2010 рік (Підручники, навчальні посібники, лекції.)

ПІДРУЧНИКИ

 

 

Бiофармацiя : пiдруч. для студ. вищих фармац. навч. закладiв i фармац. ф–тiв вищ. мед. навч. закладiв IV рiвня акредидацiї / О. I. Тихонов, Т. Г. Ярних, I. А. Зупанець, О. С. Данькевич, О. Є. Богуцька, Н. В. Бездiтко, Ю. М. Азаренко, Ю. В. Левачкова. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2010. – 240 с.

У підручнику містяться сучасні відомості з біофармації : основні терміни і поняття, фармацевтичні фактори та їх зміст, біологічна доступність лікарських речовин, фармако-технологічні методи оцінки розпадання, розчинності і вивільнення лікарських речовин із лікарських препаратів. За видами лікарських форм широко представлені біофармацевтичні дослідження, спрямовані на створення нових лікарських препаратів.

 

Клiнiчна фармакологiя : пiдруч. / О. Я. Бабак, О. М. Бiловол, Н. П. Безугла та iн. – 2–ге вид., перероб. та доп. – К. : Медицина, 2010. – 776 с.

Процеси та апарати хiмiко–фармацевтичних виробництв : пiдруч. / О. I. Зайцев, А. М. Чернов, О. В. Кутова, О. В. Шаповалов. – Х. : Вид–во НФаУ : Оригiнал, 2010. – 854 с.

Тєлєжкiна, О. О. Українська мова. Стилiстика 10 клас (профiльний рiвень) / О. О. Тєлєжкiна, Н. О. Лисенко. – Х. : Вид–во “Ранок”, 2010. – 40 с.

Фармакотерапия : учеб. для стед. высш. учеб. заведений / Б. А. Самура, О. Я. Бабак, Ю. М. Колесник и др. – 4–е изд., перераб. и доп. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2010. – 800 с.

Физическая и коллоидная химия : учеб. / В. И. Кабачный, Л. К. Осипенко, Л. Д. Грицан, В. П. Колесник, Т. А. Томаровская, Я. А. Лабузова. – 2–е изд., перераб. и доп. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 432 с.

 

 

Manual to practical classes in first medical aid: textbook / B. B. Samura, I. V. Kireyev, B. A. Samura, V. F. Chernykh, L. M. Chernovaty, M. R. Plotkin. – Kharkiv : NUPh, 2010. – 180 p.

У посібнику, відповідно до програми з першої долікарської допомоги, наведені основні теоретичні питання, необхідні для вивчення дисципліни, навчальні завдання для контролю засвоєння матеріалу.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Автоматизацiя робочого мiсця менеджера : навч. посiбник  для студентiв спец. “Менеджмент органiзацiй” / С. О. Бриксiн, Д. В. Карамишев, В. О. Могилко, М. В. Мiналов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 79 с.

Гигиена в фармации : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Л. С. Стрельников, В. В. Чикиткина, О. П. Стрилец, Е. В. Щербак, Г. И. Кабачный, И. В. Трутаев. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 392 с.

Дiдок, Ю. В. Менеджмент органiзацiй : навч.–метод. посiбник для магiстрiв спецiальностi “Адмiнiстративний менеджмент” / Ю. В. Дiдок, Д. В. Карамишев, I. О. Кононов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 100 с.

Дисбиотические состояния пищеварительной, дыхательной, ротовой систем и кожи: этиопатогенез, диагностика, клиника, лечение, профилактика : пособие для студентов, интернов, спец. фармации, врачей / С. В. Валюх, С. Ю. Штрыголь, А. Ф. Пиминовв, С. В. Кузнецов, Е. В. Бондарев, С. И. Степанова, Э. В. Супрун, В. Ф. Осташко, А. Е. Карпенко, С. Н. Ролик, С. В. Москаленко. – Х., 2010. – 83 с.

 

 

Допомiжнi речовини в технологiї лiкiв: вплив на технологiчнi, споживчi, економiчнi характеристики i терапевтичну ефективнiсть: навч. посiбник для студ. вищ. фармац. навч. закладiв / I. М. Перцев, Д. I. Дмитрiєвський, В. Д. Рибачук, В. М. Хоменко, О. П. Гудзенко, О. М. Котенко, Ю. С. Маслiй. – Х. : Золотi сторiнки, 2010. – 600 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання впливу допоміжних речовин на різнопланові властивості та терапевтичну ефективність ліків, наведено опис (фармакопейний статус, синоніми, методи одержання, властивості та функціональна роль при виробництві/приготуванні ліків) понад 250 допоміжних речовин; їх можлива взаємодія з активними речовинами; роль при створенні новітніх ліків; випадки їх використання як активних фармацевтичних інгредієнтів.

 

Дроговоз, С. М. Фармакология на ладонях : учеб. пособие / С. М. Дроговоз– Х. : ООО “ПП “Плеяда”, 2010. – 112 с.

Збiрка навчальних модулiв i тестiв з фармацевтичної технологiї та клiнiчної фармацiї : навч. посiб. для викладачiв фармац. та мед. вузiв, слухачiв системи пiслядипломної освiти, фахiвцiв фармац. галузi / О. Ф. Пiмiнов, С. Ю. Штриголь, Д. Л. Великий, С. В. Гарна, В. М. Кузнєцова, Е. В. Супрун, Л. I. Шульга, В. Ф. Осташко, С. В. Валюх, В. К. Яковенко, Г. I. Квiтчата, О. В. Лукiєнко, Н. А. Цубанова, В. А. Якущенко, Є. В. Бондарєв, С. Б. Дирявий, Т. Д. Губченко, В. О. Шевченко, Н. А. Домар, С. М. Ролiк, О. В. Товчига. – Х. : ФОП “Азамаєв В.Р.”, 2010. – 236 с.

История Украины : учеб. пособие / Н. Н. Савченко, Р. И. Филиппенко, С. М. Куделко, О. К. Малютина. – Х., 2010. – 272 с.

Карамишев, Д. В. Технiка адмiнiстративної дiяльностi : навч.–метод. посiб. для магiстрiв спец. “Адмiнiстративний менеджмент” / Д. В. Карамишев, I. О. Кононов, С. О. Бриксiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 89 с.

Каталог технологического оборудования химико–фармацевтической промышленности : учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Чуешов, А. А. Сичкарь, Е. В. Гладух, и др. – Винница: НОВА КНИГА, 2010. – 272 с.

Кононов, I. О. Управлiння персоналом : посiб. для студ. екон. спец. всiх форм навч. / I. О. Кононов, Д. В. Карамишев, С. О. Бриксiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 250 с.

Кононов, I. О. Управлiння персоналом в питаннях та вiдповiдях : навч. посiб. для студ. екон. спец. всiх форм навч. / I. О. Кононов, Д. В. Карамишев, С. О. Брискiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 222 с.

Лабораторнi дослiдження в педiатрiї : навч. посiб. для студ. мед., фармац. навч. закладiв та сiмейних лiкарiв / О. I. Залюбовська, Г. П. Фомiна, В. В. Зленко, М. Є. Березнякова, О. М. Литвинова, Л. В. Деримедвiдь, М. В. Савiна, Л. В. Карабут, Ю. Н. Авiдзба, О. М. Яворська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 280 с.

Латинiн, М. А. Iнвестицiйний менеджмент : посiб. для студ. спец. “Менеджмент органiзацiй” / М. А. Латинiн– Х., 2010. – 180 с.

Медицинская микология с основами микотоксикологии : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / Д. В. Леонтьев, А. Г. Сербин, В. В. Россихин, В. С. Бондарь, В. П. Буряк, И. А. Юрченко, А. В. Кочергина, А. И. Панасенко, Ю. Ю. Малиновский, В. В. Парченко, А. Г. Каплаушенко. – Х. : Колорит, 2010. – 142 с.

