Котвіцька Алла Анатоліївна

Котвіцька Алла Анатоліївна – ректор, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Адреса: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел. : (057) 706-17-28

E-mail: rector@nuph.edu.ua

 

Алла Анатоліївна Котвіцька народилась у 1972 році у м.  Харків.У 1989 р. зі срібною медаллю закінчила Зміївську загальноосвітню школу № 1. У 1990 р. вступила, а у 1995 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». У 2003 р. з відзнакою закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Банківська справа». У 2015 р. отримала диплом з відзнакою НФаУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Виконала вимоги до компетентності «Менеджер якості» згідно зі міжнародним стандартом ISO 9001 : 2008. Закінчила курси іноземних мов (англійська) Лінгвістичного центру факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за рівнем Intermediate. У 2017 р. закінчила цикл спеціалізації в ХМАПО із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика».

У період з 1995 р. по 2001 р. навчалася в  аспірантурі з відривом від виробництва. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, у 2004 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: «Методологія соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення», у 2011 р. присвоєно вчене звання професора.

Працювала лаборантом кафедри організації та економіки фармації ХФІ (1989), провізором ТОВ «Магік» (1995). Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі організації та економіки фармації:  асистент (2001-2002 рр.), доцент (2003-2009 рр.), професор кафедри організації та економіки фармації НФаУ (2009-2011 рр.), Вченим секретарем науково-дослідної частини НФаУ (2003-2007 р.), завідувачем науково-методичної (науково-дослідної) лабораторії з питань фармацевтичної освіти (2007–2008), проректором з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти) НФаУ (2008-2014). З 2011 по 2015 рр. очолювала першу в Україні кафедру соціальної фармації. З 2014 р. обіймала посаду першого проректора з науково-педагогічної роботи НФаУ.  16 листопада 2017 р. колектив Національного фармацевтичного університету обрав А.А. Котвіцьку ректором НФаУ.

Громадська діяльність: є членом Ректорської ради НФаУ; представник керівництва з якості; головою Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 зі спеціальності 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»(з 2013 р.),  Голова Центральної методичної ради НФаУ, член Об’єднаної ради факультетів та Циклової методичної комісії НФаУ з організаційно-економічного напрямку підготовки, є членом апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01, головним редактором фахового видання «Соціальна фармація в охороні здоров’я» (з 2015 р.), заступником головного редактора журналу «Фармацевтичний часопис», членом редакційних колегій фахових журналів «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» (з 2008 р.), «Клінічна фармація» (з 2012 р.), «Фармацевтичний журнал» (з 2015 р.), а також членом редакційної колегії спеціалізованого журналу «Современная фармация» (з 2016 р.). Входить до складу правління Громадського об’єднання «Всеукраїнська фармацевтична палата» (з 2014 р.), має членство у Всеукраїнській громадській організації «Аптечна професійна асоціація України» (з 2014 р.). 

У різні роки професійної діяльності працювала у складі робочих груп, затверджених МОЗ України, зокрема: з розробки Концепції Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2012-2020 роки (з 2011); з перегляду матеріалів на лікарські засоби, що застосовуються для лікування та профілактики грипу та ГРВІ (з 2014 р.); з підготовки проекту Закону України «Про лікарські засоби» (з 2015 р); була заступником Голови робочої групи з розробки проекту Концепції комплексної програми імпортозаміщення лікарських засобів (з 2016 р).

За освітянським напрямком громадської діяльності є членом координаційної групи для формування переліку спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», відповідних ступенів вищої освіти та кваліфікацій (з 2015 р.), членом робочої групи для формування пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (спеціальність «Фармація») (з 2015 р.). Брала участь у розробці проекту Концепції розвитку фармацевтичної галузі України, низки проектів державних нормативно-правових актів, законів, постанов Кабінету Міністрів та наказів МОЗ України, Етичного кодексу фармацевтичних працівників України. Виконувала обов`язки відповідального секретаря організаційного комітету з підготовки VІІ Національного з’їзду фармацевтів України та була членом оргкомітету з підготовки VIII Національного з’їзду фармацевтів України. Виконувала обов’язки члена оргкомітету різних науково-практичних форумів, у тому числі міжнародних та за міжнародною участю. З 2012 р. є головою оргкомітету  щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи».

