2013 рік (підручники , навчальні посібники, лекції)

Підручники

Клнічна фармація 2013Клінічна фармація [Текст] : підруч. для ВНЗ / І. А. Зупанець [та ін.] ; за ред.: В. П. Черних, І. А. Зупанця, І. Г. Купновицької ; НФаУ. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 911 с.

Підручник складено відповідно до концепції трьох складових клінічної фармації: основ клінічної медицини, клінічної фармакології та фармацевтичної опіки. На сучасному рівні представлені основні симптоми й синдроми найбільш відомих захворювань внутрішніх органів, підходи до медикаментозного лікування і профілактики основних патологічних станів, найважливіші аспекти клінічної фармакології лікарських засобів, умови їх раціонального застосування та шляхи профілактики побічної дії. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних препаратів для відповідального самолікування викладена на підставі останніх нормативних актів — затверджених МОЗ України протоколів провізора (фармацевта). Підручник підготовлено у повній відповідності до навчальної програми з клінічної фармації, затвердженої МОЗ України в 2012 р.

 

 

Технологія ліків промислового виробництва 2013Технологія ліків промислового виробництва [Текст] : у 2 ч. : підруч. для ВНЗ / В. І. Чуєшов [та ін.] ; НФаУ. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. . – Х. : НФаУ: Оригінал. – 2013. – Ч.2. – 640 с.

Друге видання підручника написано з урахуванням останніх досягнень у галузі теорії і практики технології лікарських форм, а також змін в номенклатурі готових лікарських засобів, що випускаються фармацевтичною промисловістю. У ньому описано сучасне обладнання, призначене для проведення технологічних процесів, розглянуто перспективні напрями вдосконалення промислової технології лікарських препаратів.

Навчальні посібники

 

 

Pharmaceutical chemistry_ Lectures_2013Pharmaceutical chemistry. Lectures for english-speaking students [Text] = [Фармацевтическаяхимия. Лекции для англоговорящих студентов] : the study guide for students of higher schools / V. A. Georgiyants [et al.] ; ed. by: V. A. Georgiyants, P. O. Bezugly ; NUPh. – Kharkiv : NPhaU : Original, 2013. – 528 p.

The study guide contain the main theoretical material in pharmaceutical chemistry. The general methods of pharmaceutical analysis (reactions for identification of ions, limit tests for impurities and methods of assay) are in accordance with the European Pharmacopoeia and the State Pharmacopoeia of Ukraine. The lecture course of pharmaceutical chemistry involves analysis for medicinal substances of the inorganic, aliphatic, aromatic, heterocyclic structure and natural origin.

Навчальний посібник містить основний теоретичний матеріал з фармацевтичної хімії. Основні методи фармацевтичного аналізу наведено відповідно до Європейської фармакопеї та Державної фармакопеї України. Курс лекцій з фармацевтичної хімії включає аналіз лікарських речовин неорганічної, органічної, аліфатичної, гетероциклічної структури та природного походження.

 

 

Фармацевтичний аналіз 2013Фармацевтичний аналіз [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / П. О. Безуглий [та ін.] ; за ред. В. А. Георгіянц ; НФаУ. – Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 551 с.

У посібнику подано матеріали з фармацевтичного аналізу лікарських засобів хімічними та фізико-хімічними методами. Класифіковано методи кількісного аналізу і наведено конкретні приклади їх використання.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.

 

 

 

Практикум з промислового маркетингуМнушко, З. М. Практикум з промислового маркетингу [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / З. М. Мнушко, О. П. Півень, М. С. Рахман ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2013. – 228 с.

Посібник розроблено згідно з навчальною програмою з дисципліни «Промисловий маркетинг». Містить перелік основних теоретичних питань за темами, питання для самостійного вивчення, теоретичний матеріал, практичні завдання у вигляді розрахункових задач, ситуативні завдання та логічні схеми, методичні рекомендації до виконання практичних завдань за темами занять, питання й тестові завдання для самоконтролю знань. Окремі завдання відображають специфіку фармацевтичної галузі. Навчальний матеріал ілюстровано схемами.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». Може бути використаний фахівцями, які працюють у сфері промислового маркетингу.

 

 

 

Оцінка лабораторних досліджень у неврології 2013Оцінка лабораторних досліджень у неврології [Текст] : навч. посіб. для фармац. ф-тів мед. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / О. І. Залюбовська [та ін.] ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2013. – 120 с.

Навчальний посібник містить сучасні відомості з основних лабораторних і функціональних показників у нормі та при найбільш поширених захворюваннях у неврології, дані з етіології, патогенезу та клінічної картини неврологічних захворювань.

Для студентів фармацевтичних внз та фармацевтичних факультетів медичних внз ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

 

 

 

 

 

Патентознавство 2013Посилкіна, О. В. Патентознавство [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Посилкіна ; НФаУ. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 272 с.