Медицинское и фармацевтическое товароведение: практикум / В. Г. Демьяненко, В. А. Афанасьева, А. В. Проскочило, С. В. Бреусова. – К. : ВСИ “Медицина”, 2010. – 296 с.

Медичне та фармацевтичне товарознавство: практикум / В. Г. Дем’яненко, В. А. Афанасьєва, А. В. Проскочило, С. В. Бреусова. – К. : ВСВ “Медицина”, 2010. – 296 с.

Менеджмент та маркетинг у фармацiї : навч. посiб. для самостiйної роботи студентiв (тестовi завдання з поясненнями) / З. М. Мнушко, Н. М. Скрильова, Н. В. Сотнiкова, М. М. Кобець, Ю. М. Кобець, Л. П. Дороховаа, М. М. Слободянюк, О. П. Пiвень, А. Б. Ольховська, I. Л. Оккерт, О. Ю. Рогуля, Н. О. Пузак, З. Р. Сафiулiна, Н. В. Чмихало, I. О. Шевченко, О. В. Шуванова, О. В. Шевченко, С. В. Жадько, О. М. Воронiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 224 с.

Мехедькина, Т. А. Русский язык. Вводно–предметный курс по научному стилю речи: для иностранных студентов подготовительного факультетов (инженерный профиль) / Т. А. Мехедькина, Н. Н. Филянина, Т. П. Цапко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 74 с.

Микробиология в схемах, рисунках и таблицах : учеб. пособие для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов / Н. И. Филимонова, М. М. Великая, О. Г. Гейдерих и др. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 111 с.

Ожирiння. Сучаснi аспекти лiкування: фармакотерапiя, гомеопатiя, фiтотерапiя, дiєтотерапiя та хiрургiчнi методи лiкування : посiб. для студентiв, iнтернiв, фахiвцiв фармацiї, лiкарiв. / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, О. Ф. Пiмiнов, В. Ф. Осташко, С. В. Степанова, Л. I. Шульга, Д. В. Оклей, С. В. Валюх. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 107 с.

 

 

Основи клiнiчної медицини: симптоми та синдроми в практичнiй фармацiї : навч. посiбник для студентiв вищ. фармац. навч. закладу i фармац. ф–тiв вищ. мед. навч. закладiв IV рiвня акредитацiї / I. А. Зупанець, С. Б. Попов, Ю. С. Рудик, Є. Ф. Грiнцов, Н. П. Безугла, С. К. Шебеко, В. В. Пропiснова, С. В. Мiсюрьова, Т. С. Сахарова, О. О. Тарасенко, С. М. Зiмiн, I. А. Отрiшко, К. М. Ткаченко, О. О. Андрєєва, А. М. Семенов, Т. С. Жулай, О. М. Лiщишина. – Х. : Золотi сторiнки, 2010. – 92 с.

Навчальний посібник містить інформацію про етіологію, патогенез, клінічні прояви і підходи до лікування основних захворювань внутрішніх органів, представлену у вигляді структурних схем. Такий варіант викладу дозволяє засвоїти матеріал як логічно, так і з використанням зорових образів.

 

 

 

 

 

Побочное действие лекарств (Логика безопасности лекарств) : учеб.–справ. / С. М. Дроговоз, А. П. Гудзенко, Я. А. Бутко, В. В. Дроговоз. – Х. : “СИМ”, 2010. – 480 с.

Настоящая книга – это уникальный учебник-справочник, в котором систематизированныданные о неблагоприятных побочных действиях (ПД) лекарств. Собрана, проанализированна и логически унифицирована информация о ПД лекарств. В учебнике-справочнике представлены типичные и редкие ПД лекарств, механизмы ПД, факторы, которые способствуют или уменьшают ПД лекарств, ПД при взаимодействии лекарств. Приведены данные о возможных ПД лекарств в гериатрии, при беременности и грудном вскармливании. Даны рекомендации по профилактике ПД.

 

 

 

 

 

 

Практикум з технологiї ветеринарних препаратiв : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв / Т. Г. Ярних, Н. Ф. Орловецька, Н. В. Хохленкова, В. Б. Духницький, В. М. Чушенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 179 с.

Практикум з технології ветеринарних препаратів включає теоретичні питання для самопідготовки, короткий інформаційний матеріал до кожного лабораторного заняття, а також приклади відповідей на навчальні завдання. Додаток містить витяги з нормативно-правових актів у галузі ветеринарної медицини, відомості про разові дози лікарських речовин для тварин і питання до письмового контролю.

 

Рациональная фармакокоррекция проблем витаминно–минерального обмена : пособие для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминовв, В. М. Кузнецова, Л. И. Шульга, С. Н. Ролик, Л. А. Федорова. – Х., 2010. – 100 с.

Рубан, О. А. Практикум з промислової технологiї лiкарських засобiв для студентiв спецiальностi “Фармацiя” / О. А. Рубан. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 227 с.

Рубан, О. А. Сучаснi фармацевтичнi технологiї : навч. посiб. до лабор. занять магiстрантiв денної, вечiрньої та заочної форми навчання спецiальностi 7.110201 “Фармацiя” / О. А. Рубан. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 149 с.

Стратегiчний менеджмент: навч. посiб. для студ. спец. “Менеджмент органiзацiй” / С. О. Бриксiн, Д. В. Карамишев, А. О. Дєгтяр, I. О. Кононов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 198 с.

Сумець, О. М. Логiстика: теорiя, ситуацiї, практичнi завдання. Ч.1. Логiстика як iнструмент ринкової економiки : навч. посiбник / О. М. Сумець, О. Б. Бiлоцеркiвський, I. П. Голофаєва. – Х. : Мiськдрук, 2010. – 212 с.

Сумець, О. М. Стратегiчний менеджмент : навч. посiбник / О. М. Сумець, I. М. Бондаренко. – К. : Хай. –Тек Прес, 2010. – 240 с.

Сумець, О. М. Стратегiя пiдприємства: теорiя, ситуацiї, приклади : навч. посiбник / О. М. Сумець, Є. М. Iгнатова. – 2–ге вид., перероб. та доп. – Х. : Мiськдрук, 2010. – 322 с.

Cумець, О. М. Товарно–iнновацiйна полiтика: навч. посiбник / О. М. Cумець, Є. М. Iгнатова. – К. : Хай. –Тек Прес, 2010. – 368 с.

Сучаснi аспекти лiкування: фармакотерапiя, гомеопатiя, фiтотерапiя, дiєтотерапiя та хiрургiчнi методи лiкування: посiбник для студентiв, iнтернiв, фахiвцiв фармацiї, лiкарiв / Є. В. Бондарев, С. Ю. Штриголь, О. Ф. Пiмiнов, В. Ф. Осташко, С. В. Степанова, Л. I. Шульга, Д. В. Оклей, С. В. Валюх. – Х., 2010. – 107 с.

Токсикологическая химия : конспект лекций / А. И. Панасенко, В. С. Бондарь, В. П. Буряк, А. Г. Каплаушенко, В. В. Парченко, С. А. Карпушина, Е. Г. Погосян, И. В. Мельник, А. С. Гоцуля. – Запорожье, 2010. – 312 с.

Українська мова для iноземних студентiв : навч. посiб. / В. В. Лисенко, Р. М. Кривко, К. I. Свiтлична , Т. П. Цапко. – К., 2010. – 240 с.

 

 

Фармакотерапiя з фармакокiнетикою : навч. посiб. для студ. вищих фармац. навч. закладiв / Б. А. Самура, О. О. Рябова, Н. В. Ромасько, Б. Б. Самура, I. В. Кiреєв, Л. В. Деримедвiдь. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 228 с.