Бере активну участь у діяльності зі встановлення та розвитку освітньо-наукових зав’язків та системної співпраці з провідними ВНЗ Європи, зокрема Університетом Коменського, м. Братислава (Словаччина), Вищою медичною школою, м. Сосновець,  Гуманітарним університетом, м. Сосновець, Сілезьким медичним університетом, м. Катовіце (Польща), Литовским медицинским университетом, м. Каунас, Литва та ін.

Має державні нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2005 р.), Диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець» (2005 р.), Почесна грамота НФаУ (2009 р.), Почесна грамота Верховної Ради України (2010 р.), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2013 р.), почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України (2014 р.).

Наукова школа:

Підготувала 1 доктора наук та 8 кандидатів наук, сьогодні є науковим консультантом із виконання 4 докторських дисертацій та керує виконанням 8 кандидатських дисертацій.

Навчальні посібники:

 1. Основи права і законодавства у фармаціії :нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. ; за ред. проф. А. А. Котвіцької. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 528 с.
 2. Маркетинг послуг : навч.посібн. для студ. спеціальності «Маркетинг» (тексти лекцій) / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна; за заг.ред. проф. А. А. Котвіцької. – Х. : НФаУ, 2016. – 141 с.
 3. Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 112 с.
 4. Экстремальная медицина : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Котвицкая, Н. А. Пузак, А. В. Волкова и др.; автор. пер. с укр. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 144 с.
 5. Екстремальна медицина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
 6. История медицины и фармации: учебное пособие для студентов иностранного факультета / А. А. Котвицкая, В. В. Горбанев, А. А. Суриков, А. В. Волкова. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
 7. Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно-правових актівдля студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика»  (станом на  01 вересня 2013 р.).  Ч. ІІ / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. –  Х.: НФаУ, 2013. – 436 с.
 8. Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно- правових актів для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика» (станом на 01 вересня 2013 р.). Ч. І / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. – Х.: НФаУ, 2013. – 260 с.
 9. Основы экономики и системы учета в фармации: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. (Перевод с украинского языка). – Винница: Новая книга, 2008. – 480 с. (співавторство).
 10. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2007. – 487 с. (співавторство).
 11. Основи економіки та системи обліку у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2005. – 504 с. (співавторство).

Методичні рекомендації:

 1. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності нестероїдних протизапальних засобів на фармацевтичному ринку України: метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк. – К., 2016. – 21 с.
 2. Клініко-економічне обґрунтування оптимального асортименту лікарських засобів для лікування гострого простого бронхіту у дітей віком до 3-х років : метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – К., 2015. – 21 с.
 3. Організаційно-економічні принципи фармацевтичного забезпечення членів лікарняних кас : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська. – К., 2015. – 31 с.
 4. Котвіцька А. А. Фармакоекономічні підходи до оцінки доступності лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська – Х., 2015. – 27 с.
 5. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення населення при лікуванні та профілактиці інфекційних захворювань на прикладі кору : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко,І. В. Кубарєва. – Х., 2015. – 41 с.
 6. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – Х., 20 – 36 с.
 7. Котвіцька А. А. Соціально-правові основи фармацевтичного забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей : метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко. – Х., 2014. – 35 с.
 8. Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку, хворих на глаукому : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – Х., 2014. – 39 с.
 9. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – Х., 2014. – 42 с.
 10. Котвіцька А. А. Соціально-правові аспекти фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – Х., 2014. – 36 с.
 11. Котвіцька А. А. Організаційно-економічні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом : метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – Х., 2014. – 36 с.
 12. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до формування локального формуляру лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва. – Х., 2013. – 29 с.
 13. Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом: метод. рек./ А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – Х., 2013. – 37 с.
 14. Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до оптимізації системи фінансування фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення : метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – Х., 2013. – 40 с.
 15. Котвіцька А. А. Клініко-економічне обґрунтування ефективних напрямків фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля. – Х., 2011. – 28 с.
 16. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 33 с.
 17. Котвіцька А. А. Обґрунтування методики формування комп’ютерної інформаційної системи (на прикладі фармакотерапії гастроезофагельної рефлексної хвороби): метод. рек./ А. А. Котвіцька, О. О. Суріков – Х., 2009. – 29 с.
 18. Котвіцька А. А. Наукове обґрунтування соціально-етичної моделі поведінки працівників аптек у конфліктних ситуаціях: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 26 с.
 19. Котвіцька А. А. Оцінка стану забезпечення фахівців фармацевтичної галузі інформацією про лікарські засоби: метод. рек./ А. А. Котвіцька, О. О. Суріков – Х., 2008. – 28 с.
 20. Немченко А .С. Кореляційно-регресійне моделювання соціально-економічних показників сімейної доступності лікарських засобів в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 28 с.
 21. Немченко А. С. Кластерний аналіз споживання ліків та захворюваності населення в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007 – 28 с.
 22. Немченко А. С. Обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби в Україні: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 25 с.
 23. Немченко А. С. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, О. О. Суріков. – Х., 2006. – 28 с.
 24. Немченко А. С. Розробка концептуальних засад пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька. – Х., 2006. – 24 с.