 Дисципліна “Патентознавство” дозволяє студентам ознайомитися з об’єктами інтелектуальної власності (авторське право, суміжні права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгівельні марки, географічні зазначення, комерційна таємниця) і правовими аспектами їх охорони. Ці знання допоможуть студентам отримати вигоду з інноваційних ідей та технологічних можливостей.

 

 

 

 

 

 

 

Basics of bioethics and biosafety 2013Basics of bioethics and biosafety [Text] = [Основи біоетики та біобезпеки] : manual for students of higher schools / V. A. Moroz [et al.] ; ed. by V. A. Moroz ; NUPh. – Kharkiv : NUPh: Golden Pages, 2013. – 127 p.

The manual provides material for self-training in the discipline “Basics of Bioethics and Biosafety”. It is intended for individual study of students in higher schools of the II-IV levels of accreditation. It is of interest for medical and pharmaceutical professionals (doctors, pharmacists, paramedics, etc.).

У посібнику представлений матеріал циклу лекцій з дисципліни “Основи біоетики та біобезпеки”, призначений для самостійної позааудиторної підготовки студентів фармацевтичних ВНЗ та факультетів. Рекомендовано медикам усіх спеціальностей (лікарям, провізорам, фармацевтам та ін.), а також людям, що займаються самоосвітою.

 

 

 

 

 

Інфекційні хвороби_ НФаУ 2013 Дикий, І. Л. Інфекційні хвороби з епідеміологією та лабораторною діагностикою [Текст] : навч. посіб. для фармац. ВНЗ / І. Л. Дикий, Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх ; НФаУ. – Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 143 с.

У навчальному посібнику наведено контрольні питання і тести, що призначені для самостійної перевірки знань, отриманих у процесі аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять з окремих розділів епідеміології та інфекційних хвороб.

Посібник призначений для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика».

 

 

 

 

 

 

Information Technology in Pharmacy 2014Information technology in pharmacy [Text] = [Информационные технологии в фармации] : manual for students of higher schools / Yu. M. Penkin [et al.] ; NUPh. – Kharkiv : NUPh: Golden Pages, 2013. – 352 p.

 Навчальний посібник включає в себе теоретичну інформацію та практичні рекомендації, що стосуються сучасних методів збору та обробки даних, аналізу та відображення результатів досліджень у галузі фармації.Він містить велику кількість практичних завдань з рекомендаціями щодо їх вирішення, а також приклади поточних та модульних тестів.

 

 

 

 

 

 

 

Hygiene in pharmacy 2013Hygiene in pharmacy [Text] = [Гигиена вфармации] : manual for foreign students of higher schools / O. S. Kalyuzhnaya [et al.] ; NUPh. – 2nd ed., supplemented and revised. – Kharkiv : NUPh: Golden Pages, 2013. – 223 p.

 У навчальному посібнику викладені питання загальної гігієни та гігієнічні аспекти роботи аптечних закладів з урахуванням останніх досягнень гігієнічної науки і практики та нормативної документації фармацевтичної галузі.

 

Промышленная технология лекарственных средств : учеб. пособие для самостоят. работы / сост. Е. А. Рубан, Д. И. Дмитриевский, В. Д. Рыбачук и др. – Х. : НФаУ, 2013. – 79 с.

Учебное пособие разработано в соответсвии с рабочими программами и с учетом требований болонской системы и предназначено для студентов специальности «Фармация» девной и заочной формы обучения.

 

Drogovoz , S. M. Pharmacology at your palms [Text] = [Фармакология на ладонях] : reference book / S. M. Drogovoz , T. A. Kutsenko ; NUPh. – Kharkiv : NPhaU, 2013. – 78 p.

Toryanik, L. Speak English with us [Text] = [Спілкуємосяанглійською]:[textbook for university students] / L. A. Toryanik ; NUPh. – Kharkiv : NPhaU, 2013. – 152 p.

The little book of sayings [Text] = [Комунікативна англійськамова] : [textbook for university students] / L. Toryanik [et al.] ; NUPh, Dep. Foreign Languages. – Kharkiv : NPhaU, 2013. – 65 p.

Опрошанська, Т. В. Систематика рослин у рисунках [Текст] : учебное пособие / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, К. Д. Мішнєва. – Х. : НФаУ, 2013.

Тєлєжкіна, О. О. Основи культури мовлення [Текст] : навч. посіб. / О. О. Тєлєжкіна ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2013. – 87 с.

Пестун, І. В. Маркетингове управління в системі забезпечення населення ліками [Текст] / І. В. Пестун, З. М. Мнушко ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2013. – 272 с. – Бібліогр.: с. 246-271

Лекарственные вещества неорганической природы [Текст] : тексты лекций по фармац. химии / В. А. Георгиянц [и др.] ; НФаУ, Каф. фармац. химии. – Х. : НФаУ, 2013. – 72 с.

Лекарственные средства алифатической и ароматической структуры [Текст] : тексты лекций по фарм. химии / В. А. Георгиянц [и др.] ; НФаУ, Каф. фармац. химии. – Х. : НФаУ, 2013. – 139 с.

