Публічна інформація

Доступ до публічної інформації
Антикорупційні заходи
Публічні закупівлі
Основні документи Статут НФаУ
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Національний фармацевтичний університет

Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету

Концепція освітньої діяльності Національного фармацевтичного університету
Колективний договір
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Стратегічний план розвитку Національного фармацевтичного університету на 2019-2025 рр.
Структура,
органи управління
та органи самоврядування

Структура
Колегіальні органи

Конференція трудового колективу: склад

Вчена рада: склад

Наглядова радасклад

Робочі органи

Ректорат: склад

Центральна методична радасклад

Дорадчі органи

Рада роботодавців

Студентське самоврядування

Студентський парламент

Студентське наукове товариство

Рада молодих вчених

Підтвердження статусу національного ЗВО Моніторингова справа на підтвердження статусу національного
Накази НФаУ, звіти ректора Накази НФаУ
Звіти ректора
Вакантні посади,
порядок і умови проведення
конкурсу
на їхнє заміщення

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП НФаУ

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у НФаУ Фактична кількість осіб, які навчаються у НФаУf
Правила прийому до НФаУ Правила прийому до НФаУ
Освітні програми Освітні програми
Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами
Кадровий склад
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

2021/2022 н.р.

Вартість навчання в НФаУ (початковий, перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні)

2021/2022 н.р.

Вартість навчання в НФаУ (третій (освітньо-науковий), науковий рівні)

Вартість навчання у Фаховому коледжі НФаУ

Вартість підвищення кваліфікації 

Організація освітнього процесу Положення щодо організації освітнього процесу у НФаУ
Навчальні плани. Навчальні програми
Мова освітнього процесу
Правила поведінки здобувачів вищої освіти у НФаУ
Запобігання та протидія насиллю
Доступність до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
Моніторинг якості вищої освіти Зовнішній моніторинг якості вищої освіти

Акредитація та ліцензування 

Внутрішній моніторинг якості вищої освіти

Успішність вітчизняних здобувачів вищої освіти

Рейтинги діяльності кафедр і НПП

Академічна доброчесність
Заходи, спрямовані на запобігання випадкам академічного плагіату
Напрями наукової діяльності Перелік бюджетних тем
Перелік ініціативних тем
Додаткові платні послуги Положення про порядок надання платних послуг НФаУ
Перелік та вартість платних послуг
Реквізити університету
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, вартість проживання 
Положення з організації поселення та проживання у гуртожитках
Вартість проживання у гуртожитках 
Пільги на проживання у гуртожитках
Наявність вільних місць у гуртожитках
Кошториси Кошториси
Штатні розписи Штатні розписи
Фінансові звіти Фінансові звіти
Матеріально-технічне забезпечення згідно
з ліцензійними умовами
Матеріально-технічне забезпечення НФаУ 
Положення про структурні підрозділи Положення про структурні підрозділи

 

Print Friendly, PDF & Email