Котвіцька Алла Анатоліївна

Котвіцька Алла АнатоліївнаКотвіцька Алла Анатоліївна – ректор Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук,
професор,заслужений діяч науки і техніки України

Адреса: вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, Україна

Тел. : (057) 706-35-81

Факс: (057) 706-15-03

E-mail: rector@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

Котвіцька Алла Анатоліївна           Котвіцька Алла Анатоліївна           Котвіцька Алла Анатоліївна       Котвіцька Алла Анатоліївна


Котвіцька Алла Анатоліївна, народилася 07 серпня 1972 року у м. Харків.

У 1989 році зі срібною медаллю закінчила Зміївську загальноосвітню школу № 1.

У 1990 році вступила, а у 1995 році закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація», здобувши кваліфікацію спеціаліста провізора.

У 2003 році з відзнакою закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Банківська справа», здобувши кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

У 2015 році отримала диплом з відзнакою Національного фармацевтичного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», здобувши кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

У 2020 році з відзнакою закінчила КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради за спеціальністю «Середня освіта», спеціалізація «Мова і література», здобувши професійну кваліфікацію викладача англійської мови.

Котвіцька Алла Анатоліївна виконала вимоги до компетентності «Менеджер якості» згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2008. Закінчила курси іноземних мов (англійська) Лінгвістичного центру факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2017 році атестована на визначення знань та практичних навиків в Харківській медичній академії післядипломної освіти з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика». У 2019 році пройшла атестацію при Харківському національному університеті будівництва та архітектури щодо володіння державною мовою.

У період з 1995 року по 2001 рік навчалася в аспірантурі Національного фармацевтичного університету з відривом від виробництва. У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» за темою: «Розробка складу та технології емульсії анальбену для лікування запальних захворювань суглобів», у 2004 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи на тему: «Методологія соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення», у 2011 році присвоєно вчене звання професора.

Працювала лаборантом кафедри організації та економіки фармації Харківського фармацевтичного інституту (1989 р.), провізором ТОВ «Магік» (1995 р.), асистентом (2001-2002 рр.), доцентом (2003-2009 рр.), професором (2009-2011 рр.) кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету, вченим секретарем науково-дослідної частини Національного фармацевтичного університету (2003-2007 рр.), завідувачем науково-методичної (науково-дослідної лабораторії з питань фармацевтичної освіти) (2007-2008 рр.), проректором з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти) Національного фармацевтичного університету (2008-2014 рр.). З 2011 року по 2015 рік очолювала першу в Україні кафедру соціальної фармації. З 2014 року обіймала посаду першого проректора з науково-педагогічної роботи.

16 листопада 2017 року колектив університету обрав Котвіцьку Аллу Анатоліївну ректором Національного фармацевтичного університету.

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

Котвіцька Алла Анатоліївна – голова Ректорської ради Національного фармацевтичного університету; голова Вченої ради Національного фармацевтичного університету; голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 зі спеціальності 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» (з 2013 р.); член Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону; член правління Громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата»; член правління Громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників», член Вченої ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; член Центральної атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів; член обласної науково-координаційної ради при Харківській обласній державній адміністрації; член Ради ректорів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» при Міністерстві охорони здоров’я України; член об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук; член Експертної комісії з призначення стипендій при Департаменті освіти Харківської міської ради; член обласної конкурсної комісії «Вища школа Харківщини – кращі імена»; член Ради Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України; головний редактор фахового видання «Соціальна фармація в охороні здоров’я», головний науковий консультант фахового видання «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», головний науковий консультант фахового видання «Вісник фармації», член редакційної колегії наукового журналу «ScienceRise: Pharmaceutical Science», член редакційної колегії науково-практичного рецензованого журналу «Фармацевтичний журнал», голова редакційної ради журналу «Современная фармация»; член Виконавчого комітету Відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» у Харківській області; член International Pharmaceutical Federation; академік Національної академії наук вищої освіти України.