У навчальному посібнику подано ключові питання фармакокінетики лікарських засобів, загальні відомості про етіологію, патогенез, клінічні прояви та основні напрями і схеми проведення раціональної фармакотерапії різних захворювань. Наведено питання та завдання для самоперевірки засвоєння знань, тестовий контроль рівня знань, умінь та навичок студентів. Подано перелік теоретичних питань та завдань для підготовки до контролю змістових модулів та підсумкового модульного контролю.

 

Фармацевтична опiка : навч. посiбник / I. А. Зупанець, С. В. Нальотов, Я. Ю. Галаєва та ін. – Донецьк: Вид–во “Ноулiдж”, 2010. – 103 с.

Фармацевтична опiка при використаннi засобiв контрацепцiї : навч. посiбник / О. Ф. Пiмiнов, Ю. П. Вдовiченко, Г. М. Войтенко, I. М. Бiлай, В. Ф. Осташко, Л. В. Деримедвiдь, А. I. Бойко, О. О. Воробйова. – К. : Книга плюс, 2010. – 176 с.

Фармацевтичне законодавство : навч. посiб. для студ. вищих фармац. навч. закладiв / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, М. М. Халiн, I. К. Сосiн, В. В. Бондаренко, М. М. Нiконов, Ю. В. Васiна, В. О. Петренко. –2–ге вид. – Х., 2010. – 142 с.

Навчальний посібник являє собою навчально-методичне і наукове видання, в якому висвітлені питання з фармацевтичного права за напрямками: фармацевтичне законодавство, судова фармація, доказова фармація, юридична опіка згідно затвердженої уніфікованої програми з навчальними модулями для підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

 

 

Фармацевтичне право в безпечному самолiкуваннi. Лiкарськi засобi, якiвiдпускаються без рецепта лiкаря : наук. та навч.–метод. вид. / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, М. М. Халiн, I. К. Сосiн, В. Т. Чумак, Ю. В. Васiна, В. О. Петренкоо, Н. Г. Малiнiна, О. О. Курижева, О. В. Пересипкiна, С. М. Негрецький, О. В. Шувера, М. П. Рудика, Л. К. Пожога, М. В. Горєлова. –3–є вид. iз змiн. та доп. – Х. : Скорпiон, 2010. – 1200 с.

У науковому та навчально-методичному виданні з позиції фармацевтичного права викладені питання безпечного самолікування з використанням без рецептурних лікарських засобів. Окрему увагу приділено без рецептурним лікарським засобам із психоактивними властивостями, висвітлено питання юридичної опіки у системі правовідносин «лікар-пацієнт-провізор».

 

Федоренко, I. А. Полiтична економiя : навч.–метод. посiбник (модульний варiант) / I. А. Федоренко, Д. Р. Зоiдзе– Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 235 с.

 

 

Функцiональна бiохiмiя : навч. посiбник для студ. вищ. фармац. навч. закладу i фармац. фак. вищ. мед. навч. закладiв IV рiвня акредитацiї / А. Л. Загайко, Л. М. Воронiна, М. В. Волощенко, Г. Б. Кравченко, О. А. Красiльнiкова, I. В. Сенюк, К. В. Стрельченко, О. В. Файзуллiн, Н. А. Шоно. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 220 с.

У посібнику наведено відомості щодо особливостей функціонування того чи іншого органу або тканини, пов’язаних з особливостями обміну речовин в них. Кожна тема містить тестові завдання для самоконтролю студентів.

 

Шаповалов, В. В. Законодательство в фармации : учеб. пособие для иностр. студентов специальности 7.110201, 8.110201 – “Фармация” / В. В. Шаповалов, В. А. Шаповалова. – Х., 2010. – 48 с.

Шаповалова, В. А. Законодательство в фармации : практикум с методическими рекомендациями для аудиторной и внеаудиторной работы иностранных студентов специальности 8.110201 – “Фармация” / В. А. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Е. В. Шувера. – Х., 2010. – 60 с.

 

 

 

Analitical chemistry. Part II. Quantitative analysis : the manual for foreign students of pharmaceutical higher school and pharmaceutical departments of medical higher schools of the III-IV accreditation levels / V. V. Bolotov, O. M. Svechnikova, T. A. Kostina, S. V. Kolisnyk, T. V. Zhukova, K. V. Dynnyk, M. A. Zarechensky, O. Ye. Mykytenko, L. Yu. Klimenko. – Kharkiv : NUPh, 2010. – 160 p.

Навчальний посібник, підготовлений на кафедрі аналітичної хімії НФаУ, відповідає сучасному рівню розвитку теорії та практики аналізу речовин, їх сумішей, у тому числі лікарських препаратів. Цю частину навчального посібника присвячено кількісному аналізу речовин. Представлено теоретичні основи, лабораторні роботи, теоретичні та контрольні питання для студентів, ситуаційні завдання, приклади рішення типових вправ.

 

 

 

 

 

 

Clinical pharmacy : educational and methodological manual : manuаl for students of higher schools / I. A. Zupanets, I. S. Chekman, S. B. Popov, S. V. Nalyotov, V. V. Propisnova, N. P. Bezugla, T. S. Sakharova, S. V. Misyuryova, Ye. F. Grintsov, S. K. Shebeko, I. A. Otrishko, L. V. Brun, S. M. Zimin, O. O. Tarasenko, O. O. Andreeva, K. M. Tkachenko, O. G. Kolousova, T. Yu. Nebesna. – Kharkiv : NUPh Golden Pages, 2010. – 184 p.

Навчальний посібник призначений для поза аудиторної та аудиторної роботи, а також для підготовки до підсумкової атестації з клінічної фармації студентів напрямку «Фармація» фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

 

Collected test problems on Physical and colloidal Chemistry : training appliance for the students of high pharmaceutical educational institutions / V. I. Kabachny, L. D. Gritsan, L. K. Osipenko, T. А. Tomarovskaya, Ya. А. Labuzova, V. Р. Kolesnik, M. N. Ivashura. – Kh. : NРhaU Publishing House, 2010. – 204 p.

 

 

 

Hygiene in pharmacy : manual for practical classes and out-of-classwork for foreign students in speciality “Pharmacy” / L. S. Strelnikov, O. V. Shcherbak, O. P. Strilets, V. V. Chikitkina, G. I. Kabachny, O. S. Kalyuzhnaya, M. N. Tkach. – Kharkiv : NUPh, 2010. – 76 p.

У навчальному посібнику викладені питання загальної гігієни та гігієнічні аспекти роботи аптечних закладів з урахуванням останніх досягнень гігієнічної науки і практики та нормативної документації фармацевтичної галузі.

 

Journal for laboratory works on biochemistry / A. L. Zagayko, L. N. Voronina, A. B. Kravchenko, M. V. Voloshchenko. – Kh. : NРhaU Publishing House, 2010. – 50 p.

Pogorely, D. Ye. Political science : workbook / D. Ye. Pogorely, Yu. Fesenko. – Kharkiv, 2010. – 76 p.

 

 

 

 

Sterile medicines and medicines requiring aseptical conditions of preparation : lectures for English students in the speciality “Pharmacy” / A. I. Tikhonov, T. G. Yarnykh, A. B. Yuryeva, Ye. A. Gaydukova , S. V. Oleynik, O. A. Kovalyova / ed. by acad. A. I. Tikhonov. – Kharkiv: NUPh, 2010. – 164 p.

У виданні викладено теоретичний матеріал щодо сучасних підходів до технології ін’єкційних розчинів, очних лікарських форм, несумісностей та лікарських форм з антибіотиками, методів підвищення їх стабільності та контролю якості.

 

Test tasks in organic chemistry for license exam “KPOK-1″ training/ V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk, T. A. Kolesnikova, L. M. Shemchuk,  T. V. Shpychak, I. Ye. Bylov, O. A. Brizitskaya, O. S. Kryskiw, D. V. Levashov, P. S. Arzumanov, S. V. Vlasov. – Kharkiv: NPhaU, 2010. – 111 p.

