш, В. В. Хiвренко, С. В. Ярмак, Л. З. Луцик. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 112 с

Фармацевтична енциклопедія України

При підготовці до видання «Фармацевтичної енциклопедії України»: 2010 р., друге, доповнене видання – автор 10 статей; 2016 р., третє, доповнене видання – автор 10 статей.

Автор та співавтор наукових публікацій: 55 статтей в наукових журналах; 17 статей в іноземних журналах; 10 патентів України на винаходи та корисні моделі; цитування «Scopus» – 57; індекс Хірша (Scopus) – 5.

На кафедрі органічної хімії Власов С.В. викладає курси “Органічна хімія”, “Біоорганічна хімія”, “Інструментальні методи аналізу органічних речовин”, “Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук” для вітчизняних та іноземних тому числі англомовних студентів. є тьютором дистанційних курсів.

 

Print Friendly, PDF & Email