Студентське наукове товариство (СНТ)

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел.: (057) 706-30-71
Факс: (057) 706-30-71
Е-mail: snt@nuph.edu.ua
Сторінки у соц. мережах: vk.com/nuph_snt; facebook.com/groups/

Голова СНТ:
Голова СНТ
Григорів Галина Валеріївна,
аспірант кафедри органічної хімії

 

Заступник Голови СНТ:

Заступник Голови СНТ

Дудка Ксенія Ігорівна, студентка 6 курсу фармацевтичного факультету № 1

 

Секретар СНТ:

sekretar-sntБабченко Анастасія Андріївна, студентка 3 курсу 4 групи фармацевтичного факультету № 1

 

Студентське наукове товариство (СНТ) є складовою частиною діяльності НФаУ та сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню обдарованої молоді.

Мета студентського наукового товариства – формувати науковий світогляд, допомагати молодим дослідникам опанувати методологію і методи наукового пошуку.

Науково-дослідна робота студентів, як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів, є предметом особливої уваги професорсько-викладацького колективу університету, адже в сучасних умовах вона перетворилась у невід’ємний елемент навчання і виховання студентської молоді, направлений на формування дослідницьких навичок та організаторських якостей мабутйніх науковців.

У своїй діяльності СНТ керується такими принципами:

 • добровільності,
 • колегіальності,
 • законності,
 • гласності,
 • відкритості,
 • свободи наукової творчості,
 • рівноправності всіх членів,
 • забезпечення органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи для накопичення та примноження наукового потенціалу університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Основними цілями та завданнями СНТ є:

 • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю,
 • заохочення студентів до наукової-дослідної роботи та інноваційної діяльності, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідної роботи студентів;
 • розповсюдження та популяризація наукової діяльності серед студентської молоді;
 • підвищення теоретичного рівня, практичної значущості та якості науково-дослідних робіт студентів;
 • сприяння обміну науковою та професійною інформацією між студентами;
 • формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів;
 • пошук і підтримка талановитих осіб серед студентів, надання їм усебічної допомоги у науковому розвитку та проведенні наукових досліджень;
 • сприяння впровадження в практичну медицину й фармацію досягнень фармацевтичної науки.

Функції СНТ:

 • Представницька – вивчення, захист, представлення інтересів студентів-членів СНТ, що цікавляться науково-дослідною роботою та мають бажання взяти у ній участь;
 • Комунікативна – забезпечення комунікативного поля для спілкування, обміну змістовними науковими ідеями, представлення результатів індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення результатів наукової роботи з обговоренням у колі колег;
 • Інформаційна – забезпечення актуальною науковою та науково-організаційною інформацією, що допомагає орієнтуватися у подіях, заходах, науково-змістовній інформації;
 • Адміністративно-організаційна – підтримка та організаційний супровід наукових ініціатив, пропозицій, проектів, науково-дослідних колективів;
 • Ресурсна – здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки студентських наукових ініціатив та проектів у межах ресурсів, що доступні для організації та у відповідності до паритетного розподілу;
 • Просвітницька – популяризація серед студентів університету науково-дослідної роботи як можливої кар’єри та професії.

При реалізації завдань СНТ студенти мають можливість:

 • безпосередньо спілкуватися з науковим керівником;
 • навчитися працювати з науковою літературою, лабораторним обладнанням, з експериментальними тваринами;
 • отримати досвід публічних виступів з доповідями;
 • взяти участь у створенні нових оригінальних субстанцій, біологічно активних речовин, освоїти методи аналізу і стандартизації лікарських препаратів;
 • виконувати лабораторні, курсові та дипломні роботи, які містять елементи наукових досліджень;
 • виконувати завдання науково-дослідного характеру у період виробничої та навчальної практики;
 • виконувати окремі дослідницькі завдання за дорученням наукового керівника;
 • аналізувати і узагальнювати результати експериментальних досліджень у вигляді доповідей, тез, статей, винаходів та ін.

Сучасне студентське наукове товариство НФаУ складають:

Сьогодні гуртки СНТ, що працюють на кожній із кафедр НФаУ, об’єднують понад 1000 студентів, серед них є і студенти-іноземці. Для забезпечення якісної наукової роботи студентів  кафедральні гуртки об’єднані у 5 наукових напрямків:

Хіміко-фармакогностичні кафедри:

 • Синтез фізіологічно активних речовин
 • Дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів
 • Стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз

Медико-біологічні, клінічні кафедри:

 • Доклінічне  фармакологічне вивчення лікарських засобів
 • Сучасні аспекти фармацевтичної мікробіології та імунології
 • Патогенетичні основи фармакотерапії патологічних станів
 • Клінічні випробування. Фармацевтична опіка
 • Генетичні дослідження, можливості використання в практиці медицини та фармації
 • Фізіологія в медицині та фармації: актуальні проблеми та сучасні досягнення
 • Лабораторні дослідження в клінічній медицині

Технологічні кафедри:

 • Промислова технологія та впровадження у виробництво лікарських засобів
 • Актуальні питання екстемпоральної рецептури
 • Технологія парфумерно-косметичних засобів
 • Сучасна біотехнологія

Економіко-управлінські кафедри:

 • Фармакоекономічні дослідження лікарських препаратів
 • Менеджмент і маркетинг у фармації
 • Соціально-економічні дослідження у фармації
 • Управління якістю у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я
 • Товарознавство

Суспільні, гуманітарні, фізико-математичні кафедри:

 • Інформаційні  технології  у  фармації  та  медицині
 • Фармацевтичне право та судова фармація
 • Суспільcтвознавство  та філологія
 • Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ

Студенти – члени СНТ – беруть активну участь у прикладних та фундаментальних науково-дослідних розробках університету, виконують дипломні роботи які є фрагментом ініціативно-пошукової тематики.

СНТ, разом з Радою молодих вчених, щорічно проводить  Науково-практичну конференцію «Актуальні питання створення нових  лікарських засобів», яка з 2012 року  набула статусу Міжнародної. Результати наукових досліджень публікуються у Збірнику тез доповідей видавництва НФаУ. Пріоритетною мовою конференції є англійська. Найкращі наукові роботи студентів СНТ щорічно направляються на наукові конкурси, де отримують нагороди.

Членом СНТ може стати кожен студент, у якого є бажання поглибити свої знання, а також взяти участь у науково-дослідній роботі.

При досягненні успіхів у науковій та навчальній діяльності член СНТ отримує рекомендації для вступу до аспірантури. За даними відділу аспірантури, 95% магістрантів і аспірантів під час навчання в НФаУ були членами кафедральних гуртків СНТ.

Досягненням нашого університету є те, що серед студентської молоді зростає інтерес до наукової роботи, яка сьогодні вважається престижною.

Положення про Студентське наукове товариство Національного фармацевтичного університету

Програма Голови СНТ НФаУ Григорів Г.В.

Буклет про СНТ НФаУ 2016 р.

Склад Ради СНТ НФаУ

План роботи СНТ НФаУ у 2016/2017 н.р.

Заява для вступу до СНТ

Анкета кандидата у члени СНТ НФаУ

Матеріали за темою:

2 листопада 2016 р. у Вітебському державному медичному університеті відбувся I Форум молодіжних наукових товариств

27 жовтня 2016 р. відбулося об’єднане засідання Загальних зборів Ради молодих вчених та Студентського наукового товариства НФаУ