 

 

 

 

Timaniuk, V. A. Higher mathematics : handbook for students of higher schools / V. A. Timaniuk, F. G. Dyagileva. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2010. – 128 p.

Зміст навчально посібника відповідає програмі з вищої математики для студентів фармацевтичних вузів і факультетів. Посібник містить матеріал за темами: функції однієї змінної, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика. Автори приділяють увагу як теоретичному матеріалу, так і розв’язанню практичних задач.

 

 

 

 

 

 

 

Tropical infections : synopsis of lectures to laboratory classes / I. L. Dikiy, N. I. Filimonova, M. M. Velikaya, N. E. Shevelyova, A. A. Bocharov, O. G. Geyderich. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2010. – 80 p.

У конспекті лекцій подана найбільш повна інформація щодо етіології, патогенезу та тропічних інфекційних захворювань. Окремо висвітлені питання про епідеміологію, лабораторну діагностику, лікування і профілактику інфекційних хвороб тропічних країн. Конспект включає розділи: гельмінтози, протозойні інвазії, вірусні, бактеріальні та міотичні інфекції.

 

МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

Анатомия и морфология растений в рисунках / В. П. Руденко, Т. Н. Гонтовая, Л. М. Серая, В. П. Гапоненко,  А. Г. Сербин. – Х., 2010. – 64 с.

Аптечна технологiя лiкiв : метод. рек. i завдання до контрольних робiт для студ. заочної форми навч. / О. I. Тихонов, Т. Г. Ярних, Є. В. Гладух, Л. М. Подорожна, Ю. М. Азаренко, О. Є. Богуцька, Н. Ф. Орловецька, С. С. Зуйкiна, В. А. Якущенко, Н. В. Хохленкова, Н. В. Живора. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 160 с.

Бузник, Г. В. Менеджмент органiзацiй : метод. рек. до виконання курсової роботи для студ. спец. “Менеджмент” заочної та денної форм навчання / Г. В. Бузник, Д. В. Карамишев. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 24 с.

Внутрiшнiй економiчний механiзм пiдприємства : метод. рек. до самостiйної роботи студ. спец. 6.050107 “Економiка пiдприємства”, поточного i пiдсумкового контролю їх знань / Д. В. Карамишев, М. А. Латинiн, I. О. Кононов, I. А. Чухно. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 20 с.

Гарна, С. В. Методичнi рекомендацiї по виявленню та вилученню з обiгу фальсифiкованих та субстандартних лiкарських засобiв / С. В. Гарна. – Х., 2010. – 210 с.

Гонтова, Т. М. Методичнi вказiвки до лабораторної та позааудиторної роботи з фармацевтичної ботанiки (Морфологiя i систематика) / Т. М. Гонтова, В. П. Руденкоо, А. Г. Сербiн. – Х., 2010. – 48 с.

Гонтовая, Т. Н. Методические рекомендации к проведению учебной полевой практики по ботанике / Т. Н. Гонтовая, В. П. Руденко, А. Г. Сербин. – Х., 2010. – 47 с.

Деренська, Я. М. Iнвестицiйнi iнструменти управлiння якiстю : метод. рек. до виконання практ. робiт для студ. спец. 8.000001 “Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя” вечiрньої форми навчання / Я. М. Деренська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 48 с.

Деренська, Я. М. Управлiння проектами : метод. рек. до практ. робiт для студ. спец. 8.050107 “Економiка пiдприємства” заочної форми навчання / Я. М. Деренська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 36 с.

Деренська, Я. М. Управлiння проектами : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” денної форми навчання / Я. М. Деренська. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 84 с.

Євтушенко, О. М. Фармакоекономiчний аналiз та моделювання витрат на усунення наслiдкiв побiчної реакцiї лiкарських препаратiв : метод. рек. / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, С. В. Вельма. – К., 2010. – 20 с.

Заводская технология лекарств : метод. рек. к выполнению курсовых работ по промышленной технологии лекарств для студентов специальности “Фармация” / Д. И. Дмитриевский, Е. А. Рубан, Л. Н. Хохлова, Л. А. Бобрицкая, В. И. Гриценко, Д. В. Демьяненко, Е. И. Прохватило, С. А. Малиновская, Л. М. Винник, И. М. Грубник, Л. И. Шульга, В. К. Яковенко, Г. Д. Слипченко, Ю. С. Маслий. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 124 с.

Збори : метод. рек. до проведення навч.–виробничого заняття у формi дiлової гри “Я працюю у виробничому вiддiлi аптеки № 63″ для студ. спец. “Клiнiчна фармацiя” / Т. Г. Ярних, О. I. Тихонов, С. В. Гриценко, О. А. Гаркавцева, О. А. Гриценко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 20 с.

Здійснення розрахункових операцій з покупцями і замовниками в умовах формацю підр. (до підг. та провед. практ. і лаб. зан. “УЕФ”. 2-е вид. перероб.) / упоряд. : В. М. Толочко, О. М. Должнікова. – Х. : НФаУ, 2010. – 200с.

Карамишев, Д. В. Iнновацiйний менеджмент : метод. рек. до виконання контрольної роботи для студ. спец. 7.050201 “Менеджмент” заочної форми навчання / Д. В. Карамишев, I. О. Кононов, С. О. Брискiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 24 с.

Карамишев, Д. В. Iнновацiйний менеджмент : метод. рек. до практ. занять для студ. спец. 7.050201 “Менеджмент” денної форми навчання / Д. В. Карамишев, I. О. Кононов, С. О. Брискiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 44 с.

Карамишев, Д. В. Iнновацiйний менеджмент : метод. рек. до самостiйної роботи студ. спец. 7.050201 “Менеджмент” усiх форм навчання / Д. В. Карамишев, I. О. Кононов, С. О. Брискiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 48 с.

Карамишев, Д. В. Iнновацiйний менеджмент : тестовi завдання для контролю знань студентiв спец. 7.050201 “Менеджмент” денної та заочної форм навчання / Д. В. Карамишев, I. О. Кононов, С. О. Брискiн. – Х., 2010. – 52 с.

Карамишев, Д. В. Вступ до фаху : метод. рек. до самостiйної роботи студ. спец. 6.030601 “Менеджмент” усiх форм навчання / Д. В. Карамишев, Г. В. Бузник. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 52 с.

Карамишев, Д. В. Управлiння iнновацiйними процесами : метод. рек. та завдання до поточного контролю знань магiстрантiв спецiальностi 8.000007 “Адмiнiстративний менеджмент” / Д. В. Карамишев, I. О. Кононов, С. О. Брискiн. – Х., 2010. – 52 с.

Карамишев, Д. В. Управлiння iнновацiйними процесами : метод. рек. до практич. занять для магiстрантiв спец. 8.000007 “Адмiнiстративний менеджмент” вечiрньої форми навчання / Д. В. Карамишев, I. О. Кононов, С. О. Брискiн. – Х., 2010. – 36 с.

Котвiцька, А. А. Клiнiко–економiчне обгрунтування ефективних напрямкiв фармацевтичного забезпечення хворих на iнфаркт мiокарда : метод. рек. / А. А. Котвiцька, О. I. Красуля. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 25 с.

Малоштан, Л. М. Анатомiя i фiзiологiя : програма, метод. рек. i завдання до контрольних робiт для студ. спец. “Технологiя парфумерно. –косметичних засобiв” заочної (дистанцiйної) форми навчання (5,5 рокiв навчання) / Л. М. Малоштан, О. В. Должикова, Н. В. Деркач. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 24 с.

Математика : метод. рек. и контрольные задания для слушателей заочных подгот. курсов / О. М. Животова, I. П. Стороженко, В. О. Тiманюкк, Ф. Г. Дягiлева. – Х., 2010. – 92 с.

Менеджмент : контрольнi роботи до поточного контролю знань та вмiнь студ. економiчних спец. денної форми навчання / I. О. Кононов, Д. В. Карамишев, С. О. Брискiн, О. М. Бескровний, Г. В. Бузник. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 24 с.