НАУКОВІ ТА ОСВІТЯНСЬКІ ЗДОБУТКИ

Основні напрями наукових досліджень Котвіцької Алли Анатоліївни: обґрунтування соціально-ефективної організації фармацевтичної допомоги для пільгових груп та категорій населення; розробка та удосконалення принципів організації медичної й фармацевтичної допомоги за умов сімейної медицини та впровадження систем реімбурсації; фармакоекономічні аспекти лікування соціальнозначущих захворювань; правові та етичні норми фармацевтичної діяльності; історичні аспекти медицини та фармації; організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій; обґрунтування сучасних інформаційних технологій у фармації. Наукові та освітянські здобутки Алли Анатоліївни підтверджують понад 700 праць навчального, навчально-методичного та наукового характеру: 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 1 національний підручник, 21 посібник, 29 наукових методичних рекомендацій, 4 інформаційних листи, патент України, 4 наукових повідомлення про наукову (науково-технічну) продукцію, статті у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, у т.ч. Scopus та Web of science, навчально-методична література, тези доповідей на міжнародних та вітчизняних наукових заходах різного рівня тощо.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 13:

 1. «Pharmaceutical Law and Legislation: the textbook for applicants for higher education» науковий твір, № 95307, Котвіцька А.А., Кубарєва І.В., Волкова А.В., Черкашина А.В., Суріков О.О., Сурікова І.О., Жирова І.В. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 57, 31 березня 2020 р.).
 2. «Обґрунтування ролі та відповідальності фармацевтичного працівника в умовах впровадження концепції соціальної фармації»: науковий твір, № 92686, Котвіцька А.А., Сурікова І.О. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 55, 27 листопада 2019 р.).
 3. «Фармацевтическое право и законодательство: учебное пособие для соискателей высшего образования по специальности «Фармация, промышленная фармация»: навчальний посібник, № 90527, Котвіцька А.А., Кубарєва І.В., Волкова А.В., Черкашина А.В., Суріков О.О., Сурікова Ірина Олександрівна, Лобова І.О. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 54, 27 вересня 2019 р.).
 4. «Екофармація – новий міждисциплінарний напрямок. Методологія. Перспективи розвитку»: стаття, № 79271, Котвіцька А.А., Цубанова Н.А., Кононенко Н.М., Просяник Л.Ф. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 49, 27 липня 2018 р.).
 5. «Методичні рекомендації «Організаційно-економічні принципи фармацевтичного забезпечення членів лікарняних кас»: науковий твір, № 75830, Котвіцька А.А., Ходаківська В.П. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 48, 27 квітня 2018 р.).
 6. «Методичні рекомендації «Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку»: науковий твір, № 75831, Котвіцька А.А., Пастухова О.А. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 48, 27 квітня 2018 р.).
 7. «Методичні рекомендації «Науково-методичні підходи до оптимізації системи фінансування фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення»: науковий твір, № 75832, Котвіцька А.А., Коробова Є.С. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 48, 27 квітня 2018 р.).
 8. «Методичні рекомендації «Клініко-економічне обґрунтування оптимального асортименту лікарських засобів для лікування гострого простого бронхіту у дітей віком до 3-х років»: науковий твір, № 75833, Котвіцька А.А., Коробова Є.С. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 48, 27 квітня 2018 р.).
 9. «Методичні рекомендації «Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз»: науковий твір, № 75834, Котвіцька А.А., Карло В.В. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 48, 27 квітня 2018 р.).
 10. «Методичні рекомендації «Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності нестероїдних протизапальних засобів на фармацевтичному ринку України»: науковий твір, № 75838, Котвіцька А.А., Костюк В.Г. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 48, 27 квітня 2018 р.).
 11. «Основи права та законодавства у фармації»: національний підручник, № 74462, Котвіцька А.А., Кубарєва І.В., Суріков О.О., Волкова А.В., Черкашина А.В., Лобова І.О., Сурікова І.О. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 47, 26 січня 2018 р.).
 12. «Методичні рекомендації «Науково-методичні підходи до формування локального формуляру багатопрофільного лікарняного закладу»: науковий твір, № 72187, Котвіцька А.А., Кубарєва І.В., Красуля О.І. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 45, 28 липня 2017 р.).
 13. «Методичні рекомендації «Соціально-правові основи фармацевтичного забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей»: науковий твір, № 72189, Котвіцька А.А., Кубарєва І.В., Кононенко О.В. (літературний письмовий твір наукового характеру, офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» № 45, 28 липня 2017 р.).

