Сидоренко Людмила Василівна

СидоренкоСидоренко Людмила Василівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Адреса: Харків 61170, вул. Валентинівська, 4
Тел. (0572) 67-92-04
E-mail: slv.ludmila16@gmail.com
Науковий профіль:
                                              

 

Автобіографія

Сидоренко Людмила Василівна народилася 16.01.1971 року в м. Харків (Україна). У 1986 р. закінчила 8 класів середньої загальноосвітньої школи №126 м. Харкова і вступила до Харківського медичного училища №1 на фармацевтичне відділення, яке з відзнакою закінчила у 1989 р. і отримала кваліфікацію фармацевта. У тому ж році вступила до Харківського фармацевтичного інституту на фармацевтичний факультет і у 1994 р. закінчила Українську фармацевтичну академію (нині Національний фармацевтичний університет) та отримала кваліфікацію провізора.

Під час навчання в інституті була членом студентського наукового товариства при кафедрі фармацевтичної хімії та за результатами дослідницької роботи захистила дипломну роботу на тему «Синтез і хімічні перетворення етилових естерів хлорозаміщених хінолін-3-карбонових кислот» (1994 р.).

У 1994 р. працювала в аптеці № 5 м. Харкова на посаді провізора-інтерна і готувалась до вступу до аспірантури. За результатами успішно зданих іспитів у грудні 1994 р. вступила до аспірантури Української фармацевтичної академії при кафедрі фармацевтичної хімії. Під час навчання в аспірантурі активно займалась науково-дослідною роботою, приймала участь у наукових конференціях, робила перші кроки у педагогічній діяльності. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія на тему «Синтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 3-аміно-2-оксо-4-гідроксихінолінів».

Педагогічну діяльність розпочала у 1997 р. на кафедрі фармацевтичної хімії Української фармацевтичної академії на посаді асистента, а з 2002 р. і по нині – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія на тему «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 4-R-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх похідних».

Науковий напрямок досліджень Сидоренко Л.В. – пошук біологічно активних речовин в ряду похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохіноліну.

Співавтор 133 друкованих наукових робіт, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях, у т.ч. 3 патентів, 96 наукових статей і 34 тез доповідей на конференціях різних рівнів, 2 підручників, 3 навчальних посібників, робочих програм, методичних розробок, статей у «Фармацевтичній енциклопедії».

У рамках міжнародної наукової співпраці у 2016 р. за запрошенням Національного Політехнічного університету (Instituto Politecnico Nacional, IPN, Мехіко) та центру науково-технічних інновацій (Centro de Investigacion e Innovacion Technologica, Мехіко) приймала участь у наукових семінарах з проблематики «Сучасні методи створення нових лікарських засобів» та «2-Оксохіноліни».

Підручники

 1. Фармацевтична хімія : підручник для студ. вищих фармац. навч. закладів і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акред. / за заг. ред. проф. П. О. Безуглого. – Вид. 3-тє, випр., доопрац. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 456 с. (гриф МОН)
 2. Фармацевтическая химия : учебник для студ. высших фармац. учебн. заведений и фармац. ф-тов высших мед. учебн. заведений III-IV уровней аккред. : перевод с укр. / П. А. Безуглый, В. А. Георгиянц, И. С. Гриценко и др. ; под общ. ред. проф. Безуглого П. А. – Винница : Нова книга, 2017. – 464 с. (гриф МОН)

Навчальні посібники

 1. Фармацевтический анализ : учеб. пособие для студ. вузов / П. А. Безуглый, В. А. Георгиянц, И. С. Гриценко и др. ; под общ. ред. В. А. Георгиянц. – Х. : НФаУ ; Оригинал, 2016. – 541 с. (гриф МОН)
 2. Збірник тестів з фармацевтичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, В. А. Георгіянц та ін. – 2-ге вид. – Х. : НФаУ, 2015. – 304 с. (гриф МОН)
 3. Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, В. А. Георгіянц та ін. ; за заг. ред. В. А. Георгіянц. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 552 с. (гриф МОН)

Методичні рекомендації

 1. Фармацевтична хімія: метод. рек. до самост. роботи здоб. вищої освіти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 136 с.
 2. Фармацевтична хімія. Примірна програма навчальної дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, кваліфікації освітньої «Магістр фармації», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація» / Р.Б. Лесик, В.А. Георгіянц, Л.О. Перехода, А.П. Крищишин, Д.В. Камінський, Л.В. Сидоренко, С.Г. Таран. – Київ, 2018. – 45 с.
 3. Фармацевтична хімія : посіб. для підготовки здобув. вищ. освіти до державної атестації (спеціальність – «Фармація») / В. А. Георгіянц, І. В. Українець, Л. В. Сидоренко та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 72 с.
 4. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобув. вищ. освіти ІІІ-V курсів фарм. факультету / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 151 с.
 5. Стандартизація лікарських засобів : методичні рекомендації для студентів 5 курсу фарм. факультету / І.С. Гриценко, В.А. Георгіянц, С.Г. Таран та ін.-Х. : НФаУ, 2013. – 20 с.

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • Фармацевтична хімія
 • Стандартизація лікарських засобів

 

Print Friendly, PDF & Email