Менеджмент : метод. рек. та завдання до виконання контрольних робiт № 1 та № 2 для студ. економ. спец. усiх форм навчання / I. О. Кононов, Д. В. Карамишев, С. О. Брискiн, О. М. Бескровний, Г. В. Бузник. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 28 с.

Менеджмент органiзацiй : метод. рек. та завдання до поточного контролю знань магiстрантiв спец. 8.000007 “Адмiнiстративний менеджмент” / Д. В. Карамишев, I. О. Кононов, С. О. Брискiн, Г. В. Бузник. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 28 с.

Методика прогнозування рiвня розвитку аптечних пiдприємств за оцiнками факторiв мiкросередовища : метод. рек. / I. В. Пестун, I. В. Бондарєва, З. М. Мнушко, М. М. Нессонова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 19 с.

Методические рекомендации по фармацевтической ботанике для студентов заочного отделения / О. П. Хворост, А. Г. Сербин, Т. Н. Гонтовая и др. – Х., 2010. – 46 с.

Методические указания к лабораторной и самостоятельной внеаудиторной работе. Фармацевтическая ботаника. Модуль 2. Морфология генеративних органов. Основы систематики, фитоэкологии и геоботаники (для иностранных студентов специальности “Фармация” )/ А. Г. Сербин, В. П. Руденко, Л. М. Серая, Т. А. Слободянюк, В. П. Гапоненко. – Х., 2010. – 55 с.

Методичнi вказiвки до лабораторної i позааудиторної роботи. Фармацевтична ботанiка. Модуль 2. Морфологiя вегетативних органiв. Основи систематики, фiтоекологiї i геоботанiки (для студентiв спецiальностi “Фармацiя”, “Клiнiчна фармацiя”) / А. Г. Сербiн, В. П. Руденко, Л. М. Сiра, Т. О. Слободянюк. – Х., 2010. – 50 с.

Методичнi рекомендацiї з проведення монiторингу цiн на лiкарськi засоби, що закуповуються за державними цiльовими програмами / А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, О. В. Коваленко, I. В. Кубарєва. – Х., 2010. – 17 с.

Мнушко, З. М. Маркетинговi дослiдження фармацевтичного ринку країни експорту : метод. рек. / З. М. Мнушко, Карам Ахмед. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 20 с.

Мнушко, З. М. Оцiнка експортного потенцiалу фармацевтичної галузi : метод. рек. / З. М. Мнушко, Карам Ахмед. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 20 с.

Мнушко, З. М. Фармакоекономiчнi пiдходи до фармакотерапiї невiдкладних станiв на догоспiтальному етапi в умовах впровадження сiмейної медицини / З. М. Мнушко, О. Г. Кабачний, Л. Ф. Матюха. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 25 с.

Немченко, А. С. Клiнiко–економiчний аналiз етiотропної противiрусної та патогенетично–симптоматичної фармакотерапiї стацiонарних хворих з хронiчними вiрусними гепатитами : метод. рек. / А. С. Немченко, I. О. Федяк. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 26 с.

Немченко, А. С. Маркетинговий, експертний та фармакоекономiчний аналiз груп препаратiв, якiвикористовуються для етiотропної терапiї хронiчних вiрусних гепатитiв : метод. рек. / А. С. Немченко, А. Р. Грицик, I. О. Федяк. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 29 с.

Немченко, А. С. Методика проведення клiнiко. –економiчного аналiзу тендерних закупiвель ЛЗ за державними цiльовими програмами : метод. рек. / А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, Г. Л. Панфiлова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 26 с.

Немченко, А. С. Фармакоекономiчнi пiдходи до рацiонального використання препаратiв для етiотропної терапiї хронiчних вiрусних гепатитiв : метод. рек. / А. С. Немченко, I. О. Федяк. – Х., 2010. – 24 с.

Операцiйний менеджмент : метод. рек. до виконання контрольної роботи студ. спец. 6.030601 “Менеджмент” заочної форми навчання / С. О. Брискiн, Д. В. Карамишев, О. М. Бескровний, I. О. Кононов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 24 с.

Операцiйний менеджмент : метод. рек. до виконання самостiйної роботи студ. спец. 6.030601 “Менеджмент” усiх форм навчання / С. О. Брискiн, Д. В. Карамишев, О. М. Бескровний, О. В. Козирєва, Я. М. Деренська, I. О. Кононов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 36 с.

Основи зовнiшньоекономiчної дiяльностi : метод. рек. до практ. занять для студ. спец. 7.050201 “Менеджмент органiзацiй” / I. О. Кононов, Д. В. Карамишев, В. О. Могилко, С. О. Брискiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 44 с.

Основи менеджменту : метод. рек. до виконання самостiйної роботи для студ. економiчних спец. / I. О. Кононов, Д. В. Карамишев, С. О. Брискiн, I. I. Свєточева. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 52 с.

Остапенко, О. Г. Пiдприємницьке право : метод. рек. до семiнар. занять для студ. спец. “Менеджмент органiзацiй” / О. Г. Остапенко, Д. В. Карамишев. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 72 с.

Панфiлова, Г. Л. Фармакоекономiчне обгрунтування заходiв з пiдвищення ефективностi медикаментозного забезпечення хворих на остеоартроз : метод. рек. / Г. Л. Панфiлова, Г. М. Зарiцька. – Х., 2010. – 27 с.

Пестун, I. В. Iнструктивно–методичнi рекомендацiї з пiдвищення ефективностi вирiшення маркетингових функцiй аптечних мереж : метод. рек. / I. В. Пестун, Г. С. Бабiчева, З. М. Мнушко. – Х., 2010. – 23 с.

Пестун, I. В. Концептуальнi засади та прикладне використання рiвневого маркетингового управлiння на фармацевтичному ринку : метод. рек. / I. В. Пестун, З. М. Мнушко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 23 с.

Пестун, I. В. Моделювання процесу адаптацiї фармацевтичного пiдприємства до змiн зовнiшнього середовища : метод. рек. / I. В. Пестун, I. В. Бондарєва. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 24 с.

Пестун, I. В. Оцiнювання ефективностi управлiння аптечними пiдприємствами та оптовими фармацевтичними фiрмами : метод. рек. / I. В. Пестун, В. М. Толочко. – К., 2010. – 22 с.

Посилкiна, О. В. Методичнi рекомендацiї : до оформелення магiстерських дипломних робiт для студентiв спецiальностi8.050208 “Логiстика” / О. В. Посилкiна, Р. В. Сагайдак–Нiкiтюк. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 56 с.

Посилкiна, О. В. Дiагностика потенцiалу партнерських вiдносин у логiстичному фармацевтичному ланцюгу : метод. рек. / О. В. Посилкiна, О. Ю. Горбунова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 25 с.

Посилкiна, О. В. Методика проведення комбiнованого аудитуiнтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних пiдприємствах : наук.–метод. рек. / О. В. Посилкiна, К. С. Свiтлична. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 27 с.

Посилкiна, О. В. Методологiчнi та методичнi засади побудовиiнтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних пiдприємствах : наук.–метод. рек. / О. В. Посилкiна, К. С. Свiтлична. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 28 с.

Посилкiна, О. В. Науково–практичнi пiдходи до розробки стандартiв логiстичного обслуговування клiєнтiв фармацевтичних пiдприємств : метод. рек. / О. В. Посилкiна, О. Ю. Горбунова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 20 с.

Посилкiна, О. В. Реiнжинiринг процесу логiстичного обслуговування клiєнтiв фармацевтичних пiдприємств в умовах менеджменту якостi: наук.–метод. реком / О. В. Посилкiна, О. Ю. Горбунова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 22 с.

