Котвіцька Алла Анатоліївна

 Котвіцька Алла Анатоліївна – ректор, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Адреса: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел. : (057) 706-35-81

E-mail: rector@nuph.edu.ua

 

Науковий профіль:

                                                            

 

Алла Анатоліївна Котвіцька народилася в 1972 р. у м. Харків. У 1989 р. зі срібною медаллю закінчила Зміївську загальноосвітню школу № 1.

У 1990 р. вступила, а в 1995 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

У 2003 р. із відзнакою закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Банківська справа».

У 2015 р. отримала диплом з відзнакою НФаУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Виконала вимоги до компетентності «Менеджер якості» відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001 : 2008. Закінчила курси іноземних мов (англійська) Лінгвістичного центру факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за рівнем Intermediate. У 2017 закінчила цикл спеціалізації в ХМАПО з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика».

У період з 1995 р. по 2001 р. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, у 2004 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: «Методологія соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення», у 2011 р. присвоєно вчене звання професора.

Працювала лаборантом кафедри організації та економіки фармації ХФІ (1989 р.), провізором ТОВ «Магік» (1995 р.). Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі організації та економіки фармації: асистент (2001-2002 рр.), доцент (2003-2009 рр.), професор кафедри організації та економіки фармації (2009-2011 рр.), працювала вченим секретарем науково-дослідної частини НФаУ (2003-2007 рр.), завідувачем науково-методичної (науково-дослідної) лабораторії з питань фармацевтичної освіти (2007-2008 рр.), проректором з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти) НФаУ (2008-2014 рр). З 2011 р. по 2015 р. очолювала першу в Україні кафедру соціальної фармації. З 2014 р. обіймала посаду першого проректора з науково-педагогічної роботи НФаУ.

У 2014 р. згідно з Указом Президента України № 751/2014 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти» Котвіцькій Аллі Анатоліївні було присвоєно почесне звання «Заслуженого діяча науки і техніки України».

16 листопада 2017 р. колектив Національного фармацевтичного університету обрав А.А. Котвіцьку ректором НФаУ.

Громадська діяльність: голова Ректорської ради НФаУ; голова Вченої ради НФаУ, голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 зі спеціальності 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»(з 2013 р.), член Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону, член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01, головний редактор фахового видання «Соціальна фармація в охороні здоров’я» (з 2015 р.), член редакційних колегій фахових журналів «Фармацевтичний журнал» (з 2015 р.), «ScienceRise: Pharmaceutical Science» (з 2016 р.), член редакційної колегії спеціалізованого журналу «Современная фармация» (з 2016 р.); член правління Громадського об’єднання «Всеукраїнська фармацевтична палата» (з 2014 р.), член виконавчого комітету Відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» у Харківській області (з 2018 р.),  член Робочої групи з питань оцінки медичних технологій МОЗ України (з 2019 р.).

Під час проведення VII Національного з’їзду фармацевтів А. А. Котвіцька виконувала обов’язки відповідального секретаря організаційного комітету, приймала активну участь у розробці «Етичного кодексу фармацевтичних працівників України», співавтор Концепції розвитку фармацевтичної галузі України, низки нормативно-правових актів державного рівня:

 • Законопроект № 2192 «Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування» від 18.04.2007 р.;
 • Законопроект № 3155 «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» від 23.03.2007 р.

Проф. Котвіцька А. А. є членом Центральної атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фармацевтів, членом робочої групи з перегляду матеріалів на лікарські засоби, що застосовуються для лікування та профілактики грипу та ГРВІ.

З 2014 р. проф. Котвіцька А. А. є членом правління Громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників» та Громадського об’єднання «Всеукраїнська фармацевтична палата».

З 2015 р. проф. Котвіцька А. А. входить до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про лікарські засоби», та координаційної групи для формування переліку спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», відповідних ступенів вищої освіти та кваліфікацій. Є головою робочої групи для формування пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (спеціальність «Фармація»).

Наукова школа:

Алла Анатоліївна Котвіцька  підготувала 1 доктора та наук 10 кандидатів наук:

Є науковим консультантом з виконання докторських дисертацій:

 • доцента Кубарєвої І. В.;
 • доцента Прокопенко Т. С.;
 • доцента Сурікова О. О.;
 • доцента Волкової А. В.

Здійснює керівництво:

 • 2 аспірантами з відривом від виробництва – Сурікова І. О., Прокопенко О. С.
 • 1 аспірант без відриву – Яковлева О.Ю.
 • 1 здобувачем – Тарасенко Д. Ю.

Підручник: Основи права і законодавства у фармаціії :нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. ; за ред. проф. А. А. Котвіцької. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 528 с.