Підручники – 1:

 1. Основи права і законодавства у фармації : нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін.; за ред. проф. А. А. Котвіцької. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 528 с.

Посібники, навчальні посібники – 21:

 1. Основи економіки та системи обліку у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, Г. Л. Панфілова, В. М. Чернуха, С. В. Огарь, О. К. Єрко, Р. І. Подколзіна, С. Г. Калайчева, А. А. Котвіцька, Л. В. Галій, І. В. Жирова, Л. Є. Шульженко; за ред. А. С. Немченко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2005. – 504 с.
 2. Основы организации и экономики фармации в вопросах и ответах: учеб. пособие для иностранных студ. фармац. вузов. Ч.1 / А. С. Немченко, Д. И. Дмитриевский, А. Л. Панфилова, А. К. Ерко, С. В. Огарь, А. А. Котвицкая, Н. Д. Красуцкая, И. В. Жирова, Г. Н. Юрченко, Л. Ю. Дьякова, О. Е. Макарова, Л. В. Галий, В. В. Крикля, И. В. Вершкова. – Харків, 2006. – 138 с.
 3. Основы организации и экономики фармации в вопросах и ответах: учеб. пособие для иностранных студ. фармац. вузов. Ч. 2 / А. С. Немченко, А. Л. Панфилова, В. Н. Чернуха, С. В. Огарь, Р. И. Подколзина, С. Г. Калайчева, А. К. Ерко, С. В. Хименко, А. А. Котвицкая, И. В. Жирова, Л.В. Галий, Г. Н. Юрченко. – Харків, 2006. – 160 с.
 4. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, Г. Л. Панфілова, В. М. Хоменко, В. М. Чернуха, С. В. Хіменко, Р. І. Подколзіна, С. В. Огарь, О. К. Єрко, Л. Ю. Дьякова, І. В. Жирова, С. Г. Калайчева, І. В. Кубарева, М. В. Подколзіна, В. М. Назаркіна, О. Є. Макарова, О. А. Носенко, О. О. Суріков ; за ред. А. С. Немченко. – Х.: Авіста – ВЛТ, 2007. – 488 с.
 5. Основы экономики и системы учета в фармации: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / А. С. Немченко, А. Л. Панфилова, В. Н. Чернуха, С. В. Огарь,  А. К. Ерко,  Р. И. Подколзина, С. Г. Калайчева, А. А. Котвицкая, Л. В. Галий, И. В. Жирова, Л. Е. Шульженко; под ред. А. С. Немченко / Перевод с украинского языка. – Винница: Новая книга, 2008. – 480 с.
 6. Екстремальна медицина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, А. В. Волкова, О. О. Суріков та ін. – Х.: НФаУ, 2014. – 124 с.
 7. История медицины и фармации: учебное пособие для студентов иностранного факультета / А. А. Котвицкая, В. В. Горбанев, А. А. Суриков, А. В. Волкова. – Х.: НФаУ, 2014. – 124 с.
 8. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2015: посібник / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, О. М. Котенко та ін.; за ред. В. П. Черних. – Вид. 20-те, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2015. – 120 с.
 9. Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. – Х.: НФаУ, 2015. – 112 с.
 10. Экстремальная медицина: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Котвицкая, Н. А. Пузак, А. В. Волкова и др.; авториз. пер. с укр. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2015. – 144 с.