Посилкiна, О. В. Фiнанси пiдприємства : метод. рек. до виконання самост. робiт для студ. спец. 7.050107 “Економiка пiдприємства” та 7.050108 “Маркетинг” заочної форми навчання / О. В. Посилкiна, Н. Ю. Деркач, З. М. Ващенко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 48 с.

Програма, методичнi рекомендацiї i контрольнi завдання з фармацевтичної та косметичної хiмiї : для студ. заочного факультету спец. 7.110203 “Технологiя парфумерно–косметичних засобiв” / I. С. Гриценко, В. В. Друговiна, С. Г. Таран, О. М. Сергiєнко, А. П. Мильнiкова, В. Д. Яременко, Н. П. Кобзар, С. Г. Iсаєв. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 80 с.

Розробка та впровадження iнтегрованої системи управлiння якiстю ISO 9001:2000/GMP на фармацевтичному пiдприємствi : метод. рек. / С. М. Коваленко, А. В. Кайдалова, Ю. В. Пiдпружников, О. Г. Чистяков. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 25 с.

Сагайдак–Нiкiтюк, Р. В. Правове супроводження управлiння вiдходами фармацевтичної галузi : метод. рек. / Р. В. Сагайдак–Нiкiтюк. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 23 с.

Синявина, Л. В. Методические рекомендации по русскому языку для самостоятельной работы студентов–иностранцев 4 курса /Л. В. Синявина. – Х., 2010. – 47 с.

Тихонов, О. I. Технологiя лiкарських препаратiв : метод. рек. до практ. занять для аспiрантiв та магiстрантiв / О. I. Тихонов, Т. Г. Ярных. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 60 с.

Ткачов, С. I. Педагогiчна психологiя : метод. рек. для магiстрантiв спец. 8.000005 “Педагогiка вищої школи” / С. I. Ткачов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 38 с.

Толочко, В. М. Оподаткування фармацевтичних пiдприємств в Українi : метод. рек. до пiдготов. та проведення практ. i семiнар. занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” в системi пiслядипломної освiти спецiалiстiв фармацiї / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 52 с.

Толочко, В. М. Професiйне навчання персоналу фармацевтичних органiзацiй : метод. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галiй. – К., 2010. – 27 с.

Толочко, В. М. Психологiчнi чинники успiху в реалiзацiї основних управлiнських функцiй : метод. рек. до пiдготовки та проведення практ. занять з курсу “Управлiння та економiка фармацiї” в системi пiслядипломної освiти спецiалiстiв фармацiї / В. М. Толочко, I. В. Мiщенко, М. В. Горєлова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 40 с.

Толочко, В. М. Фармакоекономiчне моделювання ступеневої терапiї бронхiальної астми з використанням напiвмаркiвських ланцюгiв : метод. рек / В. М. Толочко, О. А. Немченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 26 с.

Фармацевтическая ботаника : метод. указания к лабораторной и внеаудиторной работе. 1 модуль. Анатомия и морфология вегетативных органов растений / В. П. Руденко, Л. М. Серая, Т. А. Слободянюк, В. П. Гапоненко, А. Г. Сербин. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 44 с.

Фармацевтична ботанiка : метод. вказiвки до лабораторної i позаудиторної роботи. Модуль 1. Анатомiя i морфологiя рослин / А. Г. Сербин, В. П. Руденко, Л. М. Сiра, Т. О. Слободянюк. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 50 с.

Федоренко, I. А. Економiчна теорiя (англ.) : метод. рек / I. А. Федоренко, I. В. Лантух. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 22 с.

Шишкiна, I. В. Нормування контролю якостi ЛЗ на обласному рiвнi : метод. рек. / I. В. Шишкiна, В. М. Толочко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 17 с.

Gontovaya, T. N. Pharmaceutical botany : methodical instruction for practical classes. Anatomy and morphology of the plants vegetative organs. Modul 1 / T. N. Gontovaya, V. P. Gaponenko, A. G. Serbin. – Kh.: NРhaU Publishing House, 2010. – 26 p.

Gontovaya, T. N. Pharmaceutical botany : methodical instruction for practical classes. Morphology of the generative organs and plant systematics. Modul 2. / T. N. Gontovaya, V. P. Gaponenko, A. G. Serbin. – Kh.: NРhaU Publishing House, 2010. – 25 p.

МОНОГРАФІЇ

Безпека людського розвитку: економiко–теоретичний аналiз : моногр. / Л. Д. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха, О. В. Овсiєнко. – Х. : Право, 2010. – 500 с.

Iванова, К. А. Етико–правовi аспекти медицини та фармацiї: теорiя та практика : моногр. / К. А. Iванова, А. П. Лантух, Г. О. Хiрiна. – Х. : Золотi сторiнки, 2010. – 236 с.

 

 

Iванова, К. А. Змiни в культурi як глобальна проблема : моногр. / К. А. Iванова. – Х. : Золотi сторiнки, 2010. – 224 с.

У монографії досліджуються проблеми культурних змін, які набувають особливої актуальності в ХХ- на поч. ХХІ ст., особливості їх осмислення на рівні філософсько-методологічного аналізу. Розглядаються методологічні підходи до вивчення феномену культури і культурних змін, детально аналізується питання про діалектику зовнішніх і внутрішніх чинників змін культури в епоху глобалізації. Особлива увага приділяється дослідженню культури як певної динамічної цілісності і виявленню чинників, що забезпечують, з одного боку, підтримку цієї цілісності, а з іншого – її динамізм і здатність до змін.

 

 

 

 

 

 

Кайдалова, Л. Г. Професiйна пiдготовка майбутнiх фахiвцiв фармацевтичного профiлю у вищих навчальних закладах : моногр. / Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 364 с.

У монографії досліджуються основи професійної підготовки майбутніх фахівців для фармацевтичної галузі у вищих навчальних закладах, обґрунтовуються концептуальні засади професійної підготовки фахівців, особливості професійної діяльності фармацевтичних фахівців.

Аналізуються теоретичні та практичні аспектикомпетентнісного підходу, активні та інтерактивні методи і педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю, організаційні та методичні умови, що сприяють якісній підготовці конкурентоспроможних фахівців фармації на до дипломному та післядипломному етапах навчання.

 

Маркетингова полiтика комунiкацiй у фармацiї : моногр. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, О. Ю. Рогуля, А. Б. Ольховська,  Л. П. Дороховаа, О. В. Шуванова, Н. В. Сотнiкова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 168 с.

Мед натуральный в медицине и фармации (Происхождение, свойства, применение, лекарственные препараты) : моногр. / А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных, О. С. Шпичак, Л. Н. Подорожна, С. С. Зуйкина, И. В. Андреева, Е. Е. Богуцкая. – Х. : Оригинал, 2010. – 263 с.

Немченко, А. С. Государственный контроль деятельности аптечных учреждений : моногр. / А. С. Немченко, В. Н. Назаркина, Н. И. Синча. – Х. : Ависта–ВЛТ, 2010. – 232 с.

 

 

Перспективи застосування природних антиоксидантiв у профiлактицi атеросклерозу : моногр. / А. Л. Загайко, Л. М. Воронiна, Г. Б. Кравченко, О. А. Красiльнiкова, С. В. Заїка, О. В. Файзуллiн, Ю. О. Огай, Л. М. Соловйова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 272 с.

Монографія присвячена розгляду біохімічних механізмів впливу антиоксидантів на розвиток окремих складових атеросклеротичного процесу. Розглянуті наявні засоби з антиоксидантною активністю та перспективи розробки нових субстанцій. Особлива увага приділена антиатерогенному потенціалу полі фенольних комплексів, отриманих з Винограду культурного.

 

Посилкiна, О. В. Управлiння проектами у фармацевтичному виробництвi : моногр. / О. В. Посилкiна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 544 с.

Сагайдак–Никитюк, Р. В. Логистика управления отходами фармацевтической промышленности : моногр. / Р. В. Сагайдак–Никитюк. – Х. : Новое слово, 2010. – 290 с.