Навчальні посібники:

 1. Pharmaceutical Law and Legislation : the textbook for applicants for higher education / A.A. Kotvitskaya, I.V. Kubarieva, A.V. Volkova et al. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2019. – 204 p.
 2. Вступнику Національного фармацевтичного університету 2018 : посібник / А. А. Котвіцька, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов та ін.; за ред. А. А. Котвіцької. – Вид. 23-тє, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2018. – 120 с.
 3. Фармацевтическое право и законодательство : учебное пособие соискателей высш. образования фак. по подготовке иностр. граждан / А. А. Котвицкая, И. В. Кубарева, А. А. Суриков и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 224 с.
 4. Соціологія організації та сучасна економічна теорія: питання та відповіді : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / А.А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, Н.О. Пузак, О.М. Вороніна. – Х. : НФаУ, 2017. – 84 с.
 5. Маркетинг послуг: тексти лекцій : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / Котвіцька А.А, Чмихало Н. В., Вороніна О. М. ; за заг.ред. А. А. Котвіцької. – Х. : НФаУ, 2017. – 128 с.
 6. Маркетинг послуг : навч.посібн. для студ. спеціальності «Маркетинг» (тексти лекцій) / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна; за заг.ред. проф. А. А. Котвіцької. – Х. : НФаУ, 2016. – 141 с.
 7. Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 112 с.
 8. Экстремальная медицина : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Котвицкая, Н. А. Пузак, А. В. Волкова и др.; автор. пер. с укр. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 144 с.
 9. Екстремальна медицина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
 10. История медицины и фармации: учебное пособие для студентов иностранного факультета / А. А. Котвицкая, В. В. Горбанев, А. А. Суриков, А. В. Волкова. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
 11. Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно-правових актівдля студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика»  (станом на  01 вересня 2013 р.).  Ч. ІІ / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. –  Х.: НФаУ, 2013. – 436 с.
 12. Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно- правових актів для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика» (станом на 01 вересня 2013 р.). Ч. І / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. – Х.: НФаУ, 2013. – 260 с.
 13. Основы экономики и системы учета в фармации: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. (Перевод с украинского языка). – Винница: Новая книга, 2008. – 480 с. (співавторство).
 14. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2007. – 487 с. (співавторство).
 15. Основи економіки та системи обліку у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2005. – 504 с. (співавторство).

Методичні рекомендації:

 1. Обгрунтування ролі та відповідальності фармацевтичного працівника в умовах впровадження концепції соціальної фармації: метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова. – Х., 2018. – 32 с.
 2. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності нестероїдних протизапальних засобів на фармацевтичному ринку України: метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк. – К., 2016. – 21 с.
 3. Клініко-економічне обґрунтування оптимального асортименту лікарських засобів для лікування гострого простого бронхіту у дітей віком до 3-х років : метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – К., 2015. – 21 с.
 4. Організаційно-економічні принципи фармацевтичного забезпечення членів лікарняних кас : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська. – К., 2015. – 31 с.
 5. Котвіцька А. А. Фармакоекономічні підходи до оцінки доступності лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська – Х., 2015. – 27 с.
 6. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення населення при лікуванні та профілактиці інфекційних захворювань на прикладі кору : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко,І. В. Кубарєва. – Х., 2015. – 41 с.
 7. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – Х., 20 – 36 с.
 8. Котвіцька А. А. Соціально-правові основи фармацевтичного забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей : метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко. – Х., 2014. – 35 с.
 9. Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку, хворих на глаукому : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – Х., 2014. – 39 с.
 10. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – Х., 2014. – 42 с.
 11. Котвіцька А. А. Соціально-правові аспекти фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – Х., 2014. – 36 с.
 12. Котвіцька А. А. Організаційно-економічні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом : метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – Х., 2014. – 36 с.
 13. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до формування локального формуляру лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва. – Х., 2013. – 29 с.
 14. Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом: метод. рек./ А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – Х., 2013. – 37 с.
 15. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до оптимізації системи фінансування фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення : метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – Х., 2013. – 40 с.
 16. Котвіцька А. А. Клініко-економічне обґрунтування ефективних напрямків фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля. – Х., 2011. – 28 с.
 17. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 33 с.
 18. Котвіцька А. А. Обґрунтування методики формування комп’ютерної інформаційної системи (на прикладі фармакотерапії гастроезофагельної рефлексної хвороби): метод. рек./ А. А. Котвіцька, О. О. Суріков – Х., 2009. – 29 с.
 19. Котвіцька А. А. Наукове обґрунтування соціально-етичної моделі поведінки працівників аптек у конфліктних ситуаціях: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 26 с.
 20. Котвіцька А. А. Оцінка стану забезпечення фахівців фармацевтичної галузі інформацією про лікарські засоби: метод. рек./ А. А. Котвіцька, О. О. Суріков – Х., 2008. – 28 с.
 21. Немченко А .С. Кореляційно-регресійне моделювання соціально-економічних показників сімейної доступності лікарських засобів в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 28 с.
 22. Немченко А. С. Кластерний аналіз споживання ліків та захворюваності населення в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007 – 28 с.
 23. Немченко А. С. Обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби в Україні: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 25 с.
 24. Немченко А. С. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, О. О. Суріков. – Х., 2006. – 28 с.
 25. Немченко А. С. Розробка концептуальних засад пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька. – Х., 2006. – 24 с.

Членство у фахових організаціях:

 • ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»
 • Міжнародна Асоціація фармацевтів (FIP);
 • Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (ISPOR);
 • Міжнародна організація з оцінки медичних технологій (HTAi).

Професор А.А. Котвіцька викладає дисципліни «Академічна доброчесність» (для здобувачів третього освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки PhD (доктор філософії)), «Фармацевтичне правознавство», «Фармацевтичне право та законодавство», «Вступ до фаху та історія фармацію» (для студентів освітньої програми «Фармація»), «Соціальна економіка у фармації» (для магістрів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація»), «Організація та економіка у фармації» (для студентів спеціальності «Клінічна фармація»), «Соціальне управління у фармацевтичній галузі» (для магістрів спеціальності «Адміністративний менеджмент»).