 11. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2016: посібник / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, О. М. Котенко та ін.; за ред. В.П. Черних. – Вид. 21-ше, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2016. – 120 с.
 12. Маркетинг послуг: навч. посібн. для студ. спеціальності «Маркетинг» (тексти лекцій) / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна; за заг. ред. проф. А. А. Котвіцької. – Х.: НФаУ, 2016. – 141 с.
 13. Маркетинг послуг: тексти лекцій: навч. посібник для здобувачів вищої освіти / Котвіцька А. А, Чмихало Н. В., Вороніна О. М.; за заг. ред. А. А. Котвіцької. – Х.: НФаУ, 2017. – 128 с.
 14. Соціологія організації та сучасна економічна теорія: питання та відповіді: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / А.А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, Н.О. Пузак, О.М. Вороніна. – Х.: НФаУ, 2017. – 84 с.
 15. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2017: посібник / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, О. М. Котенко та ін.; за ред. В. П. Черних. – Вид. 22-ге, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2017. – 120 с.
 16. Фармацевтическое право и законодательство: учебное пособие соискателей высш. образования фак. по подготовке иностр. граждан / А.А. Котвицкая, И. В. Кубарева, А. А. Суриков и др. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 224 с.
 17. Фармацевтическое право и законодательство: учеб. пособие соискателей высш. образования по спец. «Фармация, промышленная фармация» / А.А. Котвицкая, И. В. Кубарева, А. В. Волкова и др.; под общ. ред. А. А. Котвицкой. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 224 с.
 18. Вступнику Національного фармацевтичного університету 2018: посібник / А. А. Котвіцька, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов та ін.; за ред. А. А. Котвіцької. – Вид. 23-тє, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2018. – 120 с.
 19. Pharmaceutical Law and Legislation: the textbook for applicants for higher education / А. А. Kotvitskaya, I. V. Kubarieva, А. V. Volkova et al. – Kharkiv: NUPh: Golden Pages, 2019. – 204 p.
 20. Соціальна та виробнича безпека діяльності: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» освітньої програми «Педагогіка вищої школи» / А. А. Котвіцька, В. А Рожанський, Д. В. Гринь та ін.; за ред. О.В. Жуковіної. – Х.: НФаУ; 2019. – 207 с.
 21. Військова підготовка (Основи організації медичного забезпечення населення і військ) [Электронный ресурс]: у запитаннях та відповідях: навч. посібник для здобувачів вищої освіти [спец. 226 «Фармація, промислова фармація» денной форми навчання] / А. А. Котвіцька [та ін.]; НФаУ, каф. соц. фармації. – Електрон. текстові дан. – Х.: НФаУ, 2019. – 78 с.