Основы организации и экономики фармации в вопросах и ответах [Текст] : [в 2 ч.]: учеб. пособие для иностр. студ фармац. вузов / НФаУ. Каф. ОЭФ; под. ред. А. С. Немченко. – Х. : НФаУ. – Ч. 1 : Организация фармацевтического обеспечения населения / А. С. Немченко [и др.]. – 2013. – 156 с.

Методичні рекомендації

 

Науково-дослідна діяльність Національного фармацевтичного університету в 2012 році : довідник / В.П. Черних, С.М. Коваленко, С.Ю. Данильченко, Л.М. Губська, В.Ю. Гудіна, Н.А. Третякова; за ред. проф. С.М. Коваленка. – Х.: НФаУ, 2013. – 148 с. – (Серія «Наука»).

Правила прийому до Національного фармацевтичного університету у 2013 році. – Х.: НФаУ, 2013. – 56 с.

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Національному фармацевтичному університеті / І. С. Гриценко, Л. М. Віннік, С. В. Огарь, Л. І. Вишневська, О. І. Набока, Т. В. Крутських, В. В. Малий, В. Д. Горячий, С. Г. Калайчева; за ред. чл.-кор. НАН України, проф. В. П. Черних. – Х.: НФаУ, 2013. – 24 с.

Управління соціальною та екологічною безпекою: метод. рек. до викон. самост. роботи для студ. спец. «Адміністративний менеджмент» / Ю.А. Бабіченко, Я.Г. Онищенко. – Х.: НФаУ, 2013. – 24 с.

Методологія створення якісних стандартизованих тестів для діагностики навчальних досягнень студентів: метод. рек. / В. П. Черних, С. В. Огарь, Л. Г. Буданова. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.

Управління біотехнологічним виробництвом: метод. рек. до викон. контр. робіт студ. спец. «Промислова біотехнологія» заоч. форми навч. / О. В. Посилкіна, Ю. А. Бабіченко. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.

Управління трудовими ресурсами: метод. рек. до викон. контр. робіт. студ. спец. «Адміністративний менеджмент» заоч. форми навч. / О. В. Посилкіна, Ю. А. Бабіченко, Ю. С. Братішко. – Х.: НФаУ, 2013. – 44 с.

Управління інноваційними процесами: метод. рек. та завд. для поточ. контр. знань студ. спец. «Адміністративний менеджмент» / Д. В. Карамишев, І. О. Кононов, С. О. Бриксін. – Х.: НФаУ, 2013. – 44 с.

Потенціал підприємства: формування та оцінювання: метод. рек. до викон. контр. робіт для студ. спец. «Економіка підприємства» заоч. форми навч. / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.

Екологія: метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. спец. «Клінічна фармація» заоч. форми навч. / В. М. Тіманюк, Н. Й. Баран, О.В. Літвінова. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.

Логістичний менеджмент: прогр. та контр. завд. для студ. спец. «Логістика» заоч. форми навч. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: НФаУ, 2013. – 48 с.

Виробнича логістика: метод. рек. до викон. самост. роботи студ. спец. «Економіка підприємства» ден. форми навч. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.

Методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту «Охорона праці та навколишнього середовища» для студентів спеціальностей «Технологія фармацевтичних препаратів» та 7.092901 «Біотехнологія» / О. В. Жуковіна, Г. А. Грецька. – Х.: НФаУ, 2013. – 40 с.

Управління трудовими ресурсами: метод. рек. до викон. самост. роботи студ. спец. «Адміністративний менеджмент» ден. та вечір. форм навч. / О. В. Посилкіна, Ю. А. Бабіченко. – Х.: НФаУ, 2013. – 72 с.

Екологія: метод. рек. до провед. семінар. занять для студ. спец. «Фармація» та «Клінічна фармація» ден. форми навч. / В. М. Тіманюк, Н. Й. Баран, Я. Г. Онищенко, О. В. Літвінова. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» у Національному фармацевтичному університеті / В.П. Черних, І.С. Гриценко, С.В. Огарь, Л.М. Віннік, Л.І. Вишневська, О.І. Набока, В.Д. Горячий, С.Г. Калайчева. – Х.: НФаУ, 2013. – 16 с.

Методологія та організація наукових досліджень: метод. рек. до практ. робіт для студ. спец. «Логістика» ден. форми навч. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: НФаУ, 2013. – 52 с.

Економіка та організація інноваційної діяльності: метод. рек. до викон. контр. робіт для студ. спец. «Економіка підприємства» заоч. форми навч / О. В. Посилкіна, В. М. Тіманюк, Н. Й. Баран. – X.: НФаУ, 2013. – 28 с.

Охорона праці в галузі: метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. спец. «Фармація» та «Клінічна фармація» / О. В. Жуковіна, Г. А. Грецька. – Х.: НФаУ, 2013. – 60 с.

 
Print Friendly, PDF & Email