Загальна інформація

Психологічна служба системи освіти України – важлива частина цілісної системи освіти, яка поєднує в собі науковий, прикладний, практичний та організаційний аспекти. Психологічна служба забезпечує своєчасне і системне вивчення психофізичного розвитку здобувачів вищої освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. 

Стратегічні зміни розвитку освіти України у контексті положень концепції «Нова українська школа», нові суспільні виклики, соціальні вимоги і загальносвітові тенденції актуалізують психологічний супровід навчально-виховного процесу та формують загальне спрямування діяльності сектора психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО МОЗ України.

Сектор психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО МОЗ України в своїй діяльності керується статтею 76 Закону України «Про освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказом МОН України від 30.12.2009 № 1248 «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації», наказом МОН України від 22.05.2018 № 509  «Положення про психологічну службу у системі освіти України», додатком до листа МОН України від 07.08.2018 р. №1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р. тощо.

Метою діяльності сектора психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО МОЗ України є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань Національного фармацевтичного університету.

Завдання сектора психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО визначаються відповідно до стратегії розвитку України в цілому і полягають у:

  • сприянні вирішенню освітніх і виховних задач, професійній гнучкості;
  • формуванню у студентів готовності до особистісного, професійного, політичного вибору;
  • формування у здобувачів вищої освіти таких умінь: критично мислити, здатності співпрацювати в команді, застосовувати емоційний інтелект, керувати емоціями, оцінювати проблеми, виявляти ризики та приймати рішення, виявляти ініціативу, висловлювати думку усно і письмово;
  • формування у студентів системи загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови та культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність);
  • формування в учасників освітнього процесу моделі поведінки, заснованої на взаємній повазі та недопущенні насильства в міжособистісних відносинах, спільній діяльності;
  • збереження і зміцнення психічного здоров’я учасників освітнього процесу;
  • підвищенні рівня  психологічної культури й психологічної компетентності в учасників навчально-виховного процесу;
  • психологічній допомозі кожному студенту та їх батькам, що опинилися в складній життєвій ситуації та перебувають в деструктивному середовищі тощо.
 

НАША АДРЕСА:

м. Харків, вул. Валентинівська, 4 каб. 212

e-mail:  psc@nuph.edu.ua