Методичні рекомендації (наукові) – 29:

 1. Немченко А. С. Розробка концептуальних засад пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька. – Х., 2006. – 24 с.
 2. Немченко А. С. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, О. О. Суріков. – Х., 2006. – 28 с.
 3. Немченко А. С. Обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби в Україні: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 25 с.
 4. Немченко А. С. Кластерний аналіз споживання ліків та захворюваності населення в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 28с.
 5. Немченко А. С. Кореляційно-регресійне моделювання соціально-економічних показників сімейної доступності лікарських засобів в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 28 с.
 6. Котвіцька А. А. Оцінка стану забезпечення фахівців фармацевтичної галузі інформацією про лікарські засоби: метод. рек./ А. А. Котвіцька, О. О. Суріков – Х., 2008. – 28 с.
 7. Котвіцька А. А. Наукове обґрунтування соціально-етичної моделі поведінки працівників аптек у конфліктних ситуаціях: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 26 с.
 8. Котвіцька А. А. Обґрунтування методики формування комп’ютерної інформаційної системи (на прикладі фармакотерапії гастроезофагельної рефлексної хвороби): метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков –Х., 2009. – 29с.
 9. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 33 с.
 10. Котвіцька А. А. Клініко-економічне обґрунтування ефективних напрямків фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда (10.11/157.11): метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля. – К., 2011. – 28 с.
 11. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до оптимізації системи фінансування фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – К., 2013. – 40 с.
 12. Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом: метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – К., 2013. – 37 с.
 13. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до формування локального формуляру лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва. – К., 2013. – 29 с.
 14. Котвіцька А. А. Організаційно-економічні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом : метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – К., 2014. – 36 с.
 15. Котвіцька А. А. Соціально-правові аспекти фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – К., 2014. – 36 с.
 16. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – К., 2014. – 42 с.
 17. Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку, хворих на глаукому : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – К., 2014. – 39 с.
 18. Котвіцька А. А. Організаційно-економічні принципи фармацевтичного забезпечення членів лікарняних кас (31.15/83.15): метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська. – К., 2015. – 31 с.
 19. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – К., 2015. – 36 с.
 20. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення населення при лікуванні та профілактиці інфекційних захворювань на прикладі кору: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко. – К., 2015. – 41 с.
 21. Котвіцька А. А. Клініко-економічне обґрунтування оптимального асортименту лікарських засобів для лікування гострого простого бронхіту у дітей віком до 3-х років : метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – К., 2015. – 21 с.
 22. Котвіцька А. А. Моделювання системи управління якістю та реформування організаційної структури підприємства з виробництва лікарських засобів : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець. – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 24 с.
 23. Котвіцька А. А. Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів (84.15/123.15): метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець, Н. О. Тахтаулова. – Х.: Вид-во НТМТ, 2015. – 24 с.
 24. Котвіцька А. А. Регламентація і документування процесів системи управління якістю підприємства з виробництва лікарських засобів: метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець. – Х.: НТМТ, 2015. – 28 с.
 25. Котвіцька А. А. Організація внутрішніх аудитів систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів: метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К.: Вид-во “НТМТ”, 2015. – 28 с.
 26. Котвіцька А. А. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності нестероїдних протизапальних засобів на фармацевтичному ринку України: метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк. – К., 2016. – 21 с.
 27. Котвіцька А. А. Організаційно-економічні принципи формування асортиментної політики промислових фармацевтичних підприємств (на прикладі нестероїдних протизапальних препаратів) (81.17/140.17): метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк. – К., 2017. – 25 с.
 28. Зупанець І. А. Теоретичне обгрунтування та реалізація сучасних принципів оцінки еквівалентності лікарських засобів і Україні (77.17/119.17): метод. рек. / І. А. Зупанець, А. А. Котвіцька, В. П. Черних та ін. – К., 2017. – 26 с.
 29. Котвіцька А. А. Обгрунтування ролі та відповідальності фармацевтичного працівника в умовах впровадження концепції соціальної фармації: метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова. – Х., 2018. – 31 с.

Інформаційні листи – 4:

 1. Імплементація методології PDCA у процес внутрішніх аудитів систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів: інформ. лист № 352-2017 / Т. В. Карамаврова, В. О. Лебединець, А. А. Котвіцька , О. В. Ткаченко. – К., 2018. – Вип. 31. – 5 с.
 2. Методика оцінки аудиторів систем управління якістю на підприємствах фармацевтичного профілю: інформ. лист № 331-2018 / Т. В. Карамаврова, В. О. Лебединець, А. А. Котвiцька, О. В. Ткаченко. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2018. – 6 с.
 3. Підходи до моніторингу ліко-пов’язаних помилок в аптечних закладах: інформ. лист № 228-2019 / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2019.
 4. Методологія класифікації ліко-пов’язаних помилок під час роздрібної реалізації лікарських засобів: інформ. лист № 229-2019 / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2019.

Патент України на винахід – 1:

 1. Патент 54687 A Україна, МПК A61K 31/19 (2006.01), A61K 9/10 (2006.01). Нестероїдний протизапальний засіб «Емульсія анальбену» / Дмирієвський Дмитро Іванович; Котвіцька Алла Анатоліївна; Кабачний Володимир Іванович; Левітін Євген Якович; Яковлєва Лариса Василівна; заявник та патентовласник Нац. фарм. ун-т. – №а 2001128924; заявл. 24.12.2001; опубл. 17.03.2003. – Бюл. № 3.