Членство у фахових організаціях:

 • Міжнародна Асоціація фармацевтів (FIP);
 • Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (ISPOR);
 • Міжнародна організація з оцінки медичних технологій (HTAi).

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Котвіцька А. А. Дослідження системи державного регулювання фармацевтичних правовідносин у сфері обігу лікарських засобів / А. А. Котвіцька, Л. В. Бардакова // The scientific heritage. – 2016. – № 6 (6) – С. 140-143.
 2. Kotvitska A. Research of the immunization coverage and infectious morbidity rates in Ukraine and in the who European region / A. Kotvitska, O. Kononenko // Scripta Scientifica Pharmaceutica. – 2016. – Vol. 3, № 1. – С. 21-26.
 3. Kotvitska Alla Research of the degree of pharmaceutical companies’ participation in the development of orphan drugs, as a part of corporate social responsibility / Alla Kotvitska, Alina Cherkashyna, Inna Kubarieva, Alina Volkova // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – Vol. 3, № 4. – 78-81.
 4. Котвицкая А. А. Исследование информационной обеспеченности населения по основным вопросам плановой вакцинопрофилактики детей / А. А. Котвицкая, О. В. Кононенко // Вестник фармации. (Беларусь) – 2015. – № 2 (68) – С. 6-12. 
 5. Kotvitska Social and epidemiological rates research in older age population of Ukraine / A. Kotvitska, O. Pastukhova // Scripta Scientifica Pharmaceutica. – 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 60-63. 
 6. Котвицкая А.А. Исследование доступности фармацевтической помощи детям до 3-х лет в Украине / А.А. Котвицкая, Е.С. Коробова // Вестник Таджикского Национального Университета. – 2015. – № 1/2(160) – С. 270-276.
 7. Котвицкая А. А. Изучение тенденций развития рынка лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни желудка в Украине / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – № 1/3 (134). – С. 181-186.
 8. Котвицкая А. А. Научно-методические подходы к усовершенствованию внешней терапии больных псориазом / А. А. Котвицкая, В. В. Карло // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – № 1/3 (134). – С. 204-208.
 9. Котвицкая А. А. Экспертная оценка нейропротекторных лекарственных препаратов, применяемых для фармакотерапии больных с ишемическим инсультом / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному здравоохранению. – 2014. – № 1. – С. 40-46.
 10. Котвицкая А. А. Исследование фармацевтического обеспечения населения в Украине и странах Европейского союза / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская, А. А. Суриков // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 154-162.
 11. Котвицкая А. А. Оценка конкурентоспособности потенциала украинских производителей лекарственных средств / А. А. Котвицкая, И. А. Сурикова // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 163-170.
 12. Котвицкая А. А. Сравнительный анализ ценовых характеристик нейропротекторных лекарственных препаратов, представленных на фармацевтическом рынке Украины и России / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 170-177.
 13. Kotvitska A. A. Marketing researches of market on medications for neuroprotective action in Ukraine / A. A. Kotvitska, I. O. Lobova // Acta Facultatis Universitae Comenianae. – 2013. – № LX (1). – P. 15-20.
 14. Котвицкая А. А. Маркетинговый анализ рынка препаратов, которые применяются для лечения инфаркта миокарда / А. А. Котвицкая, О. И. Красуля // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 4 (147). – С. 208-213. 
 15. Котвицкая А. А. Маркетинговый анализ ассортимента украинского рынка лекарственных препаратов, применяемых для лечения псориаза / А. А. Котвицкая, В. В. Карло // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2013. – № 3. – с. 50-53.
 16. Котвицкая А. А. Проблемы старения населения в Украине и России / А. А. Котвицкая, А. А. Пастухова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 5-9. 
 17. Котвицкая А. А. Анализ современных тенденций фармацевтического обеспечения льготных категорий населения в странах СНГ / А. А. Котвицкая, Е. С. Коробова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 18-25. 
 18. Котвицкая А. А. Анализ ценовых характеристик лекарственных препаратов нейропротекторного действия, представленных на фармацевтическом рынке Украины / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 32-38. 
 19. Котвицкая А. А. Международный опыт и роль больничных касс в системе здравоохранения и  фармацевтического  обеспечения населения  / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская, А. А. Суриков // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 10-17. 

