Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти

Положення про науково-методичну лабораторію з питань фармацевтичної освіти

В.о. завідувача науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти

Ольховська Анжела Борисівнакандидат фармацевтичних наук, доцент

Адреса: вул. Пушкінська, 53, 4 поверх, каб. 417

Тел.: (057) 706 19 47

E-mail: nml@nuph.edu.ua

 

Закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» (1990-1995 рр.), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця за спеціальністю «Маркетинг» (2012-2015 рр.), Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Переклад»(англійська мова) (2013-2015 рр.), Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету України «КПІ» за курсом «Розроблення дистанційного курсу» (2014 р.), Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» за програмою «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-tutor» (2016 р.)/

Пройшла міжнародне стажування на базі International Institute of Innovations «Science–Education–Development» (Warsaw, Poland) за напрямком «Medicine and Pharmacy: Marketing in the Modern Economy, Science, Education and Practice. Management of Pharmaceutical Marketing» протягом шести місяців (01.06.2016–30.11.2016 рр.) загальним обсягом 150 год.

Співрозробник варіативних частин освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми галузевого стандарту вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг».

Співрозробник освітніх програм «Маркетинг» для галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерського) і першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти.

Напрями наукових досліджень: теоретико-концептуальні та прикладні засади маркетингових комунікативних стратегій в системі просування лікарських засобів; практичні аспекти формування та реалізації соціально-відповідальної маркетингової PR-стратегії фармацевтичними підприємств-вами; антикризовий менеджмент системи маркетингових комунікацій; особливості маркетингових досліджень у фармації; дослідження споживчої поведінки фармацевтичних товарів; бренд-менеджмент та брендинг стейкхолдерів фармацевтичного сектору галузі охорона здоров’я та ін.

Виконує докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

За результати наукових досліджень розроблені та впроваджені у фармацевтичну практику та навчальний процес вищих медичних (фармацевтичних) закладів 8 науково-методичних рекомендацій, які затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України та узгоджені МОЗ України; опубліковано понад 230 друкованих наукових праць, із них 75 статей у фахових журналах України та зарубіжних країн, Фармацевтичній енциклопедії. Співавтор 2 монографій. Має свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Співавтор 12 навчальних посібників, із них 5 з грифами МОН та МОЗ України.


Структурні підрозділи науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти


Соціологічні дослідження


Проєкти


Історія створення науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти

Корисні посилання

 

image_pdfimage_print