Сучаснi аспекти пероральної фармакотерапiї цукрового дiабету 2 типу : моногр. / В. П. Черних, Л. М. Малоштан, Н. I. Горбенко, Л. М. Воронiна, В. М. Ковальов, С. I. Мерзлiкiн, С. М. Коваленко, Ю. О. Садовниченко. – Х. : БУРУН i К, 2010. – 208 с.

 

 

Толочко, В. М. Управлiння персоналом фармацевтичних органiзацiй на основi компетенцiй : моногр. / В. М. Толочко, Л. В. Галiй. – Х. : Авiста–ВЛТ, 2010. – 180 с.

Ефективне виконання обов’язків з належного фармацевтичного забезпечення пов’язане з наявністю та розвитком у спеціалістів фармації певних компетенцій. Авторами монографії запропоновано методологію визначення компетенцій спеціалістів фармації, на підставі якої побудовані моделі компетенцій ключових посад фармацевтичної галузі. Опрацьовано використання створених моделей у здійсненні підбору, оцінюванні, професійному навчанні персоналу фармацевтичних організацій.

 

 

 

 

 

 

Управлiння трудовим потенцiалом фармацевтичних пiдприємств в умовах менеджменту якостi : моногр. / О. В. Посилкiна, О. В. Доровський, Ю. С. Братiшко, М. I. Сидоренко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 422 с.

Монографія присвячена дослідженню однієї з найбільш актуальних проблем, яка постає перед фармацевтичними підприємствами в умовах менеджменту якості – пошуку ефективних шляхів формування, оцінки та розвитку трудового потенціалу. На широкому фактичному матеріалі показана залежність ефективності діяльності фармацевтичних підприємств від рівня використання та управління трудовим потенціалом. Розглянуті методологічні засади формування ефективної системи управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств, методики оцінки рівня та ефективності використання наявного трудового потенціалу, напрямки удосконалення системи управління ним.

 

 

 

 

 

Яд пчелиный в фармации и медицине (теория, технология, медицинское применение) : моногр. / А. И. Тихонов, Л. И. Бондарчук, С. А. Тихонова, К. Содзавичный, А. Б. Юрьева, Р. И. Скрыпник–Тихонов, В. В. Михайленко, Н. А. Черная. – Х. : Оригинал, 2010. – 280 с.

Монография посвячена одному из ценнейших продуктов пчеловодства – яду пчелиному. Обобщены данные о химическом составе, технологи сбора и применении яда пчелиного в медицине. Представлены достижения учених, практических врачей, фармацевтов в нашей стране и за ее пределами в области исследования пчелиного яда. В качестве бизнес-предложений изложены данные о перспективних лекарственных средствах для их производства.

 

ІНШІ ВИДАННЯ

А. С. Немченко. До 35–рiччя наукової дiяльностi : бiблiогр. покажч. / А. А. Котвiцька, В. М. Назаркiна, Г. Л. Панфiлова, С. В. Хiменко, В. М. Чернуха. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 136 с. (Вченi–фармацiї)

 

 

 

Абiтурiєнту Нацiонального фармацевтичного унiверситету 2010 : посiб. / В. П. Черних, I. С. Гриценко, О. М. Котенко, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов, К. В. Динник, О. М. Гладченко, О. К. Рядних, С. В. Хiменко, М. В. Подколзiна, Н. В. Гарна, I. А. Сич, Ю. В. Столєтов, Л. В. Брунь, Л. М. Подорожна, Ю. М. Азаренко, М. Ф. Ткаченко, О. М. Новосел, А. В. Матвiйчук, I. I. Шевцов, Л. Ф. Силаєва. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 256 с.

Посібник містить програми фахових вступних випробувань для осіб, які вступають до НФаУ на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст для продовження навчання за інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном підготовки. У виданні наведені загальні вимоги та контрольні питання до тестових завдань першого, другого та третього рівнів складності, зразки білетів фахового тестування з базових дисциплін фармацевтичного та медичного профілю.

 

Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали Всеукр. наук.–практ. конф. студентiв та молодих вчених, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2010 р. / уклд. О. М. Яворська, В. О. Федоренко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 524 с. Наука

Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термiнiв. Українсько–росiйсько–англiйський / I. М. Перцев, Д. В. Рибачук, Є. I. Свiтличина, О. А. Рубан,  В. Д. Рибачук, О. В. Кулiкова. – Вiнниця : НОВА КНИГА, 2010. – 210 с.

Етичний кодекс фармацевтичних правцiвникiв України / О. П. Гудзенко, В. П. Черних, В. Г. Карасик, К. Л. Косяченко, А. А. Котвiцька, В. В. Коблош, Л. В. Коношевич, Я. А. Толкачева, В. С. Курлова, К. М. Глушаниця, I. М. Перцев, А. С. Немченко, З. М. Мнушко, Ю. О. Савко, О. А. Алексєєва, В. М. Москаленкоо, О. I. Гуленко, В. Г. Сердюк, I. В. Крячок. – Х., 2010. – 16 с.

Журнал для лабораторных работ по биохимии / Л. Н. Воронина, А. Л. Загайко, А. Б. Кравченко, О. А. Красильникова, О. И. Набока, И. В. Сенюк, Е. В. Стрельченко, А. В. Файзуллин. – Х., 2010. – 95 с.

З. М. Мнушко. Науково–педагогiчна та громадська дiяльнiсть : бiобiблiогр. покажч. / О. Ю. Рогуля, I. В. Пестун, С. В. Жадько, О. В. Шуванова, С. А. Нєжурiна, В. В. Хiвренко, М. Є. Воробйова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 152 с. (Вченi фармацiї)

Збiрник тестових завдань по анатомiї та фiзiологiї людини / Л. М. Малоштан, О. К. Рядних, Г. П. Жегунова, I. Г. Петренко, О. А. Щербак, О. В. Должикова, Н. В. Деркач, О. Ю. Яценко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 85 с.

Здобутки i плани : пiдсумки дiяльностi Нацiонального фармацевтичного унiверситету за 2009/2010 навчальний рiк. Напрямки роботи у 2010/2011 навчальному роцi / В. П. Черних, В. В. Журенко, З. Ф. Подстрелова, С. В. Огарь. – Х. : Вид–во НФаУ : Золотi сторiнки, 2010. – Вип. 11. – 240 с.

Зошит для пiдготовки до лiцензiйного iспиту “Крок–1″ з дисциплiни “Бiологiчна хiмiя” / Л. М. Воронiна, А. Л. Загайко, М. В. Волощенко, Л. В. Галузiнська, О. А. Красiльнiкова, I. В. Сенюк, О. В. Файзуллiн, Н. А. Шоно. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 217 с.

Кисличенко, В. С. И.Ф. Макаревич. К 50–летию научно–педагогической деятельности : библиогр. указ. / В. С. Кисличенко, А. И. Павлий, В. Н. Ковалев. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 64 с. (Ученые фармации)

Клименко, Л. Ю. В. В. Болотов. 45 лет научной, педагогической и деятельности : биобиблиогр. указ. / Л. Ю. Клименко, Е. Н. Свечникова. – Х., 2010. – 130 с. (Ученые фармации)

Комаров, Е. А. Словарь химических терминов : для иностранных студентов поготовительного фак. высш. учеб. заведений / Е. А. Комаров. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 40 с.

Кононов, I. О. Управлiння персоналом : слов.–довiд. для студ. екон. спец. всiх форм навч. / I. О. Кононов, С. О. Брискiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 116 с.