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Котвіцька А. А. Оцінка фармакотерапії хворих на кір в умовах стаціонару методами ABC-, VEN- та частотного аналізу / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №6. – С. 3-9.
 2. Котвіцька А. А. Наукове узагальнення сучасних засад імплементації систем реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги в європейських країнах / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №6 (44). – С. 85-89. 
 3. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на виразкову хворобу в умовах діяльності лікарняних кас / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №5. – С. 23-29.
 4. Котвіцька А. А. Моніторинг вітчизняного ринку медичних імунобіологічних препаратів для планової вакцинопрофілактики дітей / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №5 (43). – С. 40-45. 
 5. Прокопенко Т. С. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в українських землях у складі Російської імперії в XVIII – першій половині XIX століття / Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №4 (42). – С. 81-86. 
 6. Прокопенко Т. С. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в Україні в другій половині XIX – на початку XX століття / Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5 (43). – С. 54-59. 
 7. Котвіцька А. А. Дослідження сучасного стану фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку в Україні / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015 р. – № 2 (40). – с. 83-88. 
 8. Kotvitska А. А. Analysis of the Assortment of Immunobiological Medicinal Products Used for Children’s Routine Immunization at the Ukrainian Pharmaceutical Market / А. А. Kotvitska, О. V. Kononenko // Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81). – с. 49-54. 
 9. Котвіцька А. А. Аналіз фармакотерапії хворих на глаукому з використанням комплексного частотного/АВС/VEN-аналізу / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1. – с. 7-14. 
 10. Котвіцька А. А. Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування глаукоми, представлених на ринку України / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармаком. – 2014. – № 3. – с. 63-67. 
 11. Котвіцька А. А. Підходи щодо оптимізації фармацевтичного та медичного забезпечення хворих на псоріаз / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Фармацевтичний журнал. – 2014 р. – № 6. – с. 18-22.
 12. Котвіцька А. А. Порівняльний аналіз сучасного стану фармацевтичного забезпечення міського та сільського населення України / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 4. – с. 86-90. 
 13. Котвіцька А. А. Аналіз законодавчих та нормативно-правових засад надання фармацевтичної допомоги пільговим категоріям населення в Україні А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 6 (38). – с. 75-81. 
 14. Котвіцька А. А. Наукове узагальнення сучасних підходів до проведення планової імунізації в країнах світу / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко, І. В. Кубарєва // Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та практики. – 2014. – № 3 (16). – с. 72-76. 
 15. Котвіцька А. А. Аналіз споживання препаратів групи S01E – протиглаукомні препарати та міотичні засоби / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та практики. – 2014. – № 3 (16). – с. 97-101. 
 16. Котвіцька А. А. Дослідження доступності фармацевтичної допомоги дітям віком до 3-х років за оцінкою споживачів лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 3(35). – с. 50-56. 
 17. Котвіцька А. А. Сучасні проблеми захворюваності та клініко-економічні особливості перебігу псоріазу у хворих Харківського регіону / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 2. – с. 56-61.
 18. Черкашина А. В. Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова / А. В. Черкашина, А. А. Котвіцька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 2(34). – с. 36-41.
 19. Котвіцька А. А. Визначення стану соціально-правового регулювання фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 2(34). – с. 51-57. 
 20. Котвіцька А. А. Аналіз споживання нейропротекторних лікарських засобів для лікування ішемічного інсульту в України / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 5(31). – с. 49-58.
 21. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Фармаком. – – № 4. – с. 107-112.
 22. Котвіцька А. А. Дослідження стану фінансування фармацевтичного забезпечення дитячого контингенту населення віком до трьох років на територіальному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2(12). – с. 107-110
 23. Котвіцька А. А. Оцінка епідеміологічного стану судинно-мозкових захворювань серед населення України та шляхи його покращення / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2(28). – с. 74-80. 