Наукові повідомлення про наукову (науково-технічну) продукцію – 4:

 1. Моделювання системи управління якістю та реформування організаційної структури підприємства з виробництва лікарських засобів (Реєстр. № 504/3/16) / Котвіцька А. А., Лебединець В. О.
 2. Організація внутрішніх аудитів системи управління якістю підприємства з виробництва лікарських засобів (Реєстр. № 507/3/16) / Котвіцька А. А., Лебединець В. О.
 3. Регламентація і документування системи управління якістю підприємства з виробництва лікарських засобів. (Реєстр. № 513/3/16) / Котвіцька А. А., Лебединець В. О.
 4. Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів. (Реєстр. № 508/3/16) / Котвіцька А. А., Лебединець В. О., Тахтаулова Н. О.

НАУКОВА ШКОЛА

Котвіцька Алла Анатоліївна підготувала 1 доктора наук та 11 кандидатів наук:

 1. Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів [Текст] : автореф. дис. … д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Лебединець Вячеслав Олександрович; Нац.  фармацевт. ун-т. – Харків, 2016. – 43
 2. Науково-методичні підходи до удосконалення інформаційних систем у раціональному використанні лікарських засобів [Текст]: автореф. дис. … канд. фармац. наук: 15.00.01 / Суріков Олександр Олександрович; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2010. – 23 с.
 3. Наукове обґрунтування та практичне впровадження принципів та етичних норм діяльності фармацевтичних працівників [Текст]: автореф. дис. … канд. фармац. наук: 15.00.01 / Тетерич Наталія Володимирівна; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2011. – 24 с.
 4. Науково-методичні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих в умовах стаціонару [Текст]: автореф. дис. … канд. фармац. наук: 15.00.01 / Красуля Оксана Іванівна; Нац. фармац. ун-т. – Х.,  2013. – 24 с.
 5. Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів до підвищення доступності лікарських засобів для лікування хворих з ішемічним інсультом [Текст]: автореф. дис. … канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Лобова Інна Олександрівна; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2014. – 27 с.
 6. Соціально-економічні підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на псоріаз [Текст]: автореф. дис. … канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Карло Володимир Всеволодович; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2015.
 7. Обґрунтування методичних підходів до удосконалення надання фармацевтичної допомоги геріатричним хворим на глаукому [Текст]: автореф. дис. … канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Пастухова Олександра Андріївна; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2016. – 28 с.
 8. Соціально-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на виразкову хворобу [Текст]: автореф. дис. … канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Ходаківська Вікторія Павлівна; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2016. – 26 с.
 9. Науково-методичне обґрунтування підходів до удосконалення системи забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей [Текст]: автореф. дис. … канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Кононенко Ольга Володимирівна; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2016. – 24 с.
 10. Оптимізація фармацевтичного забезпечення пільгових дитячих категорій населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів [Текст]: автореф. дис. … канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Коробова Євгенія Сергіївна; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2017. – 24.
 11. Наукове обґрунтування соціально-економічних принципів управління товарною політикою виробничих фармацевтичних підприємств [Текст]: автореф. дис. … канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Костюк Володимир Григорович; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с.
 12. Наукове обґрунтування сучасних принципів соціальної фармації в реформуванні охорони здоров’я [Текст]: автореф. дис. … канд. фармацевт. наук: 15.00.01 / Сурікова Ірина Олександрівна; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 25 с.

Сьогодні Котвіцька Алла Анатоліївна є науковим консультантом із виконання 4 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук та керівником виконанням 3 кандидатських дисертаційних робіт.

ВІДОМЧІ ТА ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

Котвіцька Алла Анатоліївна має державні та відомчі нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2005 р.), Диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець» (2005 р.), Почесна грамота Верховної Ради України (2010 р.), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2013 р.), Почесне звання України «Заслужений діяч науки i техніки України» (Указ Президента України №751/2014 від 03.10.2014 р.), Грамота Харківської обласної ради (2016 р.), Почесна грамота Президії Національної академії медичних наук України (2019 р.).

Print Friendly, PDF & Email