Лiки – людинi. Сучаснi проблеми створення, вивчення та апробацiї лiкарських засобiв : матерiали XXVII наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 4 лют. 2010 р. / В. П. Черних, Б. А. Самура, О. А. Кириченко, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, Л. М. Воронiна, I. С. Чекман, О. Я. Бабак, В. А. Вiзир, Л. М. Малоштан, П. Г. Кравчун, В. Д. Бабаджан, I. А. Зупанець, С. Б. Попов, Л. В. Деримедвiдь, М. I. Романенко, О. I. Панасенко, I. А. Мазур, I. Г. Березняков, I. М. Бiлай, I. В. Кiреєв, Б. М. Голдовський, Б. Б. Самура, О. I. Набока, В. Є. Кашута, М. В. Савiна, О. О. Рябова, I. В. Сенюк, I. А. Довженок. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 514 с.

Лихвар, В. Д. Новейший культурологический словарь : термины, биографические справки, иллюстрации / В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 411 с.

Мы помним подвиг ваш : очерки о жизни и деятельности сотрудников Национального фармацевтического университета – ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / В. П. Черных, К. А. Иванова, С. М. Куделко, В. И. Гридасов, Р. С. Мартиросян, М. В. Григорьева, О. Л. Евдокимова, В. А. Кайдаш. – Х. : Золотые страницы, 2010. – 104 с.

 

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет 2005 – 2010 : стат. довiд. / Л. М. Вiнник, Л. I. Карлюка, З. Ф. Подстрелова, В. I. Дверницька, В. Є. Доброва, Г. М. Оноприйча, Л. М. Коваленко. – Х. : Золотi сторiнки, 2010. – Вип. 4. – 100 с.

У четвертому виданні довідника знайшли відображення у цифрах та фактах головні показники розвитку НФаУ за період 2005-2010 рр.

 

Нещерет, О. I. В. С. Кисличенко. До 30–рiччя науково–педагогичної i громадської дiяльностi : бiблiогр. / О. I. Нещерет, О. М. Новосел, З. I. Омельченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 116 с. (Вченi фармацiї)

Особливостi та проблеми викладання iноземної мови засобами Е–learninq у сучаснiй системi вищої школи : матерiали Всеукр. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 24–25 берез. 2010 р / упорд. Л. А. Торяник, Л. К. Дудiна. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 167 с. (Наука)

Пiслядипломна пiдготовка спецiалiстiв фармацiї за органiзацiйно–економiчним напрямком : матерiали наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 2–3 черв. 2010 р. / упорд., Л. В. Галiй, А. В. Кайдалова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 104 с.

Погорелый, Д. Е. Новейший политологический словарь / Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Филиппов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 318 с.

Проблеми синтезу бiологiчно активних речовин та створення на їх основi лiкарських субстанцiй : матерiали укр. наук.–практ. конф., присвяч. пам’ятi д–ра хiмi. наук, проф. Павла Олексiйовича Петюнiна (до 95–рiччя з дня народж.), м. Харкiв, 26 лют. 2009 р. / О. С. Криськiв, В. П. Черних, I. С. Гриценко, П. О. Безуглий, В. В. Болотов, Л. А. Шемчук, I. Є. Билов. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 156 с.

Сучаснi аспекти пероральної фармакотерапiї цукрового дiабету 2 типу. Досягнення НФаУ / В. П. Черних, Л. М. Малоштан, Н. I. Горбенко, Л. М. Воронiна, В. М. Ковальов, С. I. Мерзлiкiн, С. М. Коваленко, Ю. О. Садовниченко. – Х. , 2010. – 208 с.

Т. Г. Ярных. 25 лет научной, педагогической и общественной деятельности : биобиблиогр. указ. / А. И. Тихонов, А. М. Котенко, М. В. Буряк, О. А. Гаркавцева. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 136 с. (Ученые фармации)

Тест у модульно–рейтинговiй системi навчання студентiв iноземнiй мовi як вид самостiйної роботи : матерiали мiжнар. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 11–12 лют. 2010 р. / В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, М. В. Любiєва, I. С. Латунова, В. Г. Овчаренко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 120 с. (Наука)

ТОР 30: iнформацiйне–аналiтичне видання для фахiвцiв, науковцiв та студентiв, що цiкавляться розвитком фармацевтичної галузi / Д. В. Карамишев, Ю. О. Лєонова, I. О. Кононов, С. О. Бриксiн. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 95 с.

Фармакоекономiка в Українi: стан та перспективи розвитку : матерiали III наук.–практ. конф., м. Харкiв, 25–26 лют. 2010 р. / В. П. Черних, I. С. Гриценко, С. М. Коваленко, Л. В. Яковлєва, Н. О. Матяшова. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 312 с.

Фармакоэкономика : рабочая тетрадь для внеауд. подготовки и ауд. работы студ. спец. 7.110201 “Фармация”, 7.050107 “Экономика предприятий” и 7.050108 “Маркетинг” / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко, О. А. Герасимова, О. Я. Мищенко, О. В. Ткачева, О. Н. Кириченко. – Х. : Изд–во НФаУ, 2010. – 99 с.

 

 

Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради В. П. Черних.- 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Моріон, 2010. – 1632 с.

Фармацевтична енциклопедія – друге українське довідкове видання, містить статті, присвячені багатьом напрямкам фармацевтичної науки і практики: хімічному, організаційно-економічному, технологічному, виробництву ліків і конструюванню лікарських систем, методам контролю і реалізації, сертифікації, стандартизації лікарських засобів, вивченню лікарських рослин, лабораторній діагностиці тощо. Воно перероблене і доповнене за рахунок статей, присвячених опису активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин, які використовують при виробництві фармацевтичних препаратів, новітніх методів визначення їх якості, ефективності та безпеки; переліку особистостей, що внесли значний вклад у розбудову всіх складових фармацевтичної галузі.

 

 

 

 

 

Фармацiя України : довiдник пiдприємств, органiзацiй та установ фармацевтичного сектора / О. П. Гудзенко, I. С. Гриценко, Є. В. Гладух, В. А. Георгiянц,  А. Л. Загайко, Г. В. Зайченко, I. А. Зупанець, К. А. Iванова, С. М. Коваленко, К. Л. Косяченко, О. М. Котенко, Т. В. Крутських, З. М. Мнушко, А. С. Немченко, С. В. Огарь, Т. С. Прокопенкоо, О. А. Рубан, М. М. Слободянюк, О. О. Сурiков, В. В. Шеремет, В. В. Вельмаа, Н. А. Гербiна, М. В. Касiмова, В. В. Пропiснова, I. I. Свєточева, О. В. Андрiяненков. – Х. : Золотi сторiнки, 2010. – 400 с.

У виданні подана довідкова інформація про державні органи та установи регулювання і координації діяльності, нагляду та експертизи у фармацевтичному секторі; науково-дослідні установи НАМН та МОЗ України; навчальні заклади з підготовки кадрів; дані про вітчизняних виробників лікарських засобів; представництва іноземних фармацевтичних компаній та контрактних дослідницьких організацій; аптечні заклади країни, а також про установи та підприємства, що здійснюють інформаційне забезпечення фармацевтичного сектора.

 

Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац. з’їзду фармац. України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. : у 2–х т. / Н. А. Третьякова, В. О. Федоренко, М. В. Касiмова, Г. I. Унтiлова, С. Ю. Повстенко, О. М. Ткаченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – Т.1. – 600 с.

Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац. з’їзду фармац. України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. : у 2–х т. / Н. А. Третьякова, В. О. Федоренко, М. В. Касiмова, Г. I. Унтiлова, С. Ю. Повстенко, О. В. Ткаченко. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – Т.2. – 594 с.

Journal for preparation to the licensed exam “Kpok-1″ on the discipline of Biological chemistry / A. L. Zagayko, L. N. Voronina, A. B. Kravchenko, M. V. Voloshchenko. – Kh. : NРhaU Publishing House, 2010. – 161 p.

Velikaya, M. M. Notebook to prepare for licensing examination “KROK-1″ in discipline “Microbiology with fundamentals of immunology” / M. M. Velikaya. – Kharkiv, 2010. – 122 p.