 24. Котвіцька А. А. Дослідження показників поширеності псоріазу в країнах світу та в Україні / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Запорізький медичний журнал. – 2013. – № 3. – с. 38-42.
 25. Котвіцька А. А. Дослідження стану надання фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення на регіональному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, І. В. Кубарєва // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – с. 116-121. 
 26. Котвіцька А. А. Особливості викладання дисципліни «Соціальна економіка у фармації» для магістрів фармації у НФаУ / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко// Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – с. 126-130. 
 27. Котвіцька А. А. Дослідження закордонного досвіду надання населенню гастроентерологічної допомоги / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Вісник фармації. – 2013. – № 2(74) – с. 66-69. 
 28. Котвіцька А. А. Результати фармакоекономічної оцінки антикоагулянтної терапії інфаркту міокарда без зубця Q в Україні / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля // Клінічна фармація. – 2013 р. – Т. 17. – № 2 – с. 4-12. 
 29. Котвіцька А. А. Маркетинговий аналіз асортименту гастроентерологічних лікарських засобів на прикладі інгібіторів протонної помпи / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Фармаком. – 2013. – №1. – с. 100-106.
 30. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до створення локального формуляру лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах стаціонарного типу / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012 р. – № 6(26). – С. 72-77. 
 31. Котвіцька А. А. Дослідження соціально-епідеміологічних показників населення України внаслідок хвороб системи кровообігу на державному та регіональному рівнях / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Вісник фармації. – 2012. – № 4 (72). – С. 62-65. 
 32. Ходаківська В. П. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні / В. П. Ходаківська, А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, О. А. Пастухова // Запорізький медичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 116-119. 
 33. Черкашина А. В. Страхування суб’єктів клінічних досліджень в Україні: сучасний стан та  перспективи  / А. В. Черкашина, А. А.  Котвіцька, М. В. Колочавіна // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 169-174. 
 34. Волкова А. В. Менеджмент: історичний  огляд становлення науки / А. В. Волкова, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21. – Кн. 4.– С. 578-585. 
 35. Немченко А. С. Історичні аспекти розвитку організаційно-економічної освіти і науки / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Волкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012 р. – № 3. – С. 32-36. 
 36. Черних В. П. З’їзди фармації України – історія розвитку галузі / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, В. А. Георгіянц, Г. В. Зайченко // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 3-7. 
 37. Красуля О. І. Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда / О. І. Красуля, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011 р. – № 4. – С. 48-54. 
 38. Колочавіна М. В. Моніторинг як функція контролю якості проведення клінічного дослідження / М. В. Колочавіна, А. А. Котвіцька. – Запорізький медичний журнал. – 2011. – Т. 13. – № 6. – С. 88-90.
 39. Колочавіна М. В. Дослідження сучасного стану проведення клінічних досліджень лікарських засобів у світі та в Україні / М. В. Колочавіна, А. А. Котвіцька // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15. – № 4. – С. 8-13. 
 40. Горяча Л. О. Аналіз сучасних тенденцій підготовки фармацевтичних кадрів у країнах світу /Л. О. Горяча, Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька – Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6. – № 4. – С. 10-14. 

Професор А. А. Котвіцька викладає дисципліни «Соціальна економіка у фармації» (для магістрів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація»), «Фармацевтичне правознавство» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних препаратів»), «Організація та економіка у фармації» (для студентів спеціальності «Клінічна фармація»),  «Вступ у фармацію (Історія медицини та фармації)» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація»), «Екстремальна медицина» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних препаратів»), «Соціальне управління у фармацевтичній діяльності» (для магістрів спеціальності «Адміністративний менеджмент»), «Академічна доброчесність» (для здобувачів третього освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки PhD (доктор філософії))

Хобі: історія і культура країн світу, література, туризм, художня фотографія.